[ ] Att. — Athens: Agora — 135/4 a.
1 ἐπὶ Διονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Τιμαρχίδην [ἐπὶ τῆς Πτολεμαιΐδος]
ὀγδόης πρυτανεία̣ς, ἧι Θεόλυτος Θεοδότου Ἀμφιτρ̣[οπῆθεν ἐγραμμά]-
τευεν· Γαμηλιῶνος δευτέραι μετ’ εἰκάδας, ἑνδεκ[άτει τῆς πρυτανεί]-
ας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπε̣[ψήφιζεν —c.5—]-
5 δαμος Θερσιτέλου Ὀῆθεν καὶ συμπρόεδρο̣ι.       vacat
         vacat         ἔδοξεν τῶι δήμωι·       vacat
Θρά[σ]ων Εὐθυκάρτου Κηφισιεὺς εἶπεν· ὑπὲρ ὧν ἀπαγγέλλουσ[ιν οἱ πρυτά]-
[ν]εις τ̣ῆς Ἱπποθων̣τίδος ὑπὲρ τῶν θυσιῶν ὧν ἔθυον τὰ πρὸ τῶν̣ [ἐκκλησιῶν]
τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προστατηρίωι καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτ[ριον ἦν]·
10 ἀ̣γαθεῖ τύχει δεδόχθαι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγο[νότα]
ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ τ[οῦ δήμου]
καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων· ἐπειδὴ οἱ π[ρυτά]-
νεις τάς τε θυσίας ἔθυσαν τὰς καθηκούσας ἁπάσας ἐν τῆι πρυταν[είαι]
καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπεμε̣λήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε β[ουλῆς]
15 καὶ τοῦ δή̣μ̣ου καὶ τῶν ἄλλων ἁπ̣άντων ὧν αὐτοῖς προσέταττον [οἵ τε]
νόμοι καὶ [τ]ὰ ψ〚ηφίσματα〛 τοῦ δήμο[υ], ἐπαι̣[ν]έσαι τοὺς πρυτάνε<ι>ς τῆς Ἱ[πποθωντίδος]
καὶ στεφανῶσαι αὐτοὺς χρυσ[ῶι] στε[φά]νωι κατὰ τὸν νό[μ]ο̣ν εὐσεβ̣[εία]ς ἕν̣[ε]-
κεν τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτ[ιμί]α̣ς τῆ[ς] εἴς τε τὴν βουλ[ὴ]ν καὶ τὸ[ν δ]ῆ̣μον τὸν
Ἀθηναίων· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψ[ήφι]σμα τὸν γραμματέα τὸν κατὰ̣ [πρυ]τανείαν
20 εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν [τῶι] πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν ἀναγ̣[ραφὴ]ν καὶ τὴν
ποίησιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ταμ̣[ίαν] τῶν στρατιωτικῶν τὸ γενόμ̣[ενον ἀ]νάλωμα v
col. I.22 ἡ βουλή
τὸν ταμίαν
Ξενοκράτην
25 Ἐλευσίνιον
col. II.26 ὁ δῆμος
τοὺς
πρυτάνεις
col. III.29 ἡ βουλή
30 τὸν γραμ-
ματέα
Λύσανδρον
Κειριάδη[ν]
col. IV.34 ἡ βουλή
35 Ἡράκλειτον
Ἰκαριέα
36a                                vacat
ἐπὶ Διο[νυ]σίου ἄρχοντος τ̣[οῦ μετὰ Τιμαρχίδην ἐπὶ τῆς Πτ]ολεμαιΐδος ὀγδό[ης]
πρυτανε̣[ί]α̣ς ἧι Θεόλυ[τος Θεοδότου Ἀμφιτροπῆθεν ἐγραμ]μάτευεν· Γαμηλι[ῶνος]
ἐνάτει με̣[τ’ εἰκάδας, τετάρτει τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐμ] βουλευτηρίωι̣
τῶν προέδρ[ων ἐπεψήφιζεν — — — — c.25 — — — —]εὺς καὶ συμπ[ρόεδροι]·
              vacat       [ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ]       vacat
Θράσων Εὐ̣[θυκάρτου Κηφισιεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Ἱ]πποθων[τίδος]
καὶ οἱ ἀ[είσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσιν τ]εῖ βου[λεῖ τὸν τα]-
μίαν [ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Ξενοκράτην Ξενο — — Ἐλευσίνιον κ]αὶ τ[ὸν γραμμα]-
[τ][α Λύσανδρον — — — Κειριάδην τάς τε θυσίας τεθυκέναι ἁπά]σ̣[ας τὰς καθη]-
[κούσας ἐν τῆι πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ]
[τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθ]α̣ι̣ τ̣εῖ̣ [β]ου̣[λεῖ]
[ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν Ξενοκράτην Ξενο — — Ἐλευσίνιον, ἐπα]ι̣[ν]έσαι δὲ καὶ τὸ[ν]
[γραμματέα Λύσανδρον — — — — Κειριάδην κ]α̣[ὶ] τ̣ὸν γρ̣[αμ]μα̣τέα τῆς τε βουλῆ̣[ς]
[καὶ τοῦ δήμου Ἀνθεστήριον — — — Φαλ]η̣ρέα καὶ τὸν ὑπογραμματέα Καλλ̣[ί]-
[αν — — — — Ἀτηνέα καὶ τὸν κήρυκα τ]ῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Ἀργεῖον
[Ἀσκλάπωνος Ἀτηνέα καὶ τὸν ἱερέα τοῦ] ἐπωνύμου Θράσιππον Καλλίου Γαργήττιο̣[ν]
[καὶ τὸν αὐλητὴν Ἡγίαν Σκαμβωνίδην] καὶ τὸν ταμίαν τῆς βουλῆς Ἡράκλειτον Ἰκαρ̣[ιέα]
[καὶ τὸν ἀντιγραφέα Ἀρίστω]να̣ Λαμπτρέα καὶ τὸν ἀναγραφέα Λυσανίαν Ἀνα[και]-
[έα καὶ τὸν ἐπὶ τὰ ψηφίσμ]α̣τ̣α Δε̣[ι]νίαν Ἐπικηφίσιον καὶ τὸν γραμματέα τὸν κατὰ [vv]
36u [πρυτανείαν Θεόλυτον] Ἀ̣μφιτροπῆθεν καὶ τὸν ἐπὶ τὸ ἀπόρρητον Ἡλιόδωρον Παιαν[ιέα]
[καὶ στεφανῶσαι ἕκαστο]ν̣ αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφ[ισ]-
[μα τὸν γραμματ]έ̣α τὸν κατὰ πρυτανείαν εἰς στήλην λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν
[τῶι πρυτα]ν̣ικῶ[ι]· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ποίησιν τῆς στήλης μερίσαι τὸν
[ταμίαν τ]ῶν στρατιωτικῶν τὸ γενόμενεν ἀνάλωμα.
                               vacat
col. I.61 [Ἐλευσί]νιοι
[Ξενοκ]ράτης Ξενο
[Λύ]σ̣α<ν>δρος Θεώ
[Φ]α̣νίας
65 [Κ]αλλίφαντος
[Χ]αιρέας
[Κ]ειριάδαι
[Λ]ύ̣σανδρος
[Ἐ]χεσθένης
70 [Κ]λεαγόρας
Μ̣ήνιος
[Π]ειραιεῖς
Ἀφροδίσιος Ἀρι
Ποσειδώνιος
75 Ἀφρ<ο>δίσιος Ἡρα
Διογένης
  vacat
col. II.77 Φειδίας
Τιμοκράτης
Καλλιμέδων
80 Λεοντίσκος
Ἀθηναγόρας
Θεόφιλος
Αὐρίδαι
Ἀσκληπιάδης
85 Πρωτογένης
Παυσίας
Καλλικράτης
Ζωΐλος
Ἐλαιούσιοι
90 Λυκόφρων
Σάτυρος
Ἀσκληπ[ιάδ]ης
  vacat
col. III.93 Ἀριστοφ[ά]νη[ς]
Ἀζηνιεῖς
95 Φιλοχάρης
Ἀγάθαρχος
Ἀναξικράτης
Ἀριστοκράτης
Τελέδημος
100 Νουμήνιος
ἐκ Κοίλης
Ἡρακλείδης
Πολύφιλος
Ἀρχέστρατος
105 Ἱπποθῶν
Ἀνακαιεῖς
Ἡρ[α]κλείδης
Ἄτ[τ]αλος
  vacat
col. IV.109 Ἁμαξαντεῖς
110 Σωσικράτης
Διότιμος
Δωρόθεος
Πολύδωρος
Φιλιστίδης
115 Ἀχερδούσιοι
Δημήτριος
Ὀλύμπιχος
Ἐροιάδαι
Ἀπολλώνιος
120 Σιμίας
Θυμαιτάδαι
Ποσείδιππος
ὑπηρέτης
Ἐπιγένης ἐκ Κοίλης
125   vacat
col. I.125 ἡ βουλή
Ἀνθεσ̣τήριον
Φαληρέα
  vacat
col. II.128 ἡ βουλή
Καλλίαν
130 Ἀτηνέα
  vacat
col. III.131 ἡ β̣[ου]λή
Ἀργεῖ̣ον
Ἀτηνέ̣α
  vacat
col. IV.134 ἡ βουλή
135 Θράσιππον
Γαργήττιον
  vacat
col. V.137 ἡ βουλή
Ἡγίαν
Σκαμ[βω]ν[ί]δην
140   vacat
col. I.140 ἡ βουλή
Ἀρίστωνα
Λαμπτρέα
  vacat
col. II.143 ἡ βουλή
Λυσανίαν
145 Ἀνακαιέα
  vacat
col. III.146 ἡ βουλή
Δεινίαν
Ἐπικηφίσιον
  vacat
col. IV.149 ἡ βουλή
150 Θεόλυτον
[Ἀ]μφιτροπῆθεν
  vacat
col. V.152 ἡ βουλή
Ἡλιόδωρον
Παιανέα
155   vacat
Search Help