[ ] Phokis — Delphi — 125 AD
col. I.frg. 639+.1 Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Τραιανοῦ Παρθ[ικοῦ υἱός, θεοῦ]
 Νερούα υἱωνός, Τραιανὸς Ἁδριανὸς̣ [Σεβα]σ̣τ̣ό̣ς̣, ἀρχι-
 ερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐ[ξουσί]ας τὸ #⁵⁶ θʹ #⁵⁶,
 ὕπατος τὸ #⁵⁶ γʹ #⁵⁶, Δελφῶν τῇ πό[λει] vvv χαίρειν.
5 κατὰ τάδε ἔδοξέ μοι κ[ο]ινωνεῖν ὑ[μᾶς τῆ]ς Ἀμφικτυ-
 ονείας καὶ τὸν ἀγῶν[α δι]α̣τίθεσθ̣[αι τ]ῶν Πυθί-
 ων. ἐπαγγέλλετέ μ[οι ὅτι ἐξαιτοῦνται] τὰς πα-
 τρίους αὐτοῖς πρ[ονομίας Θεσσαλοί. ε]ἰ δὲ ἀγω-
 νισταὶ μόνοι οἱ ε[
10  προστεθέντες μ̣[— — — — — — — — — — — — — — ἄκυ]-
 ροι δὲ ἔστωσαν [
 ρων καὶ προῖκα λ[— — — — — — — — — — — — —. ὡς]
 μὲν ἔχουσιν ἐν τ̣[ῇ νῦν Ἀμφικτυονείᾳ, Δελφοῖς]
 δύο ψῆφοί εἰσιν, [Θεσσαλοῖς σὺν τοῖς ἔθνεσιν]
15  δώδεκα. #⁵⁶ ἐπεὶ δὲ [τὰς πάλαι ψήφους τῶν ἐθνῶν]
 τῶν τῇ Θεσσα[λίᾳ ἀνηκόντων τοῖς Θεσσαλοῖς]
 ἔδωκεν ὁ Νέρ[ων                          ]
[․․]υ̣τους κ̣α̣ὶ̣ [—                          ]
20                                               μη
                                        —ν τῶν ἱερο-
[—                                   —] μηδὲ τοῖς
                                        —σίως ἂν
                                      [ἐ]δέησαν δὲ
25                                         —ω̣ πρόδικος
[                                ἡ ἀγωνοθ]εσία ἡ τῶν
[Πυθίων                                ] Θεσσαλοὶ
[                                     ἀπ]οδότω #⁵⁶
[                                     Ἀπ]όλλω#⁵⁶-
30 [ν—? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τοις
frg. 1633.1                                  —ο̣—
                                 —#⁷Α#⁷—
                               —]μ̣ενο[—
[                             —] πρόνο̣[ι]α πολὺ α-
5 [—                         — το]ῦ συνεδρίου κοι-
[νοῦ — — — — — — — — — — — — — ὑπο]ψίας αἴτιον
[                                ἰσ]χ̣υρὰ καὶ με-
[γάλα —                                       ]
frg. 4006.1 π[—
αγαλ[—
σαντ[․․
3902.1       —]α εἱδρυσ[—
    —]κ ἐπί τε ν̣[—
   —]ω̣ς προφα[σ—
     Δ]ελφοῖς γ̣[—
5     —]ε καὶ το[—
ἀφορ]μήν τιν[α(?)
col. II.frg. 420+.1 [κα]θ̣’ ἃ μέντοι χρὴ ποιεῖν κατὰ τοὺ[ς] νόμους, [εἰ]σ[ήνεγκαν]
γν̣ώμην εἰς τὴν λαμπροτάτην σ[ύγ]κλητον εἰσηγη[σάμε]-
νο̣ι τᾶς ψήφους ἃς πλέονας τῶ[ν] ἄλλων ἔχουσιν Θεσ[σα]-
λ[οὶ Ἀ]θηναίοις καὶ Λακεδαιμονίο[ι]ς διανεμηθῆναι καὶ ταῖ[ς]
5 ἄλ[λαι]ς πόλεσιν, ἵ̣να ᾖ κοινὸν πάντ[ω]ν τῶν Ἑλλήνων τὸ συνέ-
δρ[ι]ον. #⁵⁶ εἴ τις ἢ ἐκκλήτου γενομ[έν]ης ἢ ἄλλως ἐν Πυλαίᾳ ἐσ-
τε̣[φ]άνωται, ἄκυρος ὁ ἀγὼν ἔστω κα[ὶ] τῷ νεικήσαντι λελύσθω
[ν]είκη. #⁵⁶ εἰ δ’ ἀντιποιοῖτο τοῦ στ[ε]φάνου εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν
π[ρ]ότερον καὶ ἀγωνισάμενος παρ’ αὐτῷ τῷ θεῷ, στεφάνους
10 [μὲν κ]ε̣λ̣εύω καὶ τὸ ἐπιδέκατο[ν] τῶν τειμημάτων ὃ οἱ δικαζό-
[μενοι παρατέθει]ται Θεσσαλο[ὺ]ς ἀποδοῦναι τῷ θεῷ. #⁵⁶ τὰ τῶν
[ἀγωνοθεσιῶν? χρήματα ἀ]φ’ ὧν δι[ανο]μὰς γενέσθαι πυνθάνο-
[μαι, καὶ ταῦτα δοῦνα]ι α̣[ὐτοὺς τῷ θεῷ] ὅς ποτε ἔφθη διοικη-
[σάμενος κελεύ]ω #⁵⁶ ὅσα δ[ὲ τοῦ θεοῦ χρήματα ἤ]δη διένειμάν τι#⁵⁶-
15 [νες κελεύω τῷ] θεῷ εἰσπρά[ξαι καὶ τὰ τῶν διανει]μάντων ὀνόματα
[ἀνακοινῶσαί] μοι τὴν ταχ[ίστην. #⁵⁶ ταῖς δὲ ψήφοις τ]αῖς νῦν χρῆσθ̣[αι]
[εἰς τά τε ψηφ]ίσματα καὶ τ[ἄλλα δόγματα κα] [τὰ σ]υνβόλαια [ἀε]ὶ̣ βο[ύ]-
[λομαι. #⁵⁶ οὐ διαλεί]ψω δὲ ε[ὐσεβῶν εἰς τὸ]νἈπόλλωνα τὸν Πύθιον
[— — — — — — — — — — — — — — —]ειον τοῖς Ἀμφικτυ#⁵⁶-
20 [— — — — — — — — —  ?χρήματ]α τῷ κεφαλαίῳ προστε#⁵⁶-
[θέντα — — — — — — — — — — π]ερὶ τῶν ξενίων πόθεν δεῖ
[ὑμᾶς ταῦτα ἀναλίσκειν], πότερον ἐκ τῶν τοῦ θεοῦ χρη-
[μάτων ἢ ἐκ — — — — —] αὐτοῦ πατρίδος, περὶ πάντων
[τούτων ἐν Δελφοῖς δια]γν[ώ]σομαι. #⁵⁶ ἡκέτωσαν δὲ καὶ Θεσ-
25 σαλ[ῶν — — — — — — — — —] οἱ διανείμαντες τὰ χρήματα αὐτοὶ
καὶ τ[οὺς] λογισμοὺς ἐκε[ῖ]. #⁵⁶ δοθῆναί μοι βούλομαι τῶν
προ[σι]όντων τῷ θεῷ χρημάτων καὶ τῶν ἀναλισκομέ-
νω[ν ἃ ἐν Δ]ελφοῖς κρινῶ #⁵⁶ κ[α]ὶ περὶ ὧν Θεσσαλοὶ ὑμᾶς αἰτι-
[ῶνται, ὡς ἱεροσ]ύλους τινὰς ἐπὶ τοὺς Ἀμφικτύονας
30 [παγαγόντες ὧ]ν κατέχονται, καὶ περὶ τοῦ ἱεροῦ τῆς Δή-
[μητρος οἱ αὐτῶν πρεσβευτ]αὶ λέγουσιν #⁵⁶ τοῦ λιμένος
[ἀμφισβητηθέντος, ἐπεὶ Θεσσα]λοὶ μὲν μὴ προσῆκον ἐπερ-
[γάζεσθαι αὐτὸν ὑμᾶς εἶπ]ον καὶ διὰ τοῦτο ἀνελεῖν τοὺς
[Ἀμφικτύονας — — — —]ων, ὑμεῖς δὲ ἀπεδείξατε τριάκον-
35 [τα τάλαντα τῷ θεῷ Οὐ]εσπασιανῷ δόντες ὑπὲρ τῆς χώ-
[ρας ὥστε καὶ τοῦ λιμέ]ν̣ο̣ς̣ καὶ τῶν νομῶν ὑμᾶς εἶναι
[κυρίους ἀεὶ παντα]χῆ δέ, ἐνετ̣[ειλ]άμην Κλαυδίῳ Τειμο-
[κρ]άτει σ[υναγ]α̣γόντι τῶν Ἀμφικ[τυονικ]ῶ̣ν δογμάτων
ὅσα ἢ ἐνά[ντι]α ἀλλήλοις ἐστὶν [ἢ νόμοις τοῖ]ς̣ κοινο̣[ῖς]
40 πέμψαι μο̣[ι] ἵνα καὶ τούτων τις ἐ[ξέτασ]ι̣ς γένηται. εἰ δ[ὲ]
Αἰτωλοὶ ψήφους ἔσχον καὶ ταύ̣[τας ὁ] θεὸς Σε[β]α̣στὸς
Νικοπολε[ίτ]α̣ις προσέθηκ̣[εν, καὶ π]ερὶ τούτου διαγνώ-
σομαι. #⁵⁶ εὐ[τυ]χεῖτε. #⁵⁶               vac.
           vac.
Search Help