[ ] Att. — Athens: Agora — 104/3 a. — IG II² 989
See also:
frg. a-b,d-f.1 [ἐπὶ Ἡρακλε]ί̣δ[ου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος ἕκτης πρυτα]-
[νείας ἧι] Θ̣ρασύβο̣[υλος Θεοδότου Ἕρμειος ἐγραμμάτευεν, Ποσι]-
δεῶνος ἑνδεκά[τηι, ἑνδεκάτηι τῆς πρυτανείας, ἐκκλησία]
κυρία ἐν τῶι θε̣[άτρωι, τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Κάλλων]
5 Ἀντιπάτρου Σ[υπαλήττιος καὶ συμπρόεδροι vacat]
ἔδοξε̣[ν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι vacat]
Θ̣εόδοτος Δι̣[οδώρου Σουνιεὺς εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλ]-
λουσιν οἱ π[ρυτάνεις τῆς Ἐρεχθεῖδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν]
ὧν ἔθυον [τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι]
10 Προστα[τηρίωι καὶ τῆι Ἀρτέμιδι τῆι Βουλαίαι καὶ τ]ε̣[ῖ]
Φ[ωσφόρωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτριον ἦν· ἀγαθ]ῆι τύ-
[χηι δεδόχθαι τῆι βουλῆι· v τοὺς λαχόντας προέδρο]υ̣ς εἰς
[τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτ]ων· γνώ-
[μην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλ]ῆ̣ς εἰ̣ς̣ [τὸν δῆ]μον ὅτι δο-
15 [κεῖ τῆι βουλῆι τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσ]θαι τὰ γεγ̣[ονότ]α ἐν τοῖς ἱε%⁸⁰-
[ροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι] τ̣ῆς τε βουλ̣[ῆς] καὶ τοῦ δήμου̣
[τοῦ Ἀθηναίων καὶ παίδων καὶ γυναικ]ῶν καὶ τῶν φίλ[ω]ν καὶ συμμάχων·
[ἐπαινέσαι δὲ τοὺς πρυτάνεις τῆ]ς̣ Ἐρεχθεῖδος καὶ [σ]τεφανῶσαι χρ[υ]-
[σῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον εὐσ]εβείας ἕνεκεν τῆ[ς] πρὸ<ς> τοὺς θεοὺς
20 [καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὴν βουλ]ὴν καὶ τὸν δῆμο̣ν̣· ἀναγράψαι δὲ τό-
[δε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τ]ὸν κατὰ πρυταν̣[εία]ν [ἐ]ν στήληι̣ λ̣ιθί-
[νηι καὶ στῆσαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι· τὸ] δὲ γενόμενο̣[ν εἰ]ς αὐτ[ὴ]ν ἀνάλωμα v
[μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατι]ωτικῶν
col. I.24 [ἡ βουλή]
25 — — —
— — —
— — —
— — —
— — —
col. II.30 [ὁ δ]ῆμος
in corona
[το]ὺς
[πρυ]τά-
[ν]εις
col. III.34 ἡ βουλή
35 [πο]λ̣-
λο[φά]-
  νη[ν]
 Περγα-
σῆθε[ν]
40 ἐπὶ Ἡρακλείδου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος ἕκτης πρυ[τανείας]
[ἧι] Θ̣ρ̣ασύβουλος Θ̣εοδότου [Ἕ]ρμειος ἐγραμμάτευεν, Ποσιδεῶν[ος ἑνδε]-
[κ]άτ̣ηι, ἑνδεκά[τηι τ]ῆς πρ[υ]τανείας, ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θε[άτρωι, τῶν]
[προ]έδρων ἐπεψ̣ήφιζεν̣ [Κ]άλλων Ἀντιπάτρου Συπαλήττι[ο]ς καὶ [συμπρόε]-
[δροι] vacat ἔ[δ]οξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι vacat
45 [Πα]υ̣σανίας Παυ[σ]ανίου Λαμπτρεὺς εἶπεν· vv ἐπειδὴ οἱ π[ρ]υ̣[τάνεις]
[τῆς] Ἐ̣ρεχθε[ῖδος] ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀπ̣[οφαί%⁸⁰%⁸⁰]-
[νουσιν τῆι βουλ]ῆι τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Δ̣[— c.7 —]
[— — c.8 — — καὶ τ]ὸ̣ν γραμματέα Ἀπολλοφάνην Περγασ[ῆθεν τάς τε v]
[θυσίας τεθυκ]έναι ἁπάσας τὰς καθηκούσας ἐν τ[ῆι πρυτανείαι ὑ]-
50 [πὲρ τῆς βουλῆ]ς̣ καὶ τοῦ δήμου· ἐπιμεμελῆσθαι δὲ̣ [καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν]-
[των καλῶς καὶ] φιλοτίμως· v ὅπως οὖν καὶ ἡ βουλ̣[ὴ φαίνηται τοῖς ὑπο]-
[μένουσι τὰς] λ̣ειτουργίας ἀπονέμουσα τ̣[ὸν καθήκοντα ἔπαινον]·
[ἀγαθῆι τύχη]ι̣ δεδόχθαι τῆι βουλῆι· v τοὺς [λαχόντας προέδρους εἰς τὴν]
[ἐπιοῦσαν ἐκκ]λησίαν χρηματίσαι περὶ [τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλε]-
55 [σθαι τῆς βουλῆ]ς̣ εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκ̣[εῖ τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν]
[Δ — — c.15 — —] κα̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ γρ̣α̣[μματέα Ἀπολλοφάνην Περγασῆθεν καὶ]
     several lines lost, the same decree concluding:
frg. c.col. III.57 [— καὶ τὸν — — — — — —]ην Μ[— — —· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ]
[ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρ]υταν[είαν ἐν στήληι λιθίνηι καὶ στῆ]-
[σαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι· εἰς δὲ τὴν ἀνα]γραφὴ[ν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς]
60 [στήλης μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικ]ῶν τ[ὸ γενόμενον ἀνάλωμα]
60a                                       vacat
     the list of 50 prytaneis, and a number of citations,
                       have been lost
frg. g.col. I.61 [ἡ βουλή]
[— — —]
[— — —]
[— — —]α       corona
65 ἡ βουλή
Θεόδο-
τον
Σουνιέα
Search Help