Regions : Attica (IG I-III)

IG II² 1421    Previous Inscription IG II² 1420    IG II² 1422 Next Inscription

Att. — stoich. — 374/3 — IG II² 1421 Add. (pt. 2.2 p. 799)
See also: SEG 21:549 

[τάδε οἱ ταμίαι τῆς θεο̑ οἱ ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχοντος — — —  — — — Κη]φισιεύς, Πρωτο — — —  — — —, — — —  — — —  — — —, — — —  — —

[—  — — —, — — —  — — —  — — —, — — —  — — —  Θρ]ιάσιος, Πιστί[δης — — —  — — —, — — —  — — —  — — —,  — — —  — —]

[—  — — —, — — —  — — —  — — —  παρέδοσαν τοῖς ταμίαι]ς, οἷς Γλαυκέ[της — — —  — — —  ἐγραμμάτευεν, παραλαβόντες παρὰ τῶν]

[προτέρων ταμιῶν — — —  — — —  — — —  — — —  — — —  — — —]ου, Εὐρυκλείδ[ο — — —  — — —,  — — —  — — —  — — —, — — —  — — —  — —],

5

[— — —  — — —  — — —, — — —  — — —  — — —, παρέδοσαν τοῖς ταμίαις τοῖ]ς ἐπὶ Ἀστείο ἄρ[χοντος, οἷς — — —  — — —  — — — ἐγραμμάτευεν spatio relicto, ubi decem nomina perscribi possent]

5a

                                           vacat 0.055

col. I.5b

29 vs perierunt

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

6

δοκι[μεία λεῖαι χρυσαῖ ΔΔΔΔ𐅃Ι],

σταθμ[όν]· | [𐅄ΔΔΔ𐅃]𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ (sinistra)

χρυσίο[ν, ὃ παρὰ Ἀριστάρχωι]

ηὑρέθη, [σταθμόν]· | [𐅃𐅂𐅂Ι]

10

[ἑ]λικτῆρε[ς Ἀρτέμιδος Βραυρωνί]-

ας χρυσοῖ, στ[αθμόν]· | [𐅂𐅂𐅂]ΙΙΙΙΙ

πρὸς τὴν Νίκ[ην οἱ ἐπιστάται]

προσαπέδοσα[ν παραλαβόντες παρὰ]

τῶν προτέρων [ἐπιστατῶν],

15

σταθμόν· | — — — —𐅁

ἀπὸ τῶν θυμι[ατηρίων χρυσίον, ὃ]

[π]αρὰ Καλλιμ[άχωι ηὑρέθη, σταθμόν]· | — — — — —

    vacat

col. II.17a

[τάδε χρ]υσᾶ καὶ ἐπίτηκτ[α καὶ ὑπό]-

[χαλκα π]αρελάβομεν ἄστ[ατα]·

18

  [κρα]τὴρ ἐπίτηκτος ἐ[πίχρυσος]

19

  [ὑπά]ργυρος· ὑπόστα[τον]

20

  [κρα]τῆρος ὑπόχαλκ[ον]

  [ἐπί]χρυσον.

  [γορ]γόνειον χρυσ[ο̑ν ὑπάργυ]-

  [ρον] ἐπίτηκτον ἀπ[ὸ τῆς ἀσπί]-

  [δος] τῆς ἀπὸ το̑ νεώ.

25

  [ἀσπ]ιδίσκαι ἐπίχρ[υσοι ὑπάρ]-

  [γυ]ροι τέτταρες.

  [ἀκι]νάκης σιδηρο̑ς [τὴν λαβὴν]

  [χρυ]σῆν ἔχων, τὸ δὲ κο[λειὸν]

  [ἐλε]φάντινον περίχ[ρυσον],

30

  [τὸ δὲ] πυγλίον χρυσ[ο̑ν].

  [ἀσπίδες] ἐπίχρυσο[ι λεῖαι δύο].

  [τρίτη ἀσπὶ]ς ἐπί[χρυσος]

  [γοργόνειον ἔχοσα].

  [ἀνθέμιον χαλκο̑ν ἐπ]ιτήκ[τωι]

35

  [περικεχρυσωμένον].

  [ὑποδερίδιον ξύλιν]ον ἐπί-

  [χρυσον].

  [κανο̑ν κατάχρυσο]ν ὑπόχαλ[κ]-

  [ον χαλκᾶ διερείσ]ματα ἔχον.

40

[τάδε σταθμῶι παρε]λάβομεν

[χρυσᾶ καὶ ἐπίτηκ]τα καὶ ὑπό[χ]αλκα·

  [κανο̑ν χρυσο̑ν] ὑπόχαλκον, ἵνα

  [ὁ Ἀπόλλων, στα]θμόν· | [ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂] (sinistra)

  [ἕτερον κανο̑ν] χρυσο̑ν ὑπό-

45

  [χαλκον, ἵνα ὁ Ζ]εύς, σταθμόν· | [ΧΧΧ𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ]

  [φιάλη χαλκοκ]ρὰς βαρβαρική,

  [ἣν Κλέων ἀνέ]θηκε, σταθμόν· | [Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ]

  [φιάλη ὑπάργ]υρος ἀκυλωτή,

  [σταθμόν]· | [Η𐅂ΙΙΙΙ]

50

  [θυμιατήρι]ον ἐπίχρυσον, ἵνα

  [τὸ ἄλφα πα]ρασεσήμανται,

  [σταθμὸν σ]ὺν τοῖς ἥλοι[ς] το[ῖς]

  [χαλκοῖς]· | [ΧΧΧΗΗΗΗ]

  [θυμιατή]ριον ἐπίχρυσον ὑ[πό]-

55

  [χαλκον, ἵν]α τὸ βῆτα παρασε-

  [σήμαντ]αι, σταθμόν· | [ΧΧΧΗ𐅄ΔΔ]

  [χρυσίο]ν ἐπίτηκτ[ο]ν

  [ὑπάργυ]ρον, σταθμόν· | [𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ]

  [χρυσί]ον ἐπίτηκ[τον] ἀπὸ τῶν

60

  [ἀκρωτη]ρίων το̑ [νεὼ τῆς]

  [Νίκης, σ]ταθ[μόν]· | [𐅃𐅂ΙΙΙ] (sinistra)

  — — — — — — —

col. III.61a

18 vs perierunt

62

σ[ταθμόν]· | — — ΗΔΔΔΔ

ἀμ[φορῆς? — — σταθμόν]· | ΧΗΗΗ𐅃̣𐅂𐅂

οἰνο[χόαι ἀργυραῖ τρε̑ς, σταθμόν]· | ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ

65

φιάλαι [ἀργυραῖ δύο],

σταθμόν· | ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂

ἀργυρίο ἐπ[ιτήκτο, ὃ κατέ]-

βαλε πρὸς τὸ [βάθρον?]

το̑ χερνιβε[ίο — — —]

70

Σουνιεύς, [σταθμόν]· | Η

Μελητάδο πα[ρακαταθήκη]

ἀργυρίο ἐπι[τήκτο, σταθμόν]· | ΔΔΔ

τῶν πινάκων [περιτμήματα],

σταθμόν· | ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ

75

ξενικο̑ ἀργ[υρίο σὺν τῶι]

ἀμφιδειδ[ίωι, σταθμόν]· | 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ

νῆττα ἀρ[γυρᾶ ἀπὸ το̑ θυμι]-

ατηρίο [τοῖν θεοῖν, σταθμόν]· | Δ̣𐅂ΙΙΙ

ὀμφα[λοὶ φιαλῶν δυοῖν],

80

σταθ[μόν]· | Η𐅄

οἰν[οχόη ἀργυρᾶ, σταθμόν]· | 𐅅Η𐅄𐅂𐅂

  vacat

col. IV.82

[ἐν τῶι Ἑκατομπέδωι]·

[σταθμία χαλκᾶ ΔΙΙ].

[μάχαιρα σιδηρᾶ ἐλ]εφάντ[ινον]

85

[κολεὸν ἔχοσα, ἣν] ἡ βολὴ ἀνέ[θηκεν]

[ἡ ἐπ’ Ἀντιγένος] ἄρχοντος.

[βοΐδιον ἐλε]φάντινον,

[ὃ Σμικύθη ἀ]νέθηκεν.

[παλλάδι]ον ἐλεφάντινον

90

[ἐπίχρυ]σον καὶ ἀσπιδίσκη

[ἐπίχ]ρυσος.

[χρυ]σῖτις λίθος ἐπὶ κίονο[ς]

[ξυ]λίνο.

κυνῆ χαλκῆ ἐπίχρυσος.

95

γραμματεῖον παρὰ τῆς βο[λῆς]

τῆς ἐξ Ἀρέο πάγο σεσημασμ[ένον].

θρόνοι μεγάλοι τρε̑ς οὐχ ὑ[γιε̑ς]

ἀνακλίσες ἔχοντες

ἠλεφαντωμένας.

100

ἕτερος θρόνος ἀ[ν]άκλισιν <οὐκ> ἔχ[ων].

ὄνυξ μέγας κατεαγώς.

φιάλη χαλκῆ, ἣν Καλλίας

Πλωθειεὺς ἀνέθηκεν.

θρόνος Θετταλικός.

105

συβήνη ἐ[λ]εφαν[τ]ίνη ἡ παρὰ

[Μ]ηθυμνα[ί]ων ἐ[πίχρ]υσος.

[δί]φρος κατεαγ[ὼς ἑ̑ς], ὑγιεῖ[ς δύο].

[θρόν]οι τέτταρες, οἱ τρε̑ς ὑ[γιε̑ς].

[κλῖναι] Μιλησιοργε̑ς δέκα

110

[ἐπισκε]υῆς [δ]εόμεναι.

ὀκλ[αδία]ι δέκα.

τράπ[εζα] ἠλεφαντωμέν[η].

ἀσπίδε[ς ἐ]πίχρυσοι ὑ[πόξυλοι]

[ἐ]πίσημοι ΔΔ𐅃· τούτω[ν μία]

115

οὐκ ἔχει τὸ <ἐ>πίσ[ημ]ο[ν].

ὄνυξ ἐγ κυλιχν[ίδι]

ἄνευ δακτυλίο.

ξυστίς, ἣν Φαρνα[β — — ἀνέθηκεν].

λύριον ἐλεφάν[τινον]

120

ἔχον τὸ σκῦτος

ἐπίτηκτον ἐπ[ίχρυσον].

ἀσπίδες ἐ<π>ίχα[λκοι — —].

κρανίδιον μι[κρὸν περίχρυσον]

παρειὰς χρυσ[ᾶς ἔχον, τὸν δὲ]

125

λόφον ἐλεφ[άντινον].

Θήραια [ΙΙΙΙ]

φιάλ[ι]ο[ν χαλκοῦν].

κανο̑[ν ὑπόξυλον, ἵνα τὰ ἐλεφάντινα]

ζώιδ[ια].

130

                     vacat

PH3637