Regions : Northern Greece (IG X) : Macedonia : Edonis

Kallipolites & Lazarides, Archaiai epigraphai Thessalonikes