IG II² 140
[ ] Att. — stoich. 26 — 353/2 — cf. IG II² 140 Add. (pt. 1.2 p. 658)
1 θε[οί].
ἐπὶ τῆς Πανδι[ονίδος ․․6․․․ς πρ]-
υτανείας, μιᾶι [καὶ εἰκοστῆι τῆς]
πρυτανείας· ἐν [Διονύσου· τῶν προ]-
5 έδρων ἐπεψήφι[ζεν ․․․․11․․․․․]
ς Ἰκαριεύς· Μειδ․․․․․12․․․․․
Ἐλευσίνιος εἶπ[εν· δεδόχθαι τοῖ]-
ς νομοθέταις· τὰ [μὲν ἄλλα κατὰ τὸ]-
ν Χαιρημονίδο νό[μον τὸν περὶ τῆ]-
10 ς ἀπαρχῆς, κύριο[ν δ’ εἶναι τὸν δῆμ]-
ον ψηφίζεσθαι κ[αθ’ ὅτι ἂν αὐτῶι δ]-
οκῆι ἄριστα ἐ[κ]λ[εγήσεσθαι ἡ ἀπα]-
ρχὴ τοῦ καρποῦ τ[οῖν θεοῖν· τὴν δὲ]
βουλῆν τὴν ἀεὶ [βουλεύουσαν μετ]-
15 ὰ Θούδημον ἄρ[χοντα ἐπιμελεῖσθ]-
αι ὅπως ἂν γίγ[νηται ἡ ἀπαρχὴ τοῖ]-
ν θεοῖν καὶ τὰ [ἱερὰ θύηται ὑπὸ το]-
ῦ δήμου τοῦ Ἀθ[ηναίων, ἀπὸ μὲν τοῦ]
πελανοῦ καθ’ ὅ[τι ἂν Εὐμολπίδαι ἐ]-
20 ξηγῶνται, τῶ[ι δὲ Διὶ καὶ τῆι Δήμη]-
τρι καὶ τῆ[ι Κόρηι καὶ τῶι Τριπτο]-
λέμωι καὶ [τῶι θεῶι καὶ τῆι θεᾶι κ]-
[αὶ] τῶ[ι Εὐβούλωι ἱερεῖον καὶ προ]-
θύ[ματα καθάπερ ἐψήφισται τῶι δ]-
25 ήμωι· ἐ[πειδὰν δ’ ἐκλεχθῆι, πέμψει]
ἡ βουλὴ [τὴν ἀπαρχὴν τοῦ καρποῦ κ]-
αὶ θύσει τ[ὰς θυσίας ἁπάσας κατὰ]
τὸν νόμον μὴ [ψηφισαμένων τὴν ἄδ]-
ειαν, καθάπερ ἐὰ[ν ἐξ ἐψηφισμένο]-
30 υ ποιήσηται τῶ[ι δήμωι τῶι Ἀθηνα]-
ίων· τὸν δὲ γραμμα[τέα τῆς βουλῆς]
προσαναγράψαι τ[ὸν νόμον τόνδε]
πρὸς τὸν πρότερο[ν τὸν Χαιρημον]-
ίδου εἰς τὴν στήλ[ην τὴν ἔμπροσθ]-
35 εν τοῦ Μητρώιου, ε[ἰς δὲ τὴν ἀναγρ]-
αφὴν τῆς στήλης δ[οῦναι τὸν ταμί]-
αν τοῦ δήμου v Δ[Δ v δραχμὰς ἐκ τῶν]
εἰς τὰ κατὰ ψηφί[σματα].
                 vacat
Search Help
Contact Us