[ ] Elis — Olympia — after 2 BC
frg. abc.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῖς] ἐπιτελοῦσι τῶν Ἰτα-
[λικῶν καὶ Ῥωμαίων Σεβαστῶν ἰσολυμπίων τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν πανήγυριν χαίρειν· οἱ πρε]σ̣βεύσαντες, Αὖλος
[— — — — — — — — — καὶ — — — — — — — — — — — — — — καὶ — — — — — — — — — — Μο]ντανός, ἐφρόντισαν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀγα]θῇ τύχηι, ἡ σύνκλη-
5 [τος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ Ἄκτια τρὶς ἀν-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῖ]ς μετέχουσι τῶν
[ἀθλητῶν — — — — — — — — — — — — τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς πανηγύρεως τῶν Ἰταλικῶν κα]ὶ Ῥωμαίων Σεβασ-
[τῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπηγγέ]λθαι τὸν ἀγῶνα καὶ
[τὴν πανήγυριν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]α Νεαπολίταις καὶ
10 [— —]#⁷․[— — — — — — — μὴ ἐξέστω δὲ νεώτερον μετέχειν τοῦ ἀγῶνος τῶν Ἰταλικῶν ἰσο]λυμπίων ἢ ἑπτακαι-
[δ]εκέτη· κ̣[αὶ μετεχέτω]σα[ν ἀπὸ μὲν ἑπτακαίδεκα μέχρι τῆς εἴκοσιν ἐτῶν ἡλικίας παίδων ἀθλήσεως], μετὰ δὲ ταύτην ἀν-
[δ]ρῶν. περὶ ἐπά[θλ]ων· ἆθλα διδόσθω το[ῖς νικῶσι — — — — — — — — — — — — — — — — ὀ]ψώνιον δὲ χορηγ<ε>ίσθω
[τ]οῖς ἀθληταῖς [πρ]ὸ ἡμερῶν [τ]ῆς πανηγ̣[ύρεως λʹ, ὥστε πᾶσι μὲν τοῖς ἀγωνιουμένοις δοθῆ]ναι πρὸ ἡμερῶν ∙ λʹ ∙ τῆς
[πανη]γύρεως [δραχ]μὴ̣ν ἑκάστης ἡμέ[ρας, ἀπὸ δὲ πεντεκαιδεκάτης ἡμέρας τοῖς μὲν παισὶ]ν̣ δρ(αχμὰς) ∙ β<, τοῖς δὲ ἀνδρά-
15 [σι]ν ∙ γ ∙ τιμαὶ [δὲ κ]ατὰ [τ]ὴν Καίσαρος ἐπ[ιταγὴν τοῖς μὲν παισὶν — — ινος στέφανος, τοῖς δὲ ἀνδρ]άσι σταχύινος· ἡ δὲ
[ἀν]αγόρευσις [ἔ]στ̣[α]ι τοῦ στεφάνου [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὅσα δ’ ἂν τῶν ἀ]θλημάτων ἔρημα [ἢ]
[ἱε]ρὰ γένηται, τ[ούτων —]Λ̣Λ̣ΟΙ ἀνατιθέτωσ[αν οἱ ἀγωνοθέται τοὺς στεφάνους ἐν Νέᾳ πόλει ἐν τῷ γυ]μνασίῳ, καὶ ἐπιγραφ[έ]-
[τ]ωσαν, ἀφ’ ἧς [κρίσεως] ἕκαστος ἀνετ[έθη. ὅσοι δ’ ἂν ἀθληταὶ εἰς τὰ Ἰταλικὰ ἀπογράψαι βούλωνται] ἑαυτοὺς ἀγωνιου-
[μ]ένους, παραγ[εινέσθ]ωσαν εἰς Νέαν [πόλιν πρὸ ἡμερῶν οὐκ ἔλαττον ἢ τριάκοντα τῆς πανηγύρ]εως, καὶ ἀπογραφέσ-
20 [θω]σαν πρὸς το[ὺς ἀγων]ο̣θέ̣τας πατρόθ[εν καὶ τὰς πατρίδας καὶ ὃ προαιροῦνται κατὰ τὴν κ]ρίσιν ἀγώνισμα. οἱ
[δ]ὲ ἀθ̣ληταὶ καὶ ἐ[λθέτωσα]ν καὶ πρὸς γυμν̣[ασίαν — — —, — — — ἐπάναγκες δὲ ἔστω ἑκάστ]ωι τῶν ἀθλητῶν ἀπ[ο]-
[γρ]άφεσθαι ὀνο[μαστὶ ὡς ἂν χρη]ματίζηι ἢ πα[τρόθεν ἢ ἄλλῳ ᾡτινιοῦν τρόπῳ καθεστη]κότι κατὰ τὸν νόμον·
[εἰ] δὲ μὴ, ζημιού[σθω ὑπὸ τῶν] ἀ̣γωνοθετῶ[ν δραχμαῖς — — — · ἐὰν δὲ μὴ ἀποτίνῃ τὴν ζημίαν, μ]αστειγούσθω. εἰ[ὰ]-
ν̣ δέ τις ὑστερ[ίζῃ τῆς προθε]σμίας, ἐπα[γγελλέτω τὴν αἰτίαν τῆς ὑστερήσεως πρὸς τοὺς ἀγωνοθέτ]ας· ἔστωσαν δὲ̣
25 [νό]σος ἢ λῃστα[ὶ ἢ ναυαγία. κα]τηγορ<ε>ίτω δὲ [ὁ βουλόμενος — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣ καὶ ἐὰν ἁλῶ[ι, εἰρ]-
[γέ]σθω τοῦ ἀγῶ[νος ὑπὸ τῶ]ν̣ ἀγωνοθετ̣[ῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣ε#⁷[— — — — ἐ]-
[π]ικληροῦσθ[αι — — — — — — —]Ι̣ τ̣οῦ βο[υλομένου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τῆ]ς κατηγορίας [— — — — — — —]ίῳ καὶ̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οὕ]-
[τ]ω· ὄμν̣υμι τ[ὸν Δία καὶ τὸν Ἀπό]λλωνα κ̣[αὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ]
30 [τ]ο̣ὺς ἄλλους [θεούς, ἢ μὴν — — — —]κέ[ναι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ]
[δ]εδωκέναι μ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— —]ήσια ὑπὲ[ρ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. f.33 [— — — — — — — — — — — — — — — — —]ος ἢ Νεαπολ̣[ίτης — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — οἱ ἀγ]ωνοθέται καὶ ν[— — — — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — —]
35 [— — — — — — — — — — — — — — — — ζ]ημιούσθω ὅσο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — λ]α̣μβανέτω {Ι} εἰς ὀ[ψώνια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]μα#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. deg.38 [— — — — — — — — — — — — — — — — —]τ̣ας τ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ισαν τῶν πο[λιτῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
40 [— — — — — — — — — — — — — — τῶν ξ]ένων ἀγωνίζο[νται — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]ωι καὶ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τῆς μὲν τοῦ γυμνικοῦ ἀγῶνος] κρίσεως  στάδιον ἀνδρ[ῶν, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — π]ένταθλος ἀνδρῶν, πάλη̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — π]υγμὴ ἀνδρῶν, πανκράτιο[ν παίδων, πανκράτιον ἀνδρῶν, — — — — — — — — — —]
45 [— — — — — — — ὁπ]λίτης· ἱππ̣[ικ]οῦ δὲ κέλης, συνωρίς, τέθρι[ππον, — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —ο]υ καὶ ζημιῶν [κα]ὶ̣ ἐποχὴ τῶν πρὸς ἀλλήλους [ἀγωνισμάτων — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — τ]ῆς πανηγύρε̣[ω]ς̣ γεινέσθωσαν ἐν Νέᾳ πόλ[ει — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]ίων ἡμέρᾳ πο[μπ]ὴν ἀγέτωσαν εἰς τὸ Καισαρ[εῖον — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —] κ̣αὶ οἱ ἄλλοι θεο[ὶ] τ̣ῆς πόλεως κατὰ τὸ σύνηθ[ες — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
50 [— οἱ τὸν ἀγῶνα τὸν] σκηνικὸν ἀγω[νι]ούμενοι μετὰ τῆς ἰδίας ἑκατ[όμβης — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — καὶ οἱ μα]στειγοφόρ[οι] καὶ ὁ ξυστ̣άρχη[ς], ἔ<τι> θ’ οἱ ἀγων[οθέται — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τὰ δὲ ἱερεῖα διδότ]ω ἡ πόλις. θύ[σ]αντες δὲ Σεβαστῷ Καίσαρ[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —], τ̣ιθέντες τῷ μὲν σαλπικτῇ ἐπάθλῳ ὑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — τ]ῇ δ’ ἐχομένῃ ἀγωνιζέσθωσαν κιθαρισ[ταὶ πλὴν τῶν κυκλίων, ἔπαθλον δρ(αχμαὶ) — —ʹ ἐχομένῃ]
55 [αὐληταὶ πλὴν τῶν κ]υκλίων. ἐχομένῃ κιθαρισταὶ κύκλιοι, ἔπαθλον [δρ(αχμαὶ) — —ʹ ἐχομένῃ αὐληταὶ κύκλιοι — — —],
[ἔπαθλον] δρ(αχμαὶ) ͵αχξζʹ. ἐχομένῃ οἱ αὐτοὶ καὶ κλῆρος κω[μῳδῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]ν κλῆρος κωμ[ῳ]δῶν ἐν πλάσματι. ἐχομέ[νῃ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — ἐχομέ]νῃ τραγῳδο[ί], ἔπαθλον δρ(αχμαὶ)  ͵γ. ἐχομ[ένῃ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — κιθαρι]σταί, ἔπαθλο[ν] δρ(αχμαὶ)  ͵δ. ἐχομένῃ̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
60 [— — — — — — κιθαρι]στοῦ διὰ π[άντ]ων. ἐχο[μένῃ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — —]α κέλητι πω[λικῷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — ἅρ]ματι τελε[ίῳ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]ν  ἐχο[μένῃ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — ἔπα]θλον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
65 [— — — — — — — — — — — — π]ω̣λικ[ῷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help