Regions

IC IV 72    Previous Inscription IC IV 71    IC IV 72a Next Inscription

Crete, Ctr. — Gortyna — boustr. — ca. 480-ca. 450 BC — Willetts (1967)
See also: SEG 18:393SEG 19:605SEG 35:982SEG 37:744SEG 45:1284 
col. I.1

θιοί.

ὄς κ’ ἐλευθέρο̄ι ἒ̄ δο̄́λο̄ι μέλλε̄ι ἀν-

πιμο̄λε̄̀ν, πρὸ δίκας με̄̀ ἄγεν. αἰ δ-

έ κ’ ἄγε̄ι, καταδικακσάτο̄ το̑ ἐλευθέρ-

5

ο̄ δέκα στατε̑ρανς, το̑ δο̄́λο̄ πέντ-

ε ὀ̑τι ἄγει καὶ δικακσάτο̄ λαγάσαι

ἐν ταῖς τρισὶ ἀμέραις. α̣ἰ [δέ] κα

με̣̄̀ [λαγ]άσει, καταδικαδδέτο̄ το̑ μὲν

ἐλευθέρο̄ στατε̑ρα, το̑ δο̄́λο̄ [δα]ρκν-

10

ὰν τᾶ̣ς̣ ἀμέρας ϝεκάστας, πρίν κα λα-

γάσει· το̑ δὲ κρόνο̄ τὸν δι[κ]αστ-

ὰν ὀμ̣νύντα κρίνεν. {²palmula}² αἰ δ’ ἀννίοιτο

με̄̀ ἄγεν, τὸν δικαστὰν ὀμνύντ-

α κρ[ί]νεν αἰ με̄̀ ἀποπο̄νίοι μαῖτυς.

15

αἰ δέ κα μο̄λε̑ι ὀ μὲν ἐλεύθερ̣ον

ὀ δ[ὲ δ]ο̑λον, κάρτονανς ἔ̄με̄ν

[ὄτερο]ί κ’ ἐλεύθερον ἀποπο̄νίο̄ν-

τι. αἰ δέ κ’ ἀνπὶ δο̄́λο̄ι μο̄λίο̄ντι

πο̄νίοντες ϝὸν ϝεκάτερος ἔ̄μ-

20

ε̄ν, αἰ μέν κα μαῖτυς ἀποπο̄νε̑ι, κ-

ατὰ τὸν μαίτυρα δικάδδεν, αἰ

δέ κ’ ἒ̄ ἀνποτέροις ἀποπο̄νίο̄ντι

ἒ̄ με̄δατέρο̄ι, τὸν δικαστὰν ὀ-

μνύντα κρίνεν. ἐ̑ δέ κα νικαθε̑ι ὀ

25

ἔκο̄ν, τὸμ μὲν ἐλεύθερον λαγ-

άσαι τᾶν πέ[ν]τ’ ἀμερᾶν, τὸν δὲ δο̑-

λο[ν] ἐς κε̑ρανς ἀποδόμε̄ν. αἰ δέ

κα με̄̀ λαγάσει ἒ̄ με̄̀ ἀποδο̑ι, δικακ-

σάτο̄ νικε̑ν το̑ μὲν ἐλευθέρο̄

30

πεντε̄́κοντα στατε̑ρανς καὶ σ-

τατε̑ρα τᾶς ἀμέρας ϝεκάστ-

ας, πρίν κα λαγάσει, το̑ δὲ δο̄́λο̄

δέκα στατε̑ρανς καὶ δαρκνὰν

τᾶς ἀμέρας ϝεκάστας, πρίν κ’ ἀ-

35

ποδο̑ι ἐς κε̑ρανς. ἐ̑ δέ κα καταδι-

κάκσει ὀ δικαστάς, ἐνιαυτο̑ι π-

ράδδεθθαι τὰ τρίτρα ἒ̄ μεῖον,

πλίον δὲ με̄́· το̑ δὲ κρόνο̄ τὸν δι-

καστὰν ὀμνύντα κρίνεν. αἰ δέ

40

κα ναεύε̄ι ὀ δο̑λος ὀ̑ κα νικαθε̑-

ι, καλίο̄ν ἀντὶ μαιτύρο̄ν δυο̑ν δ-

ρομέο̄ν ἐλευθέρο̄ν ἀποδεικσάτ-

ο̄ ἐπὶ το̑ι ναο̑ι ὄπε̄ κα ναεύε̄ι ἒ̄ α-

ὐτὸς ἒ̄ ἄλος πρὸ τούτο̄· αἰ δέ

45

κα με̄̀ καλε̑ι ἒ̄ με̄̀ δείκσει, κατισ-

[τάτ]ο̄ τὰ ἐγ̣[ρα]μένα. αἰ δέ κα με̄δ’

αὐτὸν ἀποδο̑ι ἐν το̑ι ἐνιαυτο̑ι,

τὰνς ἀπλόονς τ[ι]μὰνς ἐπικατ-

αστασεῖ. vac. αἰ δέ κ’ ἀποθάνε̄ι μ-

50

ο̄λιομένας τᾶδ δί[κ]α̣ς, τὰν ἀπλ-

όον τιμὰν κατ<α>στασεῖ. vac. αἰ δ-

έ κα κοσ̣[μ]ίο̄ν ἄγε̄ι ἒ̄ κοσμίοντο-

ς ἄλλος, ἐ̑ κ’ ἀποστᾶι, μο̄λέν, καἴ κ-

α νικαθε̑ι, κατιστάμεν ἀπ[ὸ ἆ]ς

55

[ἀμέρα]ς ἄγαγε τὰ ἐγραμένα. vac.

[τ]ὸ̣ν δὲ νενικαμένον̣ κα[ὶ τὸν κα]-

col. II.1

τακείμενον ἄγοντι ἄπατον

ἔ̄με̄ν. vac. αἴ κα τὸν ἐλεύθερον ἒ̄

τὰν ἐλευθέραν κάρτει οἴπε̄ι, ἐκα-

τὸν στατε̑ρανς καταστασεῖ· α-

5

ἰ δέ κ’ ἀπεταίρο̄, δέκα· αἰ δέ κ’ ὀ δο̑λο-

ς τὸν ἐλεύθερον ἒ̄ τὰν ἐλευθέρα-

ν, διπλεῖ καταστασεῖ· αἰ δέ κ’ ἐλε-

ύθερος ϝοικέα ἒ̄ ϝοικέαν, πέντε

δαρκνάνς· αἰ δέ κα ϝοικεὺς ϝοικέα

10

ἒ̄ ϝοικέαν, π[έν]τε στατε̑ρανς. vac.

ἐνδοθιδίαν δο̄́λαν αἰ κάρτει δαμ-

άσαιτο, δύο στατε̑ρανς κατασ-

τασεῖ· αἰ δέ κα δεδαμ̣ν[α]μέναν, πε-

δ’ ἀμέραν̣, [ὀ]δελόν, αἰ δέ κ’ ἐν νυτ-

15

τί, δύ’ ὀδελόνς· ὀρκιο̄τέραν δ’ ἔ̄-

με̄ν τὰν δο̄́λαν. vac. αἴ κα τὰν ἐ-

λευθέραν ἐπιπε̄ρε̑ται οἴπεν ἀκε-

ύοντος καδεστᾶ, δέκα στατε̑-

ρανς καταστασεῖ αἰ ἀποπο̄νίο-

20

ι μαῖτυς. vac. αἴ κα τὰν ἐλευθέραν

μοικίο̄ν αἰλεθε̑ι ἐν πατρὸς ἒ̄ ἐν ἀ-

δελπιο̑ ἒ̄ ἐν το̑ ἀνδρός, ἐκατὸν

στατε̑ρανς καταστασεῖ· αἰ δέ κ’ ἐ-

ν ἄλο̄, πεντε̄́κοντα· αἰ δέ κα τὰν

25

το̑ ἀπεταίρο̄, δέκα· αἰ δέ κ’ ὀ δο̑λος τὰ-

ν ἐλευθέραν, διπλεῖ καταστασε-

ῖ· vac. αἰ δέ κα δο̑λος δο̄́λο̄, πέν-

τε. προϝειπάτο̄ δὲ ἀντὶ μαιτ-

ύρο̄ν τριο̑ν τοῖς καδεσταῖ-

30

ς το̑ ἐναιλεθέντος ἀλλύεθ̣-

θαι ἐν ταῖς πέντ’ ἀμέραις· vac.

το̑ δὲ δο̄́λο̄ το̑ι πάσται ἀντὶ

μαιτύρο̄ν δυο̑ν. vac. αἰ δέ κα μ-

ε̄̀ ἀλλύσεται, ἐπὶ τοῖς ἐλόν-

35

σι ἔ̄με̄ν κρε̑θθαι ὄπαι κα λε-

ίο̄ντι. vac. αἰ δέ κα πο̄νε̑ι δολο̄́-

σαθθαι, ὀμόσαι τὸν ἐλό-

ντα το̑ πεντε̄κονταστατε̄́-

ρο̄ καὶ πλίονος πέντον αὐ-

40

τὸν ϝὶν αὐτο̑ι ϝέκαστον ἐπ-

αριόμενον, το̑ δ’ ἀπεταίρο̄

τρίτον α̣ὐ̣τὸν, το̑ δὲ ϝοικέ-

ος τὸν πάσταν ἄτερον αὐτ-

ὸν μοικίοντ’ ἐλέν, δολο̄́σαθ-

45

θαι δὲ με̄́. vac. αἴ κ’ ἀνε̄̀ρ [κ]α̣ὶ γ̣υ̣-

νὰ διακρ[ί]νο̄ν[τ]αι, τὰ ϝὰ α-

ὐτᾶς ἔκεν, ἄτι ἔκονσ’ ἐ̑ιε π-

ὰρ τὸν ἄνδρα, καὶ το̑ καρπο̑ τ-

ὰννε̄μίναν, αἴ κ’ ἐ̑ι ἐς το̑ν ϝο̑-

50

ν αὐτᾶς κρε̄μάτο̄ν, κὀ̑τι

κ̣’ ἐνυπά̣νει τὰν [ε̄̓μίνα]ν ἄτι

κ’ ἐ̑ι, καὶ πέντε στατε̑ρανς, αἴ κ’ ὀ ἀ-

νε̄̀ρ αἴτιος ἐ̑ι τᾶς κ̣ε̣̄[ρ]εύσι-

ος· α[ἰ] δ̣ὲ πο̄νίοι ὀ ἀ̣ν̣ε̄̀ρ [αἴτι]-

55

[ος με̄̀ ἔ̄]με̄ν, τὸν δικαστὰν

col. III.1

ὀμνύντα κρίνεν. αἰ δέ τι ἄλλ-

ο πέροι το̑ ἀνδρός, πέντε στ-

ατε̑ρανς καταστασεῖ κὄ̄τι

κα πέρε̄ι αὐτόν, κὄ̄τι κα παρ-

5

έλε̄ι ἀποδότο̄ αὐτόν. ὀ̑ν δέ κ’

ἐκσαννε̄́σεται δικάκσαι τ-

ὰν γυναῖκ’ ἀπομόσαι τὰν Ἄρ-

τεμιν πὰρ Ἀμυκλαῖον πὰρ τὰν

Τοκσίαν. ὄτι δέ τίς κ’ ἀπομο-

10

σάνσαι παρέλε̄ι, πέντε στατ-

ε̑ρανς καταστασεῖ καὶ τὸ κρ-

έος αὐτόν. vac. αἰ δέ κ’ ἀλλόττρι-

ος συνεσάδδε̄ι, δέκα στ[ατ]ε̑-

ρανς καταστασεῖ, το̑ δὲ κρε̄́-

15

ιος διπλεῖ ὄτι κ’ ὀ δικαστὰς

ὀμόσει συνεσσάκσαι. vac.

αἰ ἀνε̄̀ρ ἀποθάνοι τέκνα κατ-

αλιπο̄́ν, αἴ κα λε̑ι ἀ γυνά, τὰ ϝὰ

αὐτᾶς ἔκονσαν ὀπυίεθθα-

20

ι κἄτι κ’ ὀ ἀνε̄̀δ δο̑ι κατὰ τὰ ἐγ-

ραμμένα ἀντὶ μαιτύρο̄ν τρ-

ιο̑ν δρομέο̄ν ἐλευθέρο̄ν· αἰ

δέ τι το̑ν τέκνο̄ν πέροι, ἔνδι-

κον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ δέ κα ἄτεκνον

25

καταλίπε̄ι, τά τε ϝὰ αὐτᾶς ἔκε-

ν κὀ̑τ[ι] κ’ ἐ̣ν̣[υ]π̣ά̣ν̣ε̣ι [τ]ὰ̣ν ε̄̓μίν-

αν καὶ̣ [τ]ο̑ καρπ[ο̑] τ̣ο̑ ἔνδ[ο]θεν π-

εδὰ το̑ν ἐπιβαλλόντ[ο̄ν] μοῖρα-

ν λακὲν̣ καἴ τί κ’ ὀ ἀνε̄̀δ δο̑ι ἆι ἔγ-

30

ρατται· αἰ δέ τι ἄλλο πέροι, ἔν-

δικον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ δὲ γυνὰ ἄτεκ-

νος ἀποθάνοι, τά τε ϝὰ

αὐτᾶς τοῖς ἐπιβάλλονσι ἀπ-

οδόμε̄ν κὀ̑τι ἐνύπανε τὰν ε̄̓-

35

μίναν καὶ το̑ καρπο̑, αἴ κ’ ἐ̑ι ἐς

το̑ν ϝο̑ν αὐτᾶς, τὰν ε̄̓μίνα-

ν. κόμιστρα αἴ κα λε̑ι δόμε̄ν

ἀνε̄̀ρ ἒ̄ γυνά, ἒ̄ ϝε̑μα ἒ̄ δυο̄́δεκ-

α στατε̑ρανς ἒ̄ δυο̄́δεκα στατ-

40

ε̄́ρο̄ν κρέος, πλίον δὲ με̄́.vac. αἴ κ-

α ϝοικέος ϝοικέα κριθε̑ι δο̄ο̑

ἒ̄ ἀποθανόντος, τὰ ϝὰ αὐτᾶ-

ς ἔκεν· ἄλλο δ’ αἴ τι πέροι, ἔνδ-

ικον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ τέκοι γυνὰ κ-

45

ε̄[ρ]ε[ύο]νσα̣, ἐπελεῦσαι το̑ι ἀ-

νδρὶ ἐπὶ στέγαν ἀντὶ μαιτ-

ύρο̄ν τριο̑ν. αἰ δὲ με̄̀ δέκσαι-

το, ἐπὶ τᾶι ματρὶ ἔ̄με̄ν τὸ τέκ-

νον ἒ̄ τράπεν ἒ̄ ἀποθέμε̄ν· ὀρκ-

50

ιο̄τέροδ δ’ ἔ̄με̄ν τὸς καδεστ-

ὰνς καὶ τὸς μαίτυρανς, αἰ

ἐπε̄́λευσαν. vac. αἰ δὲ ϝοικέα τέ-

κοι κε̄ρεύονσα, ἐπελεῦσαι

το̑ι πάσται το̑ ἀνδρός, ὂς ὄ̄-

55

πυιε, ἀντὶ μαιτύρο̄ν δ̣[υ]ο̑ν.

col. IV.1

αἰ δέ κα με̄̀ δέκσεται, ἐπὶ το̑ι

πάσται ἔ̄με̄ν τὸ τέκνον το̑ι τ-

ᾶς ϝοικέας. αἰ δὲ το̑ι αὐτο̑ι αὖ-

τιν ὀπυίοιτο πρὸ το̑ ἐνιαυτ-

5

ο̑, τὸ παιδίον ἐπὶ το̑ι πάσται

ἔ̄με̄ν το̑ι το̑ ϝοικέος. κο̄̓ρκιο̄́-

τερον ἔ̄με̄ν τὸν ἐπελεύσαν-

τα καὶ τὸς μαίτυρανς. vac. γ-

υνὰ κε̄ρεύονσ’ αἰ ἀποβάλοι

10

παιδίον πρὶν ἐπελεῦσαι κατ̣-

ὰ τὰ ἐγραμμένα, ἐλευθέρο̄ μ-

ὲν καταστασεῖ πεντε̄́κοντα

στατε̑ρανς, δο̄́λο̄ πέντε καὶ ϝ-

ίκατι, αἴ κα νικαθε̑ι. ὀ̑ι δέ κα μ-

15

ε̄̀ ’ί[ε̄] τ̣ις ’τέγα ὄπυι ἐπελευσε-

ῖ, ἒ̄ αὐτὸν με̄̀ ὀρε̑ι, αἰ {αι} ἀποθ-

είε̄ τὸ παιδίον, ἄπατον ἔ̄με̄ν.

vac. αἰ κύσαιτο καὶ τέκοι ϝοικ-

έα με̄̀ ὀπυιομένα, ἐπὶ το̑ι το̑

20

πατρὸς πάσται ἔ̄με̄ν τὸ τ-

έκνον· αἰ δ’ ὀ πατε̄̀ρ με̄̀ δο̄́οι, ἐ-

πὶ τοῖς το̑ν ἀδελπιο̑ν πάσ-

ταις ἔ̄με̄ν. vac. τὸν πατέρα το̑ν

τέκνο̄ν καὶ το̑ν κρε̄μάτο̄ν κ-

25

αρτερὸν ἔ̄με̄ν τᾶδ δαίσιος

καὶ τὰν ματέρα το̑ν ϝο̑ν αὐ-

τᾶς κρε̄μάτο̄ν. ἆς κα δο̄́ο̄ντι,

με̄̀ ἐπάνανκον ἔ̄με̄ν δατε̑-

θθαι· αἰ δέ τις ἀταθείε̄, ἀποδ-

30

άτταθθαι το̑ι ἀταμένο̄ι ἆ-

ι ἔγρατται. ἐ̑ δέ κ’ ἀποθάνε̄ι τις,

’τέγανς μὲν τὰνς ἐν πόλι κἄ-

τι κ’ ἐν ταῖς ’τέγαις ἐνε̑ι αἶ-

ς κα με̄̀ ϝοικεὺς ἐνϝοικε̑ι ἐπ-

35

ὶ κο̄́ραι ϝοικίο̄ν καὶ τὰ πρόβατα κα-

ὶ καρταί̣ποδα ἄ κα με̄̀ ϝοικέος ἐ̑ι,

ἐπὶ τοῖς υἰάσι ἔ̄με̄ν, τὰ δ’ ἄλ-

λα κρε̄́ματα πάντα δατε̑θθα-

ι καλο̑ς, καὶ λανκάνεν τὸς μ-

40

ὲν υἰύνς, ὀπόττοι κ’ ἴο̄ντι, δύ-

ο μοίρανς ϝέκαστον, τὰδ δ-

ὲ θυγατέρανς, ὀπότται κ’ ἴο̄ν-

τι, μίαν μοῖραν ϝεκάσταν. δ̣-

ατε̑θ[θ]αι δὲ καὶ τὰ ματρο̑ια, ἐ̑

45

κ’ ἀποθά̣[νε̄]ι, ἆιπερ τὰ [πατρο̑]ι’

ἔγ̣[ρατ]ται. αἰ δὲ κρε̄́ματα με̄̀ εἴ-

ε̄, στέγα δέ, λακὲν τὰθ θ[υ]γατέ-

ρας ἆι ἔγρατται. vac. αἰ δέ κα λε̑-

ι ὀ πατε̄̀ρ δο̄ὸς ἰο̄̀ν δόμε̄ν τᾶ-

50

ι ὀπυιομέναι, δότο̄ κατὰ τ-

ὰ ἐγραμμένα, πλίονα δὲ με̄́. vac.

ὀτείαι δὲ πρόθθ’ ἔδο̄κε ἒ̄ ἐπέσ-

πενσε, ταῦτ’ ἔκεν, ἄλλα δὲ με̄̀

ἔτι το̣̑ν̣ π[α]τρο̄́ι[ο̄]ν [κ]ρ̣ε̄́[ματ’]

col. V.1

ἀπολαν[κά]νεν. γυνὰ ὀ[τ]εία κ-

ρε̄́ματα με̄̀ ἔκει ἒ̄ [πα]τρὸδ δό-

ντος ἒ̄ ἀ̣[δ]ελπιο̑ ἒ̄ ἐπισπέν-

σαντος ἒ̄ ἀπολα[κ]όνσα ἆ-

5

ι ὄκ’ ὀ Αἰθ[α]λεὺς ’ταρτὸς ἐκόσ-

μιον οἰ σὺν Κύ[λ]λ̣ο̄ι, ταύτ-

ας μὲν ἀ̣π̣ολανκάνεν, ταῖ-

δ δὲ πρόθθα με̄̀ ἔ[ν]δικον ἔ̄μ-

ε̄ν. #⁹⁰⁰ ἐ̑ κ’ ἀποθάνε̄ι ἀνε̄̀ρ ἒ̄ γυν-

10

ά, αἰ μέν κ’ ἐ̑ι τέκ̣ν̣α ἒ̄ ἐς τέ-

κνο̄ν τέκν̣α̣ ἒ̄ ἐς τούτο̄ν τέ-

κνα, τούτος ἔκε[ν] τὰ κρε̄́μα-

τα. {²palmula}² αἰ δέ κα̣ με̄́τις ἐ̑ι τούτο̄-

ν, ἀ{α}δελπιοὶ {²⁶ἀδελπιοὶ}²⁶ δὲ το̑ ἀποθανόν-

15

τος κε̄̓κς ἀδε[λ]πιο̑ν τέκν-

α ἒ̄ ἐς τούτο̄ν τέκνα, τούτ-

ος ἔκεν τὰ κρε̄́ματα. {²palmula}² αἰ δέ κα

με̄́τις ἐ̑ι τούτο̄ν, ἀδευπιαὶ δ-

ὲ το̑ ἀποθανόντος κε̄̓ς ταυτ-

20

ᾶν τέκνα ἒ̄ ἐς το̑ν τέκνο̄ν τέ-

κνα, τούτος ἔκεν τὰ κρε̄́μα-

τα. {²palmula}² αἰ δέ κα με̄́τις ἐ̑ι τούτο̄ν,

οἶς κ’ ἐπιβάλλε̄ι ὄπο̄ κ’ ἐ̑ι τὰ κρ-

ε̄́ματα̣, τούτος ἀναιλε̑θθα-

25

ι. {²palmula}² αἰ δὲ με̄̀ εἶεν ἐπιβάλλοντε-

ς, τᾶς ϝοικίας οἴτινές κ’

ἴο̄ντι ὀ κλᾶρος, τούτονς ἔ-

κεν τὰ κρε̄́ματα. vac. αἰ δέ κ’ οἰ

ἐπιβάλλοντες οἰ μὲν λεί-

30

ο̄ντι δατε̑θθαι τὰ κρε̄́ματ-

α, οἰ δὲ με̄́, δικάκσαι τὸν δι-

καστὰν ἐπὶ τοῖλ λείονσι δ-

ατε̑θθαι ἔ̄με̄ν τὰ κρε̄́ματα π-

άντα πρίν κα δάττονται. vac.

35

αἰ δέ κα δικάκσαντος το̑ δ-

ικαστᾶ κάρτει ἐνσείε̄ι ἒ̄ ἄ-

γε̄ι ἒ̄ πέρε̄ι, δέκα στατε̑ραν-

ς καταστασεῖ καὶ το̑ κρε̄́ι-

ος διπλεῖ. vac. τνατο̑ν δὲ καὶ καρ-

40

πο̑ καὶ ϝε̄́μας κἀνπιδε̄́μας κ-

ε̄̓πιπολαίο̄ν κρε̄μάτο̄ν αἴ κα μ-

ε̄̀ λείο̄ντι δατε̣̄́θ̣[θαι, τὸ]ν̣ δ̣-

[ικαστ]ὰν ὀμνύντα κρῖνα-

ι πορτὶ τὰ μο̄λιόμενα. vac. [α][δ]-

45

έ κα κρε̄́ματα δατιόμενοι

με̄̀ συνγιγνο̄́σκο̄ντι ἀν-

πὶ τὰν δαῖσιν, ο̄̓νε̑ν τὰ κρε̄́μ-

ατα· κὄ̄ς κα πλεῖστον διδ-

ο̑ι ἀποδόμενοι τᾶν τιμᾶν

50

δια[λ]ακόντο̄ν τὰν ἐπαβο-

λὰν ϝέκαστος. {²palmula}² δατιομέ-

νοιδ δὲ κρε̄́ματα μαίτυρα-

νς παρε̄́με̄ν δρομέανς ἐλε-

υθέρονς τρίινς ἒ̄ πλίανς.

col. VI.1

θυγατρὶ ἐ̑ διδο̑ι, κατὰ τὰ αὐτ-

ά. vac. ἆς κ’ ὀ πατε̄̀δ δο̄́ε̄ι, το̑ν το̑ π-

ατρὸς κρε̄μάτο̄ν πὰρ υἰέος

με̄̀ ο̄̓νε̑θθαι με̄δὲ καταθίθ-

5

εθθαι· ἄτι δέ κ’ αὐτὸς πάσετ-

αι ἒ̄ ἀπολάκε̄ι ἀποδιδόθθο̄,

αἴ κα λε̑ι. με̄δὲ τὸν πατέρα τὰ το̑-

ν τέκνο̄ν ἄτι κ’ αὐτοὶ πάσον-

ται ἒ̄ ἀπολάκο̄ντι. {²palmula}² με̄δὲ τὰ τ-

10

ᾶς γυναικὸς τὸν ἄνδρα ἀπο-

δόθαι με̄δ’ ἐπισπένσαι, με̄δ’

υἰὺν τὰ τᾶς ματρός. vac. αἰ δ-

έ τις πρίαιτο ἒ̄ καταθεῖτο ἒ̄ ἐ-

πισπένσαιτο, ἀλλᾶι δ’ ἔγρατ-

15

[τα]ι, ἆι τάδε τὰ γράμματα ἔγ-

[ρ]α̣[τται, τὰ] μ[ὲ]ν

κρε̄́ματα ἐπὶ τᾶι ματρὶ ἔ̄μ-

ε̄ν κ’ ἐπὶ τᾶι γυναικί, ὀ δ’ ἀπο-

δόμενος ἒ̄ καταθὲνς ἒ̄ ἐπι-

20

σπένσανς το̑ι πριαμένο̄ι

ἒ̄ καταθεμένο̄ι ἒ̄ ἐπισπεν-

σαμένο̄ι διπλεῖ καταστα-

σεῖ καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ἐ̑ι, τὸ ἀπ-

λόον· το̑ν δὲ πρόθθα με̄̀ ἔν-

25

δικον ἔ̄με̄ν. vac. αἰ δέ κ’ ὀ ἀντίμ-

ο̄λος ἀπομο̄λε̑ι ἀνπὶ τὸ κρ-

έος ὀ̑ι κ’ ἀνπιμο̄λίο̄ντι μ-

ε̄̀ ἔ̄με̄ν τᾶς ματ[ρ]ὸς ἒ̄ τᾶ-

ς γυναικός, μο̄λὲν ὄπε̄ κ’ ἐπ-

30

ιβάλλε̄ι, πὰρ το̑ι δικαστᾶι

ἐ̑ ϝεκάστο̄ ἔγρατται. vac. αἰ δέ κ’ ἀ-

ποθάνε̄ι μάτε̄ρ τέκνα καταλιπό-

νσα, τὸν πατέρα καρτερὸν ἔ̄με̄ν

το̑ν ματρο̄ίο̄ν, ἀποδόθαι δὲ με̄̀

35

με̄δὲ καταθέμε̄ν, αἴ κα με̄̀ τὰ τέκ-

να ἐπαινε̄́σει δρομέες ἰόντες.

[α]ἰ δέ τις ἀλλᾶι πρίαιτο ἒ̄ κατα-

θεῖτο, τὰ μὲν κρε̄́ματα ἐπὶ τοῖ-

ς τέκνοις ἔ̄με̄ν, το̑ι δὲ πριαμ-

40

ένο̄ι ἒ̄ καταθεμένο̄ι τὸν ἀποδ-

όμενον ἒ̄ τὸν καταθέντα τὰν

διπλείαν καταστᾶσαι τᾶς τ-

ιμᾶς, καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ἐ̑ι, τὸ ἀ-

πλόον. αἰ δέ κ’ ἄλλαν ὀπυίε̄ι, τὰ τ-

45

έκνα̣ [το̑]ν [μ]α̣τρο̄ίο̄ν καρτερὸν-

<ς> ἔ̄με̄ν. vac. αἰ κ’ ἐδδυσ̣[άμενον] πέ-

ρα̣[νδε] ἐκς ἀλλοπολίας ὐπ’ ἀν-

άνκας ἐκόμενος κελομένο̄ τι-

ς λύσεται, ἐπὶ το̑ι ἀλλυσαμέν-

50

ο̄ι ἔ̄με̄ν πρίν κ’ ἀποδο̑ι τὸ ἐπιβά-

λλον. αἰ δέ κα με̄̀ ὀμολογίο̄ντ-

ι ἀμπὶ τὰν πλε̄θὺν ἒ̄ με̄̀ [κ]ελομέ-

[ν]ο̄ αὐτο̑ [λ]ύσαθθαι, τὸν δικασ-

τὰν ὀμνύντα κρίνεν πορτὶ τὰ

55

μο̄λιόμενα. το̑ ἐλευθέρο̄ τὸν

δ̣ε [— — — — αἴ κ’ ὀ δο̑λος]

col. VII.1

ἐπὶ τὰν ἐλευθέραν ἐλθο̄̀ν ὀπυίε̄ι,

ἐλεύθερ’ ἔ̄με̄ν τὰ τέκνα. αἰ δέ κ’

ἀ ἐλευθέρα ἐπὶ τὸν δο̑λον, δο̑λ’ ἔ̄μ-

ε̄ν τὰ τέκνα. {²palmula}² αἰ δέ κ’ ἐς τᾶς αὐτ-

5

ᾶς ματρὸς ἐλεύθερα καὶ δο̑λα

τέκνα γένε̄ται, ἐ̑ κ’ ἀποθάνε̄ι ἀ

μάτε̄ρ, αἴ κ’ ἐ̑ι κρε̄́ματα, τὸνς ἐλε-

υθέρονς ἔκεν. αἰ δ’ ἐλευθέροι

με̄̀ ἐκσεῖεν, τὸνσς ἐπιβάλλον-

10

τανς ἀναιλε̑θαι. vac. α[ἴ] κ’ ἐκς ἀγ-

ορᾶς πρ[ι]ά̣μενος δο̑λον με̄̀ π-

εραιο̄́σει τᾶν ϝεκσε̄́κοντ’ ἀμ-

ερᾶν, αἴ τινά κα πρόθ’ ἀδικε̄́-

κε̄ι ἒ̄ ὔστερον, το̑ι πεπαμέν-

15

ο̄ι ἔνδικον ἔ̄με̄ν. vac. τὰμ πα-

[τ]ρο̄ι[ο̑]κον̣ ὀπυίεθαι ἀδελπι-

ο̑ι το̑ πατρὸς το̑ν ἰόντο̄ν το̑ι

πρειγ[ί]στο̄ι. αἰ δέ κα πλίες πατ-

ρο̄ιο̑κοι ἴο̄ντι κἀδελπι[ο]ὶ το̑ πα-

20

τρός, [τ]ο̑ι ἐπιπρειγίστο̄ι ὀπυί-

εθαι. αἰ δέ κα με̄̀ ἴο̄ντι ἀδ̣ελπιο-

ὶ το̑ π[α]τρός, υἰέεδ δὲ ἐκς ἀδελ-

πιο̑ν, ὀπυίεθαι ἰο̑ι το̑ι [ἐ]ς το̑ π-

ρειγίστο̄. αἰ δέ κα πλίες ἴο̄ντ-

25

ι πατρο̄ιο̑κοι κυἰέες ἐκς ἀδε-

λπιο̑ν, ἄλλο̄ι ὀπυίεθαι το̑ι ἐπ-

ὶ το̑ι ἐς [τ]ο̑ πρειγ̣[ί]στο̄. μίαν δ’

ἔκεν πατρο̄ι[ο̑]κον τὸν ἐπιβάλ-

λοντα, πλίαδ δὲ [μ]ε̄́. #⁹⁰⁰ ἆδ δέ κ’ ἄν-

30

ο̄ρος ἐ̑ι ὀ ἐπιβ̣άλλο̄ν ὀπυίεν ἒ̄

ἀ πατρο̄ιο̑κος, [σ]τέγαν μέν, αἴ

κ’ ἐ̑ι, ἔκεν τὰν πατρο̄ιο̑κον, τᾶδ

δ’ ἐπικαρπίας παντὸς τὰν ε̄̓μ-

ίναν ἀπολανκάνεν τὸν ἐπιβ-

35

άλλοντα ὀπυίεν. vac. αἰ δέ κ’ ἀπό-

δρομος ἰο̄̀ν ὀ ἐπιβάλλο̄ν ὀπυ-

ίεν ε̄̓βίο̄ν ε̄̓βίονσαν με̄̀ λε̑ι ὀπ-

υίεν, ἐπὶ τᾶι πατρο̄ιο̄́κο̄ι ἔ̄με̄-

ν τὰ κρε̄́ματα πάντα καὶ τὸν κ-

40

αρπόν, πρείν κ’ ὀπυίε̄ι. #⁹⁰⁰ αἰ δέ κα

δρομεὺς ἰο̄̀ν ὀ ἐπιβάλλο̄ν ε̄̓-

βίονσαν λείονσαν ὀπυίε-

θαι με̄̀ λε̑ι ὀπυίεν, μο̄λε̄̀ν τὸς

καδεστὰνς τὸς τᾶς πατρο̄ι-

45

ο̄́κο̄, ὀ δὲ δικασ̣τὰ̣[ς] δικ[α]κ̣σ̣[ά]-

το̄ ὀπυίεν ἐν τοῖς δ[υ]οῖς με̄-

νσί. αἰ δέ κα με̄̀ ὀπυίε̄ι ἆι ἔγρα-

ται, τὰ κρε̄́ματα πάντ’ ἔκονσα-

ν, αἴ κ’ ἐ̑ι ἄλλος, το̑ι ἐπιβάλλοντ-

50

ι· vac. αἰ δ’ ἐπιβάλλο̄ν με̄̀ εἴε̄, τᾶς

πυλᾶς το̑ν αἰτιόντο̄ν ὄτιμ-

ί κα λε̑ι ὀπυίεθ̣αι. vac. αἰ δέ κα το̑-

ι ἐπιβάλλοντι ε̄̓βίονσα με̄̀ λε̑-

ι ὀπυίεθαι ἒ̄ ἄνο̄ρος ἐ̑ι ὀ ἐπιβ-

55

άλ[λ]ο̄ν [κα]ὶ μ[ε̄̀ λε̑ι μέν]εν

col. VIII.1

ἀ πατρο̄ιο̑κος, στέγαμ μέν,

αἴ κ’ ἐ̑ι ἐν πόλι, τὰμ πατρο̄ιο̑κο-

ν ἔκεν κἄτι κ’ ἐνε̑ι ἐν τᾶι στέγ-

αι, το̑ν δ’ ἄλλο̄ν τὰν ε̄̓μί<ν>αν δ-

5

ιαλακόνσαν ἄλλο̄ι ὀπυίεθ-

αι τᾶς πυλᾶς το̑ν αἰτιόντο̄ν

ὄτιμί κα λε̑ι. vac. ἀποδατε̑θαι δ-

ὲ το̑ν κρε̄μάτο̄ν ἰο̑ι. #⁹⁰⁰ αἰ δὲ με̄̀

εἶεν ἐπιβάλλοντες τᾶι {παι} π-

10

ατρο̄ιο̄́κο̄ι ἆ[ι ἔ]γρατται, τὰ κρ-

ε̄́ματα πάντ’ ἔκ[ον]σαν τᾶς πυ-

λᾶς ὀπυίεθ[α]ι ὄτιμί κα λε̑ι.

#⁹⁰⁰ αἰ δὲ τᾶς πυλ[ᾶ]ς με̄́τι<ς> λε-

ίοι ὀ̣[π]υίεν, τὸς καδεστὰνς

15

τὸς τᾶς πατρο̄ιο̄́κο̄ ϝεί̣π̣αι κ-

ατὰ [τὰν πυλ]ὰν ὄτι οὐ λ̣[ε̑ι ὀ]πυ-

ίεν τις; καἰ μὲν τίς κ̣’ [ὀ]πυίε̄ι ἐ-

ν ταῖς τριάκοντα ἐ̑ κα ϝείπον-

τι· αἰ δὲ μ<ε̄́>, ἄλλο̄ι ὀπυίεθαι ὄτι-

20

μί κα νύναται. vac. αἰ δέ κα πατρὸ-

ς δόντος ἒ̄ ἀδελπιο̑ πατρο̄ιο̑-

κος γένε̄ται, αἰ λείοντος ὀπ-

υίεν ὀ̑ι ἔδο̄καν με̄̀ λείοι ὀπυ-

ίεθαι, αἴ κ’ ἐστετέκνο̄ται, δια-

25

λακόνσαν το̑ν κρε̄μάτο̄ν ἆι ἔ-

γρατται [ἄλλ]ο̄ι ὀπυιέθ[ο̄ τᾶ]ς̣ π̣-

υλᾶ[ς]. vac. αἰ δὲ τέκνα με̄̀ εἴε̄, πάντ’

ἔκονσαν το̑ι ἐπιβάλλοντι ὀπυ-

ίεθαι, αἴ κ’ ἐ̑ι, αἰ δὲ με̄́, ἆι ἔγραττ-

30

αι. ἀνε̄̀ρ αἰ ἀποθάνοι πατρο̄ι-

ο̄́κο̄ι τέκνα καταλιπο̄́ν, αἴ κα λε̑ι,

ὀπυιέθο̄ τᾶς πυλᾶς ὄτιμί κα ν-

ύναται, ἀνάνκαι δὲ με̄́. αἰ δὲ τέ-

κνα με̄̀ καταλίποι ὀ ἀποθανο̄́ν,

35

ὀπυίεθαι το̑ι ἐπιβάλλοντι ἆ-

ι ἔγρατται.vac. αἰ δ’ ὀ ἐπιβάλλο̄ν τ-

ὰν πατρο̄ιο̑κον ὀπυίεν με̄̀ ἐπ-

ίδαμος εἴε̄, ἀ δὲ πατρο̄ιο̑κος

ο̄̓ρίμα εἴε̄, το̑ι ἐπιβάλλοντι ὀ-

40

πυίεθαι ἆι ἔγρατται. πατρο̄ιο̑-

κον δ’ ἔ̄με̄ν, αἴ κα πατε̄̀ρ με̄̀ ἐ̑ι ἒ̄ ἀ-

δελπιὸς ἐς το̑ αὐ[το̑] πατρός. το̑ν

δὲ κρε̄μάτο̄[ν κα]ρτερὸνς ἔ̄με̄ν τ-

ᾶς ϝεργασία[ς τὸς] πάτρο̄ανς,

45

[τ]ᾶ̣[δ] <δ’> ἐ̣π̣ι̣[καρ]πίας διαλ[αν]κ̣[ά]ν̣-

εν τὰν ε̄̓μίναν, ἆς κ’ ἄ[ν]ο̄ρ̣[ο]ς ἐ̑ι.

vac. αἰ δ’ ἀν[ο̄́]ρο̄ι ἰάτται με̄̀ εἴε̄ ἐπ-

ιβάλλο̄ν, τὰν πατρο̄ιο̣̑κον καρ-

τερὰν ἔ̄με̄ν το̑ν τε κρε̄μάτο̄ν κ-

50

αὶ το̑ καρπο̑, κἆς κ’ ἄν[ο̄]ρος ἐ̑ι τ-

ράπεθαι [π]ὰ̣ρ τᾶι ματρί· αἰ δὲ μ-

άτε̄ρ με̄̀ εἴε̄, πὰρ τοῖς [μ]άτρο̄σι

τράπεθα[ι. vac.] αἰ δέ τις ὀπυίοι τὰ-

ν πατρο̄ιο̑κον, ἀλλᾶι δ’ [ἔγ]ρατται,

55

πεύ̣θεν̣ [πορ]τ̣ὶ̣ κ̣ό̣σ̣μ̣ο̣ν̣

col. IX.1

τὸνς ἐπιβά̣[λλοντανς.vac.] αἴ κ’ ὀ-

πε̄́λο̄[ν ἄργυρον πα]τρο̄ιο̑κον κα-

ταλίπε̄ι, ἒ̄ αὐ[τὰν ἒ̄ διὰ τὸν]ς̣ π-

άτρο̄αν[ς καὶ τὸ]νς μάτρο̄αν-

5

ς καταθέμε̄ν ἒ̣̄ [ἀποδ]όθαι το̑ ὀπ-

λε̄́ματος̣ [καὶ δ]ικαίαν ἔ̄με̄ν τ-

ὰν ο̄̓νὰν καὶ τὰν κ[ατάθε]σιν. αἰ

δ’ ἀλλᾶ[ι πρί]αιτό τις κρε̄́ματα ἒ̄

καταθεῖτο το̑ν τᾶς πα[τρ]ο̣̄ιο̄́κο̄, τ-

10

ὰ μὲν [κρ]ε̣̄́ματα ἐπὶ τᾶι πατρο̄ιο̄́κ-

ο̄ι ἔ̄με̄ν, ὀ δ’ ἀποδόμενος ἒ̄ κατ-

αθὲνς το̑ι πριαμένο̄ι ἒ̄ καταθε-

μένο̄ι, αἴ κα νικαθε̑ι, διπλεῖ κα-

ταστασεῖ καἴ τί κ’ ἄλλ’ ἄτας ἐ̑ι, τ-

15

ὸ ἀπλόον ἐπικαταστασεῖ, vac. ἆ-

ι τ̣ά̣δε τὰ γ[ράμμ]ατ̣’ [ἔγρατται, τ]-

ο̑[ν δ]ὲ̣ πρόθα μ̣[ε̄̀ ἔ]ν̣δικον ἔ̄με̄ν.

vac. αἰ δ’ ὀ ἀντίμο̄λος ἀπομ[ο̄λ]ίο-

ι ἀ[νπ]ὶ τὸ κρέος ὀ̑ι κ’ ἀνπιμο̄λί-

20

ο̄ντι με̄̀ τᾶς πατρο̄ιο̄́κο̄ ἔ̣̄[μ]ε̄ν,

ὀ δ[ικ]αστὰς ὀμνὺς κρινέτο̄· αἰ

δὲ νικάσαι με̄̀ τᾶς πατρ[ο̄ι]ο̄́κ-

ο̄ ἔ̄μ̣ε̣̄ν, μο̄λὲν ὄπε̄ κ’ ἐπιβάλλε̄ι, ἐ̑

ϝεκάστο̄ ἔγρατται #⁵⁶ αἰ ἀν[δ]εκσ-

25

άμ̣[ε]νος ἒ̄ νενικαμένο[ς ἒ̄ ἐν]κ̣-

οιο̄τὰνς ὀπε̄́λο̄ν̣ ἒ̄ διαβαλόμε-

νος ἒ̄ διαϝειπάμενος ἀποθά-

νοι ἒ̄ τούτο̄ι ἄλλος, ἐπιμο̄λ-

ὲνν̣ ἰο̑ πρὸ το̑ ἐνιαυτο̑· ὀ δὲ δικα-

30

στὰς δικαδδέτο̄ πορτὶ τὰ ἀ̣ποπ-

ο̄νιόμενα· αἰ μέν κα νίκας ἐπι-

μο̄λε̑ι, ὀ δικαστὰς κο̄̓ μνάμο̄ν,

αἴ κα δο̄́ε̄ι καὶ πολιατεύε̄ι, οἰ δὲ μ-

αίτυρες οἰ ἐπιβάλλοντες, ἀνδοκ-

35

ᾶδ <δ>ὲ κε̄̓νκοιο̄τᾶν καὶ διαβολᾶς κ-

αὶ διρε̄́σιος μαίτυρες οἰ ἐπιβ-

άλλοντες ἀποπο̄νιόντο̄ν. ἐ̑ δέ κ’ ἀ-

ποϝείποντι, δικαδδέτο̄ ὀμόσ-

α<ν>τα αὐτὸν καὶ τὸνς μαίτυρ-

40

ανς νικε̑ν τὸ ἀπλόον. vac. υἰὺς α-

ἴ κ’ ἀνδέκσεται, ἆς κ’ ὀ πατε̄̀<δ> δο̄́ε̄ι,

αὐτὸν ἀτε̑θαι καὶ τὰ κρε̄́ματα

ἄτι κα πέπαται #⁵⁶ αἴ τίς κα πε̄́ρα-

ι συναλ[λάκ]σει, ἐ̑ ἐς πε̑ρ[α]ν ἐπι-

45

θέντι με̄̀ ἀποδιδο̑ι, αἰ μέν κ’ ἀ-

ποπο̄νίο̄ντι μαίτυρες ε̄̓βίοντ-

ες το̑ ἐκατονστατε̄́ρο̄ καὶ πλίο-

νος τρέες, το̑ μείονος μέττ’ ἐ-

ς τὸ δεκαστάτε̄ρον δύ̣ο, το̑ μεί-

50

ονος ἔ̣ν<δ>, δικαδδέτο̄ πορτ̣ὶ τὰ

ἀποπο̄[ν]ιόμενα. αἰ δὲ μαίτυρε-

[ς] με̄̀ ἀ̣[π]οπ̣ο̄νίοιεν, ἐ̑ κ’ ἔ[λ]θε̄ι ὀ συ-

ναλλάκσανς, ὄτερόν κ[α] κέλε̄[τ]αι ὀ

μενπόμενος, ἒ̄ ἀπομόσαι ἒ̄ σὺν

col. X.1

σ[— — — — — — — — — — — —]

[— — — — — — — — — — — — —]τ

αν[— — — — — — — — — — — —]

[— — — — — — — — — — —] αἴ κα

5

λε̣̑[ι] ἐκα[— — — — — — — — — —]

[— — — — — — — — κ]ρέος ἒ̄ [με]ῖ̣-

[ον πλ]ίον δ̣[ὲ με̄́. — — — — — —]

[— — — — — — — — — — — — —]

[— — — — — — — — — — — — —]

10

[— — — — — — — — — — — — —]ν

κρέος [— — — — — — — — — — —]

[— — — — — — — — — — ἀ]ποδόν-

τανς το[— — — — — — — — — —]

[— — — — — — — — — — —] ματρὶ

15

δ’ υἰὺν̣ [ἒ̄ ἄνδρα γυναικὶ δόμε̄ν ἐ]-

κατὸν στατε̑ρα[νς] ἒ̣̄ μεῖον, π-

λίον δὲ με̄́. αἰ δὲ πλία δοίε̄, αἴ

κα λείο̄ντ’ οἰ ἐπιβάλλοντες, τ-

ὸν ἄργυρον ἀποδόντες τὰ κρ-

20

ε̄́ματ’ ἐκόντο̄ν. vac. αἰ δέ τις ὀπε̄́-

λο̄ν ἄργυρον ἒ̄ ἀταμένος ἒ̄ μ-

ο̄λιομένας δίκας δοίε̄, αἰ

με̄̀ εἴε̄ τὰ λοιπὰ ἄκσια τᾶς ἄ-

τας, με̄δὲν ἐς κρέος ἔ̄με̄ν τὰν

25

δόσιν. {²ligo}² ἄντρο̄[π]ον με̄̀ ο̄̓νε̑θα-

ι κατακείμενον πρίν κ’ ἀλλύσ-

εται ὀ καταθένς, με̄δ’ ἀμπίμο̄-

λον, με̄δὲ δέκσαθαι με̄δ’ ἐπισ-

πένσαθαι με̄δὲ καταθέθαι. αἰ

30

δέ τις τούτο̄ν τι ϝέρκσαι, με̄δ-

ὲν ἐς κρέος ἔ̄με̄ν, αἰ ἀποπο̄νίο-

ιεν δύο μαίτυρε<ς>. vac.

ἄνπανσιν ἔ̄με̄ν ὄπο̄ κά τιλ λ-

ε̑ι. ἀμπαίνεθαι δὲ κατ’ ἀγορὰν

35

καταϝελμένο̄ν το̑μ πολιατᾶ-

ν ἀπὸ το̑ λάο̄ ὀ̑ ἀπαγορεύοντι.

vac. ὀ δ’ ἀμπανάμενος δότο̄ τᾶ-

ι ἐταιρε̄ίαι τᾶι ϝᾶι αὐτο̑ ἰαρε̄́-

ιον καὶ πρόκοον ϝοίνο̄. vac. καἰ

40

μέν κ’ ἀνέλε̄ται πάντα τὰ κρε̄́-

ματα καὶ με̄̀ συννε̑ι γνε̄́σια τ-

έκνα, τέλλεμ μὲν τὰ θῖνα καὶ

τὰ ἀντρο̄́πινα τὰ το̑ ἀνπαναμέ-

νο̄ κἀναιλε̑θαι ἆιπερ τοῖς γ-

45

νε̄σίοις ἔγρ̣ατται. αἰ̣ [δ]έ̣ κα μ̣ε̄̀

λε̑ι τέλλεν ἆι ἔγρατται, τὰ κ[ρ]ε̄́-

ματα τὸνς ἐπιβάλλοντανς ἔκε-

ν. αἰ δέ κ’ ἐ̑ι γνε̄́σ[ι]α τέκνα το̑ι ἀν-

παναμένο̄ι, πεδὰ μὲν το̑ν ἐρσ-

50

ένο̄ν τὸν ἀμπαντόν, ἆιπερ αἰ θ-

ε̄́λ̣[ε]ιαι ἀπὸ το̑ν ἀδελπιο̑ν λανκά-

νοντι· αἰ δέ κ’ ἔρσενες με̄̀ ἴο̄ν-

τι, θε̄́λειαι δέ, ϝισϝόμοιρον ἔ̄-

col. XI.1

[με̄ν] τὸν ἀνπαντὸν καὶ με̄̀ ἐ-

πάνανκον ἔ̄με̄ν τέλλεν τ[ὰ τ]-

[ο̑ ἀν]παναμένο̄ καὶ τὰ κρε̄́μα-

τ’ ἀναιλ<ε̑>θαι ἄτι κα κατα[λίπε̄]-

5

[ι ὀ ἀ]ν̣πανάμενος· πλίυι δὲ τὸν̣

ἀνπαντὸμ με̄̀ ἐπικο̄ρέν. vac. [αἰ δ’]

[ἀπο]θάνοι ὀ ἀνπαντὸς γν̣ε̄́σια

τέκνα με̄̀ καταλιπο̄́ν, πὰρ τὸ[νς τ]-

[ο̑ ἀν]παναμένο̄ ἐπιβάλλονταν-

10

ς ἀνκο̄ρὲν τὰ κρε̄́ματα. αἰ δ[έ κα]

[λε̑ι] ὀ ἀνπανάμενος, ἀποϝειπ-

άθθο̄ κατ’ ἀγορὰν ἀπὸ το̑ λά[ο̄ ὀ̑]

[ἀπα]γορεύοντι καταϝελμέν-

ο̄ν το̑ν πολιατᾶν· ἀνθέμε̣̄[ν δὲ]

15

[δέκ]α̣ [σ]τατε̑ρανς ἐδ δικαστ-

ε̄́ριον, ὀ δὲ μνάμο̄ν̣ ὀ το̑ κσε̄ν-

ίο̄ ἀποδότο̄ το̑ι ἀπορρε̄θέντι.

γυνὰ δὲ με̄̀ ἀμπαινέθθο̄ με̄δ’

ἄνε̄βος. vac. κρε̄́θαι δὲ τοῖδδε ἆ-

20

ι τάδε τὰ γράμματ’ ἔγραπσε,

το̑ν δὲ πρόθθα ὄπαι τις ἔκει ἒ̄ ἀ-

μπαντύι ἒ̄ πὰρ ἀμπαντο̑ με̄̀ ἔτ’ ἔ-

νδικον ἔ̄με̄ν. vac.

ἄντρο̄πον ὄς κ’ ἄγε̄ι πρὸ δίκας

25

αἰεὶ ἐπιδέκεθαι. vac.

τὸν δικαστάν, ὄτι μὲν κατὰ

μαίτυρανς ἔγρατται δικάδδ-

εν ἒ̄ ἀπο̄́μοτον, δικάδδεν ἆι ἔ-

γρατται, το̑ν δ’ ἀλλο̑ν ὀμνύντ-

30

α κρίνεν πορτὶ τὰ μο̄λιόμεν-

α. vac. αἴ κ’ ἀποθάνε̄ι ἄργυρον

ὀπε̄́λο̄ν ἒ̄ νενικαμένος, αἰ μέ-

ν κα λείο̄ντι οἶς κ’ ἐπιβάλλε̄ι

ἀναιλε̑θαι τὰ κρε̄́ματα τὰν ἄ-

35

ταν ὐπερκατιστάμεν καὶ τὸ

ἀργύριον οἶς κ’ ὀπε̄́λε̄ι, ἐκόντ-

ο̄ν τὰ κρε̄́ματα· αἰ δέ κα με̄̀ λεί-

ο̄ντι, τὰ μὲν κρε̄́ματα ἐπὶ τοῖ-

ς νικάσανσι ἔ̄με̄ν ἒ̄ οἶς κ’ ὀ-

40

πε̄́λε̄ι τὸ ἀρ<γ>ύριον, ἄλλαν δὲ

με̄δεμίαν ἄταν ἔ̄με̄ν τοῖ-

ς ἐπιβάλλονσι. ἀτ̣ε̄́θαι δὲ ὐ-

πὲρ μ[ὲ]ν το̑ [πα]τρὸς τὰ πατρο̑-

ια, ὐπὲ<δ> δὲ τᾶς ματρὸς τὰ μα-

45

τρο̑ια. vac.

γυνὰ ἀνδρὸς ἄ κα κρίνε̄ται,

ὀ δικαστὰς ὄρκον αἴ κα δικάκ-

σει, ἐν ταῖς ϝίκατι ἀμέραις ἀ-

πομοσάτο̄ παριόντος το̑ δικα-

50

στᾶ ὀ̑τι κ’ ἐπικαλε̑ι. προϝειπάτ-

ο̄ δὲ ὀ ἄρκο̄ν τᾶ<δ> δίκας τᾶι γυνα-

ικὶ καὶ το̑ι δικα<σ>τᾶι καὶ [τ]ο̑ι

μν̣ά̣μονι προτέταρτον ἀντὶ μ-

α̣ί̣τ̣υ̣ρ̣ο̣ς̣ π̣ε̣ν̣τ̣εκαιδεκαδρόμο̄

55

ἒ̄ πρείγονος. vac.

col. XII.1

ματρὶ υἰὺ{ι}ς {²⁶υἰὺς}²⁶ ἒ̄ ἀ[ν]ε̣̄̀ρ γυναικὶ

κρε̄́ματα αἰ ἔδο̄κε, ἆι ἔγ̣ρατ-

το πρὸ το̑νδε το̑ν γραμμάτο̄ν,

με̄̀ ἔνδικον ἔ̄με̄ν· τὸ δ’ ὔστε-

5

ρον διδόμε̄ν ἆι ἔγρατται. vac.

ταῖς πατρο̄ιο̄́κοις αἴ κα με̄̀

ἴο̄ντι ὀρπανοδικασταί, ἆ-

ς κ’ ἀνο̄́ροι ἴο̄ντι, κρε̄́θαι κατὰ

τὰ ἐγραμμένα. vac. ὄπε̄ δέ κ’ ἀ

10

πατρ[ο̄ι]ο̑κος με̄̀ ἰόντος ἐπι-

βάλλοντος με̄δ’ ὀρπανοδικ-

αστᾶν πὰρ τᾶι ματρὶ τράπε̄-

ται, τὸν πάτρο̄α καὶ τὸμ μάτ-

ρο̄α τὸνς ἐγραμμένονς τ-

15

ὰ κρε̄́ματα καὶ τὰν ἐπικαρπί-

αν ἀρτύεν ὄπαι κα ν<ύν>ανται κά-

λλιστα, πρίν κ’ ὀπυίε̄ται. ὀπυί-

εθαι δὲ δυοδεκαϝετία ἒ̄ πρεί-

γονα. vac.

PH200508