[ ] Pisidia — Takina (Yarışlı) — July 212-Oct. 213 AD — EA 10 (1987) 133-145
1 {²§1}² Αὐτοκράτωρ Καῖσ[αρ] Μᾶρκος Αὐρ. ∙ Ἀντωνεῖνος Εὐσεβὴς
Σεβαστὸς Παρθι̣[κὸ]ς̣ μέγιστος Βρεταννικὸς μέγιστος
Τακινεῦσιν ∙ διὰ [Αὐ]ρηλλίων̣ {²⁶Αὐρηλίων}²⁶ Ἀνδρονείκου ∙ καὶ ∙ Ἱλαριανοῦ· ❦
ὁ ἐπίτροπός μου κα̣ὶ ἀπελεύθερος πᾶσαν πρόνοιαν ποιή-
5 σεται ∙ τοῦ μήτε πρὸ καιροῦ τοὺς στρατιώτας ἐπὶ προ❦-
φάσει τῶν κρατίστων ἀνθυπάτων προεκθέοντας ἐν-
οχλεῖν ὑμεῖν̣ μ̣ήτε τὰς πόλεις καταλείποντας πορ-
θεῖν τοὺς ἀγρούς· τὸν αὐτὸν τοῦτον ἕξετε πρὸς τὸ καὶ τὸν
μισθὸν τὸν ἐφ’ ἑκά[σ]τωι ∙ τῶν μειλίων ἐπὶ ταῖς ἁμάξαις ἀπο-
10 λαμβάνειν κ̣αὶ τ̣[οὺ]ς βοῦς κατὰ καιρὸν χωρὶς πάσης ἐργολα❦-
[βί]α̣ς ὑμεῖν [ἀποδίδ]ο̣σθαι ❦ rescripsi ❦ Ὀφίλλιος Θεόδωρος
[ἀ]ν̣έγνων· [καὶ παρ]ῆ̣σαν ∙ Μ. ∙ Αὐρ. ∙ Ζώσιμος, ∙ Μ. ∙ Αὐρ. Τορκουᾶτος,
[Μ. Α]ὐρ. ∙ Ζῆθ̣[ος, Μ. Αὐρ.] ∙ Καλλίνικος, ∙ Μ. ∙ Αὐρ. ∙ Γέμελλος, ∙ Μ. ∙ Αὐρ. ∙ Εὔπλους,
[Μ. Α]ὐ̣ρ̣. Τ̣[— — —] ❦ πρὸ {²vac.}² καλ. {²vac.}². {²§2}² μέρος ἐπιστολῆς Αὐρ. ∙ Φιλο-
15 [κυρίου ἐπιτρόπου]· Aurelius ∙ Philocyrius Cl. ∙ Pompeiano Tranquil[lo]
[— — —]eto praecipias miliari colonis dominicis pro a․․․
[— — — sarci(?)]nis solvi quascumque in transferendis fisci s․․․․
[— — — domi]nicis praestiterint sicuti et de iis ex ipsa re iudi[cabis(?)]
[— — —]․trel. ∙  {²§3}² ἀντίγραφον ἐπιστ(ολῆς) ∙ ἀνθ(υπάτου) ∙ Γαουίου Τραν̣κ̣ύ̣λ[λου]·
20 [Γάουιος Τράνκυλλ]ος ἀνθ(ύπατος) ∙ Τακιν̣έ̣ω[ν βουλῆ]ι̣ δ̣ή̣μ̣ω̣ι̣ {²vac.}² χαίρειν·
[ἀναγνοὺς ὑμῶν τὸ] ψήφισμα καὶ τὴ̣[ν θεῖ]αν ἀντιγραφὴν καὶ κεινηθεὶς ἐ-
[πὶ τῷ — — — τ]ινὰς ὑμεῖς αἰτι[ᾶσθαι] πλημμελοῦντας παρὰ τὰ θεῖα
[γράμματα — — —]ων ἐπεξελθεῖν· [ἐ]πεὶ δὲ ᾐτήσασθε παρ’ ἐμοῦ ∙ ὃ κα-
[τὰ τὸ δίκαιον — — — τ]ῆ̣ς συγχωρήσεως [ἐν] ἐξουσίᾳ εἴχετε· ἐπειδήπερ πα-
25 [ραβαίνεται τὰ] θεῖα γράμματα, ὧ̣[δ]ε̣ ταῦτα προτεθῆναι ∙ οὐ μόνον
[συγχωρῶ, ἀλλὰ] καὶ προτρέπομα[ι· οὐ] μ̣ό̣ν̣ο̣ν̣ νῦν, ἀλλὰ καὶ διὰ παν-
[τὸς χρόνου — — —]ατω προτιθέναι [ἐν τινὶ δ]ήμου χωρίῳ ∙ πρὸς τὸ
[καὶ τὰ προγεγραμμέ]να ∙ ὑπὸ πάντων [γνωριεῖ]σθαι, ∙ ὡς τῶν ἀνηκουσ-
[τούντων — — — πλη]μ̣μελούντων τ̣[ε καὶ] ἀσεβούντων· ∙ ἐρρῶσθαι ὑμᾶς | εὔχομαι.
30 {²§4}² [ἐπιστολὴ(?) Αὐρ. Φιλο]κ̣υρίου̣· A[ur. Philocyri]us Pacuvio Aimiliano s(upra) s(criptum) quid
[— — — m]i domine frater et collega
[— — —]oque colonos dominicos
[— — —] cum fieri prohibeas
[— — —. {²vac.?}² ] {²§5}² Πακούιος Αἰμιλιανὸς Τακι]ν̣έ̣ων δη̣μ̣ά̣ρ̣χ̣ο̣ις ∙ χαίρειν·
35 [— — — τὰ ὑπὸ Αὐρ. Φιλ]ο̣κυρίου γραφέντα [— — —]
[— — —]․ειν στατιωναρ[ιο— — —]
[— — — μ(?)]ὴ ἀγνοῆτε ∙ τοῦτο [— — —]
[— — —]․ τὰ γραφέντα μ[— — —]
{²§6}² [— — —]ο̣υ̣ τοῦ τῆ̣ς̣ Φρυγίας ἐπιτρόπου το̣[— — —]
40 [— — —]μ̣ι̣σ̣ατε ἐπιστάμενοι τ̣ὸ̣ν̣ ἑ̣αυτὸ[ν — — —]νον
[— — —]․ς̣ ἀπαντὴν τοῦ ἀνθυπάτου ἀν̣[έγν]ω̣ν· ❦
[— — —]․ ἐπεὶ μ̣ὴ̣ ὑβρίζειν ἀλλὰ μηδὲ ἑ̣[νὶ] ὀ̣νόματι
[— — —]τ̣ινι̣ κ̣αὶ εἴ τινα δὲ ∙ ὑπὲρ ἁμαξῶν φασκιάρια
[— — —]λυσαι δίδοσθαι εἰδότες ὅτι ἐάν τι παρὰ ταῦ-
45 [τα ποιήσετε, — — — μετα]π̣εμφθέντες κολασθήσεσθε. {²vac.}²
{²§7}² [— — — Τακινέω]ν δημάρχοις χαίρειν· ἀνέγνων τὰ ὑφ’ ὑ-
μ[ῶν γράμματα καὶ — — —]․Ι̣Ε̣Π̣Ο̣․․Λ̣ΚΕ̣ΙΤΕ· ∙ κεκ̣[ε]λευκεῖναν κατασχε-
θῆναι [— — — πα]ρὰ τὸ δέον ἔπραξεν,
ἀλλ’ ἐπε̣[ὶ — — — ἔδοξ]έν μοι καλῶς ἔχειν
50 ἀντίγραφ̣[ον ἐπιστ(ολῆς) ἀνθ(υπάτου) καὶ τὰ θεῖα γ]ράμματα ἐν ἐπισημοτά-
τῳ τόπῳι [— — — ἀνασταθῆναι — — —] οὖν φροντίσατε· ∙ ἅμα τῷ
τινα ἐπιχε̣[— — —]δηλῶσαι, ∙ ὅπως ἐπανορ-
θ̣ώσεως τυχ̣[— — —. ἐρρῶσθαι] ὑμᾶς εὔχομαι. {²vac.}²
{²§8}² ἀνεστάθη ἡ στ̣ή̣[λη λιθίνη ἐπὶ τῆς] Μάρκ(ου) ∙ Ἰουνίου Κογκέσσου Αἰμιλι-
55 [α]ν̣οῦ ὑπατείας ❦ [— — —]ου ∙ καὶ Αὐρ. ∙ Ἡρακλείδου καὶ Αὐρηλ. ∙
[— — —]ιε[— — —]επιμ[— — — Αὐρ. Ἀρτε]μιδώρου καὶ Αὐρ. ∙ Τροκ. Ἀνδρονίκου
[— — —]γωνα̣[— — — Αὐρ. Διο]τίμῳ γραμματοφύλακι Τακιν̣[έων].
Search Help