[ ] Eg. — Elephantine Isl. — 115 BC — Th.Sy. 244; Prose 24; SB 5.8883
I.1 [βασιλεὺς Πτολεμαῖος] μ̣έγας θεὸς Φιλομήτ[ωρ Σωτὴρ]
[— — — — — — — — — Μ]ε̣σορῆι τοῦ δευτέρου ἔτους ἐξ ἧς ἐ— — —
[— — — — — — ἐπὶ τῶ]ν τόπων πάντες ἀπήντησαν μετὰ στ[εφάνων — — —]
[— — — — — εἰς τὴν θ]εόκτιστον πόλιν Ἐλεφαντίνην πρῶ[τον μὲν — — —]
5 [— — — — — — — — ἐ]ποιήσατο τὰς πρεπούσας θυσίας κ[αὶ σπονδὰς καὶ εὐχὰς καὶ ᾠδὰς]
[καὶ τ’ ἄλλα τὰ καθήκοντα οὗ] ὁ μέγας θεὸς Νεῖλος ἀνήκει ἐλθὼν [— — —]
[— — — θύσας ἐφ’ οὗ ἱδρύσ]ατο βωμοῦ τῆι τε μεγίστῃ θεᾶι Ἥραι τελ[είας ἀναβάσεως χάριν — — —]
[— — — — — — — — συ]νπαραλαβὼν δὲ τὸυς συγγενεῖς καὶ το[ὺς φίλους — — —]
[— — — — — — — — — —] ἐν αἷς ἡ τοῦ Νείλου πηγὴ ὀνομαζομέ[νη Φιάλη — — —]
10 [φιάλας χρυσᾶς καὶ ἀρ]γυρᾶς καὶ ἀποδοὺς τῶι Νείλωι τὰ νομιζ[όμενα — — —]
[— — — — — — — — — —]ων εὐωγηθεὶς ἐπὶ τοῦ Ἡραίου τῆι τε ἐκτ[— — — — — — προστέταχεν]
[— — — — — — — — φιλ]άνθρωπα, περὶ ὧν ἐπιχωρῆσαι ἀναστῆσ[αι στήλην, ἐν ἧι ἀναγραφήσεται τὰ ὑπὸ]
[τῶν βασιλέων ἐπικεχωρημένα ἵνα ἀ]είμνηστον τὸ ὄνομα αὐτοῦ τε καὶ βασ[ιλίσσης Κλεοπάτρας τῆς μητρὸς καὶ βασι]-
[λίσσης Κλεοπάτρας τῆς ἀδελφῆς παρ’ ἡμῖν ὑπ]άρχῃ ἐς τὸν ἅπαντα χρόνον κυριεύουσι τ[ῆς ἐπικεχωρημένης ἡμῖν συντάξεως διὰ παντός].
15
II.15 [βασίλισσα Κλεοπάτρα καὶ βασιλεὺς Πτολεμ]αῖος τοῖς ἐν Ἐλεφαντίνηι ἱερεῦσι τ[οῦ Χνούβω Νεβιὴβ καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν]
[Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐ]πιφανῶν καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεῶ[ν Φιλομητόρων καὶ θεοῦ νέου Φιλοπάτορος καὶ θεοῦ]
[Εὐερ̣γέτου καὶ θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων χαί]ρειν. παραγεγονότες εἰς τοὺς καθ’ ὑμ[ᾶς τόπους μὲν εἰς τὴν θεόκτιστον πόλιν]
[Ἐλεφαντίνην — — — — — — παραγινάμενοι] δ’ ἐπὶ τῆς συνορίας τῶν Αἰθιόπων καὶ ἔχο[ντες θεῶν Εὐεργετῶν διάνοιαν — — —]
[— — — ἕνεκα τοῦ τῶν ἱερῶν προσόδων κ]ατὰ λόγον ἐπιτελεῖσθαι τοῖς θεοῖς τὰ νομιζό[μενα — — —]
20 [τῶν τοῦ μεγάλου θεοῦ Νείλου ὑδάτω]ν ἀνηκόντων, ἐπιτελεῖσθαι προστετά[χαμεν οὖν Φομμοῦτι τῶι συγγενεῖ καὶ στρατηγῶι]
[καὶ ἐπιστρατήγωι ἡμῶν κατὰ τὴν ὑπ]οκειμένην σύνταξιν διδομένων κατ’ ἔτος [— — —]
[— — — — — — ἄν]ευ τιμῆς ἀρτάβας διακοσίας · ἐπιχωροῦμε[ν δ’ ὑμῖν καὶ τὴν ἀνάθεσιν ἧς ἠξιοῦτε στήλης ποι]-
[ήσασθαι ὑπέρ τε ἡμῶν καὶ βασιλίσσης Κλεοπάτ]ρας τῆς ἀδελφῆς ἐπί τε τοῦ Χνουβιείου καὶ Σ[ατιείου — — —]
[καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπωι κατὰ τὴν] πρὸς ἡμᾶς εὔνοιαν καὶ μεγαλομερῶς ἐπὶ το[ῦ — — —].
25 [  {²vac.}²  ἔρρωσ]θ̣ε̣.  {²vac.}² ἔτους δευτέρου, Ὑπερβερεταίου [— —, Μεσορῆς — —].
III.26 [βασίλισσα Κλεοπάτρα καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖος] Φομμοῦτι τῶι ἀδελφῶι χαίρειν. ἐρρώμεθα, [εἰ δ’ ἔρρωσαι καὶ τἆλλα κατὰ λόγον ἐστίν],
[εἴη ἂν ὡς βουλόμεθα. τῆς γεγραμμένης παρ’ ἡμῶν ἐ]πιστολῆς πρὸς τοὺς ἐν Ἐλεφαντίνηι ἱερεῖ[ς τοῦ Χνούβω Νεβιὴβ καὶ θεῶν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν]
[Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων καὶ θεῶν Ἐπιφ]ανῶν καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεῶν Φιλομητό[ρων καὶ θεοῦ νέου Φιλοπάτορος καὶ θεοῦ Εὐεργέτου καὶ θεῶν]
[Φιλομητόρων Σωτήρων ὑποτετάχαμέν σοι τὸ ἀντίγραφο]ν. καλῶν οὖν ποιήσεις συντάξας προνοηθῆν[αι ὅπως τεύξονται ἧς κυριεύουσι ἐπικεχω]-
30 [ρημένης αὐτοῖς συντάξεως καὶ ἐπιμελούμενο]ς ἵνα ὑγιαίνηις. ἔρρωσο. ἔτους δευτέρου, Ὑπε[ρβερεταίου — —, Μεσορῆ — —].
{²vac.}² ὑπετάγη ἡ π<ροκειμένη ἐπιστολή>.
IV.32 [βασίλισσα Κλεοπάτρα καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖος τοῖς ἐν] Ἐλεφαντίνην ἱερεῦσι τοῦ Χνούβω Νεβιὴβ καὶ θεῶ[ν Ἀδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ θεῶν Φιλοπατόρων]
[καὶ θεῶν Ἐπιφανῶν καὶ θεοῦ Εὐπάτορος καὶ θεῶν Φιλο]μητόρων καὶ θεοῦ νέου Φιλοπάτορος καὶ θεοῦ [Εὐεργέτου καὶ θεῶν Φιλομητόρων Σωτήρων χαίρειν].
[προστετάχαμεν Ἑρμοκράτει τῶι συγγενεῖ καὶ σ]τ̣ρατηγῶι καὶ ἐπιστρατήγωι περὶ τῶν κατὰ τὴν ση[μαινομένην διὰ τῆς ἐντεύξεως νῆσον γεωργούντων]
35 [ἱερὰν γῆν — — — — — —. ἔρρωσθε. ἔτου]ς δευτέρου, Δαισίου τρίτῃ, Φαρμουθὶ τρ[ίτηι].
V.36 [βασίλισσα Κλεοπάτρα καὶ βασιλεὺς Πτολεμαῖ]ος Ἑρμοκράτει τῶι ἀδελφῶι χαίρειν. τ[ῆς δεδομένης ἡμῖν ἐντεύξεως ὑπὸ τῶν ἀπὸ Συ]-
[ήνης σκληρουργῶν(?) — — — — — —] τῶν παρεχομένων δὲ τὰς ἐν τῆι αὐλῆι χρεί[ας — — —]
[— — — — — — τὸ ἀντίγραφον ὑποτετάχαμεν· γ]ινέσθω οὖν καθάπερ ἀξιοῦσι. ἔρρωσ[ο. — — —].
VI.39 [βασιλίσσηι Κλεοπάτραι καὶ βασιλεῖ Πτολεμαίωι, θ]ε̣οῖς Φιλομήτορσι, Σωτῆρσι χαίρειν· οἱ ἀπὸ [Συήνης σκληρουργοὶ(?) — — —]
40 [— — — — — — κα]ὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ Συήνην ὄρους τὰς χρείας [παρεχομένοι ἐν τῆι αὐλῆι — — —]
[— — — ἐν Ἐλεφαντίνηι ἱεροῦ δεδοξασμένου ἔ]τι ἐξ ἀρχαίων καὶ ὄντος τῶν πρώτων λο[γίμων ἱερῶν — — —]
[— — — — — —]ηι ἱερᾶς γῆς νήσου καλουμένης Ψὼ ἀνιερω[μένης θεῶι μεγίστωι Χνούβω Νεβιὴβ, γεωρ]-
[γουμένης δ’ εἰς τὸ ἐν Ἐλεφαντίνηι Χνουβιεῖον πριάμ]ενοι δὲ τὴν ταύτης προστασίαν διὰ Παχ[νούβιος — — —]
[— — — — — —]αι τῶν ἄλλων τῶν τὸν τόπον κατοικούν[των — — —]
45 [— — — — — —]ελειν, ἀνατεθῆναι δὲ καὶ ἐν τῶι ἐπι[φανεστάτωι τόπωι στήλην, ἐν ἧι ἀναγρα-
[φήσεται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον τὰ περ]ιγεγονότα ὑπὸ τοῦ πατρὸς φιλάνθρω[πα ἵνα ἀείμνηστον τὸ ὄνομα αὐτοῦ τε καὶ τῆς]
[βασιλίσσης Κλεοπάτρας ὑπάρχηι καὶ τὰ ὑπὸ] τοῦ πατρὸς προστεταγμένα καὶ περὶ ἡ[μᾶς ἐπιτεληθῇ — — —]
[— — —· δεόμεθ’ οὖν ὑμῶν] θεῶν νικηφόρων καὶ αἰωνοβίων εἰ δοκ[εῖ προστάξαι — — — τῶι συγγενεῖ καὶ]
[ἐπιστολογράφωι, γράψαι Ἑρμοκράτει τῶι συγγε]νεῖ καὶ στρατηγῶι καὶ ἐπιστρατήγωι τῆς Θ[ηβαΐδος ἡμῖν διδόναι τοὺς καθήκοντας περὶ τούτων]
50 [χρηματισμούς, ἵνα εἰς τὸν ἄπαντα χρόνον χά]ριτας ὀφείλωμεν· εὐτυχεῖτε. [— — —].
VII.51 [Ἑρμοκράτης {²τῷ δεῖνα}² χαίρειν· τῆς δεδομένης ἡμῖν ἐπιστ]ολῆς ἀντίγραφον ὑπόκειται ὅπως κατακολουθή[σας μηδὲν φροντίδος παραλίπηις. ἔρρωσο].
[— — — — — —. ὑ]πετάγη ἡ προκειμένη ἐπιστολή.
VIII.53 [βασιλεῖ Πτολεμαίωι καὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτραι τῆι ἀδελφῆι] καὶ βασιλίσσηι Κλεοπάτραι τῆι γυναικὶ θεοῖς Εὐεργ[έταις χαίρειν. οἱ ἀπὸ Συήνης σκληγουργοὶ(?)]
[— — — — — —] οἱ ἐπὶ τοῦ κατὰ Συήνην ὄρους· π̣[ολλ]ὰ εἴπομεν εὐ[χὰς καὶ θυσίας ἐπιτέλοντες τοῖς θεοῖς]
55 [καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῖς προσφέροντες διδόναι ὑμ]ῖν καὶ τοῖς τέκνοις ὑγίειαν, ἀπ̣[ονία]ν, εὐγηρίαν, ν[ίκην, κράτος, σθένος, — — —]
[— — — — — — ἐν Ἐλ]εφαντίνηι ἱεροῦ δεδοξασμένου ἐξ ἀρχαίων καὶ [ὄντος τῶν πρώτων λογίμων ἱερῶν — — —]
[— — — — — —]ς καὶ αὐστηροῖς τόποις παρορίοις τῆι Αἰθιοπίαι θ[— — —]
[— — — — — — π]έρα τῆς παρ’ ὑμῶν μεγαλομερείας προήγμεθα προ[— — —]
[ἱερᾶς γῆς νήσου καλουμένης Ψὼ ἀνιερωμένης θεῶ]ι Χνουμὼ Νεβιήβ, γεωργουμένης δ’ εἰς τὸ ἐν Ἐλ[εφαντίνηι Χνουμιεῖον — — —]
60 [— — — — — — ἐ]κφορίοις κ[αὶ φορτ]ίο[ις — — —] ὠνεῦσαι ὡς κατε[— — —]
[— — — — — — τ]ῶι ἱερῶι η[․․․․]γμε[․․․․ ὑπ]ογεγραμμένην [— — —]
[— — — — — —]τ̣ας κ— — — γινομένα[ς ἀρ]γυρικὰς ἐπιγραφὰς ο̣[— — —]
[— — — — — —]ηρισθη— — —ρητ․ος καὶ γραμματέως [— — —]
[— — — — — —]θεσε— — — — — —α κατάπληξιν τῶν [— — —]
65 [— — — — — —]θειν — — —και․․ερι— — —υ τῆι Ἐλεφ[αντίνηι — — —]
[— — — — — — Μεσορ]ῆς, ἔτους τρίτ[ου καὶ πεντηκοστοῦ.      ]
IX.67 [βασιλεὺς Πτολεμαῖος καὶ βασιλίσσα Κλεοπάτρα ἡ ἀδελφὴ καὶ βασίλισσα Κλεοπάτρα ἡ γυνὴ τοῖς ἀ]πὸ Συήνης σκ[ληρουρουργοῖς — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]μ․ αὖθις ι-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
70 ․․ιτ․․․․․․εν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἔτους τρίτου καὶ π]εντηκοστοῦ. [                         ]
X.72 — — — —αι․ ὡς ἐν τ[οῖ]ς τόπ[οις — — —]
— — — ἐν[δεδ]ώκασί μ[οι γ]ράμματα [— — —]-
θικης — — — καὶ οἰκονομηθήσεται [— — —].
75 ἔρρωσο. [ἔτους δευτ]έρου, [Με]σορῆ ἐνάτηι.
Search Help
Contact Us