[ ] Att. — stoich. 67 — 279/8
1 [ἐπ’ Ἀναξικράτους ἄρχον]τος ἐπὶ τῆς [Ἀκαμαν]τίδος δεκάτης πρυτανείας, ε[ἷ ․․․․9․․․․]
[․․․․․12․․․․․ ἐγραμμ]άτευεν· Μουνιχιῶ[ν]ος ἐνάτει ἐπὶ δέκα, εἰκοστεῖ τ[ῆς πρυτανεί]-
[ας· ἐκκλησία κυρία· τῶν] προέδρων ἐπεψήφ[ι]ζεν Πυργίων Ἀγαθάρχου Λαμπτ[ρεὺς καὶ συμ]-
[πρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ β]ουλεῖ καὶ τῶι δήμωι· Φίλιππος Ἀστυ[γ]ένου Θυμαιτ[άδης εἶπεν· ἐ]-
5 [πειδὴ Ἀθηναῖοι οἱ οἰ]κοῦντες ἐν Λήμνωι ἀποφαίνουσιν Κωμέαν τὸν ὑπὸ τ[οῦ δήμου χει]-
[ροτονηθέντα ἵππαρχ]ον εἰς Λῆμνον καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐπιμεμελῆσθαι τ[ῶν κατὰ τὴ]-
[ν ἀρχὴν πάντων, ἀποφα]ίνουσιν δὲ αὐτὸν [κα]ὶ διατελεῖν ἐμ πᾶσι τοῖς καιροῖς π[ρόνοια]-
[ν ποιούμενον, ὅπως ἂν] αἱ πόλεις τὰ πρὸς [ἀλλ]ήλας καὶ οἱ πολῖται τὰ πρὸς ἑαυτοὺς [ὁμον]-
[οῶσι καὶ οἰκῶσι τήν] τε πόλιν καὶ τὴν χώ[ραν] ἐν εἰρήνει καὶ ταῦτα πάντα πεπόηκεν [ἀδω]-
10 [ροδοκήτως? καὶ ἀξίω]ς τοῦ δήμου· ὅπως ἂ[ν οὖ]ν καὶ ὁ δῆμος φαίνηται τιμῶν τοὺς πρ[ὸς ἑα]-
[υτὸν φιλοτιμουμένους, ἀ]γαθεῖ τύχει δ[εδό]χθαι τῶι δήμωι ἐπαινέσαι Κωμέαν Χαι[ρ․ου]
[Λαμπτρέα εὐνοίας ἕνεκα καὶ φ]ιλοτιμί[ας τ]ῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ [τὸν δῆμο]-
[ν τὸν ἐν Λήμνωι καὶ στεφανῶσα]ι αὐτὸν χ[ρυσ]ῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον καὶ εἶ[ναι αὐτῶ]-
[ι κυρίας Ἀθήνησιν τὰς δωρεὰς] τὰς δεδο[μέν]ας ὑπὸ τῶν ἐν τεῖ νήσωι κατοικούντ[ων· ἀναγ]-
15 [ράψαι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε καὶ τ]ὰς δωρεὰ[ς τὸ]ν γραμματέα τοῦ δήμου ἐν ἀκροπόλει [ἐν στή]-
[λει λιθίνει, εἰς δὲ τὴν ἀναγρα]φὴν μερίσα[ι] τοὺς ἐπὶ τε[ῖ διοι]κήσει ἐκ τῶν εἰς τὰ [κατὰ ψ]-
[ηφίσματα ἀναλισκομένων τῶι δ]ήμωι ∶𐅄∶ Κ․․․․․․․․18․․․․․․․․εὺς εἶπεν· ἐπει[δὴ ․․․]  (68?)
[․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ τ]οῦ δήμου το[ῦ ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․] δημοκρατία
․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․εριεσ[․․․․․․․17․․․․․․․․ πα]ραγενόμενος εἰς Λῆ-
20 [μνον ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]ς̣ π․․․․․․․16․․․․․․․ατα τῶν στρατηγῶν ὡς ἐν
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ης τῶν ἱππέων καὶ τῶν ἀναβάσεων δ-
․․․․․․․․․․․․․․․․․36․․․․․․․․․․․․․․․․․ς καὶ τὰς ἐξετάσεις πεποίηται ἀκολούθ-
[ως τοῖς νόμοις ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․μ]ένου παρὰ τῶν ἱππέων τοῖς παραγιγνομένο-
[ις ․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․]ται οὐκ οἰόμενος δεῖν ἐνοχλῆσαι αὐτοὺς ἀλ-
25 [λὰ ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․ τοὺς ἱππ]εῖς εἰς τὸ εὐτάκτως ὑπακούειν τὰ παρανγελ-
[λόμενα ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․]ν τε παρὰ τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων καὶ τοῦ ἐν Λ-
[ήμνωι ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․ τὸ συ]μφέρον εἰς ἀργυρίου λόγον ἑλέσθαι καὶ πα-
[․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․ ὁμον]οοῦσαν καὶ δημοκρατουμένην τὴν νῆσον κα-
[․․․․․․․․․․․․․․․33․․․․․․․․․․․․․․․․ συ]μφερόντως τῶι δήμωι τῶι ἐν Ἡφαιστίαι· ὅπ-
30 [ως ἂν εἰδῶσι πάντες οἱ ἱππαρχήσειν μέλλοντ]ες εἰς Λῆμνον, ὅτι ἐπίσταται ὁ δῆμος δ’ ἐν
[Ἡφαιστίαι τιμᾶν τοὺς πεφιλοτιμημένους πρ]ὸς ἑαυτούς, ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τῶι δ-
[ήμωι τῶι Ἡφαιστιέων, ἐπαινέσαι Κωμέαν Χαιρ․]ου Λαμπτρέα καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυ-
[σῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον ἀρετῆς ἕνεκα καὶ ε]ὐνοίας τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἡφαιστιέ-
[ων καὶ στῆσαι αὐτοῦ εἰκόνα χαλκῆν· εἶναι δὲ αὐτ]ῶι σίτησιν ἐν πρυτανείωι καὶ προεδρ-
35 [ίαν ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσι τῆς πόλεως, ἐπειδὰν τὰς εὐ]θύνας δῶι καὶ ὁ δῆμος ὁ Ἀθηναίων ἐπι-
[κυρώσηι τὰ ἐψηφισμένα· χειροτονῆσαι δ’ ἤδη πέντε] ἄνδρας ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων οἵτιν-
[ες ἐπιμελήσονται τοῦ τε στεφάνου καὶ τῆς εἰκόνο]ς· καὶ ὅσα ὁ δῆμος ὁ ἐν Ἡφαιστίαι ἐψή-
[φισται αὐτῶι, ἀναγράψαι τὸν γραμματέα τοῦ δήμου] ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι παρ[ὰ]
[τὴν εἰκόνα ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ εἶπεν]· ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ βασιλέως Σελεύ[κο]-
40 [υ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․ πρεσ]βευτὴς Κωμέας ὑπὸ τοῦ δήμου ․․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Ἀθηναίων ἐλευθέρας κ․․․․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․49․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ αὐτοῦ καὶ τοῦ δήμ[ου ․․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ χειροτονηθε ․․6․․․
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․51․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ π]όλεις ἀμφό[τερα ․․․]
45 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․54․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ π]ρὸς ἀλ[ληλ․․5․․]
․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․57․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ με․․․․9․․․․
Search Help
Contact Us