IG II² 19
[ ] Att. — stoich. 40 — 394/3 — IG II² 19 Add. (pt. 1.2 p. 656)
See also:
frg. a.1         [— — — — — — — — — — — Ῥοδ]ίο.
[ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· Αἰαν?]τὶς ἐπρυτάνε-
[υε ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ ἐγρα]μμάτευε, Εὐβο-
[λίδης ἦρχε, ․․․․․․․17․․․․․․․․ ἐπ]εστάτει, Σώφ[ι]λ-
5 [ος εἶπεν· ἐπαινέσαι μὲν Φιλ․․5․․δ]ην τὸρ Ῥόδι[ον] ὅ-
[τι ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι περὶ Ἀθηναίος]· ἐψηφίσθαι [δὲ ․]
[․․․․․․․․․․․․․29․․․․․․․․․․․․․․]ο ἀναγράψα[ι τ]-
[ὸν γραμματέα τῆς βολῆς πρόξενον κα]ὶ εὐεργέτη[ν] τ-
[ο͂ δήμο το͂ Ἀθηναίων ἐστήληι λιθίνηι] αὐτὸγ καὶ ἐ[κ]γ-
10 [όνος] καὶ ἐπιμελεῖσθαι αὐτο͂ καὶ τῶν ἐκγόνων ἐ[άν τ]-
[ου δέωνται τός τε στρατηγὸς καὶ τὸς πρυ]τάνες [καὶ]
[τὴν βολὴν τὴν ἀεὶ βολεύοσαν — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ]
frg. b.1 [․․․․․․15․․․․․․․]το․ ἐς [— — — — — — — — — — — — κα]-
[λέσαι δὲ καὶ ἐπὶ] ξένια Φιλ[․․6․․․δην ἐς τὸ πρυταν]-
[εῖον ἐς αὔριον]. vacat
[․․․7․․․ εἶπε· τ]ὰ μὲν ἄλλα κ[αθάπερ ․․․․․13․․․․․․]
5 [․․․․11․․․․․]ο· ἐψηφίσθαι δ[ὲ τῶι δήμωι Φιλ․․6․․․]-
[δην Ἀθηναῖο]ν ἐ͂ναι ἐπειδή ἐστ[ιν ἀνὴρ ἀγαθὸς περὶ]
[τὸν δῆμον τ]ὸν Ἀθηναίων, γράψα[σθαι δ’ αὐτὸν φυλῆς κ]-
[αὶ φρατρίας] καὶ δήμο· ἀναγράψα[ι δὲ τὸν γραμματέα]
[τὸ ψήφισμα ἐν στ]ήληι λι[θ]ίνηι κ[αὶ καταθε͂ναι ἐν πό]-
10 [λει· καλέσαι δὲ καὶ] ἐπὶ δεῖπνον [ἐς τὸ πρυτανεῖον ἐ]-
[ς αὔριον]. vacat
Search Help
Contact Us