Honorary decree (?) for Antiochos III; c. 203/190 BC: *Anadolu 1965, pp. 36-41 (PH); **Oliver, GRBS 9, 1968, pp. 321-2 (section II, ll. 51, 52-3); **Dunst, ZPE 3, 1968, pp. 170-2 (section II, ll. 26-7, 83, 100); **Merkelbach, ZPE 3, 1968, pp. 173-4 (section II, l. 99); **Daux, ZPE 12, 1973, pp. 235-6 (section II, ll. 77-8); SEG 26, 1307; **BE 1977:405 (section II, l. 8); SEG 27, 780; SEG 28, 887.  
[ ] Anadolu 1965, 36-41
II.0 {²Two lines missing}²
[—] μετ̣έχων̣ [—]
[—]ης διαφυλάσση̣[—]
[—]το καὶ θυσιῶν καὶ σ̣[πονδῶν —]
[—] πρὸς αὐτὸν ἐπαύξῃ δια[—]
5 [—]σαν εὐχαρίστως ἄγ̣[ειν —]
[— Ἀντιόχ]εια καὶ Λαοδίκεια τ[—]
[— κα]ὶ συνεῖναι ἐν τῇ ἡμέ[ρᾳ ταύτῃ πάντας]
[τοὺς τῆς πόλεως ἄρχο]ντας καὶ τοὺς περὶ [τὸν Διόνυσον τεχ]-
[νίτας ․․․․12-14․․․․]ς. κατασκευάσασθ[αι δὲ βωμὸν ἑκάστην]
10 [τῶν] συμ[οριῶν ἐν τῶι] ἰδίωι τόπωι ἕνα παρὰ [τὸν βωμὸν τῆς συμο]-
[ρίας] τοῦ τε β[ασιλέως] Ἀντιόχου Μεγάλου καὶ [τῆς ἀδελφῆς]
[αὐτ]οῦ βασιλ[ίσσης Λ]αοδίκης καὶ συντελεῖν τὴν̣ [θυσίαν]
[ἐπὶ] τούτου καὶ κα[τάρ]χεσθαι τῶν ἱερῶν τὸν ἱερέα το[ῦ βασι]-
[λέ]ως καὶ τῶν σπο[ν]δ̣ῶν καὶ τῶν ἄλλων πάντων προ[ΐστασ]-
15 [θαι] αὐτὸν ἐν τῇ ἑορ[τ]ῇ ταύτηι τῶν συντελουμένων ὑπὸ [τῶν]
[συ]μ̣οριῶν καθάπε[ρ] ὁ ἱερεὺς τοῦ Ποσειδῶνος ἐν το[ῖς ․․]
[․4․․]ε̣οις προέστηκεν· τὸ δὲ ἐσόμενον ἀνάλωμ[α καθ’ ἑ]-
[καστον] ἄνδρα τάξαι μὲν [τὸ]ν δῆμον [ἅπ]αξ ἐν ταῖς [πρώταις]
[ἀρχα]ιρεσίαις, τοὺς δὲ ταμίας τοὺς ἑκάστοτε γιν[ομένους]
20 [διδό]ναι τοῖς τῶν συμοριῶν προστάταις τὸ ταγὲν ἐκ τ[ῆς διοι]-
[κήσε]ως ἔσχατον τῇ τετράδι τοῦ Λευκαθεῶνος λαβόν[τας τὴν]
[ἀπογ]ραφὴν παρὰ τῶν π[ρ]οστατῶν τοῦ πλήθους τῶν ἐν ταῖς [․․5․․]
[․․ κα]ὶ τῶν ἐν ἡλικίαι κα[ὶ] τῶν ἀπογραψαμένων πρὸς αὐτοὺς [․․5․․]
[․4․․] θύειν δὲ καὶ ἑορτάζειν καὶ τοὺς ἄλους πάντας τοὺς ο[ἰκοῦν]-
25 [τας] τὴμ πόλιν ἡμῶν ἐν τοῖς ἰδίοις οἴκοις ἑκάστους κατὰ δύν[αμιν·]
[στε]φανηφορεῖν πάντας τοὺς ἐν τῇ πόλει ἐν ἡμέραι ταύτ[ῃ· παύε]-
[σθαι δ]ὲ καὶ τὰς ἐργασίας πάσας τάς τ’ ἐν τῇ πόλει καὶ τῇ χώ[ρᾳ καὶ εἶ]-
[ναι ἐ]χεχιρίας πᾶσι πρὸς πάντας ἐν τῇ <ἡ>μέραι ταύτῃ· ἀναγ[ράψαι]
[δὲ τ]αύτην τὴν ἑορτὴν εἰς τὴν ἱερὰν βύβλον· ἵνα δὲ καὶ καθιε[ρωμέ]-
30 [νος] ὁ τόπος ᾖ τῶι βασιλεῖ Ἀντιόχωι Μεγάλωι ἐν ὧι τὰ μὲν ἐ[τέλεσε]
[τῶν ἀ]γαθῶν, τὰ δὲ ὑπέσχετο καὶ μετὰ ταῦτα ἐπετέλεσεν, ἀ[ναθεῖ]-
[ναι ἄ]γαλμα χαλκοῦν ἐν τῶι βουλευτηρίωι ὡς κάλλιστον [τοῦ βα]-
[σιλέ]ως καὶ συντελεῖν θυσίαν ἐπὶ τῆς κοινῆς τῆς πόλεως ἑ[στίας]
[ἐν τ]ῶι βουλευτηρίωι τῶι τε βασιλεῖ καὶ Χάρισιν καὶ Μνήμῃ καθ’ ἕκ[αστον]
35 [ἔτο]ς τὰς ἀρχὰς μετὰ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ πρυτάνεως τήν
τ[ε τῶν]
[στρ]ατηγῶν καὶ τὴν τῶν τιμούχων καὶ τὴν τῶν ταμιῶν κατὰ το[․4․․]
[․․․] εἰσιτητήρια τῆς ἀρχῆς ἀρχομένας ἀπ’ ἀγαθῶν τῆι νουμη[νίαι]
[τοῦ] Λευκαθεῶνος καὶ θύειν ἱερεῖον τέλειον, συντελεῖν δὲ θυσίαν
[τοὺ]ς ἐκ τῶν ἐφήβων μετὰ τοῦ γυμνασιάρχου τῇ αὐτῇ ἡμέραι καθότι γέγ[ρα]-
40 [πτ]αι, ἵνα μηθὲν πρότερον ἄρξωνται πράσσειν τῶν κοινῶν πρὶν ἢ χάρ[ι]-
[τα]ς ἀποδ[ο]ῦναι τοῖς εὐεργέταις καὶ ἐθίζωμεν τοὺς ἐξ ἡαυτῶν πά[ν]-
[τα] ὕστερα καὶ ἐν ἐλάσσονι τίθεσθαι πρὸς ἀποκατάστασιν χάριτος
[καὶ] τὴμ πρώτην αὐτοῖς εἴσοδον εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ ταὐτὰ καλλίστην
[ποι]ήσο[μ]εν· τὰ δὲ ἱερεῖα τὰ εἰς τὰς θυσίας παριστάναι τοὺς πριαμέ-
45 [νους] τῷ πρότερον ἔτει τὴν παράσχεσιν τῶν ἱερείων, τοῖς δὲ εἰσιοῦσιν
[ἄρχ]ο̣υσιν καὶ τοῖς ἐκ τῶν ἐφήβων τοὺς ταμίας· ὅσοι δ’ ἂν νικήσαντες
[τοὺ]ς στεφανίτας ἀγῶνας εἰσελαύνωσιν εἰς τὴμ πόλιν, παραγίνεσθα[ι]
[․4․․]ους ἀπὸ τῆς {ἀπὸ τῆς} πύλης πρῶτον εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ στεφ[α]-
[νοῦν] τὸ ἄγαλμα τοῦ βασιλέως καὶ συντελεῖν θυσίαν καθότι ἐπάνω γέ-
50 [γραπ]τ̣αι· ἐπειδὴ οὐ μόνον εἰρήνην ἡμῖν ὁ βασιλεὺς παρέσχεν, ἀλλὰ καὶ
[τῶν] βαρέων καὶ σκληρῶν ἐκ<κ>ούφισιν εἰς τὸ μετὰ ταῦτα τελῶν παραλύ-
[σας] τῶν συντάξεων καὶ λυσιτελεῖς τὰς ἐν τῇ χώραι μετ’ ἀσφαλεί-
[ας π]εποίηκεν ἐργασίας καὶ τὰς καρπείας, τιθέναι πρὸς τὸ ἄγαλμα
[τοῦ] βασιλέως ἀπαρχὰς καθ’ ἕκαστον ἔτος τοὺς πρώτους ἐν τῇ
55 [χώρ]αι ξυλίνους φανέντας καρπούς· ὅπως δὲ καὶ διὰ παντὸς ᾖ τὸ ἄγαλ-
[μα τ]οῦ βασιλέως ἐστεφανωμένον στεφάνωι τῶι κατὰ τὰς ὥρας γινο-
[μέν]ωι ἐπιμελεῖσθαι τὸν ἱερέα τοῦ βασιλέως· προσπωλεῖν δὲ τῇ ὠνῇ
[τῆς] στεφανοπωλίας τοὺς ἑκάστοτε γινομένους ταμίας τὴν
[παρ]άσχεισιν τῶν στεφάνων τούτων· ἀποδεῖξαι δὲ καὶ ἐπιστάτας δύο̣
60 [ἐξ ἁ]πάντων τῶμ πολιτῶν οἵτινες ἐπιμελήσονται τῆς τε κατασκευ-
[ῆς τ]οῦ ἀγάλματος καὶ τῆς ἀναθέσεως καθότι ἂν οἱ τιμοῦχοι καὶ οἱ
στ[ρ]ατηγοὶ παραγγέλλωσιν· τὸ δὲ ἀργύριον τὸ εἰς ταῦτα διδόναι
τοὺς ταμίας ἐκ τῶν τιμῶν τῶμ βασιλέων ἢ̣ ἐκ τῆς διοικήσεω[ς·]
ἵνα δὲ καὶ τῇ ἀδελφῇ τοῦ βασιλέως βασιλίσσῃ Λαοδίκῇ πρὸς [ταῖς]
65 ἄλλαις ταῖς δεδομέναις τιμαῖς ὑπάρχωσιν ἄλλαι μὴ μόνον χ[άριν]
ἔχουσαι τὴμ παραυτίκα ἀλλὰ καὶ μνήμην ποιοῦσαι τὴν εἰς τὸ[ν ἅ]-
παντα χρόνον καὶ τοῖς εἰς τὴμ πόλιν ἀφικνουμένοις τῶν ξένων [παρά]-
δειγμα πᾶσιν ὑπάρχον ἐμ μέσωι φαίνηται τῆς εὐχαριστίας το[ῦ δή]-
μου καὶ προσηκούσας ἑκάστοις φαινώμεθα τὰς τιμὰς φηφιζόμ[ενοι,]
70 κατασκευάσαι τὴγ κρήνην τὴν ἐν τῇ ἀγορᾶι καὶ ἐπιμεληθῆνα[ι ὅ]-
πως εἰς αὐτὴν τὸ ὕδωρ ἀχθῇ καὶ ἀναθεῖναι τὴγ κρήνην τῇ ἀδελ[φῇ]
τοῦ βασιλέως Ἀντιόχου βασιλίσσῃ Λαοδίκῃ καὶ εἶναι αὐτὴν ἐπώνυμ[ον]
Λαοδίκης, καὶ ἐπειδὴ ἡ βασίλισσα τά τε πρὸς τοὺς θεοὺς εὐσεβ[ῶς]
διακεῖται καὶ τὰ πρὸς ἀνθρώπους εὐχαρίστως καὶ διὰ ταῦτα κ[α]-
75 λῶς ἔχον ἐστὶν ἐκ τῆς ταύτης ἐπωμύμου κρήνης πάντας κα-
τάρχεσθαι τιμῶντας τοὺς θεοὺς καὶ ἁγνεύοντας· τύχῃ ἀγαθ[ῇ·]
ὅσοι ἂν ἱερεῖς ἢ ὅσαι ἱέρειαι πρὸ πόλεως θυσίαν συντελῶσιν, χ̣[ρῆσ]-
θαι πρὸς τὰς θυσίας ἐν οἷς δεῖ ὕδατι τόυτωι, λαμβάνιν δὲ [καὶ τοὺς]
συντελοῦντας τὰ λουτρὰ ἐντεῦθεν, ὑδρεύεσθαι δὲ κα[ὶ ταῖς νύμ]-
80 φαις τὰ λο[υ]τρὰ ἀπὸ τῆς κρήνης ταύτης· ὅσοι δ’ ἂν λαμ[βάνωσιν τὸ]
ὕδωρ εἰς τ[ὰς] χρείας τὰς [³¹προγεγραμένας]³¹ παραγίνεσ[θαι ἐπὶ τὴγ]
κρήνην [καὶ ἀ]ποπορεύεσθαι ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾶι ἐσ[τεφανω]μ[έ]-
νους, τὰ[ς δὲ ὑδρ]ευομένας τὰ λουτρὰ ταῖς νύμφαις [․․6-8․․]․ΤΡΙΔ․Σ· [ἵ]-
να δὲ σ[υντελῆται] ἡ κρήνη καθότι γέγραπται ἀ[ποδεῖξαι ἐπι]σ̣τάτας δύο
85 ἐξ ἁπ̣[άντων τῶμ] πολιτῶν οἵτινες [ἐπιμελήσον]τ̣αι τῆς κατασκευῆς
τῆς κ̣[ρήνης ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․]νην ὕδατος π̣αρεσομε-
[ν․․, τὸ δὲ ἐ]σόμενον ἀνάλω[μα τὸ εἰς ταῦτα δι]δόναι τοὺς ταμίας ἐ[κ]
[τῆς διοι]κήσεως καθότι ἂν οἱ ἐπὶ τῶ[ν] ἔργων τεταγμένοι παραγγέ[λ]-
[λωσιν, ὑ]πὲρ δὲ τῶν ἔργων τῆς συντελείας τούτων εἶναι κατὰ τὸν νό-
90 [μον τὸ]ν γεγραμμένον ὑπὲρ τῆς κατασκευῆς τῶν τιμῶν· ἐπεὶ δὲ κ[α]-
[λῶς ἔ]χ̣ον ἐστὶν ἅμα ταῖς ἄλλαις ταῖς δεδομέναις παρὰ τῆς πόλε-
[ως τῷ β]ασιλεῖ τιμαῖς καὶ ἀκόλουθον τῇ τε τοῦ βασιλέως καὶ τῶν
[φίλων] εὐνοίαι πρὸς τὸν δῆμον καὶ τῇ παρ’ ἡμῶν πρός τε τὸν βασι-
[λέα καὶ] τους̣ φ̣ίλ̣ους αὐ[τ]οῦ ἐκτενείαι καθάπερ εἰς κοινὸν τεθῆναι τὸ
95 [τῶν ἐ]πωνύμων πόλεων τῶν τοῦ βασιλέως προγόνων τὰ δε[δο]-
[μένα κ]α̣ὶ δοθησόμενα παρὰ τοῦ βασιλέως ἀγαθὰ τῶι δήμωι <ἵνα> ψη[φισ]-
[θείσης] αὐτοῖς πᾶσιν παρ’ ἡμῖν τῆς πολιτείας καὶ ἑτοιμότεροι π[ρὸς]
[τὰς εὐ]εργεσίας ὑπάρ̣χωσι σπεύδοντες διὰ παντὸς καθά[π]ερ̣
[εἴ γ’ ἔ]νεστιν, ὑπὲρ τῆς ἰδίας πατρίδος [κ]αὶ [τὴ]ν προϋπάρχουσαν τοῖς
100 [Τηΐ]οις πρὸς αὐτοὺς ἀνανεωσόμεθα φιλίαν· τύχῃ ἀγαθῇ· τοὺ[ς] στρα-
[τηγο]ὺς καὶ τοὺς τιμούχους εἰσενεγκεῖν εἰς τὰς ἐπιούσας ἀρχαι-
[ρεσία]ς καθότι δοθήσεται πολιτέα τῶι δήμωι τῷ Ἀντιοχέων τῶμ
[πρὸς] Δάφνηι καὶ τῶι δήμωι τῶι Σελευκέων τῶν ἐμ Πιερίαι [κα]ὶ τῶι δή-
[μωι τ]ῶι Λαοδικέων τῶμ πρὸς θαλάσσῃ· ἀναγράψαι δὲ [κ]αὶ τὸ ψή-
105 [φισμα τ]όδε εἰς τὴν παραστάδα τοῦ νεὼ τοῦ Διονύσου κα[ὶ κ]αθιερῶ-
[σαι, τῆ]ς δὲ ἀναγραφῆς τοῦ ψηφίσματος ἐπιμεληθῆνα[ι τ]οὺς ἐνεσ-
[τηκότ]ας τα[μί]ας· ἵνα δὲ ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος καὶ ἡ ἀ[δ]ελφὴ αὐτοῦ
[βασί]λισσα [Λ]αοδίκη εἰδήσωσι τὴν εὐχαριστίαν τοῦ [δ]ήμου, ἀποδεῖ-
[ξαι π]ρεσβευτὰς τρῖς ἤδη οἵτινες παραγενόμενοι πρὸς αὐτοὺς τὸ
110 [μὲν ψ]ήφισμα τόδε ἀποδώσουσι καὶ ἀσπασάμεν[ο]ι ὑπὲρ τοῦ δήμου
[καὶ] συνησθέντες ἐπὶ τῶι ὑγιαίνειν αὐτοὺς [καὶ] πράσσειν ὃν τρόπον
[αὐτ]οί τε βούλονται καὶ ἡμεῖς τοῖς θεοῖς εὐχόμεθα καὶ ἐμφανίσαν-
[τες] τὰς̣ [τι]μ̣ὰς τὰς ἐψ̣[η]φ̣ισμ̣[έ]νας καὶ δ[η]λώσαντες αὐτοῖς [—]
III.1 [—]α̣υτα παρα
[—]ν αὐτοῦ
[—]ς ταύτας
[— παρ]αίτιον
5 [—]τωι
[—]․․․
IV.0 {²two lost lines}²
[— Ἀν]τιόχωι [—]
[—] καὶ παρη[—]
Search Help