[ ] Elis — Olympia — bef. 4 AD
pediment.1                                                                   Ἀλεξᾶς                                                             [— — — — —]
lower field.2 [ἔδοξε Κῴων τῇ βουλῇ] καὶ τῷ δήμῳ, εἰσανγειλάντων Εὐδήμου τε τοῦ Ἐπικράτου̣[ς ἱ]ε̣ρέως Γαΐου Ἰουλίου Καίσαρος, κα[ὶ — — — — —]
[τοῦ — — — — — — —, γ]ραμματέως τοῦ δήμου, καὶ τῶν τῆς πόλεως στρατηγῶν· ἐπ<ε>ὶ Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θ̣ε̣οῦ υἱός, θ̣ε̣ὸς [Σεβαστός],
[ταῖς εἰς πάντας ἀνθρ]ώπους εὐε̣ργεσίαις ὑπερτεθεικὼς καὶ τοὺς Ὀλυμπίους θεούς, καὶ πᾶσαν μὲν τὴν οἰκουμέ̣[ν]η̣ν Ι̣#⁷[— — — — — —]
5 [— — — — — — — — — —]φόρου, τὸν ἐφ’ ἑατο̣ῦ̣ δὲ βίον καὶ χρόνον εὐδα[ι]μονέστερον ἀποδει<κ>ν̣ύ̣ς· πρότερον γ[ὰρ] οἱ τοῖς κοινοῖς βα̣[ρυνομένοι]
[— — — — — — — — — —]#⁷Ι̣․ ἀπόλα̣υσιν διὰ τὴν ἐκείνου πρόνοιαν κα[ὶ] κ̣ηδε̣μονίαν, πλήονα τῶν ἄ̣λλων ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἑλλή[νων εὔνοι]-
[αν εὐεργεσίαις τῇ] ἡμετέρᾳ πόλει μεγά̣λαις ἐπισφραγιζόμενος, [—]Ν̣Τως αὐ̣τὴν δια̣θ̣έων· τῆς δὲ τῶν σεισμῶν περιστάσε̣[ως — — — — —]
[— — — — — — — — — —]μου μετὰ τὴν καταθ̣έ̣ουσα̣ν Λ̣Υ̣[— —]#⁷Ι̣[—]Ι̣Ι̣Μ̣ <ὡ>ς ἐπὶ σωτῆρα καὶ θ̣ε̣ὸν πα̣λινγε̣νεσίαν τοῖς ἀπολ{λ}<ω>λόσι {²⁶ἀπολωλόσι}²⁶ #⁷[— — — —]
[— — — — — — — — —] βλέ̣ψ̣αντος καὶ πρὸς ἑ̣α̣υτὸν ἐλθ̣[οῦσα]ν Ο μ̣<ὴ> κ̣<α>τ̣<α>λιπ<ε>ῖν δ̣εη̣σομένην, πατρ<ώι>αν μὲν τῆς οἰκίας αὐ̣τ̣οῦ π[— — —]
10 [— — — — — — — — δι]καιότα̣τον ὂν̣ Π̣Ι̣[—] κα̣ὶ ὑπα̣ρΙ̣․α τῆς Ῥ̣[ω]μ̣[αίω]ν̣ ἡγ[ε]μονία̣ς μὴ πε̣ριιδ̣<ε>ῖν κ̣[ει]μέ̣νην ἐπ’ ἐδάφους ἐσεγη[— —]
[— — — — — — — εὐε]ργεσίαις, καὶ σὺν τοῖς ἄ̣λλοις κα̣λλιστεύμα̣σιν, ἃ δ[ὴ] μυρία κατὰ πάντα τρόπον ε[ἵ]δρυκεν, καὶ τοῦτο
[σημεῖον πίστε]ως κ̣α̣ὶ μεγα̣λοφροσύ[ν]η̣ς ἀπέ̣[—]Ο̣․#⁷Ι̣[— —]Ο̣[—]Λ̣ τῷ πολυίστορι κα̣ὶ τὰς τῶν ἰσοθέ̣ων κα̣ὶ θ̣εῶν κηρύσσο[ν]-
[τι τιμὰς — — — —]σαις [καὶ] ἰδίᾳ τῆς μὲν [— —]Τ̣Ο̣Ρ̣․#⁷[— — —]#⁷Ο̣ [— — —]κασιν τῆς οἰκου<μ>έν<η>ς· κα̣τα̣πολε̣μῶν δὲ Καντά̣βρους
[— — — — — — — — —]Ϲ̣ΝΜΑΚ̣οις καὶ μέχρι τ<ῆ>ς Τ̣[— — —]Ι̣Ι̣[—]Ι̣Κ̣Ο̣Λ̣Λ̣#⁷ [—]ς <φι>λοτ<ί>μου(?) καὶ τῆς ἐ̣ξ ὀνόματος γνώσεως ἄχρι τῆς τοῦ Σε-
15 [βαστοῦ — — — — —]#⁷[—]ήκοος ἦν ὁ τ[ὴ]ν ὅλ[ην τῆς π]ό̣<λεω>ς κ[τ][σιν κ]α̣ταπραξ̣ά̣<μεν>ος, πράξ<ε>ις διὰ χειρὸς ἔχων καὶ προσαγ̣ό̣μεν̣[ος(?) — —]
[— — — — — — — —] μὴ [κ]α̣ὶ̣ τ̣ὴν ἀ̣ντι#⁷[—]#⁷[— —]Ο̣Ι̣Τ̣Ι̣Ι̣Λ̣[— —]Ι̣ΝΛ̣ ․Λ̣Ι̣Ϲ̣ π̣υθέσθα̣ι περὶ τῶν τῆς πόλεως ἀτυχη̣μά̣τω[ν κ]αὶ [τῶ]ν Ι̣Ι̣
[— — — — — — — πρ]ὸς α̣ὐτὸν τοὺς [— — — —ομ]ένο[υς — —]Λ̣ συνκ̣α̣τ̣․Ι̣․Λ̣ κα̣ὶ διὰ τέ<λ>ους ἐπαχθέστα̣τα κα̣τ<ώ>ι<κ>τιρεν ὡς οἰκηοτάτην τ̣[ὴ]ν̣ π̣όλ-
[ιν — — — — — — —]μ̣ένων δὲ τῶν παί[δων — — — — — —]Ϲ̣Λ̣Ϲ̣[—] ἀπὸ τῶ̣[ν] π̣ο̣[ιουμέ]ν[ω]ν πρ̣ά̣ξεων καὶ τῷ τῆς πόλεως εὐκαιρήσα̣ς Ϲ̣Λ̣Ε̣․#⁷Ο̣[— —][με]νος
[— — — — — — — —]το κ̣άλλ<ε>ι ποτε[— — —]#⁷[— —]#⁷[— —]ΝΛ̣Ι̣[—]Υ̣Ι̣Ι̣ [— —]ος κά̣λ̣λ̣ος οὐ δε[ό]μ̣ενον ἐντεύ<ξ>εως ἐπεδ[εί]ξατο πλήονα τοδιφυ
20 [— — — — — — — τ]οίχων φιλΛ̣#⁷[— — — —]Υ̣[— — — —]Τ̣․Τ̣Λ̣Τ̣․․․ΠΙΛ̣Λ̣Ϲ̣ τῶν δὲ ․#⁷#⁷․ων ἔφθ̣ασεν τῷ μετεθϹ̣Ι̣Λ̣․ς τὰς εὐχὰ̣ς ὑπὸ
[— — — — — — — —]αρπιντεσϹ̣․[— — — — — —]․#⁷[—]Ι̣[— — — —]Ι̣Λ̣[— —] Ι̣Τ#⁷ΦΕΙ̣Ι̣[—] κ̣αὶ τὸν τῆς προνοίας τόπον τῷ κλε[—]ΤΟ̣․#⁷Ι̣Ϲ̣καϹ̣Χ#⁷[—]
[— — — — — — — ἔ]ργον ἐπ[οίησεν — — — — — —]Τ̣․․․․Ι̣Ϲ̣․Λ̣Λ̣ [— —]Ϲ̣ τ̣ὴ̣<ν> τῆς πόλεως κτί<σ>ιν ἐφ’ ἑατῷ θ̣έμ<εν>ος, καὶ τ̣οσοῦτον ἢ Μέροπ[α]
[ὑπερέβαλε — — —] ἴδιον ․Ϲ̣[— — — — — —]Ι̣Τ̣․ συ̣ν̣αύξω̣ν κα<ὶ> Ε̣ΝΤΛ̣Ϲ̣ τῶν ἰδίων πράξεων κα̣ὶ̣ χρηῶν(?) ενε[—]Κ̣Λ̣σεν τὴν ἐπα-
[— — — — — — — —]Ϲ̣Κ̣Ι̣Ϲ̣Λ̣[— —][— τῶν] ․Α̣[—]Ϲ̣Υ ἐπ[ὶ τῆς] Ἀσία[ς] ῥ̣[ᾳσ]τ̣<ώ>νης πρ̣ο̣νοῆσαι. συνι<δ>ὼν γὰ̣ρ ὡς οὔτε πόλις κτισ[θ]ε̣ῖσα̣ ἄ̣ν̣[ε]υ Ο̣[— —]
25 [— — — — — — — —]νοις  Λ̣[— — —]ΤΙ̣επληΙ̣[—]ΝΕΛ̣[—]Λ̣ ο̣[ὔ]τ̣ε̣ Τ․[—] ․ΝΙΝϹ̣ΠϹ̣․Ε̣Ϲ̣Ν πόλεως, τῆς ἀ̣μφοτέρων σωτηρία̣ς ἐφρ̣ό[ντ]ι̣[σ]εν, ὅ-
[πως — — — — — —]#⁷Ι̣#⁷#⁷[— — — —]#⁷ΑΠ[— — —]Λ̣․Λ̣Κ[—]#⁷[—]#⁷Λ̣Ι̣ΥΕΡΚά<μ>ενος ταῖς τῆς ἐγ̣[ε]ιρο<μ>ένης πατρ̣ίδος ἐλπίσιν #⁷Ι̣Α̣[— —]
[— — — — — — —]#⁷ου #⁷[—]#⁷[— — π]ολυ[—]Γ̣ΙΑ[— ε]ὐ̣ε[ργε]σία[ς κα]τά[ρ]ξας· πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἔτι δὲ κα̣ὶ τοῖς οἰκο[ῦ]σ[ι]ν
[— — — — — — —]οις ὑπ̣․․[— —]ήμα̣σιν κ̣α̣[ὶ] το[— —]ΝϹ̣Ι̣Ι̣#⁷Ϲ̣Ι̣Ι̣Τ․․ΝϹ̣ [τὴν ἑ]α̣υ̣τοῦ φιλανθ̣ρωπίαν εὐέντευκτον κατασκεύ̣α̣-
[ζων — — — — —]ν ἑατῆς περὶ αὐτὴν χρηστότ[ητα] κ̣αὶ τὴν ἰδίαν̣ σπουδ̣ὴ̣ν κα̣ὶ συνκα̣τάθε̣σιν, καὶ γενόμενος ἀρχηγέτ[ης]
30 [τῆς πόλεως — —] καὶ ζήλ[ῳ] συ<γ>γενοῦς ἑατ̣οῦ [— — —]Τ̣Ι̣ καὶ σύνπ̣[α]ντος [τα]ῦτα διαμεμαρτύρηκεν α̣ὐτῷ πρὸς τὰς ἀδυ-
[— — — — — — —]τος Λ̣Ϲ̣#⁷Μ[—]#⁷ος τοῖς ἐκ τῶν̣ [—]Η̣Μ̣Ϲ̣Κ․#⁷Ι̣Ι̣Ι̣Μ̣[—] Ι̣Ι̣Λ̣Λ̣Ι̣Ϲ̣ [χρη]μάτων ἐσομένοις ἀν[αλ]ώ̣μασιν εϹ̣ΗΓΡΑο<ν>το #⁷[—]
[— — — — — — —] δῆμος [τ]ὸν ὑπὲρ [ἰ]δίοις(?) ῥ[— —]#⁷#⁷[—]Λ̣Ι̣ΠΑΛ̣ [— — — —]Ϲ̣Ι̣Ϲ̣ν <σ>ωτήριος εὐπο[—] αὐτὸν εὔνοια̣ κα̣[ὶ — —]
[— — — — — ταῖς] ὑπο[λοίπο]ις εὐεργεσίαις κ[αὶ — —]Ε̣#⁷#⁷Ι̣Ι̣ΟΝ#⁷#⁷ Λ̣#⁷[— —]Ι̣ες καὶ δικαίως ἀθανά̣του τετευχὼς [δόξης]
[— — — — — — — — ἀ]<π>ολομένων ὑπὸ #⁷[— —]ΔΙ̣ΔΙ̣Λ̣#⁷[— —]#⁷[—] #⁷[— —]Α ἐκτενήας οὔσης ὑπερμε̣γέ̣θ̣ου̣ς [— — — — —]
35 [— — — — — — — — — — — κ]αὶ τὴν ἐν τοῖ̣ς Ο̣[— —]ΤΙ̣Ι̣ΤΛ̣#⁷Τ̣[—]#⁷Λ̣ [— — —] ἔνδοξον θεοῦ χερσὶν τῆς πόλε̣[ως — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]#⁷ΘΕ̣Ι̣#⁷#⁷[—]ΟΡ ἔοργεν(?) Ϲ̣Λ̣#⁷․Ε̣[—]Ϲ̣[— —]․#⁷ βουλόμενος ἀλλά̣ οὐ δυνάμενος Ϲ̣Λ̣Λ̣Ο̣#⁷[— — —]
[— — — — — — — — — — — — — τὴν τε πρὸ]ς τὸν θ̣εὸν τειμ[ὴ]ν̣ [κ]α̣[ὶ τὴν πρὸς τὸ]ν̣ [π]ολίτην̣ [ε]ὐχαριστίαν σπεύ<δ>ων ἐχρ[—]Ι̣Ε[— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]λην ὡς [κ]αὶ τὸ κ[—]#⁷Τ̣[— — —] τήν τε πόλιν κ̣α̣ὶ τὴν χώρ̣αν ἀναδε<δ>εῖχθα̣ι το[ῦ — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ο․Λ̣[— — — —] τη̣ρ̣εῖν τὴν πό<λ>[ιν, δ]ε̣ηθῆναι δὲ αὐτοῦ συνχω[ρῆσαι — —]
40 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰς γεν]ο[μ]ένας εὐ[ε]ρ̣γεσία̣ς, τα̣ύτην αὐτοῦ καταθήσ[ειν — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Καίσαρος Αὐτοκρ]ά̣τορος, θεοῦ υἱο[ῦ, Σεβασ]-
[τοῦ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τεθ[— — — — —]
Search Help
Contact Us