[ ] Eg. — Hermoupolis Magna (El Ashmūnein) — 80-69 BC
1 ὑ̣πὲ̣ρ βασιλέω̣ς Πτολεμαίου καὶ β̣α̣σ̣ιλίσσης Κ̣[λεοπάτρας τῆς καὶ Τρυφαίνης θεῶν Φιλο-
[πατόρ]ω̣ν καὶ Φιλαδέλφων οἱ παρεφ̣[εδρεύοντ]ε̣ς̣ ἐ̣ν [Ἑρμουπόλει τῆι μεγάληι μάχιμοι(?) καὶ οἱ]
[συμπολιτ]ε̣υ̣όμενοι κτίσται ὧν τὰ ὀνό[ματα ὑπόκειται]
[κ]α̣ὶ̣ τ̣ὸ̣ν̣ π̣ε̣ρ̣ί̣β̣ολον καὶ τὰ σ̣υ̣ν̣κ̣[ύροντα πάντα]
5 [Δημ]η̣τρίου τω̣[— — — — — — —]․ων̣ α․[— — — — — — — Ἀρτε]μιδώρ[ου
I.6 [Ἡρ]α̣κ̣λ̣ῆ̣ς̣ Πα̣μ̣φ̣[ίλου]· Δα̣λλίων̣ Ἀ̣[․․]ά̣νου· Ὑρκανὸς Π̣τολεμ̣α̣ί̣ο̣[υ]· Ἀνθ̣υ̣σίων
Φιλιππί̣ωνος̣· Κ̣ά̣λλιγο̣ς Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ίδου· Π̣ολέμαρχος Φιλ̣ο̣κλέο̣υ̣ς̣· Δημήτριος Ἀ̣πολ̣λ̣ω̣ν̣ί̣ο̣υ̣· Ἑ̣ρμία̣ς
Ἱ̣έ̣ρ̣ω̣ν̣ο̣ς̣· Φ̣ι̣λ̣οκλῆς Μαλ̣ί̣χ̣ο̣υ̣· Ἀσκληπιάδη̣ς̣ Ἀ̣σ̣κληπιάδου· Νικίας Γ̣λ̣α̣υ̣κ̣ί̣ο̣υ̣ Ἀβ[․․․․]ων
[․․․․․]ά̣δ̣ου· Ἀμμωνᾶς Δ̣η̣μητρίου Ἑ̣ρμίας Δ̣ι̣δ̣ύμου· Ζαβινᾶς Φ̣ι̣λ̣[ί]π̣που· Π̣άμφ̣ι̣λ̣ο̣ς̣
10 Δ̣η̣μ̣η̣τ̣ρ̣ί̣ου· Ἀ̣ρ̣τ̣ε̣μᾶ̣ς̣ Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣· Ἀ̣π̣[ί]ων [․]η̣[․]λ̣․․ο̣υ̣· Διογέ̣νης Τ̣[․․․․․․]· Ἀ̣λ̣έ̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρ̣[ος
[․․․․․․․]· Ἀ̣π̣ο̣λλώνιος Ἑ̣ρ̣μίου· Ἀπολλώνιο̣ς̣ [․․․․․․]· Ἀπολλ̣ω̣ν̣ι̣[ος Ἀρτε]μ̣ι̣δώ̣ρ̣ο̣υ̣·
Ἀπολ̣λ̣ώ̣νιο̣ς Ζήνωνος· Κοττίων Βησ̣ᾶ̣τος· Ὑ̣ρ̣κ̣α̣ν̣ὸ̣ς̣ [․․․․․․]ος· Ἀρ̣ί̣σ̣των Ἀρ̣ί̣σ̣τωνος·
Κοττίων Ἀβδέους· Σόλων Ἀπολλωνίου· Δημᾶς Νικίο̣υ· Πτολεμαῖος Πτολεμα<ί>ου· Διοκλῆς
Διοδώρου· Δημήτριος Διοφάντου· Ἀβδόκως Ἀχαιοῦ Γλαυκίας Ἀπολλωνίου· Λυσᾶς <Ε>ἰρηναίου·
15 Ἀλέξανδρος Μαλίχου· Ζώσιμος Ἀριστέου· Ἡρακλῆς Κάστορος· Θρᾷξ Βίθυος Ἀμμώνιος
Ζήνωνος· Ἀπολλώνιος Σωσιδάμου· Ζηνᾶς Ἀριστοκ̣λ̣έ̣ους· Διογένης Δημητρίου· Ἀριστοκλῆς
Ζήνωνος· Δίδυμος Ἀπολλωνίου· Ἀπίων Ἰσιθέου· Διόδωρος Ἀρτεμι̣δ̣ώρου· Ἀντίπας Ἀπολ-
λοφάνου· Ἀκάμας Ἀπίωνος· Χαλαφάνης Πάπου· Ἀπολλώνιος Φιλίππου· Ὡρίων Αὐείδου·
Ἀπίων Διονυσίου· Δημᾶς Νικίου· Ἀπολλοφάνης Νικίου· Πτολεμαῖος Θεμίσωνος· Νουμήνιος
20 Εἰσιδότου· Μέλας Ἡλιοδώρου· Ἀθη̣νιων Ἀθηνίωνος· Ἡροφ̣ῶν Δωροθέου· Δημαρίων Δημη-
τρίου· Θρᾷξ Ἑρμαίου· Ἑρμίας Φιλίππου· Ἀπολλώνιος Νικίου· Ὤσβεις Δρόμωνος· Φιλῖνος
Εἰρηναίου· Ἀ̣ρ̣γ̣α̣ῖ̣ο̣ς̣ Ἀπολλοφάνου· [Ἀ]ρ̣ι̣σ̣τ̣έ̣α̣ς̣ Ἀ̣[ριστέο]υ̣·
II.6 Ζ̣[— — — — —] Ζ̣η[․․․]ν̣η̣[․․ Ἀρτε]μ̣ι̣δ̣ώ̣ρ̣ο̣υ̣· [․․․․․․․․․․․․․․]
δ̣η̣[ς]· [Ἀπολ]λ̣[ό]δ̣ω̣ρ̣ος Ἀφροδισίου· Γε̣ν̣ν̣αῖος Ζήνω̣ν̣ο̣ς̣· Ἀνουβίων Παμ̣φ̣ί̣[λ]ο̣υ̣· Πανίσκος
Διοδώρου· Θ̣ρ̣α̣κ̣ίδας Σοάγου· Δημήτριος Ἀπολλοδ̣ό̣του· Βʹ. Ἀφροδίσιος Σερα̣π̣ί̣ω̣ν̣ος ἡγ(εμὼν
ἑκατὸν ἀνδρῶν)· Πύρρος Π̣[ύρρ]ου οὐρ̣[α]γ̣[ό]ς̣ γʹ. Ἀριστομένης Δαλαΐλου σημ(ειοφόρος)·
10 Διόφαντος Ἀπολλοδότου (πεντηκόνταρχος)· Δημᾶς Ἑρμίου (πεντηκόνταρχος). Διονύ<σιος> Δώρου
αγ(—)· Νίκαιος Ἀρ̣γ̣α̣ίου (πεντηκόνταρχος)· Διόφαντος Διοφάντου· Ἀμμώνιος Π̣τ̣ο̣λ̣ε̣μ̣α̣ί̣ο̣υ̣·
Ἀχίλλευς Σε̣ρ̣α̣π̣ί̣ω̣ν̣ο̣ς̣· Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ῆ̣ς̣ Πύρρου· Π̣αχῖς Θ̣ε̣οδώρο̣υ̣· Ἡρώδης Θεοδώρου· Π̣α̣ίων
Ἀλεξάνδ̣ρ̣ου· Ἀ̣[ρ]γ̣α̣ῖ̣ο̣ς̣ Μελανθίου· Ὡ̣[ρί]ω̣ν̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ο̣δ̣ο̣τ̣ο̣υ̣· Χ̣ά̣β̣ας Ἡροφῶντος· Ἀν̣τίοχος
Εἰσίδωρου· Ἀλ̣έξανδρος Ζήνωνος· Ἀπολλόδωρος Ζαββδήλου· Πτο̣λεμαῖος Ἀπίωνος· Ἕρμων
15 Ἕρμωνος· Ζήνων Δημητρίου· Ἄρηος Διοφάντου· Λυσίμαχος Μηνοφίλου· Ἄετο̣ς Ἀντιπάτρου·
Διον̣ύσιος Ἱέρακος· Φιλώτ̣ας Ἀπολλωνίου· Πτολεμαῖος Δωσιθέου· Ἀλέξα̣νδρος Ἀργαίου· Ἀργαῖος
Θηβάρχου· Ἀχιλλεὺς Ἀχιλλέως· Ὀρόντας Ἑρμαίου· Ἀρτεμί̣δωρος Γάμου· Ἀπίων Ἀλεξάν-
δρου· Γοργίας Γόργου· Ἀρίστων̣ Ἀπολλωνίου· Ἀπολλώνιος Κεφάλωνος· Διονύσιος Πύρρου·
Ἀπο[λ]λοφ̣άνης Πύρρου· Εὔβουλος Ἀ̣φροδισίου· Ἀντίοχος Ἀ̣ντιόχου· Δημήτριος̣ Ἀλεξάνδρου·
20 Ἀπολλοφάν̣[η]ς̣ Ἄραψ· Ἀπολλοφάν̣η̣ς Ἠκλίδου· Ἀπολλόδοτο̣ς Ἀπολλωνίου· Μελανκόμα̣ς̣
Ἀπολλοφάνου· Ἡρᾶς Μιλιχο̣υ̣· Ἀπολλὼς Ξένωνος· Ἑρμοκλῆς Προκλέ̣ου Διόδωρος Εἰρηνα[ί]ου·
Ἀπολλὼς Ἡρακλέ[ο]υς. Βησᾶς Βησᾶτος· Ἀθηνίων Τάου· Ἑρμίας Διοφάντου̣ Ἀπολλόδοτος
Ἀχιλλ̣έως· Εὔδημος Ἀρτεμιδ̣ώρου· Λάγος Λάγου· Ῥάεσος Ἀρήου· Ἀπολλώνιος Μελανκ̣ό̣μου·
Ἑρμίας Ἀλεξάνδρου· Νίκων ἱεραύλης·
III.4 [․․․․․] Γ̣ο̣ρ̣γ̣ί̣ο̣υ̣· [․․․․․] Ἑ̣ρ̣μ̣ί̣ο̣υ̣· Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣ώνιος Νουμηνίου· Ἀ̣πο̣λ̣λ̣ὼ̣ς̣ Ἀγαθίω-
5 νος· Ἀ̣κ̣α̣μένης Ἀ̣β̣δέους· Εἰσίδωρος Γλαυκίου· Ἀλέξανδρος Ζηνοδώρου· Δωρόθεος Δωροθέου·
Ἀπολλώνιος Μαλίχου· Διονύσιος Διοφάντου· Δημήτριος Δημητρίου· Ἀπολλώνιος Ζήνωνος·
Λέων Διονυσίου· Σεύθης Σίμωνος· Ἡρᾶς Γ̣ο̣ρ̣γίου· Ἀκάμ̣α̣[ς] Ἀπολλωνίου· Ἀπολλώνιος
Ἀπολλωνίου· Ἡρά̣κ̣λ̣ειτος Ἀριστομένου· Ἀπολλώνιος Ζηνοδώρου· Ἀπολλώνιος Ἀμμωνίου· Ἀπολ-
λώνιος Μεννέου· Ἀλέξανδρος Ἀπολλωνίου· Ἀλ̣κ̣έ̣τ̣α̣ς̣ Ἀπολλωνίου· Πάτρων Δωροθέου·
10 Εἰσίδωρος Ἀρίστωνος· Ἀπολλοφάνης Διονυσίου· Ἀπολλώνιος Ἀπολλωνίου· Γαλάτης Ἱέρακος·
Ἀχαιὸς Νικολάου· Μουσαῖος Μουσαίου· Ἀγγίων Ἀδαίου· Ἡλιόδωρος Ἡλιοδώρου· Λ̣α̣κ̣ίτας
Δημητρίου· Ζηνᾶς Ἀλεξάνδρου· Ἑρμαῖος Ἀθηναίου· Δαλάϊλος Αὐείδου· Ἀλέξανδρος Ἀλεξάν-
δρου· Λυσίμαχος Ἀλεξάνδρου· Ἀπολλὼς Ἀπολλοφάνου· Ἀϊδίων Διοφάνου· Στράτων Ζωΐλου·
Ἀπολλώνιος Ἀλεξάνδρου· Τιμοκράτης Ἀπολλωνίου· Ἡρώδης Ἀρχιβίου· Μουσαῖος Ἀμμωνίου·
15 Ζηνᾶς Σερᾶτος· Ἱέραξ Διονυσίου· Ζαββίας Δημᾶτος· Παῖς Ἀπολλοδότου· Νίκαιος Νικαίου·
Ἀπολλώνιος Κύπρι(ο)ς· Ἀθηνόδωρος Ἀπολλωνίου· Διονύσιος Λέοντος· Ἀρ̣γ̣αῖος Σελεύκου· Ἑρμαῖος
Ἡρακλέους· Ἀπολλώνιος Ποσιδίππου· Διόδοτος Κορράγου· Ἑρμίας Ἑρμίου· Ἱέραξ Ἀπολ-
λοφάνου· Ἡρακλείδης Ἡρακλείδου· Ἀντίοχος Ἡρακλείτου· Θεόδωρος Ἀρτεμιδώρου· Ἡρακλείδης
Ἡρακλείδου· Ἀπολλώνιος Κλεάνδρου· Ἐγλελοχισμένοι μαχαιροφόρ(οι) βα(σιλικοί)· Ὁβαῖος
20 Διδύμου· Μίλιχος Θράσωνος· Σαραπίων Σαραπίωνος· Φίλιππος Ἀπολλωνίου· Ἀπολλὼς
Κακίς· Πετεσουχίω Χρυσίππου· Ξένων  Ῥαββοῦ· Λακίτας Διδύμου· Δημᾶς Ἀγαθίωνος·
Ἰσίδοτος Νουμηνίου Δίδυμος Μιλίχου· Ζηνᾶς Ὡρίωνος· Ἀλαφᾶν Κεφάλωνος· Ἀπολλὼς
Πολυκράτου Ζ̣ηνοφάνης Ἄγρονος· [Ἀν]τ̣ί̣πας Φιλίππου· [— — — —]ω̣ν̣ου·
Search Help
Contact Us