[ ] Att. — Athens: Agora — c. 231/2 — IG II² 1832
See also:
col. I.frg. a.1 [— — — — —]ου
[— — — — —]κλέους
[— — — — — — — — — —]α̣νας
frg. b.4 [— — — — — — — —]ίου
5 [— — — — — — —]του
[— — — — — — — —]σιγε
[— — — — — — —]αιεύς
[— — — — — — —]χίδου
col. II.frg. a.9 ἐπὶ ἄρχοντος vv Κασιανοῦ — — — — — — —
10   στρατηγοῦντος ἐπὶ τὰ ὅ[πλα — — — — — —]
  οἱ πρυτάνεις τῆς Ἁδριαν[ίδος φυλῆς τειμήσαντες]
  ἑαυτοὺς v ἀνέγραψαν.
   Ἁδριανίδος
  Αὐτοκράτωρ Μ Αὐρ Σεβῆρο[ς]
15   θεὸς Ἁδριανός                   Ν[— — — —]
  θεὸς Κόμοδος                   [— — — — —]
frg. b.17 [ἐπώνυμος· Θαλῆς Δωσιθ]έου Παμβω
          Ζμάραγδος Ͻ
          Ζώσιμος Κάρπου
20           Δημήτριος Ͻ
          Μουσαῖος Ἀγαθίου
          Κλεῖτος Ͻ
          Σεκοῦνδος Καλλινίκου
          Λαμίσκος Χαιρήμονος
25           Κ Πωλλιανός
         Ἀττικὸς ὁ καὶ Πωλλια
          Αὐρ v Μητρόδωρος
          Δωρόθεος Ͻ
                     vacat
col. III.frg. b.29 Εὔδημο[ς]
30 Φλ Εἰσικρά[της]
Κλ Σεραπί[ων]
Ἀρτεμίδ[ωρος — — —]
Νουμήρ[ιος — — — —]
Εὐάρεστο[ς — — — —]
35 Ἀρτέμω[ν — — — — —]
Θεόδοτο[ς — — — — —]
Διονύσι[ος — — — —]
γραμματ[εὺς βουλευτῶν· — — — — —]
         vacat
Search Help