[ ] Pautalia (Kyustendil) — Scaptopara (Blagoevgrad) — 238 AD — cf. IGBulg IV Addendum — cf. IGBulg V 5872
a.1                  bona fortuna.
F̣ulvio Pio et <P>o<n>tio Proculo cons(ulibus) XVII kal(endis) Iạn(uariis) descriptum <e>t
recog̣nitum factum ẹx ḷibro <li>bellorum rescript<o>rum ạ do-
mino n(ostro) Imp(eratore) Cạẹs(are) M(arco) Ạntonio Gordiano Pio Felice Aug(usto) ẹt propo-
5 <s>it<o>rum <R>omạẹ in portico [t]ḥ<e>rmarum Tr[a]iạnarum in ve<r>ba <quae> i(nfra) s(cripta) s(unt).
dat(um) per Ạur(elium) Purrum mil(item) coh(ortis) X pr(aetoriae) p(iae) f(idelis) G̣ordiạnạẹ (centuria) Proculi
con<vi>canuṃ et conp{p}ossess[o]rem {²⁶conpossessorem}²⁶.
col. b.8 Αὐτοκράτορι Καίσαρι Μ(άρκῳ) Ἀντωνίῳ
Γορδιανῷ Εὐσεβεῖ Εὐτυχεῖ Σεβ(αστῷ) <δ>έησις
10 παρὰ κωμητῶν Σκαπτοπαρηνων τῶν καὶ
Γρησειτων· ἐν τοῖς εὐτυχεστάτοις καὶ
αἰωνίοις σοῦ καιροῖς κατοικεῖσθαι καὶ
βελτιοῦσθαι τὰς κώμας ἤπερ ἀναστά-
τους γίγνεσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας πολ-
15 λάκ<ις> ἀντέγραψας· ἔστιν γε καὶ ἐπὶ τῇ τῶν
ἀνθρώπων σωτηρίᾳ τὸ τοιοῦτο καὶ ἐπὶ
τοῦ ἱερωτάτου σοῦ ταμείου ὠφελείᾳ·
ὅπερ καὶ αὐτοὶ ἔννομον ἱκεσίαν
τῇ θειότητί σου προσκομί<ζ>ομεν εὐ-
20 χόμενοι ἱλέως ἐπινεῦσαι ἡμεῖν
δεομένοις τὸν τρόπον τοῦτον. οἰκοῦ-
μεν καὶ κεκτήμεθα ἐν τῇ προγεγραμ-
μένῃ κώμῃ οὔσῃ εὐεπεράστῳ διὰ τὸ
ἔχειν ὑδάτων θερμῶν χρῆσιν καὶ κεῖ-
25 σθαι μέσον δύο στρατοπέδων τῶν ὄν-
των ἐν τῇ σῇ Θρᾴκῃ· καὶ ἐφ’ οὗ μὲν τὸ
πάλλαι οἱ κατοικοῦντες ἀόχλητοι
καὶ ἀδειάσειστοι ἔμενον, ἀνενδε⌊ω⌋ς
τούς τε φόρους καὶ τὰ λο⌊ιπὰ⌋
30 ἐπιτάγματα συνετέλουν· ἐπεὶ δὲ κατὰ καιρο⌊ὺς εἰς⌋
<ὕβριν> προχωρεῖν τινες καὶ βιάζε⌊σθαι⌋
ἤρξαντο, τηνικαῦτ⌊α⌋ ἐ⌊λαττοῦσθαι⌋
καὶ ἡ κώμη ἤρξατο. ἀπ⌊ό γε με⌋ιλίων
δύο τῆς κώμης ἡ⌊μῶν πανηγύρεως⌋
35 ἐπιτελουμένη⌊ς διαβοήτου οἱ ἐ⌋κε⌊ῖσε⌋
τῆς πανηγύρε⌊ως εἵνεκεν ἐπ⌋ιδημοῦν-
τες ἡμέρ⌊α⌋ς ⌊πε⌋ν⌊τεκ⌋αί⌊δεκα⌋ ἐν τῷ
τόπῳ τ⌊ῆς π⌋α⌊νηγύρεως ο⌋ὐ καταμέ-
νουσι⌊ν, ἀ⌋λλ’ ἀ⌊πολιμπάνοντες ἐπέ⌋ρ-
40 χοντα⌊ι εἰς τὴν ἡμετέραν κ⌋ώμην
καὶ ἀ⌊ναγκ⌋ά⌊ζουσιν ἡμ⌋ᾶς ξ⌊ενί⌋ας
αὐτοῖς ⌊παρέχειν καὶ ἕτερα πλ⌋ε⌊ῖστ⌋α εἰς
ἀνάλη⌊μψιν αὐτῶν ἄνευ ἀρ⌋γυρίου χο-
⌊ρηγεῖν· πρὸς δὲ τούτοις καὶ στρατ⌋ιῶται
45 ⌊ἀλλαχοῦ πεμπόμενοι καταλ⌋ιμ⌊πά⌋-
⌊νοντες τὰς ἰδίας ὁδοὺς πρὸς ἡμᾶς⌋ πα-
⌊ραγείν⌋ονται κ⌊αὶ ὁμοίω⌋ς κατεπεί⌊γ⌋ουσιν
⌊παρέχειν αὐτοῖς τ⌋ὰ⌊ς ξ⌋ενίας κ⌊α⌋ὶ τὰ ἐπι-
⌊τήδια μηδεμίαν τ⌋ι⌊μὴν κατ⌋αβαλόντες·
50 ⌊ἐπιδ⌋ημοῦσι δὲ ⌊ὡς ἐπὶ⌋ τὸ ⌊πλεῖστον⌋
⌊διὰ⌋ τὴν τῶν ὑδάτ⌊ων χρῆσιν οἵ τε⌋ ἡγού-
⌊μενοι τῆς ἐπαρχ⌋ίας, ἀλλὰ καὶ οἱ ⌊ἐπί⌋-
⌊τροποί σου⌋· καὶ ⌊τὰς μὲ⌋ν ⌊ἐξ⌋ουσί⌊ας⌋ συ-
⌊ν<εχ>έ̣στατα δε⌋χόμεθα κατὰ τὸ ἀναγκ⌊αῖο⌋ν,
55 ⌊τοὺς⌋ <δὲ> λο⌊ιποὺς⌋ ὑπ⌊οφ⌋έρειν μὴ ⌊δυνάμε⌋-
⌊νοι ἐνετύχομεν πλειστ⌋άκις τοῖς ἡγε-
⌊μόσι τῆς Θρᾴκης, οἵτινες ἀκο⌋λού⌊θ⌋ω⌊ς⌋
⌊ταῖς θείαις ἐντο⌋λαῖς ἐκέλευ⌊σ⌋α⌊ν ἀοχλ⌋ή-
⌊τους ἡμᾶς εἶ⌋ν⌊α⌋ι· ἐδηλώσαμ⌊εν γὰρ μη⌋-
60 ⌊κέ⌋τι ἡμᾶς δ⌊ύνασθαι ὑπομένειν, ἀλ⌋-
⌊λὰ κ⌋αὶ νοῦν ⌊ἔ⌋χειν ἐ{ν}γκατ⌊αλιπ⌋εῖ⌊ν⌋ {²⁶ἐγκαταλιπεῖν}²⁶ καὶ τοὺς
⌊πατ⌋ρῴους θεμ⌊ελίους διὰ τὴν τῶν⌋
⌊ἐπερχομένων ἡμεῖν βίαν· καὶ γὰρ⌋
⌊ὡς ἀληθῶς ἀπὸ πολλῶν οἰκοδεσπο⌋-
65 ⌊τῶν εἰς ἐλαχίστους κατεληλύθα⌋-
⌊μ⌋ε⌊ν· καὶ χρόνῳ μέ⌋ν ⌊τινι⌋ ἴσχυ⌊σεν⌋
⌊τὰ προστάγματα⌋ τῶν ⌊ἡ⌋γου⌊μένων⌋
col. c.68 καὶ οὐδεὶς ἡμεῖν ἐνόχλησεν οὔτε
ξενίας <αἰτή>ματι οὔτε παροχῆς ἐπι-
70 τηδείων, προϊόντων δὲ τῶν χρόνων
πάλιν ἐτόλμησαν ἐπιφύεσθαι ἡ-
μεῖν πλεῖστοι ὅσοι <τ>ῆς ἰδιωτίας
ἡμῶν καταφρονοῦντες. ἐπεὶ οὖν οὐ-
κέτι δυνάμεθα φέρειν τὰ βάρη
75 καὶ ὡς ἀληθῶς κινδυνεύομεν ὅπερ
οἱ λοιποὶ τόδε καὶ ἡμεῖς προλιπεῖν
τοὺς προγονικοὺς θεμελίους, τού-
του χάριν δεόμεθά σου, ἀνίκητε
Σεβαστέ, <ὅ>πως διὰ θείας σου ἀντιγρα-
80 φῆς κελεύσῃ<ς> ἕκαστον τὴν ἰδίαν πο-
ρεύεσθαι ὁδὸν καὶ μὴ ἀπολιμπάνοντας
αὐτοὺς τὰ⌊ς ἄλ⌋λας κώμας ἐφ’ ἡμᾶς
ἔρχεσθα⌊ι μήτε⌋ κ⌊ατα⌋ναγκάζειν
ἡμᾶ⌊ς⌋ χορηγεῖν αὐ⌊τοῖς π⌋ροῖκα τὰ
85 ἐ⌊πιτήδε⌋ια, ἀλλὰ μηδὲ ξ⌊ενί⌋αν αὐτοῖς
⌊παρέ⌋χ⌊ε⌋ι⌊ν, ο⌋ἷ⌊ς μή ἐστιν ἀνά⌋γκη, —— ὅτι
⌊γὰρ οἱ ἡγού⌋μενοι πλεονάκι⌊ς ἐκέ⌋-
λ⌊ε⌋υσαν μὴ ἄλλοις παρέχ⌊εσ⌋θ⌊α⌋ι ⌊ξε⌋-
⌊νίαν εἰ μ⌋ὴ ⌊τοῖς ὑπὸ τῶν⌋ ἡγουμέ-
90 ⌊νων καὶ⌋ ἐ⌊π⌋ιτρόπ⌊ων πεμ⌋-
⌊πομένοις εἰς⌋ ὑ⌊πηρεσ⌋ί⌊αν⌋, ἐάν τ̣ε
βαρούμ⌊εθα, φε⌋υξόμεθα ἀπὸ τῶν
οἰκείων ⌊καὶ⌋ μεγίστην ζημίαν τὸ
ταμ⌊εῖον περιβληθ⌋ή⌊σε⌋τ⌊αι —— ἵ⌋να
95 ἐ⌊λεηθέντες διὰ τὴ⌋ν ⌊θε⌋ίαν σου
⌊π⌋ρ⌊όνοιαν καὶ μείν⌋α<ντε>⌊ς ἐ⌋ν
⌊τοῖς ἰδίοις τούς⌋ τε ⌊ἱεροὺς⌋ φό⌊ρους⌋
κα⌊ὶ τὰ λο⌋ιπὰ ⌊τελ⌋έσματα παρέχειν
⌊δυνησό⌋με⌊θα· συμβήσετ⌋αι δὲ
100 ⌊τοῦτο ἡμ⌋εῖν ⌊ἐν τοῖς ε⌋ὐτυχεστά-
⌊τοις σοῦ και⌋ροῖς, ἐ⌊ὰ⌋ν ⌊κ⌋ε⌊λε⌋ύσῃς
⌊τὰ θεῖά σ⌋ου γράμμα⌊τα ἐν⌋ στή-
⌊λῃ⌋ ἀνα⌊γραφ⌋έντα δ⌊ημοσίᾳ π⌋<ρ>ο{ι}-
κ{ιν}εῖσθαι(?) {²⁶προκεῖσθαι}²⁶, ἵνα τ⌊ούτου τυ⌋χ⌊όν⌋τες
105 ⌊τῇ Τ⌋ύχῃ σοῦ ⌊χάριν ὁμολο⌋γ⌊εῖ⌋ν
⌊δ⌋υ⌊νησ⌋όμεθα, ⌊ὡς⌋ καὶ νῦν κα․․․-
⌊ώμενοί σου ποιοῦμεν⌋.
⌊Διογέν⌋ης ὁ ⌊Τύριος ὁ π⌋[ραγμα]-
[τικὸς(?)] ⌊ἀπὸ θείας φιλανθρω⌋-
110 πίας ⌊ἐπὶ τὴν ἔντε⌋υ⌊ξιν ταύ⌋-
την ἐ⌊λήλυθεν⌋· δ⌊οκε⌋ῖ δέ
⌊μ⌋οι ⌊θεῶ⌋ν τι⌊ς προνοήσασθ̣α̣ι⌋
⌊τῆ⌋ς ⌊παρούσης ἀξιώσε⌋ως·
⌊τὸ⌋ γὰρ τὸν ⌊θειότατον⌋ Αὐτο-
115 ⌊κρ⌋ά⌊τ⌋ορα πε⌊ρὶ το⌋ύ⌊των π⌋έμ-
⌊ψαι τὴν⌋ ἰ⌊δ⌋ίαν ⌊γν⌋ῶ⌊σιν ἐπὶ⌋
⌊σέ, ὃ<ν> ἤδε⌋[ι ἤδ]⌊η φθάσαντα⌋
⌊περὶ τού⌋του κ⌊α⌋ὶ ⌊προγράμ⌋-
col. d.119 μασιν καὶ διατάγμασιν
120 δεδωκέναι, τοῦτο ἐμοὶ δο-
κεῖ τῆς ἀγαθῆς τύχης ἔργον
εἶναι. {τ} ἦ<ν> δὲ ἡ ἀξίωσις· ἡ κώ-
μη ἡ τοῦ βοηθουμένου στρα-
τιώτου ἐστ<ὶν> ἐν τῷ καλλί-
125 στῳ τῆς πολιτείας τῆς ἡμε-
τέρας τῶν Παυταλιωτῶν πόλεως
κειμένη, καλῶς μὲν τῶν ὀρῶν
καὶ τῶν πεδίων ἔχουσα,
πρὸς δὲ τούτοις καὶ θερ-
130 μῶν ὑδάτων λουτρὰ οὐ μό-
νον πρὸς τρυφήν, ἀλλὰ καὶ
ὑγείαν καὶ θεραπείαν
σωμάτων ἐπιτηδειότατα,
⌊π⌋λ⌊ησί⌋ον δὲ καὶ πανήγυρις
135 ⌊π⌋ο⌊λλ⌋ά⌊κις μ⌋ὲν ἐν τῷ ἔτει
⌊συν⌋αγομ⌊έν⌋η, περὶ δὲ <κ>α<λ>(άνδας)
Ὀκτωμ⌊βρίας καὶ εἰς π⌋εντε-
⌊καίδεκα ἡμερῶν ἀτ̣⌋[ελὴς οὖσα]·
⌊συμβέβηκεν τοίνυν τὰ⌋ δοκοῦν-
140 τα τῆ⌊ς κώμης ταύτης πλεον⌋-
εκτ⌊ήματα⌋ τῷ ⌊χρόνῳ περι⌋-
εληλ⌊υ⌋θέ⌊ναι αὐτῆς εἰς ἐ⌋λατ-
[τ]⌊ώματα· —— διὰ γὰρ τὰς⌋
προ⌊ειρημένας ταύτας⌋
145 προφ⌊άσεις πολλοὶ πολλά⌋-
κις στρατι⌊ῶται ἐνεπιδη⌋-
μοῦν⌊τες ταῖς τε ἐπιξενώ⌋-
σεσι ⌊καὶ ταῖς βαρήσεσιν⌋
ἐνοχ⌊λοῦ⌋σι ⌊τὴν κώμην⌋· ——
150 ⌊διὰ⌋ ταύτας τ⌊ὰ⌋ς αἰτ⌊ίας πρό⌋-
τερ⌊ον αὐτὴν⌋ κ⌊α⌋ὶ ⌊πλουσιο⌋-
τέραν {²⁶πλουσιωτέραν}²⁶ καὶ ⌊πολυάνθρωπον⌋
[μᾶλλον] ⌊οὖσαν νῦν εἰς ἐσχά⌋-
τη⌊ν ἀπορία⌋ν ⌊ἐ⌋ληλυ⌊θέναι⌋.
155 ἐ⌊πεὶ τούτω⌋ν ἐδε⌊ήθη⌋-
⌊σαν πολλάκις καὶ τῶν ἡγο⌋υ-
μέ⌊νων, ἀ⌋λλὰ καὶ μέ⌊χρις τι⌋-
⌊νὸ⌋ς ⌊ἴσχ⌋υσεν αὐ⌊τῶν τὰ⌋
⌊π⌋ρ⌊οστάγμ⌋ατα, με⌊τὰ δὲ⌋
160 τ⌊αῦτα κατω⌋λιγωρ⌊ήθη⌋
⌊διὰ τ⌋ὴ⌊ν σ⌋υ⌊ν⌋ήθεια⌊ν τῆς⌋
τ⌊οιαύτης ἐνο⌋χλή⌊σεως⌋·
δι⌊ὰ τοῦτο ἀν⌋αγ⌊καίως κα⌋τ-
έ⌊φυγον ἐπὶ τὸν⌋ θειότα⌊τον⌋
165 [Αὐτοκράτορα — — — — — — — — —]
e.166 ⌊Imp(erator) Caesar M(arcus) Antonius Gordianu⌋s Pius ⌊Felix Au⌋g(ustus) vi⌊kanis⌋ p⌊er Pyrrum mil(item) con⌋pos⌊ses⌋-
⌊sore⌋[m]. ⌊id genus qu⌋[ae]⌊rellae praecibus intentum an⌋[te]c.11 litt. vacat}² ⌊iustitia pr⌋[aesi]⌊dis⌋
p̣⌊oti⌋us s⌊uper his quae adlegabuntur instructa discin⌋ge qua⌊m rescripto principali⌋
⌊certam formam reportare debeas. rescripsi. recognovi. sig⌋[n]⌊a⌋.
Search Help
Contact Us