Regions : Attica (IG I-III)

IG II² 1388    Previous Inscription IG II² 1387    IG II² 1389 Next Inscription

Att. — stoich. 45 — 398/7 — IG II² 1388 Add. (pt. 2.2 p. 798)
See also: SEG 23:83 
face A.1

[θε]οί

[τάδε οἱ ταμίαι τῶν ἱερῶ]ν χρημάτων τῆς Ἀθηνάας καὶ τῶν ἄ-

[λλων θεῶν οἱ ἐπὶ Εὐθυκλ]έος ἄρχοντος Ἐπιχάρης Εὐωνυμε-

[ύς, Πρωτοκλέης Ἰκαριε]ύς, Κηφισοφῶν Παιανιεύς, Χαρίας Π-

5

[ήληξ, Δημοκλῆς Κεφαλῆ]θεν, Δ[ι]ογείτων Ἀχαρνεύς, vacat

[Διομήδης Φλυεύς, Ἀρισ]τοκλῆς Ἁμαξαντειεύς, Φιλοκράτης

[Ἀφιδναῖος, Ἀνθεμίων] Ἀναφλύστιος, οἷς Μνησίεργος Ἀθμο-

[νεὺς ἐγραμμάτευε, πα]ρέδοσαν ταμίαις τοῖς ἐπὶ Σονιάδο

[ἄρχοντος ․․․8․․․․]άτωι Εὐωνυμεῖ, Χαρίαι Ἀραφηνίωι, Δι-

10

․․․․․․15․․․․․․․ιεῖ, Εὐβίωι Αἰθαλίδηι, Εὐάθλωι ἐκ Κερ-

[αμέων, ․․․․10․․․․]νεῖ, Φιλωτάδηι Δεκελειεῖ, vacat

11a

                             vacat

12

[ξένωι Ἀναφλυ]στίωι, οἷς Μόρυχος Βουτάδης ἐγραμμ[άτευε],

[παραδεξάμε]νοι παρὰ τῶν π[ρ]οτέρ[ω]ν ταμιῶν τῶν ἐπὶ [Ἀριστ]-

[οκράτος ἄρ]χοντος Σωκράτ[ο]ς Λαμ[πτ]ρέως καὶ συναρ[χόντω]-

15

[ν, οἷς Χαιρί]ων Ἐλευσίνιος [ἐ]γραμμάτευε, ἐν τῶι νεὼι τῶι Ἑ-

[κατομπέδ]ωι ἀριθμῶι καὶ σ[τα]θμῶι· Νίκης χρυσῆς πρῶτος ῥ-

[υμός· κε]φαλή, στεφάνη, ἐνωιδ[ί]ω, ὅρμος, ὑποδερίς, ἥλω δύο χρ-

[υσώ, χὲ]ρ ἀριστερά, ἀμφιδέα, χρυσίδια μικρά ∶∶∶ σταθμὸν το-

[ύτων ∶Χ]ΧΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ δεύτερος ῥυμός· θώραξ, στρόφιον· σταθ-

20

[μὸν τ]ούτων ∶ΧΧΔ∶ τρίτος ῥυμός· ἀπόπτυγμα, περόναι δύο, πόδ-

[ε δύο]· σταθμὸν τούτων ∶Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τέταρτος ῥυμός·

[χὲρ] δεξιά, ἀμφιδέα, στέφανος, κατωρίδε δύο· σταθμὸν τούτ-

[ων ∶Χ]𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ πέμπτος ῥυμός· ἀκρωτ[ή]ριον, χρυσίον ὀπ-

[ίσθ]ιον, σκέλε δύο· σταθμὸν τούτων ΧΧΧΧ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ θυμ[ι]ατήριον

25

[ἀρ]γυρο̑ν, ὃ Κλεοστράτη ἀνέθηκεν Νικηράτο, χαλκᾶ διερεί-

[σματα] ἔχον, σταθμὸν τούτο ∶ΧΗΗΗ∶ χρυσίον ἄπυρο[ν], σ[τα]θμὸν

[τούτο ∶ΙΙ]Ι𐅁∶ ἀμφιδέα[ι] χρυσαῖ λεπταὶ [ΙΙ], Πολυΐππη Μελετέωνο-

[ς Ἀχαρν]έως ἀνέθηκεν, στ[α]θμὸ[ν] τούτοιν∶ 𐅂ΙΙΙΙ· στρεπτὸν περ-

[ίχρυσ]ον ὑπάργυρον, σταθμὸν το[ύ]το ∶𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ στέφανος χρυ-

30

[σο̑ς, ἀρ]ιστεῖα τῆς θεο̑, σταθμὸν τούτο ∶ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ οἰνοχόα-

[ι ἀργ]υραῖ ∶ΙΙΙ∶ σταθμὸν τούτων ∶ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ∶ στέφανος χρυσ-

[ο̑]ς, ὃν Λύσανδρος Ἀριστοκρίτο Λακεδαιμόνιος ἀνέθηκεν,

σταθμὸν τούτο ∶𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ∶ στέφανος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃγ Γέλων Τ-

[λησ]ωνίδο Πελληνεὺς ἀνέθηκε, σταθμὸν τούτο ∶Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφ-

35

[αν]ος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃν Ἱεροκλῆς Φασηλίτης ἀνέθηκε, σταθ-

[μ]ὸν τούτο ∶𐅄𐅃[𐅂]𐅂𐅂𐅂∶ στέφανος θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃν ἡ πόλις ἀνέθ[η]-

37

[κε] τὰ  νικητήρια το̑ κιθαρωιδο̑, σταθμὸν τούτο ∶𐅄ΔΔΔ𐅃∶ στέφ-

[ανο]ς θαλλο̑ χρυσο̑ς, ὃν Ἀριστομάχη Ἀριστοκλέος ἀνέθηκε,

[σταθ]μὸν τούτο ∶ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ∶ δακτύλιος ἀπέρων χρυσο̑ς, ὃν Πλάτθ-

40

[ις Αἰ]γινήτης ἀνέθηκε, σταθμὸν τούτο ∶Ι𐅁∶ στέφανος χρυσο̑-

[ς, ὃν ἡ Ν]ίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χερὸς το̑ ἀγάλμα-

[τος το̑ χ]ρυσο̑, ἄσταθμος. Φωκαϊκὼ στατῆρε ∶ΙΙ∶ ἕκται Φωκαΐδε-

[ς ∶ΔΙΙ∶ σίγ]λοι Μηδικοὶ ἀργυροῖ ∶ΔΙ∶ ὑπόστατον χρυσο̑ν, ἄσταθ-

[μον. κρατ]ὴρ ὑπάργυρος ἐπίτηκτος, ἄσταθμος.  ἕκτη Φωκαῒ[ς]

45

[μία. δύο σφρ]αγῖδε λιθίνω, χρυσο̑ν ἔχοσα τὸν δακτύλιον, ἡ [δ’]

[ἑτέρα ἀργυ]ρο̑ν. σκάφαι χαλκαῖ ∶Η∶ σταθμία χαλκᾶ ∶Δ[Ι]Ι∶ μάχαι[ρ]-

[α ἐλεφάντινον τὸ κολ]εὸν ἔχοσα· ταύτην ἡ βολὴ ἀνέθηκεν [ἡ] <ἐπ’>

[Ἀντιγένος ἄρχοντος. καρχ]ήσιον Διὸς Πολιῶς ἀργυρο̑[ν, στ]-

[αθμὸν τούτο ∶Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶] Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας χρυ[σίδ]-

50

[ες ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․] χρυσίδες ∶ΙΙΙ∶ —  —  —

face B.51

[θε]ο[ί].

[τ]άδε ἄ[γ]ραφα παρέδοσαν καὶ ἄστατα [ἐπέτεια· γοργόνειον χρυσο̑ν]

ὑπάργυρον ἀπὸ τ[ῆ]ς ἀσπίδος τῆς ἀπὸ το̑ [νεώ. ἀργύριον κίβδηλον τ]-

[ὸ] Ἐλευσινόθεν ⋮ΔΔ𐅃⋮ βοίδιον ἐλεφάντιν[ον. φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Λεωκρ]-

55

άτης Αἴσχρωνος Φαληρεὺς ἀνέθηκε, σταθ[μὸν ταύτης ∶ΗΔ∶ φιάλη ἀργυ]-

[ρ]ᾶ, ἣν Λυσιμάχη Τηλεμάχο μήτηρ <ἀνέθηκε>, ἐν ἧι τὸ [γοργόνειον, σταθμὸν ․․․]

𐅂𐅂𐅂⋮ δακτύλιος χρυσο̑ς ἐν πινακίωι, ὃν Κλ[εινομάχη ἀνέθηκε Ἀρτέμ]-

ιδι Βραυρωνίαι. δακτύλιος χρυσο̑ς, καὶ χρ[υσίον ἄπυρον ἀργυρίω]-

ι δεδεμένον, ὃν Φρυνίσκος Θετταλὸς ἀνέθ[ηκε, σταθμὸν τούτων ∶․․]

60

𐅂𐅂∶ ἐνωιδίω [χ]ρυσὼ ∶ΙΙ∶ Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας, ․․․․․․․17․․․․․․․․

ος ἀνέθηκε, σταθμὸν ∶ΙΙΙ𐅁∶ στατῆρες κίβδηλοι [ἐν κιβωτίωι σεσημασ]-

μένοι οἱ παρὰ Λάκωνος. ὄνυξ μέγας τραγελάφο πρια[πίζοντος?, στα]-

θμὸν ∶ΔΔΔ𐅂𐅂∶ χρυσία σύμμεικτα διάλιθα καὶ ἐνώιδ[ιον, σταθμὸν ∶Η].

τάδε ἐπέτεια παρέδομεν· χρυσίον, ὃ Ἀριστοκλῆς ὁ ἀπο․․․․9․․․․

65

ης ἀπήνεγκεν, τὸ ἀπὸ το̑ βάθρο το̑ ἀγάλματος, σταθμὸν ∶Η[․․․․∶ ἕτερο]-

ν χρυσίον, ὃ παρὰ τῶι χρυσοχόωι ηὑρέθη, σταθμὸν ∶ΙΙΙ𐅁∶ στέφ[ανος χρυ]-

σο̑ς, ἀριστεῖα τῆς θεο̑, σταθμὸν ∶ΗΗΔΔΔΔ𐅃Ι𐅁∶ παλλάδιον ἐλε[φάντιν]-

ον περίχρυσον, καὶ ἡ ἀσπὶς ἐπίχρυσος, ὃ Ἀρχίας ἐμ Πειραιε[ῖ οἰκῶ]-

ν ἀνέθηκε. Ἄνδρων Ἐλαιόσιος ἀπήρξατο χρυσᾶς ∶𐅂𐅂∶ Θράσυλλο[ς Εὐω]-

70

νυμεὺς χρυσο̑ν ∶𐅁∶ στατῆρε ∶ΙΙ∶ Αἰγιναίω․ Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας· [χρυ]-

σο̑ς δακτύλιος, ὃν Ἀξιοθέα Σωκλέος γυνὴ ἀνέθηκε, σταθμὸν ∶𐅂ΙΙΙ∶ [ἀ]-

ργύριον σύμμεικτον ἄσημον, σταθμὸν ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ χρυσίον ἄσημον, [στα]-

θμὸν ∶𐅂𐅂𐅂∶ τάδε ἐν τῶι Ὀπισθοδόμωι· ἐκ τῆς κιβωτο̑ τῆς Βραυρων[όθε]-

ν· ἱππικὸς κεκρύφαλος, ἐχήνια, Ξενότιμος Καρκίνο ἀνέθηκε. ἐ[ν ἑτ]-

75

έρωι κιβωτίωι· συβήνη ἐλεφαντίνη κατάχρυσος.  ἐν κιβωτί[ωι· ὅρμ]-

ω δύο, ὑποδερίς, διοπῶν δύο ζεύγε. ταῦτα ὑπόξυλα κατακε[χρυσωμέ]-

να· φυσητόν, μήλω δύο ὑποξύλω κατακεχρυσωμένω, δακτύ[λιοι σιδη]-

ροῖ ὀκτώ, πρὸς ἑνὶ χρυσίον ἄπυρον πρόσεστιν, σφραγὶ[ς ὑαλίνη, κα]-

ττιτέρινα ἐνώιδια πέντε· ταῦτα Θαυμαρέτη ἀνέθηκ[ε Τιμωνίδο γ]-

80

υνή. ἐγ κιβωτίωι· λύριον ἐλεφάντινον καὶ πλῆκτρον [ἠλεφαντωμέ]-

νον ξύλινον. ἐγ κιβωτίωι ποικίλωι, ὃ Κλειτὼ Ἀριστο[κράτος το̑ Ὀλ]-

ίο Κίμωνος γυνὴ ἀνέθηκε· ἐν τῶι κιβωτίωι ἔνι ἐγ κυλ[․․6․․․ σφρα]-

γὶς χρυσο̑ν δακτύλιον ἔχοσα· Δέξιλλα ἀνέθηκε· ὄχθοι[βο]ς [χρυσία]

ἔχων δώδεκα, ἕτερος ὄχθοιβος χρυσία ἔχων ∶ΔΙΙ∶ ὄχθοιβος χ[ρυσία ἔ]-

85

χων ∶𐅃ΙΙ∶ χλιδὼν χρυσία ἔχων ∶Δ∶ σὺν τῶι ἀπύρωι, σφραγῖδε ὑα[λίνα ποι]-

κίλα ∶ΙΙ∶ περικεχρυσωμέναι ἁλύσες χρυσᾶς ἔχοσαι, ὄνυξ [σφραγὶς χ]-

ρυσο̑ν δακτύλιον ἔχων, σφραγὶς ἴασπις χρυσο̑ν δακτύλ[ιον ἔχοσα],

σφραγὶς ἴασπις περικεχρυσωμένη, σφραγὶς ὑαλίνη [περικεχρυσ]-

ωμένη χρυσο̑ν δακτύλιον ἔχοσα, σφραγῖδες δύο ἀργυ[ρο̑ς δακτυλί]-

90

ος ἔχοσαι, σφραγῖδες ὑάλιναι ∶𐅃ΙΙ∶ ποικίλαι περικε[χρυσωμέναι, σ]-

φραγὶς περίχρυσος, ὑποδερὶς πρὸς [λίν]ωι ἔχοσα ․․․․․13․․․․․․

․ ἐν τῶι μέσωι ἄπυρον χρυσίον καὶ ἀμφι[δέαι ․․․․․․․16․․․․․․․]

[․․․․․․15․․․․․․․ ἔ]χων ∶ΙΙΙ∶ κ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․·

PH3604