EAM 124
[ ] Makedonia (Eordaia) — Kelle (Petres) — ca. mid-2nd c. AD
[— — — — — — — — — ? — — — — — — — —]
1 [— — — —]#⁷ΟΝΟϹ χαλκέ̣ο̣υς [— — — — — —]
[— — —]σ̣εν ἑ<α>υτοῦ καὶ τῆς̣ γ̣υνε[κὸς — —]
[— — —]η̣κης καὶ τοῦ τροφίμ[ου] #⁷#⁷[— — —]
[— — —]π̣ου Κάσ̣α̣{σα}νδ[ρ]ον {²⁶Κάσσανδρον}²⁶ [․]ΝΑ[— — — — —]
5 [— — —]εψα ἐλεύ̣θ̣ερον ζῶν[τα — — — — — —]
[— — — —]ντων ἐ̣πόησα [— — — — — — — —]
[— — — —] μνήμης [— — — — — ? — — — —]
[— — — — —]#⁷#⁷#⁷[— — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us