[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — 211-217 AD
1 Ε̣Ω̣Τ̣Λ̣Ε̣[— — —][— — —]Ε̣Ι̣Ι̣[—]Π̣Ε̣Λ̣Ι̣Ι̣Ι̣[— —]
Ο[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Μ[— — —]Τ̣Λ̣Ι̣Ι̣Λ̣Ι̣[— — — — — — — — — — —]
Π̣Ε[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 ΦΥΛ̣[— {²⁷φυλ̣[ὴ(?)]}²⁷ — — — — — — — — —]
ΞΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΤΛ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΛΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 Ε[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
ϹΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Ϲ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Μ(?)[— — — — — — — — — — — — — — — —]
Φ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
15 Χ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
❦ ❦ ἐ̣[πιστολὴ Ἀτρίου Κλονίου(?)].
Ἄτριος Κλόνιος̣ [τῷ δεῖνα — — — — — — χαίρειν]·
ἀνέγνων ἐμ πρώτοις τὰ̣ ἐ̣π̣ι̣σ̣τ̣α̣λ̣έ̣ν̣[τ]α̣ [γράμματα]
20 τοῦ θειοτάτου ἡμῶν κα̣ὶ̣ Σ̣ε̣β̣[ασ]τ̣ο̣ῦ̣ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣-
τ̣ορος Ἀντωνείνου κ[αὶ ․․c.9-10․․] ο̣ὕ̣τ̣ω̣ς̣ σ̣ε
[τι]μώμενον ὁρῶν πρ․․․․․․ουν τὰ θεῖα γράμ-
[ματ]α τῇ ἐμῇ ἐπιστολῇ, [ὑ]ποτάξας δὲ τὰ παραδεί-
[γματα τῶ]ν̣ προτέρων ἡγεμόνων καὶ τὸ ἀντίγραφον
25 [— — — — — — — — — —]Ι̣Ο̣ΙΥ[․․]․ου γράφει ε̣ἰς ἅτι-
να ε[— — — — — — — — ὑ]ποταμίᾳ ὑπέταξα· ἐπει-
δὴ δὲ ἐν [το]ῖς θείοις γράμμασιν ἔνεστιν τηρεῖ-
σθαι τὸ παλεὸν ἔθος τῶν διανομῶν, εἰ μὴ ἑτέ-
ρως τῇ πόλι δόξι, ἐνεκέλευσαι, ὥστε ταὐτὰ κοι-
30 νώσασθε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ κατὰ τὴν τάξιν τοῖς
θείοις γράμμασιν δεδομένην καὶ εἰ μὴ ἑτέ-
 ρως δοκεῖ, τηρη̣θῆναι τὸ παλεὸν ἔθος.
ἐρρῶσθαί σε πολλοῖς ἔτεσιν εὔχομε.
Search Help