[ ] Att. — Athens: Agora — 303/2 — IG II² 1746; IG II² 2412
stele I.col. I-IV cols. I-IV missing
col. V.I 6475.1 [Πανδιονίδος]
  lacuna
[— c.9 —]αρ[— — —]
[— c.7 — Νι]κοβούλ[ου]
5 [Μυρρινο?]ύσιοι
[— c.10 —]υσίου
[— c.9 —]ς̣ Λέοντο[ς]
[— c.8 —]λ̣άνδρο[υ]
[— c.7 — Ε]ὐθυδ[— — —]
  lacuna
I 5094.9 [— c.10 —] Μενετ̣ί̣[μου?]
10 [ὑπηρέται τῆ]ς βουλῆς
[․]ιμί̣ας
[Ἀ]ριστίων
Φ̣?ίλος
[Σ]ωτηρίδης
15 [Γ]λ<α>υκίας
Ἄττις
Ποσίδεος
Λ̣ύκιος
  vacat
col. VI.I 5094.19 [Λεωντίδος]
20 lacuna of 58 lines
  Κ̣[ρωπίδαι]
Διόδωρος Παν[— — —]
 Ἑκαλῆθε[ν]
Φωκίδης Κλειτίο̣[υ]
  Ποτάμιο[ι]
25 Ἀριστοτέλης Ὀψιάδο̣[υ]
Λάχης Χαρίνου
26a vacat
stele I/II?.col. [I].frg. d-e.26b unassigned fragment, stele I or II (frgs. d-e):
  lacuna
27 [— — — — — —]
[— — — — —]vv
[— — c.15 — —]κου
30 [— — c.15 — —]σιν
[— — c.13 1/2 — —]ωσ
[— — c.13 — — ο]υς
[— — c.11 — —]χάρου
[— — c.13 — —]γένου
35 [— — c.13 — —]μάχου
[— — c.14 — —]λέ[ο]
[demotic—]οι
[— — — — — —]
[— — — — — —]α
40 [— — c.16 — —]ρ̣α
[— — — — — — —] vv
[— — c.16 — —]το
[— — c.16 — —]ιδ
43a    lacuna
col. [II].frg. d-e.43b    lacuna
44 Ι̣[— — — — — —]
45 Ἀσι[— — — — —]
Εὐ[— — — — —]
Τιμ̣[— — — — —]
Αρ[— — — — —]
[demotic]
50 Θρ[— — — — —]
Γε[— — — — — —]
Φιλ̣[— — — — —]
Ἰσ[— — — — —]
Ε[— — — — — —]
55 [— — — — — —]
[— — — — — —]
Λ̣[— — — — —]
[— — — — — —]
Τ̣[— — — — — —]
60 Ι̣[— — — — — —]
60a    lacuna
frg. h.60b unassigned fragment, stele I or II (frg. h):
   lacuna
61 [— — — Κ?]αλλ[— — —]
[— — — —]ος Θεο̣δ[— — —]
[— — — —]η̣ς̣ Ξ̣[— — — —]
[— — — —]ε[— — — —]
65 [— — — — —]υ̣[— — — —]
65a    lacuna
frg. j.65b unassigned fragment, stele I or II (frg. j):
   lacuna
66 [— — —]ω[— — — — —]
[— — σ]θέν[ης — — —]
[— — —]κλῆς [— — — — —]
[— — —]φάνη[ς — — — —]
70 [— — —]λος Χ[— — — — —]
[— — —]ος Χ[— — — — —]
[— — —]ρατ[— — — — —]
[— — — —]σ[— — — — —]
73a    lacuna
frg. k.73b unassigned fragment, stele I or II (frg. k):
   lacuna
[— — —]ά̣νης Γ̣λ̣[— — — —]
[— — —]ρατος Σωκ̣[— — —]
[— — — —]ά̣λ̣κου
   lacuna
stele II.col. I.frg. b.77 Ἀκαμαντίδος
  Σφήττιοι
Χάρισος Θεοδότου
80 Στράτιος Φιλοτίμου
Ἀρεσίας Ἀρεσίππου
Καλλισθένης Καλλίππ
Ἀριστώνυμος Ἀριστοφ
Θηραμένης Θηριππίδο
85 Ξεναῖος Ἐπαινέτου
  Κεφαλεῖς
Ἀριστόκριτος Ἀριστο
Ἀρίστων Ἀψέφους
[Δ]ημόφιλος Τιμοκράτο
90 [Λυ]σίμαχος Πολυκράτο
[Κη]φισόδωρος Κηφισοδ
[Ἀν]τίμαχος Ἀντιμάχο
[Λά]χης Λαχιππίδου
[Θεαί?]νετος Θεαγένου
95 [— c.3-4 —]κράτης Κτη̣[— — —]
[— c.4-5 —]κράτης Κτη̣[— — —]
[— c.5 —]ι̣λος Φιλ̣[— — —]
[— — — — — — —]
[Θορίκιοι?]
100 [— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
105 [— — — — — — —]
[Κεραμεῖς]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
110 [— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[— — — — — — —]
[Χολαργεῖς]
[— — — — — — —]
frg. afgilmn.115 [— — c.12 — — π]είθου
[— c.6 —]ιος Π̣[— c.3 —]άρχου
[— c.4 —]ιππος Χα[ιρ]ή̣μονο
[Ξε]ν̣οκλῆς Ξεν[οδή?]μου
[․․․]ικλῆς Στρά[των]ος
120   Προσπάλτ[ιοι]
[Δ]ημοτίων Εὐε[τίω]ν̣ος
[Φρ]ύ̣νιχος Γνα[θίο]υ̣
[Νικό]στρατος Ν[ικο]μάχο
[Ἀρ]χ̣ίας Ἀπολλο[δώ]ρου
125 [Κλ]εόμηλος Εὐμ[ηλ]ί̣δου
[Κ]ικυνν̣[εῖ]ς
[․․․]γένης Εὐ[θίο]υ̣
[— c.3-4 —]όστρατο̣[ς — c.5 —]ρ̣α
[Σμί]κυθος Πο̣[— c.6 —]ς
130 [Ε]ἰρεσ[ίδαι]
[— c.3-4 —]όδημος Καλ̣[— —]
[․․․]ίστρατος Χ̣ρ[— c.3 —]ων
[Ἕ]ρ̣μειο̣[ι]
[— — — — — — ο]υ̣
135 [— — — — — — —]ου
[Ἰφιστιάδαι?]
[— — — — — —]ου
   vacat
[ὁ? κατὰ πρυτανεί]αν
140 [γραμματεὺς Διόφαν]τ̣ο̣ς
[Διονυσοδώρου Φηγούσιος]
col. II.frg. b.142 [Ο][νηίδος]
 Ἀχα̣[ρνεῖς]
[Ε]ὐθύδη[μος — — — —]
145 Χαιρίων [— — — —]
[Φ]ιλόδημο[ς — — — —]
[Δ]ημήτριο[ς — — — —]
[Φι?]λ̣οχάρη[ς — — — —]
[․․φα]ντος Θε̣[— — —]
150 [— c.5 —]πος Δ[— — —]
[— c.6 —]ιστο[— — — —]
Ε̣[— c.8 —]ς [— — — —]
Α[— — — — — — — —]
Αρ[— — — — — — —]
155 Τει[— — — — — — —]
Ἄγρω[ν — — — —]
Φιλοχα̣[ρ — — — —]
Παυσίμα[χος — — — —]
Νικόλβιος Ν̣[— — — —]
160 [Φιλ]οκράτης Φιλ̣[— — —]
[Κηφι?]σ̣όδωρος [— — — —]
[— c.6 1/2 —]ίδης [— — — —]
lacuna of 2(?)  lines
frg. c.163 Νι̣[— — — — — — —]
Εὐβου̣[λ — — — — —]
165 Καλλιστ[— — — — — —]
Διονυσόδω̣[ρος — — — —]
  Θριά[σιοι]
Χαιρέας Χαρ[— — — —]
[Ἑό]ρτιος Θεοτ̣[— — —]
170 [— c.4 — σ]τ̣ρατ[ος — — — —]
lacuna of 2(?)  lines
frg. afgilmn.171 [— — — — — — —]v
[— — — — — — —]σ̣
[— — — — — — — —]
[Ὀῆ]θ[εν]
175 [— c.6 —]δημος Α[— c.4-5 —]ο
Ε[— c.4 —]ίων Εὐβίου
Εὐβ[ουλί]δης Ἀπολ[λοδ]
Λυσίσ[τρα]τος Λυσ[ιστ]ρ
Ἀναξιμ[έν]ης Θεοφί̣λου
180 Ἀριστοφῶν [Φ]ωκιάδου
  Περιθ[ο]ῖδαι
Εὐκλῆς Α̣ἰ̣σ[χύλ]ου
Γλαύκω[ν — c.5 — ο]υς
Καλλικ[— c.6 —]ε̣[․․]ιθυ
185   Βου[τάδ]αι
Κηφισόδο[τος Δε]ιν̣ί[ου]
  Λακι[άδ]αι
Διοπείθης [— c.5 —]κλέ[ο]
Χαρικλῆς Σ[— — — — —]
190 Στράτων Κλε[οφῶντος]
  Λουσι[εῖς]
Χαρίας Εὐκτή[μονος]
  Πτελεά[σιοι]
Δ̣ημήτριος Φίλ̣[ωνος]
195   Τυρμεῖ[δαι]
[․․․]σ̣τρατος Καλ̣[λιστρ]
 Ἐπικηφίσιοι
[Θεο]προπ̣[ί]δ̣ης Ἐ[— c.5 —]τ
   vacat
200 [ἐ]πὶ τὰ ψ[ηφίσματ]α
[Δ]ωρόθεος [— c.6 —]ος
[Π]αλλη[νε]ύ̣ς
col. III.frg. afgilmn.203 [Κεκροπίδος]
lacuna of 31 lines
Π̣[— — — — — —]
205 Χ[— — — — — —]
Κα[— — — — —]
Ἀμυ̣[— — —]
 Ἁ[λαιεῖς ?]
Ἐπώ[νυμος Σω?]σιβίου
210 Ἀστ[υάναξ ?] Ἀριστομά
Γλαύ[κιππ]ος Σαννιάδο
Μέλη̣[το]ς Λάχητος
Φύτ[ιος ?] Πολυεύχου
Βρέτ[ω]ν Διοδώρου
215 Νικοξ̣ε̣νίδης Νικήτο
Βρύω̣ν̣ Δρύωνος
Δημ̣[ά]ρατος Ἡφαιστοκλ
Λακράτης Λακλέους
  Πιθεῖς
220 Τα̣[υ]ρέας Πυθοκλέους
Εὐθυκράτης Εὐθυδήμ
Ἐργοκλῆς Λάχωνος
Θεόφιλος Εὐχάρους
  Τρινεμεεῖς
225 Θεοτέλης Καλλισθένο
Κηφ[ι]σόδοτος Κηφισοδ
  Συπαλήττιοι
Διόδωρος Μελανθύρου
Θαλίαρχος Θρασυδήμ
230    vacat
ἀναγ̣ραφεὺς Πάνδιος
Πυθοδήλου ἐξ Οἴου
ἀντι̣γραφεὺς Ἐπικράτης
Καλλιστράτου Οἰναῖος
235 ἐπὶ τοὺς νόμους Φάϋλλος
Φαίακος Ἑστιαιόθεν
col. IV.frg. afgilmn.237 [Ἱπποθωντίδος]
lacuna of 33 lines
[— c.5 —]ς Ἀλεξάνδ̣ρου
240 Θ̣υμοτέλης Φιλοκράτο
Κλέανδρος Κλεάνορος
Ἐπικλείδης Εὐθυδήμο
  Κόπρειοι
Αἴσχρων Φιλιστίδου
Καλλικλῆς Λέοντος
245  Ἀχερδούσιοι
Θεόπομπος Ἀντιγένο
  Πειραιεῖς
Πολύστρατος Πολυκλέο
Φιλιστίδης Λαμπροκλ
250 Κτήσιππος Ὀλυμπιοδώ
Παυσανίας Πεισίου
Σωκράτης Σωκράτους
Σώφιλος Σωσίου
Σύμμαχος Εὐμάχου
255 Δημοκλῆς Δημοκλείδο
Σώφιλος Ἀριστομάχου
Σώφιλος Σωστράτου
  Θυμαιτάδαι
Δίυλλος Φανοδήμου
260 Διοπείθης Διογείτου
 Ἐροιάδαι
Σάτυρος Νικίου
Λυσικλείδης Στρατ
 Ἀζηνιεῖς
265 Μεγακλῆς Μοσχίωνος
Σπουδίας Σπουδίου
 Ἐλαιούσιοι
Ἀρίστων Ἀριστοφάνου
col. V.frg. afgilmn.269 [Αἰαντίδος]
270 lacuna of 33 lines
Ἀριστομέν̣[η]ς [— c.4 —]τοδ̣
Φιλοκράτης Λυσικράτ
Μνησίφιλος Τιμωνίδο
Χαιρέστρατος Ἀντιγέ
  Ῥαμνούσιοι
275 Νικόφημος Ἀριστομέν
Περικλῆς Μενεσθέως
Δημοφῶν Στρατοκλέου
Λυσικλείδης Λυσικλέ
Νίκανδρος Φάνου
280 Λυσίμαχος Λυσιστράτ
Πολυκράτης Καλλικρά
Ἀντίφιλος Κλεοχάρου
  Φαληρεῖς
Καλλίοχος Καλλιμάχο
285 Ἐπιχαρίδης Ἐπιχάρου
Ἀρεσίας Στρατονίκου
Πλειστίας Χαιρεδήμο
Φίλυλλος Σμικρίου
Κηφισοφῶν Κηφισοφῶν
290 Λύανδρος Θεοδωρίδου
Εὔβιος Τείσιδος
Σωκλῆς Δημητρίου
   vacat
κῆρυξ τῆς βουλῆς καὶ
295 τοῦ δήμου vv Εὐκλῆς
Φιλοκλέους Τρινεμεεύς
ταμίας τῆς βουλῆς
Νικόστρατος
Ἀριστάνδρου
300 Δειραδιώτης
col. VI.IG II 2412.301 [Ἀ]ντιοχ̣[ίδος]
[Ἀ]λωπεκ[εῖς]
[— c.4 —]σος Γναθ̣[— — —]
[— c.4-5 —]όδωρος [— — — —]
305 [— c.5 —]φῶν Κηφ[ισ]ο[— —]
[— c.6 —]ς Δη[μ]ο̣φ̣ῶντ[ος]
[— c.8 —]ς Εὐδ̣[η]μί̣δ̣[ου]
[— c.7-8 —]νης [Ἀ]πο̣λ[λ — —]
[Τηλοκλῆς] Τηλεγνώτο[υ]
310 [— c.6-7 —]αγόρου
[— c.6 —]ετος Δημητρί̣[ου]
[— c.7 —]τ̣ος Φιλοκρ[άτο(υς)]
[— — c.10 — —]ράστου
[— — c.12 — —]λίου
315 [Ἀναφλύσ]τ̣ιοι
[— — c.14 — —]․ς
lacuna of 10 lines
[Παλληνεῖς]
lacuna of 6 lines
frg. afgilmn.318 [— c.5-6 —]δ̣[— — — — —]
Ἀρ̣ι̣σ̣[τ — — — —]
320 Τρεφ̣έλ̣εως̣ [— — — —]
  Αἰγιλ̣[ιεῖς]
Τιμόθεος Τι[— — — —]
Φανίας Εὐτ[— — — —]
Ἀρχανδρος Α̣ρ̣[— — — —]
325 Ἀρχέστρατος̣ [— — — —]
Σώφιλος Διοφάν̣[— — —]
Κλεόμηλος Κλεο̣[— — —]
Ἀρχίλοχος Ἀρι̣[— — —]
 Ἀμφιτροπα[ιεῖς]
330 Ἀρχίας [Ἀρ]χί[ου?]
Χαιρεφάνης [— — — —]
Διότιμος [— — — —]
  Κριω̣[εῖς]
Τιμόθεος [— — — —]
335 Πολυκράτη[ς — — — —]
  Βησα[ιεῖς]
Κηφισόστρ[ατος — — — —]
Ναυκράτης [— — — —]
  Εἰτεα[ῖοι]
340 Μνησίεργος [— — — —]
Πείσανδρος [— — — —]
 Ἐροιά[δαι]
Εὐκλῆς Εὐθυ[— — — —]
  Σημαχίδ̣[αι]
345 Διοφάνης Διοφ̣[— — —]
     vacat
     vacat
κῆρυξ ἐπὶ το[— c.6-7 —]
Δίαιτος Δίων[ος Φρεά]
col. IV-VI.frg. afgilmn.350 [γραμματεὺς] τῆι βου[λῆι] καὶ τῶι δήμωι Προκλείδης Παμφίλου Ξυπεταιώ̣[ν]
Search Help
Contact Us