Regions : Attica (IG I-III)

IG II² 1330    Previous Inscription IG II² 1329    IG II² 1331 Next Inscription

Att. — non-stoich. 56-62 — 163-130
See also: SEG 3:129 

[ἔδοξεν τοῖς περὶ τὸ]ν Διόν[υσ]ον τ[εχνίταις]·

[ἐπειδὴ βασιλεὺς] Ἀρι[α]ράθης Εὐ[σεβὴς καὶ Φιλοπάτωρ — — — — — — — —]

[— — — — — τιμ]ώμενος ὑπὸ [τοῦ κοινοῦ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν]

[— — — — — — ἀ]ποστειλάντ[ων — — — — — — — — — τῶν τεχνιτῶν]

5

[τῶν συντελούντων Ἀθ]ήνησιν ψήιφισ[μα καὶ πρεσβείαν — — — — — — — —]

ιο̣[— — — — — — ἀ]πεδέξατο φιλ[οφρόνως — — — — — τοῦ ἐπιμελητ]-

οῦ [καὶ Μενελάου π]οιητοῦ τραγω[ιδιῶν — — — — — — — — — — — — —]

․α — — — — — — Λ․ΕΓΕΝΙ․ΣΚ — — — — — — — — — — — — — —

λα — — — — — — ․ου ἀρχαι — — — — — — — — — — — — — — — —

10

․ω[— — — — — ἐν]δοξοτάτη — — — — — — — — — — — — — — —

․αι — — — — — — ς Ῥωμαίων κ — — — — — — — — — — — — — —

λ̣κι — — — — — — — υσαν παρεκά[λεσαν δὲ τὸν βασιλέα ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἡ σύ]-

νοδ[ος τῶν τεχνιτῶν α]ὐξηθήσεται τ — — — — — — — — — — — — — —

και — — — — — — ιας, ἐφ’ οἷς ἀποδ[εξάμενος τὴν αἵρεσιν αὐτῶν φιλανθρώπως καὶ]

15

γεν̣[ναίως ὑπέσχετο π]έμψειν δωρεὰ[ς — — — — — — — — — — — — —]

νηφ — — — — — — ια․ καὶ ἐξαπέστ[ειλεν — — — — — — — — — —]

τριο — — — — — — αι καὶ ἡ σύνοδος — — — — — — — — — — — —

μεγα — — — — — — ντας ἑαυτὴν ἀπο[— — — — — — — μὴ λείπεσθαι ἐν]

χάριτ[ο]ς [ἀποδόσει] ἀλλὰ μεγάλαις καὶ [καλαῖς τιμαῖς κοσμεῖν, ὅπως ἡ πρὸς τοὺς]

20

εὐεργέτας [χάρις] ἅπασιν ἀνθρώποις [φανερὰ γίγνηται, ἀγαθῆι τύχηι· δεδόχθαι]

τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις ἐπ[αινέσαι μὲν βασιλέα Ἀριαράθην Εὐσεβῆ]

καὶ Φιλοπάτορα βασιλέως Ἀριαράθου [Εὐσεβοῦς καὶ βασιλίσσης Ἀντιοχίδος]

εὐσεβείας ἕνεκεν καὶ δικαιοσύνης καὶ [φιλοτιμίας τῆς εἰς τοὺς τεχνίτας]·

στῆσαι δὲ αὐτοῦ καὶ ἄγαλμα παρὰ τὸν θε[ὸν — — — — καὶ εἰκόνα χαλ]-

25

κῆν ἐν τῶι προπυλαίωι τοῦ τεμένους καὶ [— — — — — — — ἀνειπεῖν δὲ]

καὶ τῶν εἰκόνων τὴν ἀνάθεσιν Διονυσί[ων τε τῶν ἐν ἄστει καινοῖς τραγωι]-

δοῖς καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων τοῖ[ς γυμνικοῖς ἀγῶσι· τῆς δὲ ἀναγορεύ]-

σεως ἐπιμεληθῆναι τὸν ἐπιμελητήν. πα[ρασκευάσαι δὲ ἱερεῖα εἰς θυσίαν τῶι]

Διονύσωι ἀπὸ τῶν προσόδων κοινῶν κ[άλλιστα τὸν ἐπιμελητὴν καὶ Μενέλαον]

30

ποιητὴν τραγικὸν μετὰ τοῦ ἱερέως τοῦ Δ[ιονύσου καὶ θῦσαι ὑπὲρ σωτηρίας τῆς]

συνόδου καὶ βασιλέως Ἀριαράθου καὶ βασιλ[ίσσης Νύσης — — — — — —]

καὶ μερίδα νεῖμαι πᾶ[σ]ιν τοῖς μετέχουσιν [τῆς συνόδου καὶ παισὶ καὶ γυναιξὶν?]

[α][τ]ῶν. μερίσαι δὲ τὸν [ἐπ]ιμελητὴν τοῦ Μετ[αγειτνιῶνος μηνὸς τὴν τετράδα]

[ἐ]πὶ δέκα ὑπὲρ τοῦ βασ[ιλ]έως καὶ τὴν πέμπτ[ην ἐπὶ δέκα ὑπὲρ τῆς βασιλίσσης]

35

παι․․․ν, τὸν [δ’] ὑπηρέτην προγρ[ά]ψαι — — — — — — — — — —

ἡμερῶ[ν] τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου καί σ[τε]φα[νοῦν τὸ ἄγαλμα τὸ τοῦ βασιλέως]

καὶ θυμιᾶν κ[αὶ] δαῖδα ἱστάνειν καὶ ἐν τ․․․σι[— — — — — — — — — — βα]-

σιλεῖ Ἀριαράθει Εὐσεβεῖ καὶ Φιλοπάτορι ․ΟΛ[— — — — — — εἶναι δὲ ἡμέ]-

ραν ἐπώνυμον κατὰ μῆνα τὴν τετράδα ἐπὶ δ[έκα — — — — καὶ τῆι ἡμέ]-

40

ραι ταύτει μετὰ τὸ τοῦ Διον[ύ]σου καὶ ἰδία[ι θῦ]σα̣[ι? — — — — — — — —]

μένου τὸ νικῆσαν· καταλέγε[ιν] δὲ τὸν ἐπιμελη[τὴν τοὺς — — — — — — —]

ἀπαρξο[μέ]νους· εἰ δὲ μή, ζημ[ι]οῦν τὸμ μὴ πε[π]οι[ηκότα. τῆι δὲ — — — τοῦ αὐ]-

τοῦ μηνὸς τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου κατ’ ἐνιαυ[τὸν ἀγῶνα μουσικὸν τιθέναι τοὺς]

τεχνίτας καὶ διδόναι τῶν ὠιδῶν τῶι νικήσα[ντι — — — — — — — — — —]

45

καὶ κωμωιδοῖς παλαιοῖς καὶ τραγωιδοῖς, κατὰ [τὰ αὐτὰ δὲ καὶ καινοῖς κωμωι]-

δοῖς καὶ τραγωιδοῖς. ἑλέσθαι δὲ ἤδη ἐξ ἑαυτ[ῶν τρεῖς ἄνδρας μετὰ τοῦ ἐπιμελη]-

τοῦ καὶ τοῦ ἱερέως τοὺς τεχνίτας οἵτιν[ες τῆς τε ποιήσεως τῶν εἰκό]-

νων ἐπιμελήσονται καὶ ἀναθήσουσιν ὡς κ[άλλιστα — — — — — — — —]

κοινά. καὶ [ἐ]ὰν πρεσβεία τις ἔλθῃ παρὰ Ἀρια[ράθου — — — — — — —]

50

γίνωνται, θεωροδόκον ἀεὶ ὑπακούειν κα[ὶ — — — — — — — — — τὸν]

ἐπιμελητὴν τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐὰν καὶ [— — — — — — — Παναθηναίοις]

ἢ Ἐλευσινίοις βοῦν τε παρασκευάζε[ιν — — — — — — — — — ἑλέ]-

σθαι ἐξ ἑαυτῶν οἵτινες ὑπὲρ βασιλέ[ως Ἀριαράθου καὶ βασιλίσσης Νύσης]

θύσουσιν καὶ τἄλλα πράξουσιν ὅσα κα[λὰ νομίζεται, ἵνα τούτων συντελου]-

55

μένων ἀ[π]ολαμβάνῃ τὰς προση[κ]ούσας [χάριτας παρὰ τῶν τεχνιτῶν καὶ πολ]-

λοὶ [ζ]ηλωταὶ γίνωνται τῆς ὁμοίας αἱρ[έσεως ὁρῶντες τιμωμένους τοὺς]

τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις αἰτί[ους γιγνομένους ἀγαθῶν. ἑλέσθαι δὲ ἤ]-

δη τρεῖς ἄνδρας ἐξ ἑαυτῶν οἵτινες τό [τε ψήφισμα τόδε παραδώσουσι καὶ εὐ]-

χαριστήσουσι[ν] τῶι βασιλεῖ Ἀριαράθει [καὶ παρακαλέσουσι διατελεῖν παρ]-

60

έχοντα τὴν τε ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν [καὶ ἀτέλειαν — — — — — — —]

αὐτὸν τὴν δεδομένην ἐξ ἀρχῆς π[αρὰ][ριαράθου? — — — — — — —]

καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ ἀεί τινος [ἀγαθοῦ παραίτιον γίγνεσθαι αὐτοῖς]

καθάπερ καὶ αὐτὸς ἐπαγγέλλεται. ἀνα[γράψαι δὲ τὸν γραμματέα τόδε τὸ]

ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνην κ[α]ὶ στῆσα[ι παρὰ τὴν εἰκόνα, εἰς δὲ τὴν ποί]-

65

ησιν καὶ τὴν [ἀ]ναγραφὴν μερίσαι τὸν ἐπ[ιμελητὴν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].

             πρέσβεις εἱ[ρέθησαν]·

Μενέλαος ποιητὴς τραγικός, Θεόδοτος κιθ[αρωιδός — — — — — — — —]

67a

                      vacat spatium unius versus

68

ἔδοξεν τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τε[χνίταις]·

ἐπειδὴ βασίλισσα Νῦσα βασιλέως [— — — — — — — —, γυνὴ δὲ βασι]-

70

λέως Ἀριαράθου, εὔνους ὑπάρχει τ[ῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων καὶ τῶι κοι]-

νῶι τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτ[ῶν — — — — — — — — — — —]

[π]ρεσβευταὶ οἵ τε παρὰ τοῦ δήμου ἀ[πεσταλμένοι τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῆς συνόδου]

τῶν τεχνιτῶν ἀπομαρτυροῦσ[ι]ν ΗΙ — — — — — — — — — — — — —

    τοῦ δήμου καὶ τῆς συνόδου καὶ συμπ[ράττ — — — — — — — — — — —]

75

διατελεῖ πάντα τὰ καλῶς ἔχοντα δ[— — — — — — — — τῶν περὶ τὸν]

Διόνυσον τεχνιτῶν ἅμα τῶι ἀποδ — — — — — — — — — — — — —

βασιλέως Ἀριαράθου τὴν διασαφ[ουμένην — — — — — — — — — ἀπε]-

σ[τ]αλμένης τῆι συνόδ[ωι]· ἐβουθυτ[ησε δὲ καὶ — — — — — ὑπὲρ τοῦ]

[βα]σιλέως Ἀριαράθου καὶ [τ]ῆς βασιλ[ίσσης Νύσης — — — — — — — —]

80

αὐτὸν καὶ ἐμέρισεν ἀρ[γύ]ριον εἰς [τὴν τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου]

γενέθλιον ἡμέραν καὶ εἰς τὴν ἐχο[μένην τὴν τῆς βασιλίσσης]

[Ν]ύσης κα[ὶ — — —]υ καὶ ἐπὶ — — — — — — — — — — — — —

αὐτῶν κα[ὶ — — —]ησεν, ἵν[α? — — — — — — — — — — — — —]

․․․Ι#⁷Ι — — — ας εἰς τ — — — — — — — — — — — — — —

85

[— — — — — — παρ]αίτ[ιον γίγνεσθαι — — — — — — — — — —]

PH3546