[ ] Elis — Olympia — 164 BC
1 ἀπόφασις δικαστᾶν π̣[ερὶ χώρας ἀμφιλλεγομένας, τῶν αἱρεθέντων]
δικάσαι τοῖς Ἀχαιοῖς κ[αὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις, — — — — — — — —]
τοῦ Ἐπιγόνου, Ἀριστάρχου [τοῦ — — — — —, — — — — — τοῦ — —άν]-
δρου, Πολυκράτευς τοῦ Πολυ[— — — —, — — — — — τοῦ — — — —, καὶ]
5 περὶ τᾶς ζαμίας ἇς ἐζαμίωσα[ν — — — — — — — — τὸν δᾶμον τὸν Λα]-
κεδαιμονίων, ὅτι ἀντιπο<ε>ῖτ[αι — — — — — — — — — τῷ δάμῳ τῷ]
Μεγαλοπολιτᾶν ταύτας τᾶς χ̣[ώρας — — — — — — — — — λόγων δὲ]
πλειόνων ῥηθέντων, ἐπεὶ πολ[— — — — — — — — — — — — — — —]
τας διὰ τῶν συνδίκων, καὶ τὰμ [μὲν ὑπάρχουσαν ἐκ πολλοῦ χρόνου]
10 διαφορὰν ταῖς πόλεσι δι’ [ὅλ]ο[υ — — — — διαλῦσαι ἐπειρασάμεθα],
προθυμίας καὶ σπουδᾶς οὐθὲν [ἐλλείποντες]· Α̣․․․․․Λ̣ [οὐκ ἀ]-
πηνέγκαμεν ἐπιγραφὰν διὰ πο[λλοῦ], ἕνεκεν τοῦ χρόνον ἱκα[νὸν]
δοθῆ̣μεν εἰς σύλλυσιν τοῖς δια[φερ]ομέ[ν]οις· ἐπε[ὶ] δὲ ἀναγκαῖόν [τε]
καὶ ἀκόλουθ[ον τῷ ὅρ]κωι ὃν <ὠ>μ[όσα]μεν καὶ τοῖς νόμοις τοῖς τῶν Ἀ-
15 χαιῶν̣ σ[υ]ντελ̣ε[ῖ]ν τὰν κρίσιν, [<ὣστ’> εἰς] τὰ γράμματα τὰ δαμόσια ἀπενεγχθ̣ῆ̣-
μεν, ἕνεκεν τοῦ μήτε τὰ ποτιδε[ό]μενα κρίσιος ἄκριτα γίνεσθαι μή-
τε τὰ κεκριμένα ἄκυρα, ὅπως δα[μ]οκρατούμενοι καὶ τὰ ποθ’ αὑτοὺς
ὁμονοοῦντες οἱ Ἀχαιοὶ διατε[λ]ῶντι εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον ὄντες ἐν εἰ-
ράναι καὶ εὐνομίαι, αἵ τ’ ἐν τοῖς̣ Ἕλλασιν καὶ συμμάχοις γεγενημέ-
20 ναι πρότερον κ̣ρ[ί]σεις βέβαια[ι] καὶ ἀκήρατοι δ[ι]αμένωντι εἰς τὸν̣
ἀεὶ χρόνον κα[ὶ] αἱ στᾶλαι καὶ τ[ὰ ὅρι]α τὰ τεθ̣έ[ντα] ὑπὲρ τᾶν κρισ̣[ί]-
ωμ μένῃ κύρια δι’ ὅλου καὶ μηθὲ[ν αὐτῶν ᾖ] ἰσχυ[ρότ]ερον, γεγεν[ημέ]-
νας καὶ πρότε[ρ]ον κρίσιος Μεγ[αλοπολίταις καὶ Λακεδ]αιμον[ίοις]
[ὑπὲ]ρ ταύτα̣[ς τᾶ]ς χώρας, ὑπὲρ ἇς [νῦν διαφέρονται, — —]․․[— —]
25 [— — — — — — —]ων τῶι προδίκωι [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]στα κατακολουθ[— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — ἐ]ν̣ Μεγάλαι πόλει ἐ[ν τῷ — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — ἐ]ν τῶι ἀσύλ[ω]ι κ[αὶ — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —μ]έναις εὖ ὑ[πὸ] Μ̣ε[γαλοπολιτᾶν(?) — — — — — —]
30 [— — — — ὑπὸ τῶ]ν συμμάχων αἱρε[θέντες — — — — — — κρ]ιτα[ὶ — —]
[— — — — — ἀμφοτ]έρ̣ων ἐπιτρε[ψάντων, εἰ δοκεῖ τὰ]ν Σκιρῖ[τιν κατεσ]-
[χῆσθαι ὑπὸ Μεγαλοπο]λιτᾶν —— ἐν ἇι κ[αὶ ἁ Αἰγῦτι]ς χώρα —— ἢ ὑπ̣[ὸ Λακεδαι]-
[μονίων, καὶ ὁρισ]μὸς τᾶς χώρας ἀπ[ογεγραμμένο]ς, καὶ ὅτι ὤμοσ[αν αἱρήσε]-
[σθαι ἐκ πά]<ν>των ἀριστίνδαν, κ[αὶ ὅτι ἔκριν]αν οἱ δικασταὶ γ̣[ενέσθαι]
35 [τὰν Σκιρ]ῖτ̣ιν καὶ τὰν Αἰγῦτιν Ἀρκ̣[άδων ἀπὸ] τοῦ τοὺς Ἡρακλείδας εἰς
[Π]ε̣λοπόννασον κατελθεῖν, καὶ [ὁ ὅρκο]ς̣ τὸν <ὀ>μόσαντες οἱ δικασταὶ ἐ-
[δ]ίκασαν, καὶ τῶν δικασάντων τὰ [ὀνό]ματα, οἳ ἦσαν τῶι πλήθει ἑκατὸν
[κα]ὶ εἷς, καὶ οἱ παρόντες Λακεδα[ιμ]ονίων ἐπὶ τοῦ ὅρκου. κρίνοντες
[οὖν ο]ὕτ̣ω κα μάλιστα μένειν [τὰ ποθ’] αὑτοὺς τοὺς Ἀχαιοὺς ὁμονοοῦν-
40 [τας, εἰ] τὰ κριθέντα παρ’ αὐτοῖς μηκέτι γίνοιτο ἄκυρα δι’ ἑτέρων ἐγ-
[κλημά]των, ἀλλ’ ὅρον ἔχοι τᾶς ποθ’ αὑτοὺς διαφορᾶς κρίσιν δικ[αστ]η-
[ρίου, ἐ]γνωκότες δὲ ἐκ τ[ῶ]ν παρατεθ̣έντων ἁμῖν παρ’ ἀμφοτέρ[ων γραμ]-
[μάτων] καὶ Ῥωμαίους τοὺς προεστακότας τᾶς τῶν Ἑλλάν[ων εὐνομί]-
[ας καὶ ὁμο]νοίας, ὅκ[α π]αρεγενήθησαν̣ ποθ’ αὑτοὺς Μεγ[αλοπολῖται]
45 [καὶ Λακεδαιμόνιοι ὑ]π̣ὲρ ταύτας τᾶς χώρας διαφε[ρόμενοι, ταύταν]
[ἀποφάνασθαι τὰν γνώμα]ν, διότι δεῖ τὰ [κεκριμένα εἶμεν κύρια — —]
[— — — — — — — — — — —]αι[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — κρ]ίσ̣ιν κα[ὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — —μ]ένας πόλιο[ς — — — — — — — — — — — — — — — — —]
50 [— — — — —] κ̣ρίσεις πα[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — τὰν ζα]μίαν ἃν ἐζα̣[μίωσαν — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — ὑπό]δικον εἶμε[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τᾷ πόλει τ]ᾶι Λακεδαιμ[ονίων].
Search Help
Contact Us