[ ] Att. — Athens: Agora — 95/4 a.
1 [ἐπὶ Θεοδότου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἱ]πποθωντίδος πέμπτης πρυ%⁸⁰%⁸⁰-
[τανείας ἧι — — — c.17 — — —]ο̣υ Παιανιεὺ̣ς ἐγραμμάτευεν, v
[Μαιμακτηριῶνος ἐνάτει ἱσταμέ]νου κατὰ θεόν, ἐνάτει τῆς πρυ%⁸⁰-
[τανείας, κατ’ ἄρχοντα δὲ — 6-7 — ἱ]σταμένου· ἐκκλησία κυρία ἐν v
5 [τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψ]ήφιζεν Διόδοτος Φιλοστράτου
[— — — — καὶ συμπρόεδροι vacat] vacat
                 [ἔδοξεν τῶι] δήμωι
[— — — — — c.27 — — — — —]ς̣ εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλουσιν
[οἱ πρυτάνεις τῆς Κεκροπίδος ὑπὲ]ρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν
10 [ἐκκλησιῶν τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προ]στατηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ vv
[Βουλαίαι καὶ τεῖ Φωσφόρωι καὶ τοῖς] ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτριον ἦν, ἀγαθεῖ
[τύχει δεδόχθαι τῶι δήμωι τὰ μὲν] ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγονότα ἐν v
[τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σ]ωτηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου
[τοῦ Ἀθηναίων καὶ παίδων καὶ γυναικ]ῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων· ἐπειδὴ
15 [δὲ οἱ πρυτάνεις τάς τε θυσίας ἔθυσ]αν ἁπάσας τὰς καθηκούσας ἐν τεῖ vv
[πρυτανείαι καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπ]εμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς v
[τε βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλ]λων ἁπάντων ὧν αὐτοῖς προσέτατ%⁸⁰-
[τον οἵ τε νόμοι καὶ τὰ ψηφίσματα το]ῦ̣ δήμου, ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις v
[τῆς Κεκροπίδος καὶ στεφανῶσαι χ]ρ̣υσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσε-
20 [βείας ἕνεκεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς] καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν
[δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δὲ τ]όδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸγ κατὰ v
[πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ] στῆσαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι· εἰς δὲ τὴν ἀνα-
[γραφὴν καὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλη]ς̣ μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτι%⁸⁰%⁸⁰-
[κῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα vacat] vacat
col. I.25 [ἡ βουλή]
[τὸν ταμίαν]
[Ἀριαράθην]
[Συπαλήτ]-
[τιον]
col. II.30 [ὁ] δῆμος
τοὺς
[πρ]υτάνεις
col. III.33 ἡ βουλή
τὸν γραμ-
35 ματέα
Ἀγέλαον
Ἁλαιέα
[ἐπὶ Θεοδότου ἄρχοντος ἐπ]ὶ τῆς Ἱπποθωντίδος πέμπτης πρυτανεί-
[ας ἧι — — — — c.17 — — — — ου] Παιανιεὺς ἐγραμμάτευεν· Μαιμακτηρι-
40 [ῶνος ὀγδόει ἱσταμένου κατὰ] θεόν, ὀγδόει τῆς πρυτανείας, κατ’ ἄρχον%⁸⁰-
[τα δὲ — 5-6 — ἱσταμένου· βουλὴ ἐ]ν βουλευτηρίωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφι%⁸⁰-
[ζεν — — — — — c.20 — — — — —]#⁷Ιεὺς καὶ συμπρόεδροι
[ἔδοξε]ν τεῖ βουλεῖ
[— — — — c.24 — — — —]#⁷Ιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Κεκρο-
45 [πίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσα]ν̣τες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσιν τεῖ
[βουλεῖ τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο] ἐξ ἑαυτῶν Ἀριαράθην Πολεμαίου Συπαλήττιον
[καὶ τὸν γραμματέα Ἀγέλαον Ἀ]γελάου Ἁλ̣αιέα τάς τε θυσίας τεθυκέναι τὰς
[καθηκούσας πάσας ἐν τεῖ π]ρ̣υτανείαι ὑπέρ τε τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου,
[ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλ]λων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως, ὅπως οὖν
50 [καὶ ἡ βουλὴ φαίνηται τοῖς ὑπο]μ̣ένουσι τὰς λειτουργίας ἀπονέμουσα τὸγ κα-
[θήκοντα ἔπαινον, ἀγαθεῖ τύ]χει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν
[Ἀριαράθην Πολεμαίου Συπα]λήττιον, ἐπ̣αινέσαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα vv
[Ἀγέλαον Ἀγελάου Ἁλαιέα, ἐπ]αινέσαι δὲ καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ
[τοῦ δήμου — — c.15 — —]υ Παιανιέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Εὔμαχον
55 [— — — — c.16 — — — — καὶ τὸ]ν κήρ̣υκα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Κλέωνα Κι-
[κυννέα καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπωνύμου] Δ̣ικαιόπολιν Παμβωτάδην καὶ τὸν ταμίαν
[τῆς βουλῆς — — — c.17 — — — καὶ τὸν α]ὐλητὴν Ἀθηνόπολιν Λαμπτρέα καὶ τὸν
[ἀντιγραφέα — — c.16 — — καὶ τὸν ἀ]ναγραφέα Ἀγάθαρχον̣ [Κ]ηφισ̣[ι]έα καὶ τὸν
[ἐπὶ τὰ ψηφίσματα — — — c.21 — — —] Εἰτεαῖον καὶ τὸν γραμματέα τὸν κα-
60 [τὰ πρυτανείαν — c.10 — Παιανιέα καὶ τ]ὸν ἐπὶ τὸ ἀπόρρητον Σίδωνα Λακιά%⁸⁰-
[δην καὶ τὸν — — — — c.21 — — — — ἐκ Κ]εραμέων καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον
[αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε] τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα vv
[τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στ]ῆ̣σαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι· εἰς δὲ̣
[τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερίσαι] τὸν ταμίαν τῶν στρα[%⁸⁰]-
65 [τιωτικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα vacat] vacat
col. I.66 [Συπαλήττιοι]
[Ἀριαράθης]
[— — — —]
lacuna
col. II.69 [— — — —]
70 [— — — —]
[— — — —]
lacuna
col. III.72 [— — — —]
[— — — —]
[— — — —]
75 lacuna
col. IV.75 [Ξ]υπεταιό[νες]
[— — —]ς
[— — —]ος
lacuna
Search Help