Dedication to Trajan and Zeus Labraundos and Hyps[i]stos by Poleites Ari[s]teou Korrha[ ... ] of stylobate, keiones, etc., on architrave of Mausolus’s Stoa; AD 102/117; found at Labraunda: Crampa, Labraunda I 2 pp. 125-126, no. 5 (PH); BE 1965:368; *ILabraunda 23 (PH); BE 1973:405.  
[ ] ILabr 23
1 [αὐτοκρά]τ̣ο̣[ρι Νέ]ρ̣ο̣υ̣[ᾳ Τρα]ϊ̣α̣νῷ Καίσα̣ρι v Σεβ̣α̣σ̣τῷ v Γ̣ε̣[ρμ]α̣ν̣ι̣κ̣ῷ v [Δακικ]ῷ̣ vacat καὶ Μεγίστῳ Θεῷ Διῒ Λαβραύνδῳ v καὶ τῷ̣ [δή]μ̣ῳ vacat Πολεἰτης Ἀρ̣ι̣[σ]τ̣έ̣ου Κορρα̣[—] ἱ̣ερ̣α̣τε̣ύσας v ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκεν v τόν τε λευκόλιθον στυλοβάτην v καὶ τοὺς ποικίλους κείονας v σὺν τοῖς σπιροκεφά̣λ̣οις v καὶ τὸν ἐπιφερ̣όμ̣ε̣ν̣ον κατ’ αὐτῶν λε̣υ̣κ̣όλιθον̣ [κόσμον —]
Search Help