[ ] Att. — Peiraieus — stoich. 73 — 305/4 BC — IG II² 478
a.1 [ἐπὶ Εὐξενί]ππου ἄρχοντο[ς ἐπὶ τῆς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․ ἐ]γραμματεύεν [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․
․․․․․․․ ἐκκλλη]σία· τῶν προέδ[ρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ καὶ συμπρό
[ι ἔδοξεν τεῖ] βουλεῖ καὶ τῶ[ι δήμωι ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ [εἶ]π̣[εν ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι ․․]
b.5 [․․․․․․․․ ἐπ]ιμελοῦνται ἐ[πιμελέαν πᾶσαν καὶ περὶ πάντα φιλοτ]ιμοῦν[ται] ὅσα ἄν οἱ νόμοι αὐ]-
[τοῖς προστά]ττωσιν εὐτάκτ[ως καὶ διατελοῦσιν πειθόμενοι τῶι] τ̣ε κοσμητ[ῆι καὶ τοῖς στρατ]-
[ηγοῖς περὶ τ]ἆλλα τὰ περὶ τὴ[ν φυλακὴν καὶ τὴν παιδείαν τοῖς διδα]σκάλοις, δε[δόχθαι τεῖ βου]-
[λεῖ τοὺς προέ]δρους οἱ ἂν λ[άχωσιν προεδρεύειν εἰς τὴν πρώτην ἐκκ]λησίαν χρημ[ατίσαι περὶ]
[αὐτοῦ, γνώμην] δὲ ξυμβάλ[λεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τ]εῖ βουλεῖ ἐπα[ινέσαι το]-
10 [ὺς ἐφήβους το]ὺς ἐνγρ[αφέντας ἐπὶ Κοροίβο ἄρχοντος εὐταξίας ἕνε]κα καὶ σωφροσύ[νης ․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․]υς [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ οἱ ἔφηβ]οι οἱ ἐνγραφ[έντες ․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀκολουθότες] [το]ῖς νόμοι[ς ․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]οι τὴν δη[․․․․․․․․․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ἐπ[αι]νέσαι δὲ [καὶ τὸν κοσμ]-
15 [ητὴν αὐτῶν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ καὶ τοὺς σωφρονιστὰς αὐ]τῶν Ἀρκεσ[ίλαν Φίλωνο]-
[ς Παιανιέα Φιλαῖον Φίλωνος Ξυπεταιόνα, [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]έα Ἀδείμ[αντον Εὑριπ]-
[πίδου (?) Μυρρινούσιον (?) ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Φρεά[ρριον ․․․․ Θηρ]-
[ιππίδου] Σφήτ[τιον ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] οτ̣[․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․]του Ἀζ[ηνιέα ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ φιλ]-
20 [οτιμί]ας ἕνεκ[α ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․]ην ἐπιμελ[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․]ς καὶ τὸ λο[ιπὸν․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ εὑ]-
[ρέσθαι κ]αὶ ἄλλο ἀγα[θὸν παρὰ τοῦ δήμου ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐπ-
[αιν]έσαι δὲ καὶ τ[οὺς ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τε]-
c.25 [ταγμ]ένοι ἐπὶ τὴ[ν ․․․․․․․․․․․․․․․]ι̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․․] τὸν πα[ιδοτρίβην ․․․․․․․․․]εια̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․․․․ δ]ημο[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] Ἀφε[․]στον Μ[․․․]ο[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἀναψράψ]-
[αι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ τὰ ὀνόμα]τα τῶν ἐφήβων κατ[ὰ δή]μους καὶ πατρόθεν καὶ τοῦ κοσμητο]-
d.29 [ῦ καὶ τ]ῶν σωφρο[νίστων καὶ τῶν δι]δασκάλων τὸν γραμ[ματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι λι]-
30 [θίνει] καὶ στῆσ[αι ἐν τῶι γυμνασί]ω̣ι τῶν ἐφήβων, εἰς [δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν τ]-
[αμίαν] τοῦ δήμου [․ δραχμὰς ἐκ τῶν ε]ἰς τὰ κατὰ ψηφίσ[ματα ἀναλισκομένων τῶι δήμωι.]
col.I.32 [Ἀντ]ιγονίδο[ς]
[Σωφρ Ἀρκ]εσίλας Φίλωνος [Παιανιεύς?]
[Παιανιεῖς?]
35 [․․․․․․․] Δημοχάρου
[․․․․․․] Ξενοπείθο[υ]
[․․․․․․] Αὐτοκρ[ά]του
[Γαρ]γήττ̣[ι]οι
[․․․․․․․] Διο̣[νυσί]ου
40 [․․․․․․․]π[․․․․․․]του
{²demoticum}²
f.col.I.42 [․․․․․․․․․․․․․․․]υ
[Πανδιονίδος]
[Σωφρ Ἀδείμαντος Εὐριππίδου
45 Μυρρι(νούσιος)?]
{²vacat indeterminable}²
45 [Κεκροπίδος]
[Σωφρ — — — — — — — — — — — — — — —]
col.II.47 [Δημητ]ριάδος
[Σωφρ Φιλ]αῖος Φίλωνος Ξυπε(ταιών)
[Ἀτηνε]ῖς
50 [․․․․․․․․․]τ̣οκλέους
[․․․․․․․․․․]τοκλέους
[․․․․․․․․․ Π]ασιφῶντος
[․․․․․․․․․]ο̣φίλου
[Κοθωκίδ]αι
55 [․․․․․․․․․․․] Ἡνιόχου
[Πόριοι]
[․․․․․․․․․․ Ἱε]ρ̣ωνύ[μου]
Η̣[․․․․․․․․․․․․]ικ[— — —]
— — — — — — — — — — — —
60 — — — — — — — — — — — —
{²demoticum}²
Εὐθ[— — — — — — — — —]
Διον[— — — — — — — — —]
65 Θεοδ[— — — — — — — — —]
{²demoticum}²
Χαρ[— — — — — — — —]
Λ[— — — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — —
70 [Λεωντίδος]
[Σωφρ — — — — — — — Φρεά(ρριος)]
[Ἱπποθωντίδος]
[Σωφρ — — —του Ἀζ(ηνιεύς)]
l.col.II.73 [Ἁμαξαντε]ύς
[— — — — — — —ή]μονος
75 [Ἀνα]κ̣αι[εῖς]?
[— — — — — —]πίνο[υ]
[Ἐλαι]ούσιοι
[— — — — — —] Διονυσίου
[— — — — — —ΒΑΤ]ΡΑΧΟ[Υ] ΚΗΦΙΣΙ {²vacat}²
80 [— — — — —] ἈΜΦΙΝΟΥ ΚΥΘΗΡ {²vacat}²
vacat
col.III.81 [Ἐρεχθείδος]
Σω[φρ — — — — — — — — — — — — — —]
{²demoticum}²
Χ[— — — — — — — — —]
85 Μ̣[— — — — — — — — —]
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — — —
[․․․․․]ης Δ[— — — — —]
[․․․․μ]αχο[ς — — — — — — — — — —]
90 [Ἀγ]ρυλ[ῆθεν]
[․․․․․]έων Ἀν[— — — —]
[Εὐ]ωνυμε[ῖς]
[․․․․․]ετος Ἐπιτ[έλους]
[․․․․․]ένης Σωσι[— —]
95 [․․․․ δ]ημος Ἀρχεσ[τράτου]
[․․․․․]σιος Ἀμεινο[— —]
[Λυσίθ]ε̣ος Λυσιμένο̣[υς]
[․․․․․]ων Ἀλεξιμάχο[υ]
[․․․․․]ιος Διοσκουρίδο[υ]
100 [Καλλία]ς Καλλιστράτου
[․․․․․] Φ̣ανοκράτου
[․․․․στ]ρατος Εὐκτήμονος
[․․․․․ω]ν̣ Καλλιβούλου
[Ἀνα]γυράσιοι
105 [․․․․․․․]ς Στρατοκλέου[ς]
[․․․․․․ Μ]ε̣γα[κλέου]ς
[․․․․․․․]χος [․․․․]ίο[υ]
[․․․․․․․]ης [․․․․․]έους
[․․․․․․․]τ̣[․․․․․․]έ̣νους
110 [․․․․․․․․]ς̣
[․․․․․․․․․․․․․․․․․]ίδου
{²demoticum}²
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ς
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
115 [Θημακεῖς]
h,i.col.III.116 [․․․․․․․․․․․․] Ἑστιαί[ου]
[{²demoticum}²—]ς
[․․․․․․․․․․․․․]υ
[Ἀκαμαντ]ίδος
120 [Σωφρ — — — Θ]ηριππίδου Σφήτ(τιος)
[Εἰρεσίδα]ι
[․․․․․․․․․․․․․․ Εὐ]ξένου
[Χολαργ]εῖς
[․․․․․․․․․․․․]νοκλέου
125 [․․․․․․․․․․․․․]ου
[Κερα]μεῖς
[Ναυκ]ράτ[η]ς Ναυσιστράτου
Τιμόθεος Τιμασιθέου
Κηφίσιος Διοφάντου
130 Κικυννεῖς
[Λ]άμαχος Κηφισοκ[λέους]
[Εὔ]βουλος Κηφισο[κλέους]
Θορρίκιο[ι]
[Καλ]λίμαχος Καλλ[— — — — —]
135 [Κ]εφαλεῖ[ς]
[Δημ]οσθένης Προμ[άχου]
[․․․ θ]εος Ἀριστοκ[λέους]
[․․․․․]ογνήτου
[․․․․․․․]νίδης Φ[— — — — —]
140 [․․․․․․]η̣ς̣ [— — — — — —]
{²vacat indeterminable}²
[Αἰαντίδος]
[Σωφρ— — — — — — — —]
{²demoticum}²
col.IV.143 [Αἰγεῖδος]
[Σωφρ— — — — — — — — —]
145 {²demoticum}²
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
{²demoticum}²
k.col.IV.150 [․․․․․]ιο[— — — — — — —]
[Κ]αλλισθέν[ης] — — — — — — — —
[Ἀ]θηνόδωρος — — — — — — — — —
[Ἀ]ριστοκράτ[ης]— — — — — — —
[Μ]εγακλῆς [Εὐ]— — — — — — — —
155 Φηγα[ιεύς]
[Δι]οκλῆς [— — — — — — — — — — —]
[ω]ν[ίδαι]
[Πυ]θόδω[ρος— — — — —]
[Θε]όμν[ηστος — — — — — — — —]
160 [․․․]χ[— — — — — — — —]
[— —]ο̣τ̣[— — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
165 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
170 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
175 — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
180 {²demoticum}²
Π[— — — — — — — — — —]
Θι[— — — — — — — — — —]
Ἐπ[— — — — — — — — —]
Πρ[— — — — — — — — —]
185 {²demoticum}²
Ἀρ[— — — — — — — — —]
Φ[— — — — — — — — — —]
[Οἰνεῖδος]
[Σωφρ— — — — — — — —]
190 {²demoticum}²
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
195 — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
200 — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
{²vacat indeterminable}²
205 [Ἀντιοχίδος]
[Σωφρ— — — — — — — —]
{²demoticum}².
Search Help