[ ] Att. — Athens: Agora — c. 160 p.
1             ἀγα̣θ̣ῆι vv τύχ[ηι]
[ἐ]π̣ὶ̣ ἄ̣ρχ̣[ο]ντος Π · Α̣[ἰ]λ̣[ίου Ἕλ]-
λ̣ηνος [το]ῦ κα̣ὶ Πλ̣[— — — — — — — — — —]
Ἀ̣ζηνιέως (ἔτους) λζʹ ἀπ̣ὸ̣ [τῆς τοῦ θεοῦ]
5 Ἁ̣δρια[ν]οῦ α̣ʹ ἐ̣π̣[ιδ]η̣[μίας — — πρυ]-
τ̣ανείας οἱ πρ[υτάνεις τῆς Παν]-
δ̣ιονίδος φυλῆς τ̣[ιμήσαντες]
[ἑ]αυτοὺς κ[αὶ τοὺς] ἀ̣ισ[ίτ]ου[ς ἀνέ]|[γ]ρα[ψαν].
[ἐπ]ών̣υ̣μ̣[ο]ς
10    vacat
[․․․] Ἁ̣δ̣ρια̣νό[ς]   [— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — —]
Search Help