[ ] Arab., Belqa — Medaba (Madaba) — ca. 560-565 AD?
1.1 Αἰνών· ἡ ἐγ-
γὺς τοῦ Σα-
λή̣μ̣· [ἡ κ(αὶ)]
Σα̣[λουμίας].
5
2.1 Κορέους.
3.1 [Ἀμμ]α̣θ̣ο̣ῦ̣ς̣.
4.1 [Φασαη]λίς ∶
5.1 Ἀρχελαΐς ∶
6.1 Γάλγαλα· τὸ καὶ
Δωδεκάλιθον.
7.1 Αἰνών· ἔνθα
νῦν ὁ Σαπσα-
       φας.
8.1    Βεθαβαρά·
τὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ βαπτίσματος.
9.1 Ἅλων Ἀτάθ· ἡ νῦν
    Βηθαγλά.
10.1 [Β]α̣αροῦ.
11.1 Θερμὰ Καλλι-
    ρόης.
12.1 [Ἁλ]υκή· ἡ καὶ Ἀσφαλτῖτις λίμνη,
[ἡ καὶ Νεκ]ρὰ θάλασσα.
13.1 Αϊα.
14.1 Θαραϊς.
15.1 Βητομαρσεα· ἡ κ(αὶ)
     Μαϊουμᾶς.
16.1 [Χαρ]άχμωβα.
17.1 [Ζ]αρεα {²⁶[Ζ]αρέδ}²⁶.
18.1 ΜΕΑ[—?—]
19.1 τὸ τοῦ ἁγί(ου) Λ[ώτ].
20.1 Βαλάκ· ἡ κ(αὶ) Σ[ηγώρ, ἡ νῦν]
 Ζοορά.
21.1 ἐρημί[α](?).
22.1 Πρασίδιν {²⁶Πραισίδιον, Praesidium}²⁶.
23.1 Θαμαρά.
24.1 Μοα {²⁶Μωα}²⁶.
25.1 ἔρημ[ος ἔνθα]
τοὺς Ἰσραηλίτας ἔ<σ>ω<σ>ιν {²⁶ἔσωσεν}²⁶
ὁ χαλκοῦς ὄφις.
26.1 ἔρημος Σίν·
ὅπου κατεπέμ-
φθη τὸ μάννα
κ(αὶ) ἡ ὀρτυγο-
5   μήτρα.
27.1 Ἱεριχώ.
28.1 τὸ τοῦ ἁγίου
Ἐλισαίου.
29.1 ∶ Γεβάλ.
30.1 Γαρι-
ζείν.
31.1             ἀνα-
[τολικὸν ὅρι]ον τῆς Ἰουδαίας.
32.1 [Ἀκρ]αβίμ· ἡ νῦν
[Ἀκ]ραβιττ[ί]ν[η].
33.1 Ση̣λώ· ἔν<θ>α ἶν {²⁶ἦν}²⁶
   ἡ κιβωτός.
34.1 Νεάπολις.
35.1 [Δωθαείμ· ἔνθα εὗρεν] Ἰω-
[σὴφ τοὺς ἀδελφοὺς νέμο]ν-
[τας].
36.1 [Συ]χάρ· ἡ νῦν
[Σ]υχωρα.
37.1 τὸ τοῦ
Ἰωσήφ.
38.1            Συ-
          χέμ·
ἡ κ(αὶ) Σίκιμα
κ(αὶ) Σαλήμ.
5
39.1 ὅπου ἡ πηγὴ
τοῦ Ἰακώβ.
40.1 Τουρ Γωβήλ.
41.1 Τουρ Γαριζίν.
42.1 [κλῆρος Ἐφρ]αΐμ.
43.1 Ἰωσήφ· "εὐλόγησέν σε
ὁ θεὸς εὐλογίαν γῆς
ἐχούσης πάντα", καὶ
πάλιν "ἀπ’ εὐλογίας Κ(υρίο)υ
5        ἡ γῆ αὐτοῦ" {²Gen. 49.5, Deut. 33.13}².
44.1 Θερασπις.
45.1 Ἐφρών· ἡ Ἐφραια·
  ἔνθα ἦλθεν ὁ Κ(ύριο)ς. ∶
46.1 Ῥεμμών.
47.1 Λουζὰ· ἡ καὶ Βεθήλ.
48.1 Σα[— — —].
49.1 Αἰλαμών· ἔν-
θα ἔστη ἡ σε-
λήνη ἐπὶ τοῦ Ναυῆ Ἰ(ησοῦ)ς μ<ία>ν ἑμήρ[αν].
50.1 Γοφνά.
51.1 Γαβα-
  ών.
52.1 Ῥαμά.
53.1 Ἀρμαθέμ· ἡ
   Ἀριμαθέ[α].
54.1 Βενιαμίν·
"σκιάζει
ὁ θ(εὸ)ς ἐπ’ αὐ-
τῷ καὶ ἀ-
5 νάμεσον
τῶν ὁρίων
αὐτοῦ κα-
τέπαυσεν" {²Deut. 33.13}².
55.1 Γηθσ[ιμανή].
56.1 ἡ ἁγία πόλις Ἰερουσα[λήμ].
57.1 κλῆρ(ος) {²sc. Βενιαμίν}².
58.1 ὁ τέταρ-
τον {²sc. μιλιάριον}².
59.1 τὸ ἔννα(τον) {²sc. μιλιάριον}².
60.1 Βεθωρών.
61.1 κα[ὶ Β]ερουτα.
62.1 Μωδεείμ· ἡ νῦν
Μωδιθα· ἐκ ταύτης ᾖσαν
οἱ Μακκαβαῖοι.
63.1  Ἀδιαθίμ·
ἡ νῦν Ἀδιθά.
64.1 Βετομελγε-
     ζις.
65.1 [Βέτ]ωρα.
66.1 Λώδ ἤτοι Λυδεα· ἡ κ(αὶ) Διόσπολις.
67.1 [Σα]φαρεα.
68.1 [Βετ]οδεγανα.
69.1 [κλῆ]ρος Δάν.
70.1 "[ἵ]να
τί παροι-
[κεῖ πλ]οίοις;" {²Jud. 5.17}².
71.1 τὸ τοῦ ἁγίου
Ἰωνᾶ.
72.1 Ἐνεταβα.
73.1 Γέθ· ἡ νῦν Γιττά, μία πό-
         τε τῶν εʹ σατραπίων.
74.1 Ἰαβνήλ· ἡ καὶ Ἰάμνια.
75.1 Ἀκελ-
δαμά.
76.1 Θαμνά· ἔνθα ἔκειρεν
Ἰούδας τὰ αὐτοῦ πρό-
        βατα.
77.1 Ἀνώβ· ἡ νῦν
Βητοαννάβα.
78.1 Νικόπολις.
79.1 Γεδούρ· ἡ κ(αὶ)
Γιδιρθα.
80.1 Ἐφραθά.
81.1 Ῥαμά· "φωνὴ
ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη" {²Jer. 31.15}².
82.1 Βηθλεέμ.
83.1 [Θ]εκοῦε.
84.1 Βέθσουρα.
85.1 τὸ τοῦ ἁγ(ίου) Φιλί[π]-
που· ἔνθα λέγου-
     σι βαπτι-
    σθῆναι Καν-
5    δάκην τὸν εὐνοῦχον.
86.1 [Ἀρβω]· ἡ καὶ [Τερ]έβινθος.
87.1 ἡ δρῦ̣[ς] Μαμ[βρή].
88.1 [κλῆρος] Ἰούδα.
89.1 Σωχώ.
90.1 Βεθζακαρ.
91.1 τὸ τοῦ ἁγίου
Ζαχαρίου.
92.1 Σαφιθα.
93.1 τὸ τ[οῦ ἁγίου Μιχαίου].
94.1 Μορασθί· ὅ-
θεν ἦν Μι-
χαίας ὁ προφ(ήτης).
95.1 Ἀκκαρ[ών]·
ἡ νῦν Ἀκκ̣α̣ρ̣α̣.
96.1 Ἀσδώδ̣· [ἡ καὶ Ἄζω]-
    τ[ος].
97.1 Ἄζωτος πάραλος.
98.1 Ἀσκαλώ[ν].
99.1 [τῶ]ν Αἰγυ-
[π]τίων {²sc. μαρτύρων}².
100.1 Μάμψις.
101.1 Ῥαφιδίμ· ἔνθα ἐ-
πέλθοντι τῷ Ἀμα-
λὴκ ὁ Ἰσραὴλ ἐπο-
λέμησεν.
5
102.1 Βηρσαβεέ· ἡ νῦν
Βηροσσαβά· ἕως
   ταύτης τὰ ὅ-
   ρια τῆς Ἰουδαίας
5    τὰ πρὸς νότον
   ἀπὸ Δὰν τῆς πρὸς
  Πανεάδι ἥτις ὁρί-
  ζει τὰ πρὸς βορράν.
103.1 Ἀραδ· ἐξ ἧς
οἱ Ἀράδιοι.
104.1 Ἀσεμωνα·
πόλις ἐπὶ τῆς ἐρή̣[μου]
διορίζουσα Αἴγυ[πτον]
καὶ "τὴν εἰς θάλ[ασσαν]
5               δι[έξοδον]".
105.a.1 Γέραρα.
b.1 Γέραρα· βασιλική ποτε πόλις τῶν
Φυλιστιαίων καὶ ὅριον τῶν Χανα-
ναίων τὸ πρὸς νότον· ἔνθα τὸ
    Γεραριτικὸν [σ]άλτον.
5
106.1 Ἰεθόρ· ἡ καὶ Ἰεθηρά.
107.1 Ἔλουσα ∶
108.1 Φωτις.
109.1 Ὀρδα.
110.1 κλῆρος Συμεώ̣[ν].
111.1 Ὠγα.
112.a.1 [Ἀσ]αλεα.
b.1 [— — —]ιν.
113.1 Σωβιλα.
114.1 Βεθαγιδεα.
115.1 Ἐδραϊν.
116.1 Θαυαθά.
117.1 Σεανα.
118.1 Μαδεβηνά· ἡ νῦ[ν]
  Μηνοΐς.
119.1 Συκομάζων.
120.1 [Γ]ά̣ζα.
121.1 [τ]ὸ τοῦ ἁγίου
Βίκτορος.
122.1 [Μαϊουμᾶς· ἡ] κ̣αὶ Νεά-
         [πο]λις.
123.1 Ῥα[φία].
124.1 τὸ [τοῦ ἁγίου]
[λαρίωνος].
125.1 Β[ητ]ύλιον.
126.1  ὅροι Αἰγύπτου
κ(αὶ) Παλαιστίνης.
127.1 Ῥινοκόρουρα.
128.1 Ὀστρακίνη.
129.1 τὸ Κάσιν {²⁶Κάσιον}²⁶.
130.1 τὸ Πεντάσχο[ι]-
νον.
131.1 τὸ Ἀ[φνάιον].
132.1 Πηλουσ[ιακόν] {²sc. στόμα}².
133.1 Σεβεννυ[τικόν] {²sc. στόμα}².
134.1 Σαϊ[τικόν] {²sc. στόμα}².
135.1 Βουκ[ολικόν] {²sc. στόμα}².
136.1 Βολβυτικό[ν] {²sc. στόμα}².
137.1 τὸ Πηλούσιν {²⁶Πηλούσιον}²⁶.
138.1 ἡ Νικίου {²sc. πόλις}².
139.1 Ἄθριβις.
140.1 Σεθροΐτης.
141.1 Τάνις.
142.1 Θμοῦϊς.
143.1 Θέννησος.
144.1 Σάϊς.
145.1 Ξόϊς.
146.1 ἡ Παυλίνου {²sc. πόλις}².
147.1 Ἑρμούπολις.
148.1 Χορτασώ.
149.1 Κοινούπολ(ις).
150.1 ἡ Χαι̣-
    ρ[έου] {²sc. πόλις}².
151.1 Ἀγβαρ̣ω̣[ν].
152.1 "Ζαβουλὼν παρά[λιος κατοι]-
κήσει καὶ παρατένει ἕ[ως Σιδῶνος]" {²Gen. 49.13}².
153.1 Σάρεφθα· [ἡ] μακρὰ κώ[μη],
ὅπου τέκν[ον ἠγέρθη ἐν τ]-
ῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ.
154.1 ΜΩ̣[— — —]
ΠΕΙ̣[— — —].
Search Help