[ ] Att. — Athens — non-stoich. — 127/6 BC
1 (I) ἐπὶ Θεοδ̣[ωρίδου ἄρχοντος], ἐπὶ τῆς Αἰγε[ῖδος τρίτης πρυτανείας] ᾗ Σωσικρά%⁸⁰%⁸⁰-
της Εὐφρο[νίου Θριάσιος ἐγρ]αμμάτευ[εν· Βοηδρομιῶνος πένπτ]ῃ ἱσταμένου
πένπτῃ τῆ[ς π]ρ̣υ̣τ̣α̣[νείας· ἐκκλη]σ̣[ία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προ]έδρων ἐπε-
ψήφιζεν Ἀνδρόνικος [Ἀνδρονίκου Βουτάδης· ἔδοξεν τῶι δήμωι]· vac.
5 Πολύχαρμος Πολυκρ[ίτου Ἀζηνιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐφηβεύσ]αντες ἐπὶ v
Διονυσίου ἄρχοντος θ̣[ύσαντες ταῖς ἐγγραφαῖς τὰ εἰσιτήρια] ἐν τῶι πρυ-
τανείωι ἐπὶ τῆς κοινῆ[ς ἑστίας μετά τε τοῦ κοσμητοῦ καὶ τοῦ ἱε]ρέως τοῦ
Δήμου καὶ τῶν Χαρ[ί]των [ἠκολούθουν τοῖς τε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμ]ασιν· διετέ-
λεσαν δὲ πειθαρχοῦν[τες τῶι κοσμητῇ καὶ τοῖς διδασκάλοις· ἔθυσ]αν δὲ καὶ τὰς
10 θυσίας ἁπάσας τοῖς θε̣[οῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις· ἐποήσαντο δὲ] καὶ τὴν ἀπά[ν]-
τησιν τοῖς ἱεροῖς καὶ π[ροέπενψαν αὐτά· ἤραντο δὲ καὶ τοὺς β]οῦς δι’ ἑαυτ[ῶν]
τοῖς Μυστηρίοις ὡσαύ[τως ἐν Ἐλευσῖνι· συνετέλεσαν δὲ καὶ τοὺς δρ]όμους π[άν]-
τας εὐσχημόνως τούς τ[ε ἐν τοῖς ἀγῶσι καὶ τοῖς γυμνασίοις καὶ τὰς λανπά]δας ἔ[δρα]-
[μον καὶ] τὰς πονπὰς ἐπόντπ̣[ευσαν κατά τε τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ] δήμου θε[%⁸⁰]-
15 οῖς· εἰς[ήγαγο]ν δὲ καὶ τὸν Δ[ιόνυσον ἀπὸ τῆ]ς ἐσχάρας κ̣[αὶ εὐσεβῶς τὴν ἑαυ]τῶν φιλοτιμίαν ἀπ[ο]-
δεικνύμενοι ταῦ̣ρ̣ο[ν ἔπενψαν καὶ ἔθυσαν τῶι] θεῶι ὡς ὅτι μά[λιστα εὐπρεπέ]στατα· ἐποήσαντο δὲ κ[αὶ]
μελέτην ἐν τοῖς ὅπλο[ις καὶ ἀπεδείξαντο] ἔν τε τοῖς Θησεί[οις καὶ ἄλλ]ως κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ v
ψηφίσματα τοῦ δήμου· ἐπ[οήσαντο δὲ κα]ὶ τὴν ἀποδημίαν τ[ὴν εἰς Δελ]φοὺς ἀξίως ἑκατέρων τῶν πόλε-
ων εὐτάκτως καὶ εὐσχημ[όνως] ἀνασ[τ]ραφέντες· ἐλειτούργ[ησαν δ]ὲ καὶ ἐν ταῖς θυσίαις ἁπάσαις εὐ%⁸⁰-
20 σεβῶς καὶ φιλοτίμως οὐθὲν [ἐν]λείπον[τε]ς τῶν ἀναγκαίων κα[ὶ ἐστ]εφανώθησαν τῶι τοῦ θεοῦ στεφά%⁸⁰-
[ν]ωι ὁμοίως δὲ καὶ ὁ κοσμητ[ὴς] καὶ οἱ διδάσκαλοι αὐτῶν· ἐποιήσα̣[ντ]ο δὲ καὶ τὸν εἰς Σαλαμῖνα πλοῦν v
ἐπὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Αἰαντ[είω]ν, ἔθυσάν τε ἐπὶ τοῦ τροπαίου [τῶ]ι Διὶ καὶ παραγενόμενοι ἐπόνπευσαν
καὶ ἔθυσαν τῶι Αἴαντι κα[ὶ τῶι] Ἀσκληπιῶι· ἔδραμον δὲ καὶ τὴν [λα]νπάδα καλῶς καὶ εὐσχημόνως· v
[ἔ]θυσαν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ὁρ[ίων] καὶ τοῖς θεοῖς τοῖς κατέχουσ[ιν] τὴν Ἀττικήν· ἔθυσαν δὲ καὶ τοῖς vv
25 [Πει]ραίοις τῶι Διονύσωι [καὶ] εἰσήγα̣γον τὸν θεὸν παρακ[αθί]σαντες ἐν τῶι Πειραεῖ ἡμέρα[ς] v
[τέτταρ]ας εὐτάκτως· v ἐ[λει]τούργησαν δὲ καὶ ταῖς σε[μναῖ]ς θεαῖς ἀνεγκλήτως· [παρήδρευ]-
[σαν δὲ καὶ ταῖς] ἐκκλησ[ία]ις ἁπάσαις ἐν τοῖς ὅπλοι[ς εὐσχ]η̣μόνως· ἀνέθηκαν δ[ὲ καὶ φιάλην]
[τῇ μητρὶ τῶν θ]εῶν̣ κ̣α[τ]ὰ τὸ ψήφιμα ἀπὸ δ̣ρ[αχμῶν ἑκατ]όν· συνετήρησαν δ[ὲ καὶ τὴν πρὸς]
[ἀλλήλους ὁμόνοιαν κα]ὶ φιλίαν ἐν ὅλωι [τῶι ἐνιαυτῶι· ὅπως οὖν ἥ τε βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται]
30 [τιμῶντες τοὺς πειθαρχοῦντας τ]οῖς τ̣[ε νόμοις καὶ τοῖς ψηφίσμασιν vv ἀγαθῇ τύχῃ δεδόχ]-
[θαι τῇ βουλῇ τοὺς λαχόντας προ]έδρο[υς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ]
[τούτων· γνώμην δὲ συμβάλλε]σθαι τῆς̣ [βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῇ βουλῇ ἐπαινέσαι]
[τοὺς ἐφήβους τοὺς ἐπὶ Διον]υσίου ἄ[ρχοντος τοῦ μετὰ τὸν Λυκίσκον καὶ
στεφανῶσαι αὐτοὺς]
35 [χρυσῶι στεφάνωι εὐσεβείας ἕν]εκεν [ἧς ἔχοντες διατετελέκασιν ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι τῆς]
[εἰς τοὺς θεοὺς καὶ εὐνοίας καὶ φι]λοτιμ[ίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ ἀνει]-
[πεῖν τὸν στ]έ̣φ̣α̣[νον τοῦτον Διονυσί]ω̣ν̣ τε [τῶν ἐν ἄστει τῶι καινῶι ἀγνῶι καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐ]-
[λευσινίων κα]ὶ̣ Πτολεμαίω[ν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶ]σιν· τῆς δ̣[ὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στεφάνου ἐπι]-
[μεληθῆνα]ι τοὺς στρατηγ[οὺς] καὶ τὸν [ταμίαν τῶν] στρατιω[τικῶν· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους]
40 [αὐτῶν τόν] τε παιδοτρ̣[ίβην Νί]κωνα Βηρύτιον καὶ τὸν ὁ̣[πλομάχον Σωτάδην Σολέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν]
[Νίκανδρον Εὐων]υ̣μ̣[έα κ]αὶ τὸν τοξότην Πυσ[τίλον Ὀῆθεν καὶ τὸν ἀφέτην Πεδιέα ἐκ Κεραμέων]
[καὶ τὸν γραμματέα Θαρ]ρῖνον Λανπ<τ>ρέα καὶ τὸ[ν ὑπηρέτην Ἱέρωνα Ἀναγυράσιον· ἀναγράψαι δὲ τόδε]
[τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα] τὸν κατὰ πρυτανεί[αν εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾷ· εἰς δὲ τὴν]
[ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθε]σιν τῆς στήλης τ[ὸ γενόμενον ἀνάλωμα μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν].
45 vacat
cr 1.45 [ἡ βουλὴ]
ὁ δῆμος
in corona hederae
τὸν
κοσμητὴν
Ἀπολλώνιον
50 Σουνιέα
καὶ τοὺς
ἐφήβους.
cr 2.53 [ἡ βουλ]ὴ ὁ δῆμος
[τὸν κο]σ̣μητὴν
54a in corona aurea
55 [καὶ τοὺς]
ἐφήβ[ους].
cr 3.57 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
[in corona hederae]
60 [τὸν]
[κοσμητὴν]
[Ἀπολλώνιον]
[Σουνιέα]
[καὶ τοὺς]
65 [ἐφήβους].
cr 4.65 [ὁ δῆμος ὁ]
[Σαλαμινίων]
[in corona aurea]
[τοὺς ἐφή]-
[βους καὶ τὸν]
[κοσμητὴν]
70 [Ἀπολλώνιον]
[Σουνιέα].
cr 5.72 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
in corona aurea
[τὸν]
75 [κοσμητὴν]
[Ἀπολλώνιον]
[Σουν]ιέα.
78 (II) ἐπὶ Θεοδω[ρίδου ἄρ]χοντος, ἐπὶ τῆς Α[ἰγεῖδος τρίτης πρυτανεία]ς̣ ᾗ [Σωσικράτης Εὐφρονίου] Θριάσιος ἐγραμμά-
τευεν· Βοη[δρομι]ῶνος τετράδι με]τ’ εἰκάδας κατ’ ἄρχοντα κατὰ] θεὸν [δὲ ․․c.7․․ μετ’ εἰκάδα]ς τετάρτῃ καὶ ε[ἰ]-
80 κοστῇ τῆς [πρυτ]ανείας· ἐκκλη[σία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐ]π̣ε̣[ψήφιζεν ․․․c.10․․․]ης Ἐράτωνος [Εὐ]-
πυρίδης καὶ [συνπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ εἶπεν· ἐπειδὴ Ἀ]πολλώνιος Σο[υνι]-
εὺς χειροτονη[θεὶς κοσμητὴς ἐπὶ τοὺς ἐφήβους εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Διονυσίου ἄρχον]τος τοῦ μετὰ Λυ-
κίσκον ἦρξεν τὴν [ἀρχὴν κατά τε τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τοῦ δή]μου πρ[οέστη δὲ κ]αὶ τῆς εὐταξίας
τῶν ἐφήβων καὶ τ[ῆς ἐν τοῖς μαθήμασιν γενομένης ἐπιστασίας ἐπεμ]ελήθη· ἔ[θυσεν δὲ κ]αὶ τὰς θυσίας ἁπά-
85 σας μετ’ αὐτῶν τ[οῖς θεοῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις· ἐποήσατο δὲ κ]αὶ τὴν ἀποδ[ημίαν] μετ’ αὐτῶν εἰς Δ[ελ]-
φοὺς ἀξίως ἑκατέ[ρων τῶν πόλεων εὐτάκτως καὶ εὐσχημόνως ἀναστρ]αφείς· ἐλειτ[ούργ]η̣σεν δὲ καὶ ἐν
ταῖς θυσίαις ἁπάσα[ις εὐσεβῶς καὶ φιλοτίμως οὐθὲν ἐνλείπων τῶν ἀναγκ]αίων καὶ ἐστ[εφανώθη τῶι τοῦ θεοῦ]
στεφάνωι· διετήρησε[ν δὲ καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιαν καὶ φιλί]αν δι’ ὅλου το[ῦ ἐνιαυτοῦ ὄντας τὸν]
ἀριθμὸν ἑκατὸν ἑπτὰ [καὶ πάντας διεφύλαξεν· ἀνθ’ ὧν αὐτὸν καὶ οἱ ἔ]φηβοι χρυσῷ στ[εφάνῳ ἐστεφάνωσαν]
90 ἀποδεικνύμενοι τὴ[ν γεγονυῖαν εἰς αὐτοὺς δικαιοσύνην καὶ εὔνοι]αν· ὅπως ἐφάμιλ[λον ᾖ τοῖς καθιστα]-
μένοις κοσμηταῖς δικ[αίως καὶ αὐτὸν τρόπον διεξάγειν καὶ ἐκε]ῖνοι τοῦτο πράττ[ωσιν ὅπως τιμῶνται]
καταξίως ὑπὸ τῆς β[ουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ κατὰ τοὺς νόμους]· ἀγαθῇ τύχῃ δ[εδόχθαι τῇ βουλῇ τοὺς λα]-
χόντας προέδρους [εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ το]ύτων· γνώμ̣[ην δὲ συνβάλλεσθαι τῆς βου]-
λῆς εἰς τὸν δῆμον [ὅτι δοκεῖ τῇ βουλῇ ἐπαινέσαι τὸν κοσμητὴν τῶν ἐ]φήβων [Ἀπολλώνιον Ἀπολλωνίου Σουνι]-
95 έα καὶ στεφανῶσ[αι αὐτὸν χρυσῷ στεφάνῳ κατὰ τὸν νόμ]ον ἀρετῆς ἕνεκεν κ[αὶ δικαιοσύνης ἣν ἔχων διατελεῖ]
πρ̣[ὸς τοὺ]ς̣ ἐ̣φ̣ήβους κα[ὶ πρὸς τὸν δῆμον καὶ ἀνειπεῖ]ν τὸν στέφανον τοῦτον Διον[υσίων τε τῶν ἐν ἄστει καινοῖς τρα]-
[γ]ῳδοῖς καὶ Παναθηναί[ων καὶ Ἐλευσινίων καὶ] Πτολεμαίων τοῖς γυμνικοῖς [ἀγῶσιν· τῆς δὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στε-
φάνου ἐπιμεληθῆναι το[ὺς στρατηγοὺς καὶ τ]ὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· [ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν]
γραμματέα τὸν κατὰ πρυ[τανείαν εἰς στή]λην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀγορ[ᾷ· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνά]-
100 θεσιν τῆς στήλης τὸ γενό[μενον ἀν]άλωνα μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν [στρατιωτικῶν].
                    spatium versuum duorum
103 (III) ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος τοῦ με<τὰ> Λυκίσ[κον, ἐπὶ τῆ]ς Ἱπποθ[ων]τ̣ί̣δ̣[ος ἐνάτης πρυτανείας ἧι ․․․c.11․․․․νος Κεφα]-
λῆθεν ἐγραμμάτευεν· ἀντιγραφεὺς Ἡφαι[στ․c.6․․]#⁷#⁷․․․․c.12․․․․ι[ος κατασταθεὶς ἐπὶ τὸ Μητρῶιον]
105 κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Τίμαρχος Ἐπηρατίδου Σφ[ήττιος εἶπεν ․․․․c.12․․․․ Ἐλαφη]βο[λι]ῶνος δ[εκάτ]ει ὑστέραι μ[ιᾶι]
καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία {ι} ἐν [τῶι θεάτρωι ․․․․․․c.17․․․․․․․]υ̣ Βερενικίδ[ης εἶπ]εν· ὑπ〚ὲρ ὧν〛 ἀπα[γ]-
γέ(λ)<λ>ει ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων Ἀπολλώνιος Ἀ[πολλωνίου Σουνιεὺς ὑπὲρ τῆ]ς θυσίας ἧς ἔθυσ[εν ἐν τῆι π]ομπῆι vac.
μετὰ τῶν ἐφήβων τῶι τε Διονύσωι καὶ τοῖς ἄλ[λοις θεοῖς· δεδόχθαι ἀγαθῆι] τύχηι τῶι δήμωι τ[ὰ μὲν ἀγ]αθὰ δέχεσθα[ι]
τὰ γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ [ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε β[ουλῆς καὶ τοῦ δήμ[ου καὶ π]αίδων καὶ γυνα[ι]-
110 κῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμ[άχων τοῦ δήμου· ἐπαινέσαι δὲ τὸν κοσμητὴν] Ἀπολλών]ον Ἀπ[ολλωνίο]υ Σουνιέα καὶ
〚τοὺ〛ς ἐφήβους καὶ στεφανῶ[σαι αὐτοὺς κιττοῦ στεφάνωι εὐσεβείας] ἕν[εκ]εν [τ]ῆς π[ρὸς τοὺς θ]εοὺς καὶ φιλοτ]μ[ί]-
ας τῆς πρὸς̣ [τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ π]ρυτανείαν ἐν
[στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ ἀνάθεσιν τῆς στήλης μερί]σ̣αι τ̣ὸν ἐπὶ τεῖ δ[ι]-
[οικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα. vac. ] vac.
115                           vacat
(IV) [ἐπὶ Διονυσίου ἄ]ρ̣χο[ντος τοῦ μετὰ Λυκίσκο]ν, ἐπὶ τῆς ․․c.8․․․ δεκάτης πρυτανείας ἧι ․․․c.11․․․․]νος Κε〚․〛-
[φαλῆθεν {²⁶Κε|[φαλῆθεν}²⁶ ἐγραμ]μ̣ά̣[τευεν· ἀντιγραφεὺς Ἡφαιστ․․․․․․․․c.20․․․․․․․․ιος κατασταθεὶς ἐπὶ τὸ] Μητρῶιον
[κατὰ τὸ ψήφι]σ̣μα [ὃ Τίμαρχος Ἐπηρατίδου Σφήττιος εἶπεν· Μουνιχιῶνος τετράδι ἱσταμένου τετά]ρτει τῆς
[πρυτανεί]ας· τ[ῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ καὶ συμπρόεδροι ἔδοξεν τῶι δή]μωι· Χαρ-
120 ․․c.7․․Γ̣Α̣[․․․․c.13․․․․․ εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλει ὁ κοσμητὴς ὑπὲρ τῆς θυσίας τῶι τε Διονύσωι καὶ τ]οῖς ἄ̣[λ]-
[λοις θεοῖς ἧς ἔθυσεν μετὰ τῶν ἐφήβων, ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῶι δήμωι τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι ἃ ἀπαγγέλλει ὁ]
[κοσμητὴς γεγονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ παίδων]
[καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων· ἐπαινέσαι δὲ τὸν κοσμητὴν Ἀπολλώνιον Ἀπολ]-
[λωνίου Σουνιέα καὶ τοὺς ἐφήβους εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας πρὸς τὴν βουλὴν καὶ]
125 [τὸν δῆ]μον κ[αὶ στεφανῶσαι κιττοῦ στεφάνωι ἐπειδὴ αἱρούμενοι προνοῆσαι μὲν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς εὐσεβείας πε]-
[ρι]σ̣τεῖλαι δὲ τὸ [ἱερὸν τῆς μητρὸς τῶν θεῶν ἀνατεθείκασιν τῆι θεῶι φιάλην ἀπὸ δραχμῶν ἑκατὸν κάλλιστον ὑπόδειγμα]
πρὸς πάντας ἀ[ποδεικνύμενοι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀγορᾶι. vac. ]
                          vacat
(V) Δάμων Σίμου [Σο]υ̣ν̣ι[εὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Λυκίσκον παραγενό]-
130 μενοι ἐπὶ τὴν πομ[πὴν καὶ θυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν Αἰαντείων καὶ ἔθυσαν τῶι Αἴαντι· ἐποιήσαντο δὲ καὶ ἐν]
τῶι ἀγῶνι ἅμ[ιλλαν τοῖς πλοίοις. ἔδραμον δὲ καὶ τὴν λαμπάδα καλῶς καὶ εὐσχημόνως· ὅπως οὖν ἁπάντων]
τούτων ὑπά[ρχηι αὐτοῖς ὑπόμνημα παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Σαλαμινίων· δεδόχθαι τῶι δήμωι· ἐπαινέσαι]
τοὺς ἐφήβου[ς τοὺς ἐπὶ Δ]ονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετ]ὰ Λ̣[υκίσκον καὶ τὸν κοσμ]ητὴ[ν][πο]λλ[ώνιον Ἀπολλωνί]-
ου Σουνιέα κ[αὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφά]ν̣ωι κ[ατὰ τὸν νόμον καὶ ἀνε]ιπεῖν τὸν στέφανον τοῦτο[ν Διονυ]-
135 σίων τῶν ἐν [Σαλαμῖνι τραγωιδῶν τῶι καινῶι ἀγῶνι· τ]ῆς δ[ὲ ποιήσεως τοῦ σ]τεφάνου καὶ τῆς ἀναγορεύσεως [v]
ἐπιμεληθ[ῆναι τόν τε στρατ]ηγὸν̣ [καὶ τοὺς ἐπιμε]λη̣[τάς· ἐπαινέσαι] δὲ καὶ τοὺς παιδευτὰς αὐτῶν τόν τε
παιδοτρίβ[ην Νίκων]α Β̣ηρύτιον κ[αὶ τὸν ὁπλομάχον Σωτάδην Σο]λέα καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Νίκανδρον v
Εὐωνυμ[έα καὶ τὸ]ν τοξότην Πυσ[τίλον Ὀῆθεν καὶ τὸν ἀφέτην Π]εδιέα ἐκ Κεραμέων καὶ τὸν γραμμα-
τέα Θαρ[ρῖνον Λ]αμπτρέα καὶ τὸν [ὑπηρέτην Ἱέρωνα Ἀναγυρά]σιον καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν θαλ̣-
140 λοῦ στεφά[νωι]· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ [ψήφισμα τὸν γραμματέα τοῦ δ]ή̣μου εἰς <σ>τήλην λιθίνην καὶ στῆσαι <ἐ>ν τῶι
τεμένει τοῦ Αἴαντος· εἰς δὲ τὴν ἀναγ[ραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς σ]τήλης μερίσαι τὸν ταμίαν ἐκ τῶν εἰ̣[ς]
τὰ κατὰ ψηφίσματα ἀποτεταγμένων [τῶι δήμωι]. vac.
                               vacat
οἱ ἐφηβεύσαντες ἐπὶ [Διονυσίου ἄρχοντο]ς τοῦ μετὰ Λυκίσκο[ν].
145                                vacat
                               vacat
                               vacat
col. I.148 Ἐρεχθεῖδος
Τιμοκλῆς Δημοκλείδου Κηφισιε̣ύ̣[ς]
150 Πλειστίας Διονυσίου Κηφισιεύς
Ἐπικράτης Τίμωνος ἐκ Κηδῶν
    Αἰγεῖδος
Λυσίμαχος Φιλοξένου Φιλαί[δης]
Σώφιλος Σωφίλου Ἐρικεε[ύς]
155 Μηνόδωρος Διογένου Ἐ̣[ρικεεύς]
Φίλων Σωφίλου Κολλυτ[εύς]
Πύρρος Δημοκλείδου Τ[ειθράσιος]
Σωτάδας Σωτάδου Φι̣[λαίδης]
Στησαγόρας Εὐμήλο[υ Φιλαί]δη[ς]
160 Καλλίστρατος Ἀριστ․․5․․υ Ἐρικεεύ[ς]
    Πανδιονίδο[ς]
Χάρης Χάρητος Παιανιεύς
Ἀπολλοφάνης Ληναί[ου] Κυδαθηναιεύς
Κάστωρ Ἀρχίππου Κυδαθηναιεύς
165 Καλλίμαχος Καλλιμ[ά]χου Παιαν[ιε]ύς
Θάρσανδρος Νικοστ[ράτου] Πα[ια]νιεύς
Δημήτριος Μητρο[δώρου Π]αινιεύς
Σωφά{ι}νης {²⁶Σωφάνης}²⁶ Δημοκράτου Παιανιεύς
    Λεω̣ν̣τ̣ίδος
170 Μηνόδωρος Ἡρακλείδου Κολωνῆθεν
Νικίας Εὐφημίδου Κρωπίδης
Ἀγέλαος Ἀγελάου ἐξ Οἴου
*POLUAI/NETOS *)AMU/KLOU *SKAMBWNI/DHS
Ἀπολλόδοτος Σθενίου Κήττιος
175 Τιμοκράτης Ἀλεξάνδρου Ποτάμιος
Αἰσχύλος Αἰσχύλου Ὑβάδης
Σωσίβιος Τέλωνος Ὑβάδης
    Πτ[ο]λεμαΐδος
Διοσκουρ[ίδ]ης Ἀριστοκλέου Φλυεύς
180 Ἀθηναγόρ̣[α]ς Πυρρίνου Κυδα〚ντίδη〛ς
Νέων Φιλοκράτου Οἰναῖος
Θεοκλῆς Εὐθυκλέους Βερενικίδης
Νικοκλῆς Δημητρίου Φλυεύς
Φιλωνίδης Ἀριστομένου Προσπάλτιος
185 Εὐμαχίδης Ἀριστάνδρου Ἑκαλῆθ(ε)ν
Διονύσιος Διονυσίου Προσπάλτιος
   Ἀκαμαντίδος
Τιμοκράτης Θεοδώρου Χολα<ρ>γεύς
Θεόδωρος Διονυσίου Κεφαλῆθεν
190 Μενεκράτης Λυκόφρονος Χολ[αργεύς]
Ὀλυμπιόδωρος Αὐτοκλέους Θο[ρίκιος]
Εὐνικίδης Δημητρίου Εἰτε[αῖος]
Στρατόνικος Θεογένου Ἕρ[μειος]
col. II.194 [Οἰνεῖδος]
195 versus XIII deperditi
208 Ἀντ[ίμαχος Νικίου — — —]
Ἀντιγ — — — — — — —
210      [Κεκροπίδος]
Κηφισόδωρος [Δημητρίου —]
Διόδοτος Ἡρακλε[ίδου — —]
Διονύσιος Διονυσ — — — —
Ζηνόδοτος Θεοδ — — — —
215 Ἄτταλος Ἀδράστ[ου — —]
Ἀπολλώνιος Διονυ[σίου — —]
Ἀριστίων Εὐδόξου Μ̣[ελιτεύς]
Δεινοκλῆς Φιλοστ[ράτου —]
Φανοκλῆς Πρωτογ[ένου — —]
220 Φωντίδης Ἱππά[ρχου — —]
     Ἱππο[θωντίδος]
Ἀριστόνικ[ος Λυσιμάχου —]
Τεῖσις Φι — — — — — — —
Δημα[γόρας Εὐθυδόμου — —]
225 Ἀ — — — — — — — —
perierunt versus quinque
col. III.231 Αἰαντίδος
— — — Ν̣Ε̣Μ̣ — — — — —
— — — c.9 — — — Λευκ̣ί[ου — —]
— — — c.9 — — — ος Τρικο̣[ρύσιος]
235 [Χαρμίδης Π]αραμόνου Τρ̣ι̣[κορύσιος]
— — — c.9 — — — 〚οδότου〛 Μαραθώνι[ος]
[Διόφαντος Δημη]τρίου Μαραθώνιο[ς]
[— — — c.9 — — — Διον]υ̣σίου Μαραθ[ώνιος]
[— — — c.8 — — Μο]ιραγένο[υ — — —]
240 c. tres versus deperditi
243 — — — c.8 — — Γ̣Ο̣ — — — — —
[Διονύσιος] Διογ[έν]ου — — — —
245 [— — c.7 — — Ν]ικοκλέους Ῥα[μνούσιος]
— — c.6 — ος Διογνήτου Ῥαμ[νούσιος]
    [Ἀ]ντιοχίδος
[— — c.6 — α]ρχος Μηνοδότ[ου — —]
[Φίλων Φί]λωνος Παλ[ληνεύς]
250 — — c.6 — ος Εὐανδρ — — —
            Ἀτταλί[δος]
[Πυθίλ]ας Ἀπολλ̣[ωνίου — — — —]
[Ἀχαιὸ]ς̣ Ἀ̣π̣[ολλοδώρου — — — —]
perierunt versus c. XIII
cr 6.267 vacat
ἡ βουλὴ
ὁ δῆμος
270 τὸν παιδιτ[ρί]-
[βην Νίκ]ω[να]
[Βηρύτιον].
cr 7.273 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
275 in coronis olivae
[τὸν ὁπλο]-
[μάχον]
Σωτάδη[ν]
Σολέα.
cr 8.279 [ἡ βουλὴ]
280 [ὁ δῆμος]
in coronis olivae
[τὸν ἀκοντισ]-
[τὴν Νίκαν]-
[δρον Εὐω]-
[νυμέα].
cr 9.285 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
[τὸν τοξότην]
<Π>[υστίλον]
[Ὀῆθεν].
cr 10.290 [ἡ βουλὴ]
ὁ δῆμο[ς]
τὸν ἀφέτην
Πεδιέα
ἐκ Κεραμέων.
cr 11.295 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆμος]
[τὸν γραμμα]-
[τέα Θαρρῖ]-
[νον Λανπ]-
300 [τρέα].
cr 12.301 [ἡ βουλὴ]
[ὁ δῆ]μος
τὸν ὑπηρέτην
Ἱέρωνα
305 Ἀναγυράσιον.
286m.1 — — —ΟΥΣΚ— —
— —ς̣ Ἀλέξιδο[ς —]
286q.1 vacat
— —ΝΑΒ— —
286r.1 —Υ̣ΔΕΚ̣—
— —ΑΛ— —
— —Α v
286s.1 v
—Λ̣ΗΣΠ̣—
vv Α—
—ΗΣ—
vacat
286v.1 —Η̣ΔΡ—
— —Ω̣ΙΘ̣—
286w.1 —ΗΟ—
— —Ν—
286y.1 —Ο̣Σ—
Search Help