[ ] Att. — Ath.: Ag.(+) — stoich. — 464 a. — IG I² 928; Ag.17.1,A-C
A.II.a          lacuna
1       Ἀρι— — —
       Αἰσχ— — —
      Ἀντίμαχος
       Σμίκυθος
5        Κεφαλίον
       Νόμιος
      [․․․]ιλος
      [Ἀρι]στίον
      [․․]έσον
10        Μενέτιμος
       Εὐφρόνιος
       Δροπυλίον
       Μνεσικλείδες
       Πύρρο̣ς̣
15        Τρέμπον
      Ἐπιγένες
       Σμῖκρος
       ℎερμόδορ̣ο̣ς
      Ἐθελόσιος
20        Τλεσιμένες
      Ἐπιχαρῖν̣ος
       Σμικυθίον
       Χαιρέδεμος
       Μελάνθιος
25        ℎερμοτίον
       Λυσανδρίδες
       Εὐκλείδες
       Αἰσχυλίδες
       Μνεσικέδες
30       Ἀντίβιος
       Σοσίας
       ἐπὶ Σιγείοι·
       Κεφισόδορος
[Μαδ]ύτιοι·
35       [ἐν Καρ]δίαι ∶ Καλλία[ς]
      [․․․․]ν
[ἐν Ἐϊό]νι·
      [․․․․]ά%⁸⁰δες
38a        lacuna?
vv. 39-40 a sinistra vv. 10-14 sursum inscripti:
39 [․․]ισ̣ιβ̣— —
40 Χαρικλέες
III,Right.a.40a   vacat
41 Ἄταρβ[ος]
Θρασυ— — —
ἐν Θάσ[οι]
Οἰνιά[δες]
45 ℎυπερ̣— — —
Δικαιο— — —
Θόμορ[ιος]
Θιθαλ— — —
Θομέν[ες]
50 Θόδορο[ς]
[Θ]υμοχ[άρες]
ℎ̣ικέσ[ιος]
Π̣ύρρο[ς]
53a   vacat
B.I/II.db.54    Οἰε]ΐς
I.d.55 [Λυ]κόφρον
[․․․]ίας
[Πολ]υχαρίδες
[․․․]ίθεος
[Ἐμπ]εδοκλε͂ς
60 [․․․]ολίον
[․․․․]οπίον
[․․․]ονίδες
[Μνε]σαρχίδες
[․․․]ικλε͂ς
65 [․․․]οφιλίδες
[ℎερ]μάϊχος
[․․․]ῖνος
[․․․]ες
[Αἰσ]χίνες
70 [Καλ]λιγένες
[․․․]ον
[․․․․]στρατο[ς]
72a   lacuna
c.73 [Ἀρι]στόδεμος
[ℎερ]μόλυκος
75 [․․․]τιλίδες
[Ἐπ]ικλείδες
[․․]όστρατο[ς]
[․․]λίας
[․․]τρ[— — —]
79a   lacuna
II.b.80      [․․․]αῖος
     [․․․]ρ̣ασ[ί]ας
     [Κεφ]ισόδορο[ς]
     [․․․]ΕΘΣΟΘΟΣ
     [․․․]άρατος
85      [․․․]λίδες
     [․․․]τιτέλες
     [․․․]θες
     [Χαι]ρέλες
     [․․․]οκλείδες
90      [․․․․]μ[․]ς
     [․․․․]θεος
     [․․․․]ς
     [․․․․]ας
     [․․․]ρον
95      [․․․]ίσανδρος
     [․․․]άρες
     [․․․]ννον
     [․․․7․․․]ορο[ς]
98a         lacuna
c.99      [․․․]σιάδες
100      [․․․․]ένες
     [․․․]χάρες
     [․․․․]δον
     [․․․]υλλος
     [․․․]τιος
105      [․․․]#⁷ριος
     [․․․․]ίας
     [Θρά]συλλος
     [․․․․]ος
     [․․․]ράτες
110      [․․․]ροντίδες
     [․․․․]νος
     [Εὐέ]νπολος
     [Μελ]άνθιος
     [—3-4—]πιος
115      [․․․]τόδεμος
     [—3-4—]ένιος
     [․․․]ιμοκλε͂ς
[Βυζά]ντιο[ι]
[ἐπὶ Σιγ]είοι
120      [․․]τόδεμος
     [Φιλ]άρμοστο[ς]
     [․․․]οκλε͂ς
     [․․]ον
     [․․]όχσενος
125      [Ζό]πυρος
          Φιλῖνο[ς]
         Φιλο͂ργο[ς]
127a vv. 128-129 a dextra vv. 110-115 sursum inscripti:
128 Εὐδικίδες
Ἀν̣δρόβολος
130
III,Right.b.130 ἐν Θάσ[οι]·
Ἀντίδο[․ος]
[Σ]πίνθα[ρος]
[․]α[․]μεν— —
[․]υκο— — —
134a    vacat
C.III,Right.e.134b   lacuna
135 [․․․]#⁷#⁷— — —
[․․]φαν— — —
[․․]ειλ̣[․]ο[․]
[Χα]ιρριππ̣— —
138a vacat 0.05
139 θεράπον̣τ̣ες
140 [ℎ]ύλας
140a vacat 0.05
141 [ἐ]ν Ἐϊόνι̣·
[Χ]αριχσενί̣[δες]
ℎερμι̣— — —
[․․]ν̣#⁷— — —
145   lacuna?
Search Help