IG II² 35
[ ] Att. — stoich. 34 — 384/3 — IG II² 35 Add. (pt. 1.2 p. 656)
frg. b.1 [․․5․․]ο[— — — — — — — — — — — — —]
[․․․․]τιμ̣[— — — — — — — — — — — — —]
[․․․․]νε[— — — — — — — — — — — — —]
[․․] βασι[λε? — — — — — — — — — — —]
5 οηναι[— — — — — — — — — — — — — Χ]-
ίος κα[ὶ — — — — — — — — — — — — —]
ο̣υν[— — — — — — — — — — — — — — —]
frg. a.1 [— — — — — — —]#⁷ων τοῖς Ἕλλησ[ι]ν [μέ]-
[μνηνται διαφυλάξει]ν καθάπερ Ἀθηνα[ῖ]οι τ-
[ὴν ἐρήνην καὶ τὴν φι]λίαν καὶ τὸς ὅρκος καὶ
[τὰς οὔσας συνθήκα]ς, ἃς ὤ[μ]οσεν βασιλεὺ[ς] κα-
5 [ὶ Ἀθηναῖοι καὶ Λακ]εδαιμόνιοι καὶ οἱ ἄλλο-
[ι Ἕλληνες, καὶ ἥκοσ]ιν ἀγαθὰ ἐπαγ[γ]ελλόμε[ν]-
[οι τῶι δήμωι τῶι Ἀ]θην[α]ίων καὶ ἁπάσηι τῆι Ἑ-
[λλάδι καὶ βασιλεῖ], ἐψηφίσθαι τῶι δήμωι ἐπ-
[αινέσαι μὲν τὸν δῆμον τ]ὸν τῶν [Χ]ίων καὶ τὸς
10 [πρέσβες τὸς ἥκοντας, ὑπάρχ]ε[ν δ]ὲ τὴν εἰρή-
[νην καὶ τὸς ὅρκος καὶ τὰς συνθ][κ]α[ς τ]ὰς νῦ[ν] ὄ-
[σας, συμμάχος δὲ ποιεῖσθα]ι Χίο[υ]ς ἐπ’ ἐλε[υ]θ-
[ερίαι καὶ αὐτονομίαι μὴ π]αραβαίνοντα[ς τ]-
[ῶν ἐν ταῖς στήλαις γεγραμμέ]νων περὶ τῆ[ς ε]-
15 [ἰρήνης μηδὲν, μηδ’ ἐάν τις ἄλλ]ος παραβα[ίνη]-
[ι πειθομένος κατὰ τὸ δυνατ]όν· στῆ[σαι δὲ σ]-
[τήλην — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us