[ ] Att. — Athens: Agora — 222/1 — IG II² 848
1 ἐπ’ Ἀρχ[ελάου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Λεω]ντίδος τρίτης πρυτανεί-
ας ε[ἷ Μόσχος Μοσχίωνος Ἀνκυλῆ]θ[εν ἐγραμμ]άτευεν· Βοιηδρο-
[μ]ιῶ[νος δεκάτει προτέραι, πέμπτει καὶ ε]ἰκοστ[εῖ τῆς π]ρυτανεί-
α̣[ς· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι? τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν Καλλίστρατος
5 [Κα]λ̣λ̣ι̣[— — — — — — — καὶ συμπρόεδροι]
                           [ἔδοξεν τῶι δήμωι]
[Ἔκ]φα̣[ντος Εὐφάνου Θριάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ] πρυτάνεις τῆς Λεωντί-
δος [ἔθυσαν τὰς θυσίας τὰ πρὸ τῶν ἐκκλησιῶν] τῶι τε Ἀπόλλωνι τῶι Προ-
[σ]τατ[ηρίωι καὶ τεῖ Ἀρτέμιδι τεῖ Βουλαία]ι κα[ὶ τοῖς ἄ]λλοις θεοῖς οἷς πά-
10 [τ]ριον [ἦν, ἐπιμεμέληνται δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆς τε] βουλῆς καὶ το[ῦ]
δήμου [καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὧν αὐτοῖς προσέταττον οἱ νόμοι]· ἀγαθεῖ τύ-
χει δεδό[χ]θα[ι τῶι δήμωι τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθ]αι τ[ὰ] γεγονότα
ἐν το[ῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρί]αι τῆ[ς] βουλῆς
[κ]αὶ το[ῦ δήμ]ου κ[αὶ παίδων καὶ γυναικῶν· ἐπα]ι[ν]έσαι δὲ τοὺς πρυ-
15 τά[νεις τῆς] Λεω[ντίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι σ]τεφάνωι κατὰ
τὸ[ν] νό[μον ε]ὐσ[εβ]ε[ί]α[ς ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς] καὶ φιλοτιμίας
τῆ[ς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων· ἀνα]γράψαι δὲ τόδε τὸ ψή-
φισ[μα] τὸν γ[ραμματέα τὸν κατὰ πρυτανεί]αν ἐν στήλει
[λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δ]ὲ τὴν ἀναγρα-
20 [φὴν τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ διοική]σει τὸ γενό-
[μ]ενον ἀν[άλωμα]
                                 vacat
col. I.22  ἡ βουλή
τὸν ταμί-
αν Πατρο-
25 κλῆν Σου-
  νιέα
col. II.27 [ὁ δῆμος]
τοὺς πρυ-
τάνεις
col. III.30  ἡ βουλή
 τὸν γραμ-
ματέα Ἀπ-
 ολλοφάνην
  Κήττιον
35                                  vacat
ἐπ’ Ἀρχελάου ἄρχ[ον]τος [ἐπὶ τῆς] Αἰαντίδος τ[ετ]άρτης πρυτα-
νείας ἧι Μόσχος Μοσ[χίωνος Ἀ]ν̣κυλῆθεν ἐγραμμάτευεν· Βο-
ηδρομιῶνος ἑβδ[ό]μει [μετ’ ε]ἰκ[άδα]ς, [τρ]ίτει τῆς πρυτανείας·
βουλὴ ἐν [βο]υ[λε]υτ[ηρίωι καὶ ἐκ] τοῦ βουλευτηρίου ἐν τῶι Ἐλευ-
σινίωι· τῶ[ν προέδ]ρων [ἐ]π[εψήφιζεν] Ναυσικλῆς Ἀπολλοδώρου Κε-
40 φαλῆθεν κ̣[αὶ συμπρόεδροι]
                      [ἔ]δοξε[ν τ]εῖ βουλεῖ
Ἔκφαντος Εὐ[φάνο]υ Θριάσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς Λεων-
τίδος ἐπαινέ[σαντες] κα[ὶ στ]εφανώσαντες ἀποφαίνουσι τεῖ
βουλεῖ τ[ὸν τ]αμί[αν] ὃν εἵλοντο ἐ[ξ ἑαυτῶ]ν Πατροκλῆν Σουνιέ-
45 α καὶ τὸν γρα[μμα]τέα Ἀπολλοφά[νην Κήττιο]ν τὰς θυσίας τεθυ-
κέναι πά[σας τὰς κ]αθηκούσας ἐν τ[εῖ πρυ]τανείαι ὑπέρ τε τῆς βου-
λῆς κα[ὶ] τ[οῦ δήμ]ου, [ἐπιμεμε]λῆ[σθαι δὲ κ]αὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων
καλῶ[ς καὶ φιλοτίμως· ἀγα]θεῖ τ[ύχει δεδόχ]θαι τεῖ βουλεῖ, ἐπαινέ-
[σ]αι τὸν τα[μί]αν Π[ατροκλῆν Κα]λλ[ι․4․․ Σο]υνιέα καὶ τὸν γραμμ[α]-
50 [τ]έα Ἀπολλοφάν[ην Ἀπολ]λοφ[άνους Κήττι]ον καὶ τὸν τα[μίαν]
[τ]ῆς βουλῆς Ἔκφαντον Θριά[σ]ιον κ[αὶ τὸν ἱ]ερέα τοῦ ἐπ[ωνύμου Εὐ]-
[β]ουλίδην Ποτάμιον καὶ τὸν κήρυκα [τῆς β]ουλῆς καὶ [τοῦ δήμου]
[Εὐκλῆν Τρινεμεέα] καὶ τὸν γραμματέα τῆς βουλῆ[ς καὶ τοῦ δήμου]
[Ἐπ — — — — — c.19 — — — — — καὶ τ]ὸν ὑπογραμ[ματέα Λάνομον]
55 [Βερενικίδην· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τὸν]
[κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανι]-
[κῶι· εἰς δὲ τὴν ἀνάθεσιν καὶ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης μερίσαι]
[τὸ]ν̣ ἐ̣π̣ὶ τε̣[ῖ] διο[ικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα]
col. I.59 [Σου]νιεῖ̣ς
60 [Πατρ]οκλ̣ῆς̣
  Διο̣μέδων
[Σ]ών̣[ι]κος
[․]ι[․․]θ̣[—]
  Κ̣λε[ι]τοφῶ̣[ν]
65 [Φ]ρ̣εά̣ρρ̣ι[ο]ι
[․2 1/2․]οι̣π̣[—]
  Φιλ[ῖ]ν̣[ο]ς
[Ὀ]λυμπιόδωρος
[Ἰ]σ[— — —]
70 [— c.7 —]η̣ς
[— c.5 —]ο̣[—]
[Ε]ὐβίοτος
[․]πι#⁷#⁷Α̣[—]
  Φίλων
75     vacat
col. II.75   #⁷[․․]οδ[— —]
Χο̣λλεῖδαι
  Διονύσιο[ς]
  Σ̣τη̣[σ]α̣γόρας
[Μ]ε̣νέφ[ρ]ων Με
80   Ζώπυρος Ξ̣ε̣ν̣
  Φίλων Φ̣ιλο[θ]
Λ̣ευκονοεῖς
  Π̣ά̣νδιος
 Ἡφα̣[ισ]τό[δ]ω[ρος]
85   Θεογένης
  Σ̣τ[ρ]ά̣των
 Ἀθηνογένης
 Ἁλιμούσιοι
  Διόδω[ρ]ος Ἡ[δ]ισ̣?
90 [Ἑρ]μ̣ίας
    vacat
col. III.91 [— — — —]
[Κήττιοι]
[․․․7․․․]ος
[Ἀπολλ]οφ̣ά̣νης
95 [Εὔ]ξ̣ενος
Π[α]ιονίδαι
  Τίμων Τιμο
  Θεοφάνης
  Καλλίξενος
100 [Σκ]αμβ̣[ω]νίδαι
  Ν̣ικήτης Λ̣εο
 Ἰθυγιτονίδης
  Λ̣υ̣σ̣ίμαχος
  Δέ[ξα]νδρος
105 Ὑβάδαι
  Διονυσόδωρος
    vacat
col. IV.107 [Πήληκες]
[— — — — — —]
 #⁷#⁷[․]Λ[— — —]
110 Εὐπυρίδαι
  Μαλάκων
  Νικοσθένη[ς]
Ποτάμιοι
  Μόσχος
115  Ὀλυμπιόδωρο[ς]
Κο̣λω̣νεῖς
 Ἑρμόλυκος
Κρωπίδαι
  Πρωταγόρας
119a     vacat
    vacat
    vacat
    vacat
col. I.120 [ἡ βουλή]
Ἔκ[φαντον]
  Θρι̣[άσι]-
    ον
col. II.124   ἡ βουλή
125   Εὐβουλί-
δην Ποτά-
   μιον
col. III.128 ἡ βουλή
Εὐκλῆν
130 Τρινεμε
col. I.131  ἡ βου[λή]
Ἐπ[— c.9 —]
[— — c.10 — —]
col. II.134 ἡ βουλή
135 Λάνομον
Βερενικί-
  δην
 vacat
Search Help
Contact Us