[ ] Att. — Athens: Agora — stoich. 48 — 244/3 — IG II² 791+ — Hesp. 11.1942.287,56 — SEG 32.118
See also:
1       ταμίας στρατιω[τικῶν]
Εὐρυκλείδης  Μικίωνος  [Κηφισιεύς].
[ἐ]πὶ Διομέδοντος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς [〚Δημητριάδος〛 δεκάτης πρ]-
υτανείας, ἧι Φορυσκίδης Ἀριστομένου Ἀ[λωπεκῆθεν ἐγραμμά]-
5 [τε]υεν· v Ἐλαφηβολιῶνος ἕνει καὶ νέαι ἐμ[βολίμωι, δευτέραι τ]-
[ῆς] πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐ[πεψήφισζεν Καλλίσ]-
[τρ]ατος Τελεσίνου Ἐρχιε[ὺς κ]αὶ συμ[πρόεδροι]·
            ἔδοξεν τῶι δήμωι·
[Θε]όφημος Τιμοκλέους Μαραθώνιος εἶπε[ν· v ὅπως ἂν χρημάτων]
10 [π]ορισθέντων ἔχει ὁ ταμίας μερίζειν τὰ [δεόμενα, ἵνα κατὰ τὸ]-
[ν κ]ατάλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ συνκ[ομισθῶσιν οἱ ἐκ γῆς]
[κ]αρποὶ μετ’ ἀσφαλείας· v ἀγαθεῖ τύχει δε[δόχθαι τῆι βουλεῖ v]
[τ]οὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦ[σ]αν ἐκκλησίαν χρημ-
[α]τίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλε[σ]θαι τῆς βουλῆς, ὅτι
15 δοκεῖ τῆι βουλεῖ, v τοὺς βουλομένους τῶ[ν] πολιτῶν καὶ τῶν ἄλ-
λων τῶν οἰκούντων ἐν τῆι πόλει ἐπιδιδό[να]ι εἰς τὴν σωτηρία-
ν τῆς πόλεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας ἐ[ν] τῶι δήμωι ἢ ἐν τῆι β-
ουλεῖ ἢ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ἀπογραψα[μ]ένους μέχρι τοῦ Μο-
υνιχιῶνος· v μὴ ἐξέστω δὲ μηθενὶ ἐπιδοῦνα[ι] πλέον ΗΗ v δραχμῶν
20 μηδ’ ἔλαττον v 𐅄· v εἶναι δὲ τοῖς ἐπιδοῦσι[ν κ]αὶ κοινεῖ καὶ ἰδία-
ι ἐπαινεθῆναι καὶ τιμηθῆναι ὑπὸ τοῦ δήμου καθότι ἂν ἐ͂ι ἄξι-
ος ἕκαστος αὐτῶν· v τὸν δὲ γραμματέα τοῦ δ[ή]μου ἀναγράψαι τό-
[δ]ε τὸ ψήφι[σμα] καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐπιδόντ[ω]ν ἐν στήλει λιθίν-
ει κ[α]ὶ στῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι, ὅπως ἂν φανερ[ὰ] ἦι ἅπασιν ἡ φιλοτ-
25 ιμία τῶν βουλομένων εὐεργετεῖν τ[ὸν] δῆμ[ο]ν· v τὸ δὲ ἀνάλωμα τ-
ὸ γενόμενον εἴς τε τὴν στήλην καὶ τὴν ἀ[ναγ]ραφὴν τῶν ὀνομάτ-
ων μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει· τὸ δὲ ψή[φ]ισμα τόδε, ἐπειδὴ
περὶ πόρου χρημάτων ἐστὶν στρατιωτικῶ[ν, ἅπαν] εἶναι εἰς φυ-
λακὴν τῆς χώρας. {²vacat}²
30 οἵδε ἐπέδωκαν εἰς τὴν σω[τ]ηρίαν τῆς π[ό]-
λεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς [χ]ώρας κατὰ τ[ὸ]
ψήφισμα τοῦ δήμου.   {²vacat}²
col. I.33 Ἀντιφῶν Ἐρχι      ΗΗ
Εὐρυκλείδης Κηφισ   ΗΗ
35 Μικίων Κηφισι       ΗΗ
[Δ]ρομέας Ἐρχιε    ΗΗ
[Διο]κλῆς [Ἐ]ρχιε  ΗΗ
[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
40 [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
   {²lacuna}²
[— — — — — — — — — — — — —]
45 [— — — — —]υ        ΗΗ
[— — — — — ἐξ] Οἴου ΗΗ
[— — — — — —]αθο    ΗΗ
[․․6․․․]ης Μακε    ΗΗ
[․․5․․]ων Ἀφιδναῖ    Η
50 [․․5․․]γνωτος Ἀλωπ   Η
Εὔμαχος Σωκράτου
Εὐπυρίδης           ΗΗ
Φιλίσκος Παμβω      ΗΗ
Ἀριστόλας Ἐρχι    ΗΗ
55 Θουμόριος Εὐων      ΗΗ
Ἀρισταγόρας ἐκ Κολ ΗΗ
[Ξ]ενοκλῆς Σφήττ    ΗΗ
[Ξ]άνθιππος Ἐρχι   ΗΗ
[Ζ]ώπυρος Συρακ     ΗΗ
60 [․]ί̣μων Ὀῆθεν      ΗΗ
[Δ]ημόφιλος ἐξ Οἴ   ΗΗ
Ἐρίωτος Μελιτ      ΗΗ
Νικοκλῆς Φλυε       ΗΗ
Νικοσθένης Φλυ      ΗΗ
65 Φι[λ]οκλῆς Κορίν    ΗΗ
Διοπείθης Φυλά      ΗΗ
Τίμων Σφήττι        ΗΗ
Ἀπολλόδωρος Σωγέν-
ου Ὀτρυνεὺς        ΗΗ
70 Καλλίμαχος          ΗΗ
Λύκων φιλόσο(φος)   ΗΗ
Ἄλε[ξ]ι[ς] Φυλάσι  ΗΗ
Ἑκαταῖος Μεσημβρι  ΗΗ
Νικήτης Περγασῆ        Η
75 [Νικ]οκρά[τη]ς Μελ  ΗΗ
[— — — —] Σφήτ      ΗΗ
[․․․]ο̣σ̣θ̣[έν]ης Σφήτ ΗΗ
Νικήρατος Φλυε      [— —]
[Θρά]συλλος Ἐλευσ  ΗΗ
80 [Λ]υσιάδης ἐξ Οἴου  ΗΗ
[Λ]υσίμαχος Οἰναῖ   ΗΗ
   {²vacat}²
col. II.33 Δρακοντίδης Ἐρχι   ΗΗ
Ἀριστοφῶν Ἐρχι    ΗΗ
35 Ἱεροκλῆς Σουνιε    ΗΗ
Μικίων Θριάσι       ΗΗ
Σπουδίας Τειθρά     ΗΗ
[․․․․]ορος Θημακ    ΗΗ
[․․6․․․]ρας Ἀφιδ   ΗΗ
40 [— — — —] Εἰρεσ     ΗΗ
[— — — ἐκ Κ]οίλ     Η[Η]
 {²lacuna}²
[․․․․]ωνίδης Κολων      [— —]
ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ ὑοῦ  ΗΗ
45 Σῶσος Ἁλαιεὺς          ΗΗ
Ζήνων Ἁλαιεὺς          ΗΗ
Νικαγόρας Ἐρχι         ΗΗ
Λυσίας Κηφισιε          ΗΗ
Στράτιος Σφήττ          ΗΗ
50 Παυσίμαχος ἐκ Κολ       ΗΗ
Παυσίας Παιανι          ΗΗ
Σωσίβιος ἰσοτε             𐅄
καὶ ὑπὲρ τοῦ ὑοῦ
Διο[ν]υσίου
55 Ξέν[ω]ν Ἀσκληπιάδου
Φυλάσιος               [Η]Η
Ἀσκληπιάδη[ς Ξ]ένω-
νος Φυλ[ά]σιος          ΗΗ
Εὐαγίδης Φιλαί          ΗΗ
60 Κηφισοφ[ῶν Ἀθ]μον      ΗΗ
Ἄρχανδρος Ἐλευσίν     ΗΗ
Χαιρεφῶν Εἰτεαῖ            Η
Ἀρίστων Παιανι         ΗΗ
Ἀντίπατρος Παιαν       ΗΗ
65 [Ἁγ]νοκ[ράτ]ης Ἁλαι   ΗΗ
Φυρόμα[χ]ος Στε<ι>ρι    ΗΗ
Αἴσχρων Παιανι          ΗΗ
Ἀπολλοφάνης Ἀλωπ      ΗΗ
Σωσιγένης Παιαν            Η
70 Θυμοχάρης Σφήττι        ΗΗ
Θεόπομπος Λαμπτρ        ΗΗ
Αὐτίας Ἀχαρνε          ΗΗ
Θεόπομπος Αἰγιλ         ΗΗ
Λυσιθείδης Ἐρχι        ΗΗ
75 Φιλόθεος Φρεάρρι        ΗΗ
Δημόφιλος Φρεάρρι          Η
Σώφιλος Κολλυτ          ΗΗ
Ἀριστίων Θημακ            Η
[— — —]ος Φλυεύ         ΗΗ
Κ[․]λ[— — Εἰ]ρεσί          Η
80 Ἱπ̣[πό]λ̣[ο]χ̣ο[ς — —] Η̣Η
  {²vacat}²
col. III.33 [— — —]κλῆ[ς Σ]φήτ       [— —]
[․․․․]όμαχος Ὀῆθ        [— —]
35 [․․․․]δοτος Ἀχαρ        [— —]
[․․․7․․․]δης Πρ[— — —][— —]
ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ [τοῦ ὑοῦ]
[․․․]ΙΩ[․]ΙΔΩ[— — — —]   [— —]
[․․․]κλῆς Ἀζ[ην — —]    [— —]
40 [ντ]ιφάτης [— — —]     [— —]
[․․5․․]ωπος [— — —]     [— —]
      {²lacuna}²
[— — — — — — — — —]      [— —]
[— — — — — — — —]      [— —]
45 Λυ[— — — — — — —]        [— —]
Θε[— — — — — — —]        [— —]
Κα[— — — — — — —]        [— —]
Φιλ[— — — — — —]         [— —]
Αἰ[— — — — — — —]        [— —]
50 Κτ[— — — — — — —]        [— —]
Δ[— — — — — — —]         [— —]
Ἱερ[— — — — — —]        [— —]
Ἱερ[— — — — — —]        [— —]
Τιμ[— — — — — —]         [— —]
55 Τι[μ — — — — — —]        [— —]
Αἰ[— — — — — — —]        [— —]
Ἀλκ[— — — — — —]        [— —]
Δημ[— — — — — — —]       [— —]
Φυστ̣[— — — — — —]        [— —]
60 〚Κηφι[σ — — — —]        [— —]
Φειδ[— — — — — —]        [— —]
Διογ[— — — — — —]        [— —]
Φιλι[— — — — — —]        [— —]
Πυθο[— — — — — —]        [— —]
65 Ἀμοι[— — — — — —]       [— —]
Ἀριστ[— — — — —]        [— —]
Θεα[ί]τ[ητος — —]        [— —]
Ἐπι[φ][νης — —]        [— —]
Πραξιτ[έλης Τιμάρχου]
70 Εἰρεσ[ίδης]              [— —]
Θούκρ[ιτος — — — —]      [— —]
〚Δωρίων〛 [— — — —]     [— —]
Λαχάρ[ης — — — — —]      [— —]
Σιμίας Δ[— — — — —]      [— —]
75 Θ[ε]μ[ι]στο[— — — —]     [— —]
[Ν]ικόμα[χος — — —]      [— —]
 {²vacat}²
Search Help