[ ] Cil., E. — Hierapolis-Kastabala (Bodrum Kalesi) — 117-120 AD — JHS 11.1890.253,28 — CIL 12117 — IGR 3.902, ILS 1036
1 Q. Roscio Sex. f. Qui(rina) Coelio Po[mp]-
eio Falconi, decemviro stli[ti]-
[bu]s iudicandis, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) X F[ret(ensis)],
[q]uaestori, trib(uno) pleb(is), pr(aetori) inter civ[es]
5 [et] peregrinos, leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) V Maced(onicae),
[le]g(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provin(ciae) Lyciae et Pam-
[ph]yliae, leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) X Fret(ensis) et leg(ato) pr(o) pr(aetore)
[pr]ovinciae Iudaeae, consul<i> {⁴consularis}⁴, XVviro sacris faciundis, curator[i]
10 viae Traianae, leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae)
Moes(iae) inf(erioris). Πομπεῖον Φάλκονα
Αὖλος Λαβέριος Καμερῖνος καὶ
Λαβέριος Καμερῖνος υἱὸς αὐτοῦ
ἑκατοντάρχης λεγ(εῶνος) εʹ Μακεδονικῆς,
15 τὸν ἴδιον φίλον καὶ εὐεργέτην ἐκ τοῦ
ἰδίου τειμῆς ἕνεκεν.
Search Help
Contact Us