List of purchases of sacred land; V/IV1; found at Halikarnassos: *Haussoullier, BCH 4, 1880, 295-320, 522-524; **Newton, Essays, Appendix (part b, ll. 7, 26, col. 1 ll. 38, 48); Syll2 11; Michel 835; SGDI 5727; **Syll3 46 (part a ll. 13-14, 26, 38, 53-54, 59, part c ll. 27, 29-31, 35, part d ll. 1-2, 3-8, 12-13, 26, 43-44, 49).  
[ ] BCH 1880, 295-320, 522-24
a.1 θε[οί.]
[ο]ἵδε ἐπρίαντο παρὰ τοῦ Ἀπόλλωνος κα[ὶ τῆς]
Ἀθηναίης καὶ Παρθένου γέας καὶ οἰκίας [τῶν]
ὀφειλόντων τοῖς θεοῖς τούτοις· βεβαιοῦν το[ὺς]
5 θεοὺς τὸν ἀΐδιον χρόνον, συμβεβαιοῦν δὲ το[ὺς]
νεωποίας τῶν θεῶν τοὺς αἰεὶ ὄντας καὶ ἐξορκίζε[σ]-
θαι κατὰ ταο͂τα⋮ Κονδμαλας Ἀρλιωμο γῆν τὴν Αἰγ[υ]-
πτίο τοῦ Ἀρχαγόρεω τὴν ἐλ Λυρισσωι καὶ τὰ ἐν τῆι Κυ-
ογρισσιδι ὅσα πρὸς τῆι αὐλῆι ταύτηι δρα(χμὰς) ΜΧΗΗΗ.
10 [Ζ]ηνόδωρος Ἀρυασσιος οἰκίην τὴν Ἀρτέμωνος τοῦ
Παναμυω τὴν ἐν Σαλμακίδι δρα(χμὰς) ΗΗΗ𐅄⋮ Τεισίμαχος
[Ἡ]ρακλείδεω γῆν τὴν Ἀρβησσιος τοῦ Ἀπολλωνίδεω
[τ]ὴμ πρὸς Σαλμακίδι δρα(χμὰς) ΗΗΗΔΔΔΔ⋮ Βόσθων Ἀστυ-
[ν]όμου οἰκίην τὴν Ἀρλιωμο τοῦ Πύργωνος τὴμ πρὸς
15 [τῶι τ]είχει καὶ τὸ κηπίον τὸ πρὸς τῆι οἰκίηι δρα(χμὰς) ΧΗΗ𐅄ΔΔΔΔ.
[Παντ]αλέων Ἀρτέμωνος γῆν ἐγ Κοτοις τὴν Ἀρλιωμο
[τοῦ Π]ύργωνος 𐅅Δ⋮ Λεοντίσκος Οὐλιάδεος καὶ Διοσ-
[κουρί]δης Πιρωμιος γῆν ἐγ Κεψαρωι πᾶσαν τὴν Ἀργείο
[τοῦ Π]ύργωνος 𐅅ΗΗΗΔΔΔ⋮ Παραϋσσωλλος Πανυασσιο[ς]
20 [γῆ]ν τὴν ἐν Οὐασσωι τὴν Ἀρλιωμου τοῦ Πύργωνος Η[—ʹ⋮]
[Πα]νταλέων Ἀρτέμωνος γῆν τὴν ἐμ Πουνομουοις τὴ[ν]
[Ἀρ]λιωμου τοῦ Πύργωνος 𐅄⋮ Πρωταγόρης Ἡρακλείδε-
[ω] γῆν τὴν Ἰάσονος τοῦ Παναβλημιος 𐅅ΗΗΗ𐅄Δ⋮ Ἀρλι-
[ω]μος Κυτβελημιος οἰκίην τὴν ἐν Σαλμακίδι τὴν
25 [Μ]όσχου τοῦ Ἀρλιωμο καὶ αὐτὸγ καὶ ὧν ἱκνεῖται ΗΗΗ[․․ʹ]
[Δ]Δ⋮ Γρίσων Ἀμύντεω γῆν ἐν Ὠνζωσσυασωι τὴν Τύμ[νω]
[το]ῦ Συεσκυρεβο ΧΗ⋮ Μόσχος Τενδεσσιος γῆν ἐγ Κοτο-
[ις τὴ]ν Λύξεω τοῦ Πίγρεω Χ𐅅ΗΗΗΗ. Ποσειδώνιος Δημητ[ρί]-
[ο γ]ῆν ἐλ Λυρισσωι τὴμ Πυθοδώρο το͂ Δημητρίο 𐅅Η𐅄Δ[—]
30 [․․]μνων Ἀντιδότο οἰκίην τὴμ Μέλωνος τοῦ Σιληνο͂ 𐅅𐅃.
[Κ]αλλίστρατος Θεοδώρο γῆν ἐλ Λυρισσωι τὴν Σα-
τύρου τοῦ Ἱστιαίο ΧΧΧ𐅅Η⋮ Διοσκουρίδης Πιρωμιο[ς]
οἰκίην τὴμ Μέλωνος τοῦ Σιληνοῦ τὴν ἐμ πόλει
Χ𐅅ΔΔΔΔ⋮ vacat Ἀμύντης Ἀρχίππο γῆν ἐγ Κασαιω̣[ι]
35 τὴμ Μέλωνος τοῦ Σιληνο͂ 𐅅Η𐅄⋮ Χαιρέδημος Ἀρχαγό-
[ρ]εω γῆν τὴν Λητοδώρου το͂ Μεγαβάτεω καὶ τὴν οἰκίην
[τ]ὴν ἐμ πόλει ∶Τ?Η𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂 𐅂𐅂𐅂⋮ Μόσχος Τενδεσσιος γῆν
ἐν Λίδηι τὴμ Βάτωνος τοῦ Μικιννω ΗΗ⋮ Ἀρτεμὼ Σεσ-
κωδος γῆν ἐν Σαρανσωι ἣν εἶχεν Ἑρμαπις, ἣ ἦν Ἀλ-
40 [έ]ξιος ΧΗΔΔΔΔ⋮ Ἀκταϋσσωλλος Σασσωμο ἐπρίατο
οἰκίην ἐν Σαλμακίδι τὴμ Πανυάσσιος τοῦ Ἰδαγυγο Η[—]
Ὑσσωϊης Ἀρβησιος ἐπρίατο γῆν τὴν Διοτίμο τοῦ Σαρυ-
σωλλο τὴν ἐν Ὠσπραοννωι, ἥτις ἦν Κακραδος καὶ τὴν̣
θάλασσαν ὅπου τὸ ὁρκυνεῖον 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔ⋮ Ἀθηνίων
45 Τρυωλο οἰκίην ἐμ πόλει ἣν εἶχεν Ἀρτυασσις Τοβορορο
τὴν Ἀλέξιος ΧΧ∶ Πολύιδος ἐπρίατο οἰκίην τὴν Γνά-
θωνος τὴν ἐν Ἄργει ἧι γείτωμ Ποσειδώνιος καὶ Ἰδαγυγο[ς]
καὶ Γεροντίδης ΧΗΗ∶ <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
50 [Π]ανύασσις Δημητρίο οἰκίην τὴν Στράτωνος ἧι γείτων
[Εὔ]ιππος 𐅅ΗΗΗ⋮ Ἀντιπᾶς Σκύθεω ἐπρίατο οἰκίην τὴμ Μικι-
[ννω] τοῦ Σχινοσίο 𐅄Δ𐅃𐅂⋮ <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹άναξ Ἀσ-
[τυνόμου ἐ]πρίατο οἰκίην τὴν Ἀρτεμιδώρο τοῦ Ἀλγανιος
55 [․․c.8․․․ Κ]υατβης Πονυσσωλλο οἰκίην τὴν Κουλδοιδος
[τοῦ —σσ]ωλλο ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂⋮ Μόσχος Τενδεσσιος
[ἐπρίατο γῆ]ν ἐν Λυρισσωι τὴν Μικύθο το͂ Ἰμβρασσιδος
[—]ΧΧΔΔΔΔ𐅃⋮ Ἀθηνίων Ἰμβαρσιδος ἐπρίατο
[γῆν τὴν Πανταλέο]ντος το͂ Ἀρτέμωνος ἐν Σρανσωι, ἥτις ἦν
60 [—]⋮ Πολύιδος ἐπρίατο γῆν ἐν [—]
[․c.5․ Ἀλ]έξιος, ἧι ὅμουρος Καλαβώτης
[—]ΔΔ𐅃𐅂⋮ Σπαρευδιγος Πανυάσσιος
[ἐπρίατο γῆν ἐν —]ωι ἣν αὐτὸς εἶχεν, ἣ ἦν Ἀ[λέ]ξιος.
[—]λος Ταυσαδος τὴν ἐ[ν —]ΝΟΣ
65 [—]ν τὴν ὄπισθε τοῦ Ἀπολ[λωνίου —]
[—]ΙΝΤΙ[—]
b.1 [οἵδε ἐπρίαντο τοὺς ὀφειλόντ]ας τοῖς θεοῖς [—]
[— καὶ αὐτοὺς κ]αὶ ὧν ἱκνέονται [—]
[—]οτος Ἀρχαγόρω Ἀπολλόδωρον Ἀρχαγόρω κδʹ ΙΙΙ.
[—]ν Ἀπουκω ∶εʹ∶ Λεοντίσκ[ος —]
5 [—]․λο ∶αʹ ΙΙΙ∶ Ἀπολλόδωρος [—]
[—]ο̣ς Πεδωλδο ∶αʹ ΙΙΙ∶ Βρυω[—]
[—]λ̣ο αʹ∶ Ἀρτεμίδωρος Νευμην[ίο —]
[—] Ἡρακλίδης Ὑσσωλδο[ς —]
[—]αλ․λδος Πίγρεω [—]
10 [—]λον Ποιω ∶εʹ ΙΙΙ∶ Γοργος
[—]․ Ἀντίπατρος Διον̣[—]
[—]δος ∶αʹ ΙΙΙ∶ <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
[—]ων Πανυάσσιος [—]
[—]υσιος Δημητρίο Ταυρο․[—]
15 [—]α̣σβαλλιν Αρι̣αυο ∶αʹ ΙΙΙΙ<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹ Ἀθηνόκριτος
[—]ν Κυτπιδος ∶κʹ<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
[—] Ἀρτυασσιος ∶αʹ ΙΙΙΙΙ<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
20 [— Ἱ]σ̣τιαίο Ὑσσωϊη
Πύργων Παντα̣[λέοντος —]
[Τ]ενδεσσιος
[Ἀρ]λιωμο? Παρμε[—]
Μαυσσωλλο[—]
25 [Ζ]ωΐλο Σεσκων[—]
[Ὑσσ]ωλδον Ὑσσωϊ[εω]
[—]ω[․] Ἰυβλησιος
[Ἀπο]λλόδωρος
[Ἀρλ]ιωμο Νεομήνιο[ς —]
30 <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
35 Ζωίλο Κολ̣[—]
1.36 δον Τουνοβο ∶
Κοκωδος ∶δʹ∶ Ἀρτ̣[—]
Κελδνασσις
Ἀρυασσιος Ἀρτ[—]
40 λωνιδεω Ἀρυασσ[ιν —]
Τύμνην Ιδυβλ[—]
Σαμωυον Βρυασσιο[—]
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹Η
αι̣ος Ἀρτηυμος Λ̣[—]
45 Ἀπολλόδωρον Ἀ[ρχαγόρεω]
νου αʹ ΙΙΙ∶ Ἀρβησις
Ὀλεταδος ∶αʹ ΙΙΙ∶
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹λεων Πιρ[ωμιος? —]
Μῖκος Ζωΐλο Κυ[—]
50 Ἡρακλείδεω ∶γʹ δ(ρ.)
νος ∶βʹ∶ Ἄρχιππος
μαχος Κράτων̣[ος —]
κλείδεω Ἀπολ[—]
θύρο ∶βʹ δ(ρ.)∶ Ἀμύντη[ς —]
55 της Ὀσεαδος Βρυα̣[σσιν? —]
Ψ Κοιδωδ̣ος Σεσκωννο[ς? —]
[—] Ἀ̣κεταν Κυατβεω ∶εʹ∶ Ἀθη[νόκριτος? —]
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹ [Παν]ταλέων Ἀρτέ[μωνος —]
Ἀκταυασσις Βρυασσι․[—]
60 [—]․ΙΣΛ̣[—]
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
[—]Μ[—]
2.35 Ζωΐλου Κολ[—]
υς Ὑσσωϊη
[Ἱσ]τιαῖογ Κοσ[—]
[Ἀ]θ̣ηνοδωρ[—]
[Τε]νδεσσις Ἀπ[ολ—]
40 Πολυιδ̣[—]
[Ἀ]ρτεμω[—]
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
[—]κ̣μον[—]
[—]ι̣τη[—]
45
c.2.1 [Ὑσ]σωλδος [—]
[Λε]οντίσκον Ἀρδυβε[ρο]
[καὶ] ὧν ἱκνεῖται ∶καʹ.
[Ὑσ]σωλλος Σαμασσιδος
5 [γ]ῆν ἐγ Κοτοις τὴν [Ἀλέ]-
[ξ]ιος ἣν εἶχεν αὐτ[ὸς —]
[—]Δ∶.  Κόπρων Κυατ[βεω]
[ἐ]πρίατο Δημήτρι[ον]
Ἀρδυβερο καὶ ὧν ἱ̣κ̣[νεῖ]-
10 ται ∶καʹ∶∶.  Ἑρμόδ[ωρος Στ]-
ησαγόρεω Ὑσσιν [—]
καὶ Στησαγόρην [καὶ]
ὧν ἱκνεῖται πάντων ∶[․ʹ]
ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ∶.  Παρασκως Σα-
15 μασσιδος γῆν Ἀλέξιος
ἐγ Κοτοις ἣν εἶχεν αὐ-
τός ∶𐅅Η𐅄∶ Ἀρλιωμος [Κυ]-
τβελημιος Μόσχον Το․-
τολιδος ∶ΔΙ Ο?<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
20 <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
25 [Δ]ημήτριος Ὑσσωϊο <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹[—]ς Ὑσσ[—]Υ[—]]⁵¹
Ἀρτυσσιν Πελδηκο ∶αʹ∶ Χαιρέ-
[δ]ημος Ἀρχαγόρεω Ὑσσωιη-
[ν] Κυαρεμο ∶αʹ∶ Ἄρχιππος Ἀ[ρ]-
30 [χα]γόρεω Ἀθηναγόρην Κα[ν]-
[θ]άρο ∶αʹ∶ Σκύλαξ Ἀπολλων-
[ίδ]εω Σμικρίωνα ∶ΙΙΙ∶ Ἄρχιππ-
[ος <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹ Ἀπολλόδωρ[ος]
35 Π̣ολίτεω Σιληνὸν Ἀθην[α]-
[γ]όρεω ∶αʹ∶ Ὑσσωλλος Ἀρδ[υ]-
[β]ερο Σιληνὸν Ἀθηναγόρ-
εω ∶ϛʹ δ(ρ.) ΙΙΙΙ∶.  Πανταλέων
Κωγλω Σιληνὸν Ἀθηναγό-
40 ρεω ∶ϛʹ δ(ρ.) ΙΙΙΙ∶.  Πανταλέων
Ἀρτέμωνος Σιληνὸν Ἀθη-
ναγόρεω ∶ϛʹ δ(ρ.) ΙΙΙΙ∶.  Ἑστιαῖος
Σαρυσωλλον Γυγο βʹ δ(ρ.) Ι̣
Μόσχος Τενδεσσιος Πα-
45 ραυδιγον Ἀκταυασσιο[ς]
νεʹ∶.  Πίγρης Ἀνδαρσωδ[ο]
Ἰδαγυγον Μάκρωνο[ς]
κηʹ ∶. <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
50 Ἀμύντης Παραυδιγο Λη-
τόδωρον Ἑκαταίο ∶ϛʹ δ(ρ.) ΙΙΙ𐅂 {²⁷ΙΙΙΙ?}²⁷.
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
Τρυωλης Σασκων ∶βʹ δ(ρ.) Ι∶.  Χαι-
ρέδημος Ἀρχαγόρεω Δε-
55 ξῖνον Κεμπτυδος ∶δ(ρ.) Ι.
Χαιρέδημος Ἀρχαγόρεω
Ματιν Κβωδεω ∶αʹ∶.  Χαιρέ-
δημος Ἀρχαγόρεω Ἡρα-
κλείδην Κβονδιασσιος
60 δ(ρ.) ΙΙΙ∶.  Μόσχος Τενδεσσιος
Σεσωλην Συδυλημιος ∶δ(ρ.).
Χαιρέδημος Ἀρχαγόρεω
Ἀπολλωνίδην Πανταλέ-
οντος ∶δ(ρ.)∶.  Μίμας Ἀκτ[α]-
65 δημον Λαταρσεω ∶δ(ρ.)∶.  Ἐξή-
κεστος Ὑσσωϊο Γοργον
Κτουβολδο ∶αʹ∶.  Γιτακολος
Ἰμβαρηλδον Μοηννο ∶δ(ρ.) ΙΙ̣.
[Ἀ]πολλόδωρος Ἰσεμενδα-
70 [ρ]ο Πασσιδηρον Καραμα
[—]ο̣ ∶ δ(ρ.).∶.  Χαιρέδημος Ἀρχαγό-
[ρεω Φ]ορμίωνα ∶αʹ ΙΙΙΙΙ̣∶.
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
d.2.0 <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
a <⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
1 [Διον]υσίο ∶αʹ ΙΙΙ.
[—]λλωδο Ἰσ-
[—]λδουδεω ∶εʹ.
Ὑ̣σσωϊο Πηδασεὺς
5 [—]ομωλδιν ∶βʹ Ι∶.  Σαρ-
[υσωλλον] Ἀρλισσιος καʹ∶.  Μό-
[σχο]ς Τενδεσσιος Ὀρτίλ-
[οχο]ν Βοιωμο? ∶αʹ ΙΙΙΙΙ∶. <Ἀ>πτοίη-
τος Καλλιστράτο Παραϋ-
10 σωλλον Σε․c.4․ιδος ∶αʹ ΙΙΙΙ.
[Λ]ε̣οντεὺς καὶ Διοσκουρ[ί]-
[δ]ης παῖδε[ς τὴ]ν? Ἀγορακρ-
[ίτ]ην Ὑσσελδώμου βʹ∶.  Παν[ύ]-
ασσις Ἀρτέμωνος Κυατβη[ν]
15 Ἀρτέμωνος ∶λʹ ΙΙΙΙ∶.  Κολω[λ]-
[δ]ος Ἀρυασσιος Ὑσσωϊη[ν]
Παραυ[διγο] ΙΙΙΙΙ. Ἀθηνόκ[ρι]-
τος Ὑ[σσε]λδωμον Ὑσσωϊ[ο]
[․ʹ]ΙΙΙ Φίλιος Δάσωνος
20 Σεσω[λη]ν Σιδυλημιος αʹ.
Σκ̣ύ[λαξ Ἀ]πολλωνίδε[ω]
Σαμω[υο]ν Βρωλω ∶ΙΙΙΙ∶.
<⁶¹>⁶¹[⁵¹—]⁵¹
<⁶¹>⁶¹[⁵¹․․․c.11․․․․]⁵¹ Κο[λ]-
25 ωλδος? Ἀρυασσιος Ἀ-
[ρλ]ισιν Ἀρλιωμο ∶λαʹ∶ΙΙΙΙΙ.
[Ὑσ]σωϊης Ἰδαγυγο Ἀρτέμ[ω]-
να Τερριτο ∶βʹ δ(ρ.) Ι∶.  Θεόδοτο[ς]
Ὑσσισιος καὶ Βράταχος
30 καὶ Παργιστας Ὀαλο<⁶¹>⁶¹[⁵¹αλο]⁵¹[ν]
Ὑσσελδωμο λα̣ʹ δ(ρ.)∶.  Διότιμο[ς]
Σαρυσωλλο Κακραν Ὑσσ[ε]-
λδωμο πλὴν Ἑκαταίης
[κ]αὶ ὧν ἡ ἀδελφὴ ἐκράτη-
35 [σ]εν ἐν Τερμέροις καὶ το͂?
[μέ]ρος τοῦ κήπο ∶καʹ∶.
[․c.4․]δαιος Λύξεω Φανό-
[κριτ]ον Νεομηνίο θʹ δ(ρ.).
[—]γ̣ης Πινδάρο καὶ Στ[․․]
40 [Ὑ]σσωϊο Ἀπολ[λ]-
[ωνίδ]ην Στράτωνος ∶αʹ δ(ρ.)∶.
[—] Πανυάσσιος Νεο-
[μήνιον] Σανυδος πλὴν
[․․c.8․․․]ος καὶ Χαίτωνος
45 [․․․c.11․․․․]ος ∶εʹ δ(ρ.)∶.  Κονδο[․․]
[—]ιππον Παρα[․․․]
[—] Ἐπικλῆς Σαρ̣[—]
[—]ρεω πλὴν
[τοῦ ἀ]δελφο͂ κ[—]
50 [—]ι̣ς Εχε[—]
[—] Πίγρης [—]
[—]σιμ[—]
Search Help