[ ] Att. — stoich. 46 — 282/1
1 [ἐπ]ὶ Νικίου ἄρχοντος [Ὀτρυνέ]ως ἐπὶ τῆς Ἀκαμαντίδος τρίτ-
[ης] πρυτανείας, ἧι Ἰσο[κράτ]ης Ἰσοκράτου Ἀλωπεκῆθεν ἐγρα-
[μμ]άτευεν· Βοηδρομιῶ[νος ἕκτ]ει μετ’ εἰκάδας, ἕκτει καὶ εἰκ-
[οσ]τεῖ τῆς πρυτανεία[ς· ἐκκλη]σία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε-
5 [ν Λ]εωκράτης Λεωστρά[του Οἰναῖ]ος καὶ συμπρόεδροι· v ἔδοξ-
[εν] τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι [δήμωι· ․․6․․․]τρατος Μυννίσκου Περ-
[γα]σῆθεν εἶπεν· ἐπειδ[ὴ οἱ ἔφηβοι οἱ ἐ]φηβεύσαντες ἐπὶ Μεν-
[εκ]λέους ἄρχοντος πο[λέμου κατέ]χοντος τὴν πόλιν διέμει-
[ναν] πάντες εὐτακτο[ῦντες καὶ πε]ιθόμενοι τοῖς τε νόμο[ις]
10 [κα]ὶ τῶι κοσμητε[ῖ κ]αὶ [διετέλεσα]ν τὸν ἐνιαυτὸν τὰς [φυλ]-
[ακ]ὰς λειτου[ρ]γοῦντες κ[αὶ ἅπαντ]α τὰ παρανγελλόμενα ὑπὸ
[τοῦ σ]τρατηγοῦ εἰς τὴν το̣ῦ Μ[ουσ]είου φυλακήν, καθάπερ ἐτά-
[χθησαν ὑ]πὸ τοῦ δήμου· v ὅπως [ἂν ο]ὖν, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ δ-
[ιαμείν]α[ν]τες τε[τ]ίμηνται κα[τὰ τ]ὴν ἀξίαν, τιμηθῶσι καὶ οὗ-
15 [τοι]· v ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι [τῆι] βουλῆι v τοὺς προέδρους
[οἳ ἂν] προεδρ[ε]ύωσιν εἰς τὴν [ἐπιο]ῦσαν ἐκκλησίαν προσαγα-
[γεῖν] τὸν κο[σ]μητὴν μετὰ τὰ ἱε[ρὰ κ]αὶ χρηματίσαι περὶ τούτ-
[ων, γνώμην] δὲ ξυμβάλλεσθαι [τῆς β]ουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δ-
[οκεῖ τῆι β]ουλῆι, v ἐπαινέσα[ι τοὺ]ς ἐφήβους τοὺς ἐφηβεύσα-
20 [ντας ἐπὶ Με]νεκλέους ἄρχοντ[ος κα]ὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρ-
[υσῶι] στ[εφάνωι] κατὰ τὸν νόμ[ον εὐτ]αξίας ἕνεκεν καὶ φιλοτ-
[ιμί]ας, ἣν [ἔχοντε]ς διατελο[ῦσιν π]ρὸς τὸν δῆμον· v εἶναι δ’ αὐ-
[το]ῖς καὶ πρ[οεδρία]ν ἐν τοῖς [ἀγῶσι]ν οἷς ἡ πόλις τίθησιν. vv
[ἐπ]αινέσαι [δὲ καὶ τ]ὸν κοσ[μητὴν αὐ]τῶν v Ἀμεινίαν Ἀντιφάν-
25 [ου] Κηφισιέα· [v ἐπαιν]έσαι [δὲ καὶ τὸ]ν παιδοτρίβην Ἑρμόδωρ-
[ον] Ἑορτίου Ἀ[χαρνέα v καὶ τὸν ἀκον]τιστὴν Φιλόθεον Στρατ-
[ίο]υ Λαμπτρέα [v καὶ τὸν καταπ]αλ[τα]φέτην Μνησίθεον Μνησι-
[θέ]ου Κόπρειον [v καὶ τὸν γρ]αμματ[έ]α Ἑρμογένην v καὶ τὸν το-
[ξό]την Σῶνδρον [Κρῆτα v καὶ] στεφα[ν]ῶσαι αὐτοὺς θαλλοῦ στε-
30 [φά]νωι εὐταξίας ἕ[νεκα καὶ] ἐπιμελείας ἣν ἔχοντες διατελ-
[οῦ]σιν περὶ τοὺς ἐφή[βους. v] ἀναγράψαι δὲ τόδε τ[ὸ] ψήφισμα τ-
[ὸν] γραμματέα τὸν κα[τὰ πρ]υτανείαν [ἐ]ν στήληι [λιθί]νη[ι καὶ]
[σ]τῆσαι ἐν ἀγορᾶι, τὸ δὲ [γεν]όμενον [ἀνά]λω[μ]α εἰς τὴν [σ]τήλην
[με]ρίσαι τοὺς ἐπὶ τεῖ δι[οική]σει.
34a                       vacat 0.065
col. I.35  ἡ βουλὴ τοὺς
   ἐφήβους
col. II.35 [ὁ δῆ]μος τὸν
[κοσ]μητὴν
[Ἀμ]εινίαν
[Ἀντ]ιφάνου
[Κη]φισιέα
col. III.35  ὁ δῆμος τοὺς
   ἐφήβους
40               οἱ ἐφηβ[ε]ύσ[α]ντες
col. I.41 [Ἀντιγονίδος]
     Αἰθαλίδαι
Χα[ρ]ῖνος Θρασωνίδου
     Εἰτεαῖοι
45 Λυ[σ]ικράτης Φορμίωνος
     Κυδαθηναιεῖς
Θεόφιλος Θεοξένου
   [Δημητριάδος]
     Μελιτεῖς
50 [Αἰσχ]ητάδης Προξένου
    ἐκ Κοίλης
[— — η]ς Εὐθίου
[Ἐρεχθηΐ]δος
     — — —
55 — — —    — — ου
     — — —
— — —    — — χου
[— — —   — κ]λείδου
   [Αἰγηΐδος]
60      — — —
[— — —   — δ]ώρου
   [— — εῖ]ς
[— — —   Κ]αλλικρά[του]
   [— — ιο]ι
65 — — —   — ησίου
   vacat 0.07
col. II.41    Π[ανδι]ονίδος
     [Μυρρ]ινούσιοι
Ἀρισ[τοκρά]της Ἀντιμά[χ]ου
   Π[αιανιεῖς]
45 Τεισ[αμ]ενὸς   — — —
[Ὄ]αθεν
Ἱερο[κ]λῆς Ἀντ — —
  Ἀνγελῆθε[ν]
Χα[ιρ]έστρατος Χαι — —
50    Λεωντίδος
     Σουνιεῖς
Ξενοφῶν Θεμιστοκ[λέους]
     Πήληκες
Λυσανίας Λυσανδ[ρ — —]
55     Ἀκαμαντίδο[ς]
     Κεφαλῆθ[εν]
Φιλοκράτης   — — —
     Σφή[ττιοι]
Εὐκλε[ίδης   — — —]ου
60     [Οἰνηΐδος]
      — — —
[— — —   — — ο]υ
col. III.41    Κεκροπίδος
     Φλυεῖς
Νικήρατος Νικηράτου
    Ἱπποθωντίδ[ος]
45     Ἀζηνιεῖς
[Χά]ρης Πολλίου
     Θυμαιτάδαι
[Ἀ]ριστόδημος Κλεόλεω
   Αἰαντίδος
50      Μαραθώνιοι
[Β]ούθηρος Φιλωνίδου
Εὐθύνομος Ἀντιμάχου
    Ῥαμνούσιοι
Κλεομέδων Κλεαρέτου
55 Τηλέσκοπος Ἀριστοκρίτου
     Φαληρεῖς
Ἀμεινίας Δηλιάδου
    Ἀντιοχίδος
     Αλωπεκεῖς
60 Διοφάνης Κλεαινέτου
Χαρίας Ἀρχεβιάδου
     Παλληνεῖς
Τιμοκράτης Κηφισοδήμου
Κηφίσιος Κηφισοδήμου
col. I.66    τὸν παιδο-
    τρίβην
  Ἑρμόδωρον
   Ἑορτίου
70   Ἀχ[αρνέα]
col. III.66    [τὸ]ν καταπαλ-
     [τ]αφέτην
    Μνησίθεον
    Μνησιθέου
70       Κόπρειον
70a      vacat 0.12
71    [τὸν] τοξότην
[Σῶνδρ]ον Κρῆτα
Search Help
Contact Us