[ ] Ark. — Kleitor — ca. 130 bc — IG V,2.367
I.1 [Ζωΐλ]ος στ[ρ]α̣[τη]γ[ὸ]ς Μαγν[ήτ]ων κα̣ὶ Μει[δ][ας] γραμ[μ]α[τ]εὺς συνεδρίου Κλειτορίων [το]ῖς δ[ημιοργοῖς καὶ τῶι δήμωι χαίρειν. {²(§1)}² Δω]-
[ρόθεο]ν̣ τὸν π[αρ’ ὑμῶν] ἀποσταλέντα π[ρὸς ἡ]μᾶς δικ[ασ]τὴν γινώσκετε ἔν τε [τοῖς ἄλλοις πᾶσι πεποιηκότα τὰ δίκαια κα]-
[θ’ ὃν τρ]όπον κα[θῆκο]ν ἦν ἀνδρὶ καλῶι τε [κἀ]γαθῶι, τ[ή]ν τε ἀναστρ[οφ]ὴν πε[ποιημένον ἀξίως ὑμῶν τε τῶν ἐκπεμψάντων]
[αὐτὸν] κα̣ὶ το[ῦ] κοιν[ο]ῦ τῶ[ν] Μ[α]γνή̣τ̣ων [καὶ το]ὺς Μάγ[ν]ητας ἐψη[φι]σμένου[ς αὐτῶι τὰς καθηκούσας τιμάς, {²(§2)}² ποιήσετε δὲ]
5 [καὶ ὑμ]εῖς κ[αλῶς, καθ]ό(τ)ι καὶ τοῖς Μ̣[ά]γν[ησι]ν [δέδ]οκται, [π]ρονοηθέν̣[τες] ὅπω[ς τὰ τίμια ἀναγραφῆι εἰς στήλην λιθίνην καὶ]
ἀνατεθῆι ἐν τ[ῆι ἀγο]ρᾶ̣[ι· ἀπ]εστά̣λκα̣[μεν δ]ὲ ὑμῖ[ν] καὶ τοῦ ψηφί[σματ]ος τ[ὸ ἀντίγραφον τὸ ὑπογεγραμμένον. ἔρρωσθε].
II.7 [Ζωΐ]λος στρα[τηγὸς εἶ]πεν. {²(§1)}² ἐπεί τῶ[ν Μ]α̣[γνήτ]ων ἀπ[οσ]τειλάντω[ν πρὸ]ς τὴ[ν πόλιν τὴν Κλειτορίων ὑπὲρ αἰτήσεως δικαστοῦ]
[δικασταγω]γὸ[ν — —]δην Δει[νίου καὶ π]ρὸς τ[ὴν τ]ῶν Πατρέω[ν Ἀρχίαν] [Παυσιμάχου, οἱ δῆμοι φιλοφρόνως καὶ εὐνόως]
[ἀποδεξάμ]εν[οι αὐτοὺ]ς καὶ ἀκολο[υθήσαντ]ες [τοῖς] ἀξιουμέ[νοις ἔπεμψ]αν πρὸς ἡμᾶς δικαστάς, Κλειτόριοι μὲν Δωρό]-
10 [θεον Δαμέα(?) Πα]τ[ρεῖς] δὲ [Κρ]ατ[ησί]λ[οχ]ο[ν Πα]υσι[μάχο]υ {σιμαχου} [καὶ] Ἀσκλ[ηπι— — — οἵτινες παραγενόμενοι]
[ἀξίω]ς τῶν [τε] ἀποστειλάντων καὶ [τοῦ] κοινο[ῦ τ]ῶν Μαγνήτων διεξ[ήγαγον τὰς δίκας, ποιησάμενοι τὰς κρί]-
[σεις μ]ετὰ π[αντὸ]ς τοῦ δικαίου, δεδόχθαι τοῖς συνέδροις· {²(§2)}² ἐπ[αινέ]σαι μὲ̣[ν <τοὺς> Κλειτορίους καὶ <τοὺς> Πατρέας ἐπὶ τῶι πέμψαι ἄνδρας]
καλοὺς καὶ ἀγ[αθούς], ὁμοίως δὲ καὶ [τοὺς δικα]στὰς [Δω]ρόθεον Δ̣αμ̣[έα], Κρατησ[ίλοχον Παυσιμάχου, Ἀσκληπι— — —]
․․․․․․․σαι․․․․․․ΚΛΣΤ․ΙΜΙΗ․․․․․․․․δι καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐ[τῶν — — στεφάνωι τῶι ἐκ τοῦ νόμου, εἶναι δὲ αὐτοὺς]
15 [καὶ προ]ξέν[ους τοῦ] κοινοῦ τῶν Μα̣[γνήτων] αὐτ[ούς] τε καὶ ἐκγ[όν]ους, ὑπά[ρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ ἀτέλειαν καὶ ἀσυλίαν καὶ κα]-
[τὰ] γῆν καὶ κατὰ θ[άλασσα]ν κ[αὶ] ἐν πολέ[μωι καὶ ἐ]ν εἰρήνηι καὶ τἆλλ[α τί]μια ὅσα [καὶ τοῖς ἄλλοις προξένοις δίδοται τῶν]
[Μα]γνήτω[ν, δοθ]ῆναι δὲ καὶ ξένι[α] ἑκάστωι αὐτῶν τὰ μέγισ[τα] ἐκ τῶν κ[οινῶν προσόδων, καὶ καλέσαι αὐτοὺς ἐπὶ τὰ κοινὰ ἱερὰ]
[τὰ] τ̣ῶν Μαγνήτων, [ἀναγρ]ά̣ψαι δὲ καὶ τό[δε τὸ ψήφισμα ε]ἰς στήλην λιθίνην [καὶ ἀ]ναθεῖ[ναι ἐν Δημητριάδι, καὶ προνοηθῆναι]
[τοὺς κοινοὺς ἄρχο]ν̣τας τῆς ἀ[νακομιδ]ῆς α̣[ὐτ]ῶν ἕως Χαλ[κίδο]ς, τὰ δ[ὲ γενόμενα εἰς ταῦτα ἀνηλώματα δοῦναι τὸν δεῖνα τὸν]
20 [ταμίαν, γράψ]α̣ι̣ δὲ καὶ πρὸς τὰ[ς πόλεις] Ζ̣ωΐλ[ον] τὸν στρατ[ηγὸ]ν καὶ Μ[ειδίαν τὸν γραμματέα, ὅπως παρακολουθήσωσι τὰ δε]-
[δογμένα, καὶ τό]δ̣[ε] τὸ ψήφισμα ἀνα̣[γραφὲν εἰς] στήλην ἀνα̣[θῶ]σιν κα[ὶ παρ’ αὑταῖς, ἐν Κλείτορι μὲν ἐν τῆι ἀγορᾶι, ἐν Πάτ]-
[ραις] δὲ [εἰς τὴ]ν ἀγορὰν [παρ]ὰ τὸν Ἀπ̣[όλλωνα· ἐν Δημητρι]ά̣δ̣ι δὲ ἐν τ[ῆι ἀ]γορᾶι [ἀνατεθήσεται. {²(§3)}² ἔδοξεν τοῖς συνέδροις].
[ἔδοξεν κα]ὶ τ[ῆι] ἐκκλησία̣[ι].
III.24 Δη̣[μητριέω]ν οἱ [στ]ρατηγοὶ καὶ οἱ νομοφύλ[ακες] Κλ[ειτορ]ίων τοῖς δ[ημιορ]γοῖς κ̣[αὶ τῶι δήμωι χαίρειν. {²(§1)}² τὸν παρ’ ὑμῶν]
25 [ἀ]π̣οστ[αλέν]τα δ̣ικαστὴν γινώσκετε [ἔν τε τοῖς ἄλλοις ἅπα]σιν πεποι[η]κ[ότ]α τὰ [δίκαια καθ’ ὃν τρόπον καθῆκον ἦν ἀνδρὶ καλῶι]
κα[ὶ ἀ]γαθῶι, [τήν] τε ἀναστροφὴν πε[ποιημένον] ἀ̣ξ̣ίως ὑμῶν τ[ε κ]α̣ὶ τοῦ [ἡμετέρου δήμου, καὶ τοὺς Δημητριέας]
ἐψ[η]φ̣ισμένους αὐτῶι τιμάς, {²(§2)}² καλῶς [δ’] ὑμ[εῖς ποιή]σ<ε>τε προνοη̣[θέν]τες, [ὅπως τὰ παρ’ ἡμῶν δεδομένα τίμια ἀνα]-
[γραφῆι εἰς στ]ήλην λιθίνην κα[ὶ ἀνατεθῆι ἐν] τῆι ἀγορᾶι [ἐ]ν τῶι [ἱερῶι τῆς ΠΛΛ․․․ τῆς Ἀνταίας, καθάπερ δέδοκ]-
[ται] καὶ τῶι ἡμετέρωι δήμωι. Ἀπεστ[άλκαμεν] δὲ ὑμ[ῖν καὶ τοῦ ψηφίσματος τὸ ἀντίγραφον τὸ ὑπογεγραμμένον. ἔρρωσθε].
IV.30 [φ’ ἱερέως Ἁγνί]ου, μηνὸς Λ[— — —c.14?— — —]τηι, Ἁγ[νίας ὁ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ Ἀκραίου καὶ Ζωΐλος ὁ στρατηγὸς εἶπαν].
[{²(§1)}² ἐπεὶ ἀποστει]λάντων ἡμ[ῶν ἐπιστολὴν πρὸς τὴν] πόλιν τῶν [Κ]λ[ειτ]ο[ρίων περὶ δικαστοῦ δόσεως καὶ δικασταγω]-
[γὸν — — —δ]ην Δεινίου καὶ [πρὸς] τ[ὴν Πατρ]έ̣ων Ἀρ̣[χίαν Π]α̣[υσιμάχου, οἱ δῆμοι ἑκάτεροι ἀποδεξάμενοι — — —]-
[δην Δεινίου κα]ὶ Ἀρχίαν Παυσ[ιμάχου] καὶ ἀκολο[υθοῦντες τοῖς ἀξιουμένοις πέμψαι ἐψηφίσαντο— — — — —]
δικαστάς, [Κλε]ιτόριοι μὲν Δ[ωρόθ]εον [Δαμέα, Πατρεῖς δὲ Κρατησίλοχον Παυσιμάχου καὶ Ἀσκληπι— —],
35 [— — εἴ]ς τ[ε τ]ἆλλα ἄνδρας κα[λο]ὺς καὶ ἀγαθοὺς [καὶ — — —c.15-25— — — — οἵτινες παραγενόμενοι ἀξίως]
[τῶν τε] ἀποστειλάντων καὶ τ[ῆς ἡμ]ετέρας πόλ[εως διεξήγαγον τὰς δίκας, ποιησάμενοι τὰς κρίσεις μετὰ]
[παντὸ]ς τοῦ δικαίου, δεδόχθαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· {²(§2)}² ἐπαινέσαι μὲν τοὺς Κλειτορίους καὶ τοὺς Πατρέας]
[ἐπὶ τῶι πέμ]ψ̣αι ἄνδρας καλ[οὺς] κἀγα[θο]ύς, ὁμοίως δὲ καὶ ἐ[παινέσαι τοὺς δικαστὰς Δωρόθεον, Κρατησίλοχον],
[Ἀσκληπι— —]ον ἐπὶ τοῖς πεπ[ραγ]μένοις καὶ στε[φα]νῶ[σαι][καστον αὐτῶν — — — στεφάνωι — —]
40 ․․․․․ τῶι ἐκ τοῦ νόμου, καὶ εἶναι αὐτούς τε καὶ ἐκγ[όνους εὐεργέτας καὶ προξένους τῶν Δημητριέων, καθάπερ]
[καὶ τῶν] Μαγνήτων〚ων〛, [ὑπ]άρχειν δὲ αὐτοῖς καὶ ἀτέλει[αν καὶ ἀσυλίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν καὶ πολέ]-
[μου καὶ εἰρήνη]ς καὶ τἆλλα πάντα ὅσα καὶ τοῖς ἄλλοις εὐεργέτ[αις καὶ προξένοις δίδοται τῶν Δημητριέων, δοθῆναι]
δὲ καὶ ξένια ἑκάστωι αὐτῶν δρ[αχμ]ὰς πεντήκοντα, καλέσαι δὲ [αὐτοὺς καὶ — — — — — ἐν Δημη]-
[τρι]άδι, ἀναγράψ̣αι δὲ καὶ τὸ ψήφ̣ισμα̣ εἰ[ς] στήλη[ν λιθίνην, ἣν καὶ ἀναθεῖναι ἐν τῆι ἀγορᾶι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς]
45 [Ἀρτ]έμι[δ]ος τῆς [Ἰω]λ̣κίας, τ[οὺ]ς [δ]ὲ στρατηγοὺς καὶ νομοφύλακας [προνοηθῆναι τῆς ἀναγραφῆς καὶ ἀναθέσεως, καὶ τὰ εἰς]
[ταῦτα ἐσόμενα] ἀνηλώμ[ατα δοῦναι τοὺς] ταμίας· γρ̣ά̣[ψ]α̣ι δὲ κ̣[αὶ πρὸς τοὺς Κλειτορίους καὶ τοὺς Πατρέας],
[ὅπως ἑκάτερο]ι τόδε τὸ ψήφ[ισμα ἀν]α̣[γράψ]αντ[ες] εἰσς στήλη[ν λιθίνην ἀναθῶσι καὶ παρ’ αὑτοῖς, Κλειτόριοι]
[μὲν ἐν τῆι ἀγορ]ᾶ̣ι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς ΠΛΛ[․․․ τῆς] Ἀ̣ν̣ταίας παρὰ τὸν Ἀζ̣[ᾶνα — — — —, Πατρεῖς]
[δὲ ἐν τ]ῆι ἀγορᾶ̣[ι] παρὰ τὸν Ἀπόλλ[ωνα]. {²(§3)}² ἔδοξεν τῆι βο[υ]λῆι καὶ τῆι [ἐκκλησίαι].
Search Help
Contact Us