Regions : Peloponnesos (IG IV-[VI]) : Saronic Gulf, Corinthia, and the Argolid (IG IV)

IG IV 314    Previous Inscription IG IV 313    IG IV 315 Next Inscription

Korinthia — Korinthos — 7th c. BC?

Λύσιπος {²⁶Λύσιππος}²⁶.

[Ἀχ]ιλεύς {²⁶Ἀχιλλεύς}²⁶.

PH27810