[ ] Att. — 2nd c. AD — IG II² 2160+2159+2136
IG II(2) 2160+2159+2136 (Mitsos):
col. I-II — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
1 [κεστροφύλα]ξ̣
[Διον]ύσιο[ς] Θεοδώρο Μελ[ι]
θυρωρός
Αἴλ Ἀλκιβιάδης
col. I.5     ἐπένγραφοι
Κράτης Ἀφέλους
Μουσαῖος Ἀφροδει
Ἐπαφρόδειτος Ͻ
Κορν Αὔξιμος
10 Εὐτύχης Ͻ
Εὐδαίμων Ͻ
․․ Γεωργός
․Ε Εὐτυχιανός
[Ἐ]λευσείνι Διονυσο
15 Εὐτυχᾶς Ὀνάσου
Διονυσόδω Λέοντος
Εἰρηναῖος Ͻ
Ζώσιμος Ἠλει
Ἀβάσκαν Εὐτυχίδα
20 Ἐπάγαθος Ͻ
Λεύ Εὐκαρπίδης Θη
Ζώπυρος Νεικίου
Πίθανος Ͻ
Εὐκαρπί Ἐπικτήτου
25 Διονύσιος Εὐτυχίδ
Ἐπίκτητος Ἀρτέμω
Ἀθήναιος Ͻ
Κτῆτος Ἑρμείου
Σωτήριχος Ἑρμείου
30 Παράμονος Ἑρμεί
Ῥοῦφος Ἐπικτήτου
[Ἀ]ττικὸς Λέοντος
[Π]όπ̣λ̣ι̣ο[ς — — —]
— — — — — — — —
col. II.34 Ἀττικὸς Πωλλια̣ν̣
35 Πρεῖμος Ζήνων
Τελεσφόρος Ͻ
Νεικίας Τελεσφόρ
Ἐμπορικὸς [Ͻ]
Εὐήμερος Εἰρηναίου
40 Ἀφροδείσιος Ἀπολλων
ΑΒΡΟΛΑΠ̣ΕΜ̣ΙΟ#⁷
Μένανδρος Ͻ
Ζώσιμος Μητροδώρ
Ἐπίκτητος Νεικίου
45 Ζωσιμιανὸς Ἀριστον
Ἀριστᾶς Πρείμου
Κοσμιανὸς Θρασύνοντ
Ἀβάσκαντος Εὐτύχους
Αὐρ Εὔπορος
50 Νεικόμαχος Ἀγάθω
Βαλέ Κρά[τ]ιστος
Εὐέλπιστος Ͻ
Ἀττικός [Ͻ]
Εὐτύχης Διονυσίου
55 Ἕλενο[ς] Φιλήτου
Διονυ[σό]δωρ Ἀγαθό
Ἀγαθόπους Ͻ
Εἰσίδο[τ]ος Φιλέρωτ
Κάλλισ̣[τ]ος Σ — — —
60 Φιλέρ[ως — — — —]
Δημ — — — — —
Ἀσιατ[ικὸς — — —]
Περικ — — — — —
Ἵλ̣α̣[ρος — — — —]
65 — — — — — — —
col. III — — — — — — —
— — — — — — —
65 — — — — — ανδρος Ͻ
Αἰγεῖδος
Λικ Φίρμος
Λικ Φίλων
Λικ Ἀττικός Λ̣Τ̣ — —
70 Μεμ Ἑρμείας
Εὐφορίων Μνησιθέου
Τέρπνος ὁ καὶ Χρυσόγονος
Πομ Βάσσος
Νεικάνωρ Ͻ
75 [Π]ωλλιανὸς Ἀγαθοκλέους
Ἐπίκτητος Σωστράτου
Σωσίστρατος Ͻ
Πανδειονίδος
Εἰσίδωρος Μηνοδώρου
80 Νεικίας Ͻ
Σείλων Ͻ
Ἀσσκληπιάδης Ζωσίμου
Παιδοκράτης Ἀρτεμιδώρου
Αλιος Ἀριστοκράτης
85 Ζωΐλος Ἀρτεμιδώρου
Φίλων Ἀρτεμιδώ[ρου]
Διονυ[σ — — — — —]
— — — — — — —
col. IV — — — — — — — — —
89 — — — — ος Ͻ
90 [Ἄν]θιμος Ͻ
Ἀρτεμίδωρος Διονυσίου
Ἀπελλῆς Ͻ
Ἀσκληπιάδης Εὐημέρου
Εὔπορος Ἀρτέμωνος
95 Ἱπποθοωντίδος
Νεικόμαχος Ἀπολλων
Λύκος Ἐμπορικοῦ
Τρύφων Ͻ #⁷
Διονύσιος Φρόντωνος
100 Νεικίας Εἰσιδώρου
Σωσικλῆς ὁ καὶ Εἰσίδωρος
ούλ Διότειμος
Ἐπίγονος Τροφίμου
Ἐλπιδηφόρος Τροφίμου
105 Αἰαντίδος
Διονύσιος Ἀφέλους Μα
Διονύσιος Ἰάσονος
Φαῦστος Ἰάσονος
Αὐφίδιος Ὀνήτωρ
110 Ἀλέξανδρος Ͻ
Εὔκαρπος Ἀλεξάνδρο
Ἀλέξανδρος Ͻ
Εὔτυχος Εἰσιγένους
Ζώσιμος Θάλλου
115 — — — — — — — —  — — —
Search Help