[ ] Makedonia (Bottiaia) — Beroia — ca. 100-150 AD — BCH 37 (1913) 90, 4+ — AD 24 B (1969) 326, 4+ — SEG 48.742; AnnÉp (1998) 1213
frg. AB.1 Λ(ούκιος) ❦ Μέμμιος Ῥοῦφος ἀ[νθύπατος λέγ]ει· ❦
οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ’ ἀφ’ ἧς μόνον ἐπέβην τῆς τοῦ ἔθ̣[νους ἡγεμονίας — — — c.13-14 — — —]ζων ἐμαυτὸν μελ̣[— — — — — — — — — — — — — — — —]
ΡΟ μάλιστα ἐξ ἀδοξίας, εἴ γε μεικροτέρων καὶ ἀνακεχωρηκότων πο[— — — — — — — c.31 — — — — — — —] ἀλειμμάτων φιλοκαλί̣[α — — — — — — πε]-
πονημένων, ἡ πρωτεύουσα τῆς Μακεδονίας καὶ κατὰ ἀξίωμα [μητρόπολις — — — — — c.25 — — — — —]ου παρρησίᾳ λείπεται, προενο̣[η— — — — τοιαύ]-
5 τῃ τε βουλῇ πρεπωδέστατον καὶ τοιούτῳ δήμῳ κοινωφελέστα[τον — — — — — — — c.32 — — — — — — —]ησαι· ἐπεὶ γὰρ τῇ τῶν φιλο[— — — — — — —]
ἔσθ’ ὅτε λειτουργῶν ἐνδείᾳ συνβέβηκεν τὸ γυμνάσιον κεκλεῖσ[θαι, — — — — — — — c.32 — — — — — — —] αἴσχιστον πᾶσιν μὲν [τοῖς — — — — — — —]-
σιν, μάλιστα δὲ ὑμεῖν τοῖς διὰ τὴν περὶ ταῦτα μελέτην αὐχησ[αμένοις(?) — — — — — — c.29 — — — — — —]σθ<α>ι ἐπεμελήθην καὶ [— — — — — — — —]
ον τῇ πόλει μεῖναι, ὥστε, ἐπειδὰν γυμνασίαρχος ἐλλίπῃ, μ[․]νο[— — — — — — — — c.36 — — — — — — — —] ὕπαρξιν διηνεκείαν χ[— — — — — — — —]
ως ἄφθαρτον φυλάσσεσθαι· συναγωνισαμένων οὖν μοι καὶ τῶν κ[ρατίστων(?) — — — — — — c.29 — — — — — —] τ̣ῆς βουλῆς, ὧν τὴν πα[— — — — — —]
10 δήμῳ μαρτυρίαν νοσφίσασθαι φθόνῳ μᾶλλον ἢ ἐμοὶ πρέ[π]ειν, Ψ[— — — — — c.25 — — — — — μυριάδες {²⁷μυριάδων}²⁷ ἀργυρ]ίου δέκα, ὧν εἰς τὴν α[— —]
πλήρωσιν συνέπνευσαν οἵ τε πρῶτοι τῆς πατρίδος καὶ ἡ βουλ[ὴ — — — — — — — — c.37 — — — — — — — — α(?)]ὐτοὺς στενοτέραν Ι[— — — — — — — —]
στήσαντες πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ὸ̣ τ̣ὴν εἰς τοῦτό μου σπο̣[υ]δὴν μὴ κολουσθῆν̣[αι — — — — — — — — c.37 — — — — — — — —]μιας αὐτοῖς καὶ <ε>ἰς τ̣[— — — — — — — —]
παντὸς χρόνου [․]Α̣Λ̣[․․]Ν αἰτίαν εἶναι· ἀλλ’ ἐπεὶ τοῦτο τὸ ἔτος π̣ρο[βέβηκεν(?) — — — — — — — c.31 — — — — — — — κ(?)]α̣ὶ δίκαιον τῷ ΜΙ̣[— — — μη]-
δὲ ἓν ἐκ τῆς συνήθους κατ’ ἐνιαυτὸν οἰκονομίας παραποδίζ[ειν(?) — — — — — — — — c.36 — — — — — — — — ἀ]π̣οκοπη, ὥστε [— — — — — — — — — —]
15 χρόνου συνκεχωρῆσθαι κατὰ τὸ προϋπάρχον ἔθος τὰς προσόδ[ους — — — — — — — — c.38 — — — — — — — —]Η προωδε[— — — — — — — — — τῇ τοῦ ἀ]-
λείφεσθαι συνηθείᾳ χρήσεσθαι· ἀπὸ δὲ τοῦ ἑξῆς ἐνιαυτοῦ, ὃς ὑμε[ῖν — — — — — — — — c.39 — — — — — — — —] σ̣υνκεφ̣[αλαι— — — — — — — — — τὸ]
εἰς τὴν γυμνασιαρχίαν ἀργύριον ὑπ’ ἐμοῦ ἐστιν τὸ ὑπογεγρ̣[αμμένον· — — — — — — — — c.36 — — — — — — — —]Π[— — — — — — — — — — — — — —]
αἱ ὑπὸ Ἰουλιανοῦ εἰς αὐτὸ τὸ ἀλειπτικὸν ἀπολελειμμέναι [μυριάδες — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τριακάδος μηνὸς Ὑπερβερεταίου, ὃς ὑμεῖν ἀπαρτίζει τὸν [ἐνιαύσιον(?) τόκον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
20 τῳ καὶ φιλοπάτριδι Φλαυίῳ Παραμόνῳ τῷ ἀρχιερεῖ ἐν παρ[ακαταθήκῃ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
των τούτων τῶν προγεγραμμένων μυριάδων πέντε [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
σια δεκαδύο, ὧν καὶ αὐτῶν ἄλλος ἐνιαύσιος τόκος συναπ̣[αρτίζεται(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
κόσια δεκαπέντε, ἃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συγκεφαλαιούμενα εἰς δη̣[νάρια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν παρα]-
καταθήκῃ παρὰ Νεοπτολέμῳ Νεοπτολέμου τῷ τα{τα}μίᾳ {²⁶ταμίᾳ}²⁶, ὥστ[ε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
25 ἐνιαυτοῦ ἀπιόντα μῆνα Δεῖον ἀργυρίου γείνεσθαι μυριάδε[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἔτι δὲ(?)]
προσλελόγισμαι καὶ τὰ ὑπὸ Φιλίππου καταλελειμμένα δηνάρια μ[ύρια τρισχείλια ἑπτὰ(?) — — — — — — — — — — — — — —, ὥστε γίνεσθαι(?) δηνάρια μύ]-
ρια τρισχείλια ἑπτακόσια ὀγδοήκοντα ἑπτὰ ἥμισυ, ἅτινα ἐν παρακα̣[ταθήκῃ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰ διὰ(?) τῆς]
ἐμῆς συγ̣[καταθ]έσεως ἀπὸ τῶν ὑδρομηχανῶν ἐνιαύσια πεπτω[κότα δηνάρια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
δεδομένα [δη]ν̣άρια ἑπτακισχείλια· ❦ ἔτι καὶ παρὰ Πλαυτιανῷ Ἀλε[ξάνδρῳ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
30 ἀκοπίατον, δηνάρια χείλια τὰ ὑπὲρ τοῦ φαλλοῦ ὑμεῖν ὑπ’ αὐτοῦ χα[ρισθέντα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
σα, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸν διδόντα· πρὸς τούτοις καὶ τὰ παρὰ Θαρσύνοντ[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὀ]-
κτακόσια ἑξήκοντα δύο ἀσσάρια τρία ἥμισυ, ἃ ἐκ τῆς ἐνιαυσία[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὑ(?)]-
πογράφει· οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ ἐκ τοῦ ὑπὸ Εὐλαίου δοθέντος σείτο̣[υ λογευθέντα(?) δηνάρια — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ τὰ — — — — — — —]
Ἐλημ<ι>ωτῶν τοῦ σείτου χάριτος συνδεόμενα δηνάρια χείλια πε[ντ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀπὸ(?) τῶν ὑδρομη]-
35 χανῶν τῶν γεγενημένων Μενάνδρου δηνάρια τρισχείλια ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
μυριάδες ἐννέα καὶ δηνάρια τρισχείλια ὀκτακόσια ὀγ[δ]ο̣ή̣κοντα̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —, τῶν δὲ εἰς πλή]-
ρωσιν λειπόντων δηναρίων ἑ[ξ]ακισχειλίων τριακοσίων δέκα ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἡ {²⁷τῇ}²⁷ τῶν πρώτων τῆς πατρίδος(?)]
κα<ὶ τ>ῆς βουλῆς συμπεριφορά {²⁷συμπεριφορᾷ}²⁷, ὅπερ καὶ πρότερο̣ν εἶπον, ἐκ τῶν το[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν]-
θήκη τῶν δηναρίων ὑπόκειται μυριάδες δέκα· δεῖ δὲ τὸν ε̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
40 ἅπ<ε>ρ γεινόμενα δηνάρια ἑξακισχείλ<ι>α διὰ τὸ τροπαϊκαῖα μ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — γυμνα]-
σιάρχῃ τὴν τοῦ πρώτου τῶν πολειταρχιῶν τόπου πράσ<ι>ν ΗΔΙ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ου μοῖρα εἶναι, ἐπειδὴ τοῖς γ[υ]μνασιαρχοῦσιν δίδοται γέρας του[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
των ἔπαθλον μὴ ὄντος γ[υ]μνασιάρχου τόπον οὐκ ἔχει ΠΡΟΣΟΜ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
εἰς ἐκεῖνο δαπανᾶσθαι τοῦτο, ὅπε{ε}ρ {²⁶ὅπερ}²⁶ ἔπαθλον ἑτέροις δοκεῖ, του[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
45 χίας τόπον τῇ τῶν νέων ἀ̣πολείπω συνηθείᾳ· ὁμοίως καὶ τὸν τε̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τὸ τέταρτον καὶ πένπτον ἐξ ὧν {²⁷ἕξων}²⁷ κατὰ τὴν προάγουσαν ἀγωγὴν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἔθος· προστεθήσεται δὲ τῇ ἐκ τῆς πόλεως γυμνασιαρχίᾳ καὶ ἡ τῶν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐὰν μὲν ᾖ γυ]-
μνασίαρχος, τῷ κεφαλαίῳ κολληθήσεται, ἐὰν δὲ ἡ πόλις ἀλείφῃ, τῷ ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐνιαύ]-
σιος πρόσοδος δηνάρια χείλια ὀκτ̣ακόσια· οἶδα δὲ ὅτι ἐξ αὐτῶν δεῖ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]-
50 κοντα, ὥστε τὰ λοιπὰ ἀ̣πολείπ̣εσθαι ἐκ τῶν ὑδρομηχανῶν δη[νάρια — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ῳ τῆς γυμνασιαρχίας ἔσεσθ̣αι καὶ τὴν τῶν ἐφηβαρχικῶν κατ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ην καὶ ὑπὸ τούτων τὸ καθολικὸν κεφάλαιον συναύξεσθαι οτ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
βοήθειαν ὑπάρχει· ❦ ὁμοί̣ω̣ς καλῶς ἔχον εἶναί μοι δοκεῖ, ὁπόταν η[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐνθήκης σῶμα γείνεσθαι δυναμένου τούτου πρὸς καλὴν ἐπ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πό]-
55 λεως ἑκάστῳ ἐνιαυτῷ καὶ κατ’ ἐμὴν εὐχὴν μείζονος γεινομέν̣[ης(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — συ]-
ν<ε>χῶς καὶ ἐπαλλήλως αὐτοῦ καὶ ἡ πόλις τεύξεται· μὴ γὰρ̣ οἵων ΙΣΑ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοι]-
οῦτο ἢ ἀπελπισμὸς ὑπάρχων ἐπιδόσεως τῆς τῶν παρ’ ὑμεῖν ἀξιο[— — — ἀνδρῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
αν̣[— c.6 —]βάνεσθαι· ❦ εἰ δέ, ὥσπερ ἐλπίζω, πολλοὺς ἔχετε καὶ ἐχο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ό̣σια πρὸς τὸ ἄλειμμα ἀργῶν ἐνιαυτὸς πάλιν ἐνθήκη {²⁷ἐνθήκῃ}²⁷ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
60 [— c.8-9 —]ον καθ’ ἐλπίδας ἀγαθὰς συναναβαίνειν καὶ τὸ τῆς ὑπηρε[σίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —] τὸν ἐν γυμνασίῳ τόπον ἔχει τ̣ε τῇ νοήσει μου ΥΠΟΔΕ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 — α]ὐτὸν ἐκεῖνον τ[ῶ]ν̣ ἰδίων ἀναλωμάτων εἶναι νομοθέτ[ην — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —], ὅταν δὲ ἡ πόλις ἀλείφῃ, τοῖς μὲν ἀρχιερατικοῖς καὶ συνέ̣[δροις — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —] μὲν τέσ̣<σ>αρες παιδ[ά]ρ̣ι̣α δὲ δύο, τοῖς δὲ βουλευτικοῖς καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
65 [— c.8-9 —]α, τοὺς δὲ παρὰ τοῦτο τολμ̣ῶντας δούλους ἀλείφεσθαι μ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ων δούλων ἐξ ὑδρ̣ί̣α̣[ς] ἀλίψονται· μήποτε γὰρ τοῦ κατα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ουσιν μέντοι κατὰ τὸ ἐπιστρεφέστατον ταύτης τῆς εὐτα̣[ξίας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]β̣οῦ̣ντα ἀσφαλῆ κελεύω, ὅταν μὴ ᾖ γυμνασίαρχος, εὐθέως εν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 — γ]υ̣μνάσιον ἐλαίου ἀγορασίας καὶ τῆς κατ’ ἐκεῖνο τὸ ἀνάλω[μα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
70 [— c.8-9 —]δήμῳ· ποιούμενος δὲ καὶ τῆς διαμονῆς αὐτῶν πρόνοιαν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἀρχιερέα] τοῦ ἔθνους Φ̣λ̣α̣ύ̣ιον Παράμονον ἄνδρα κράτιστον καὶ τὴν εν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ιλλίους Ἄπιον καὶ Σευῆρον νεανίσκους οὐκ ὀκνηροὺς ΠΡΟΣ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 — το]ὺς διοίκησιν παραλημψομένους ἀπὸ μηνὸς Δείου τοῦ ἐν̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 — ἐὰν] μέν, ὅπερ εὔχομαι καὶ ἐλπίζω, εὑρεθῇ γυμνασίαρχος τ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
75 [— c.8-9 — ἐ]ν̣ιαύσια ἐφηβαρχικὰ τῇ τῆς ἐνθήκης ψήφῳ ΠΡΟΣΑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.6-7 — αὐ]θεντικοῦ κολουσθῆναι προεισενενκεῖν καθ’ ἑξά̣[μηνον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —] μηδὲ τῶν ἰδίων εἰς τὴν τῆς πατρίδος ἀρέσκεια[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.6-7 — Πα(?)]ρ̣άμονον οὐκ ἀλογίστως ἐστόχασμαι· τὸ γὰρ μηκέ[τι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]σ̣ι μεγαλοφροσύνην τῷ ἔθνει συνίστησιν, τῷ δὲ Π[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
80 [— c.8-9 —] καὶ ὁ πρῶτος τῆς πολειταρχίας τόπος καὶ ἡ ἐνιαυ[σία — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.7-8 — σ]ωφρονικωτέραν ἀνανκάσει ποιεῖσθαι τὴν ἄλειψ[ιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ομένης αὖθις δὲ τῆς συναυξήσε<ω>ς τῶν χρημάτω[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —] τῆς ἤδη μοι συνλελογισμένης ψήφου κατεγνώκ[ατε(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ς ἀπευκταιότατος μένει {²⁷μενεῖ}²⁷ μὴ πλείων ἢ κατὰ τετράκι[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
85 [— c.8-9 —]Ι ἀπὸ τῶν ὑδρομηχανῶν χείλια ἑπτακόσια εἴκοσι Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[μυριάδων δ(?)]ύω δηναρίων δισχειλίων τριακοσίων ταῦτα εὐθέ[ως(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]ρχίας ἐνθήκη γείνεται· τελειωθέντος δὲ τοῦ κατὰ τὴν̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]η παρείσδυσιν τοῖς διαδεξαμένοις τὴν ἐπιμέλεια̣[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —] τ̣αῦτα τὰ ἐν τῷ τῆς ἑαυτῶν ἐπιμελείας χρόνῳ συν[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
90 [— c.4 — μηδὲ] ὀνόμασιν μηδὲ χειρογράφοις, ἵνα μηδὲ ἐκεῖνοι τοῖς [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]στιν καὶ ἀπωλείας μελέτη· γεινέσθω δὲ [— c.3 —]ΠΑΡ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.7-8 — τ]οῖς παραδιδοῦσιν ἀσφαλὴς ἡ παράδοσις [— c.3 —]ΤΟ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.6-7 — πα]τρίδος ὑπηρεσίας ἀνάνκη̣ Υ̣[— c.3-4 —] μέντοι γε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]θαι καὶ ἀφανίσαι ΚΑ̣ΚΟΤ[— — c.8 — —]Α̣Ρ εἰσόδῳ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
95 [— c.8-9 —] μ̣ετατεθείη ἢ ἄρχων ἢ ΠΟ̣[— — c.12 — —]Λ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]σεως εἴτε ε[— c.4 —]ΚΕ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— c.8-9 —]Ρ̣Ο[․․]Τ̣Ι̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
                                                                               {²lacuna
frg. CD.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ο̣Ν̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] Οὐα[λ]εριαν̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ν̣Α Ἰ[ουλ(?)]ιανῷ [Φ]λαυίῳ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Λ̣Ε[․․] τὸν ἐργολάβον ὡς ὅ,τι μάλιστ[α — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — — — — — — — — — — — — — — —] ἐὰν μὴ κα<τὰ> τὴν ἐν τῇ συνγραφῇ συμπ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — συ(?)]μφώνου πρὸς ἔκτεισιν ἔνοχος ἔσται οὐ πρ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — τὰς τῶ]ν Σεβαστῶν εἰκόνας ἐστεφανωμέν[ας] ΦΛΙΡΑ̣ΜΝ̣[․․]Ι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — τὴ(?)]ν χρημάτων ἔξοδον τῇ πατρίδι διοικήσει ὑπ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — τῶν τῇ(?)] πόλει συμφερόντων καταλιπεῖν δίκην τὴν [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 [— — — ἀναγκαῖον ἡγησάμην(?) τούτ]ῳ τῷ διατάγματι διορθῶσαι· ἐπεὶ τοίνυν κατ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]ατην προσόδῳ μεγάλα λυποῦσαν, κελεύω τοὺ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — τὴν] π̣ρ̣όρρησιν ἀρθῆναι, εἴ γ̣ε λέγεται, δεκαδύο ΔΙ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣ συντηρήσεως, διαιρουμένου τοῦ ἐνιαυτοῦ Ι̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — διατ(?)]ελῆ τὴν φροντίδα τοῦ πράγματος εἶναι πρὸς̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — — — τ]ὸν ἴδιον χρόνον ἐπιμελείας, ἐὰν κατὰ τὴν εἰ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —] τῷ δὲ ἐπαφέντι κηπουρῷ καὶ ὀχετηγοῦντι δι[ὰ(?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —] ἀποτάσσω εἰς τὴν τοῦ καινοῦ βαλανείου ἐπι[μέλειαν(?) — — — c.17-18 — — —]Ε̣ ὑδρομη[χαν— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]ον οὐκ ἐφείημι γείνεσθαι· εἰ γὰρ τολμήσειέν τ[ις(?) — — — — c.21-22 — — — —]Σ̣ ΠΡΟΣΤΕΤ̣[— — — — — — —]
[— — — — — — — — δηναρίοις — — —]ακισχειλίοις εἰς τὸ γυμνασιαρχικόν· περὶ μὲ[ν — — — — c.23-24 — — — — —]ΩΤΑΣΤΩ[— — — — — — — — —]
20 [— — — — — — — — — — ὑδρομηχ(?)]ανῶν μὴ πλέον πράττεσθαι τοῦ συνήθους ὑ[— — — — c.24-25 — — — — —] π̣ροδιατετ̣[αγμέν— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — α(?)]ὐταῖς ὑμῶν πλέονα σύνοδον ἐν ἑκάστῳ μην[ὶ  — — — — c.21-22 — — — — κα]τοικουν[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]των ξυλείας· εἰ μὲν ὁ χρόνος ἔτι μοι συνεχώρε[ι(?) — — — — c.23-24 — — — — —]ς̣ εἴ τι γνω[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — συ(?)]ναρπάζεται τῇ ἐπείξει μου, κελεύω τοὺς γερ̣[— — — — c.24-25 — — — — —] μηδὲ Μ̣Ι̣[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]είας, μηδὲ διὰ ταύτης τῆς αὐθαδίας καὶ ἐνε[— — — — c.24-25 — — — — —]ΑΠΡΟΣΤΕ[— — — — — — — — — —]
25 [— — — — — — — — — — — — τῆς τῶν] ξύλων χρήσεως ὡς ἐνδεεστάτην ὕλης πόλε̣[— — — — c.24-25 — — — — —]Τ̣ΙΝΙΠΟΙΕ[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —] μὲν γὰρ τάχα περὶ τούτου με, καὶ εἰ ἅπαν ἐπειγ̣[— — — — c.23-24 — — — — — τ(?)]οῦτο ΚΟ[— — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]ας τειμίας ἄξια ὡς τῷ δήμῳ [․c.5․] τὴν ἐκτη[— — — — c.23-24 — — — — — ἰ]δ̣ιωτικῶ[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —] αὐτὸν συνκεχωρῆσθαι· ❦ ἐπεὶ οὖν τὰ ἄλλ[α — — — — c.23-24 — — — — —]ΑΤ̣ΑΟ̣Ι̣Ο[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]α̣μην τοὺς τοῦτο τολμῶντας ποιεῖν, ἀ̣ν̣α̣γρ[— — — — c.24-25 — — — — —]ΙΘΕΝΤΑ[— — — — — — — — — — —]
30 [— — — — — — — — — — — — — — —] κ̣άλλειον· ὠχύρωται· ❦ τοῦτο τὸ διάταγμα β̣ε[— — c.13-14 — — ἐν τῷ ἐπιφανεστ(?)]άτῳ τῆς [πόλεως τόπῳ(?)]
[— — — — — — — — — — — — — — —] ἔσται πᾶσιν ΕΥΔ̣ΙΑ[․]ΕΣ̣ ἀναγειν[ώ]σ̣κ̣ειν [— — c.15-16 — — — ❦(?) προτεθῆν]αι β̣ούλομα[ι].
                                                                                                                vacat
32                                                              τῆι πόλει
[❦(?) — — c.10-11 — — Ἰ]ουλιανὸς διὰ τῆς Γ(αΐου) Π̣[— — c.11-12 — —]πα ❦
[— c.8-9 — ἐπιμ]ελείας τὴν στήλλην χα[ράξας ἀνέθηκεν ἐ]κ τῶν
35                                             ἰδίων.
Search Help
Contact Us